SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

273.

Na temelju članka 65. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Službene novine« broj 34/15), članka 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. st. 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14 i 16/ 15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 9. prosinca 2019. godine, donio je

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim
uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći
iz proračuna Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Naziv Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/13, 6/14) mijenja se i glasi:

»Pravilnik o općim uvjetima dodjele subvencija i pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 3. briše se, a stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 3. stavku. 1. briše se alineja 4., a alineja 5. i 6. postaju alineja 4. i 5.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Prijavljeni projekt/program koji se već financira iz nekog drugog javnog izvora i/ili po posebnim propisima, a kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, neće se financirati iz proračunskih sredstava Županije, osim ako se radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., te se mijenja i glasi:

»Na natječaj odnosno javni poziv upravnog tijela ne mogu se javiti proračunski korisnici iz njegove nadležnosti«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

»- ukupan iznos osiguranih financijskih sredstava za programe/projekte«

Alineje 4., 5., 6., 7. i 8. postaju alineje 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 5.

U članku 9. riječi: »Obrazac prijave čini tablica, u koju su prijavitelji obvezni unijeti sljedeće grupe podataka:« mijenjaju se i glase:

»U obrazac prijave prijavitelji, u pravilu, unose slijedeće grupe podataka:«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ukoliko je potrebno i primjenjivo, prilog prijavi je preslika izvoda o registraciji korisnika iz važećeg registra/upisnika ne starija od šest (6) mjeseci«.

Stavak 3. briše se.

Članak 6.

U članku 13. stavku 3. iza riječi: »prenamjene sredstava«, dodaju se riječi: »(bez donošenja nove odluke Župana)«.

Članak 7.

U članku 15. stavak 1. briše se. a stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 8.

Članak 15a). briše se.

Članak 9.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ »donacija« u odgovarajućem rodu i padežu briše se.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/19-01/42

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-14

Rijeka, 9. prosinca 2019.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr