SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

59.

Na temelju članka 26. stavka 1., članka 31. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Grada Krka, utvrđuju se komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Krka.

Članak 2.

Na području Grada Krka obavljaju se sljedeće zakonom propisane komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje i/ili građenje komunalne infrastrukture, kako slijedi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete.

Sadržaj i pojam komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka propisan je zakonom za svaku pojedinu djelatnost.

Članak 3.

Na području Grada Krka obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti:

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (i u javnim garažama),

2. usluge javne tržnice na malo,

3. obavljanje dimnjačarskih poslova,

4. usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

5. komunalni linijski prijevoz putnika.

Sadržaj i pojam komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka propisan je zakonom za svaku pojedinu djelatnost.

U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se osigurati i građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.

Članak 4.

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, određuju se sljedeće djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima: (Djelatnosti od značaja za Grad Krk)

1. usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja

Pod usluge dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije i zaštite bilja podrazumijeva se skup mjera uništavanja mikroorganizama te suzbijanja štetnih člankonožaca i glodavaca, odnosno kombinacija preventivnih i kurativnih mjera s ciljem zaustavljanja rasta, razmnožavanja i potpunog uklanjanja mikroorganizama, štetnih člankonožaca i glodavaca te zaštita crnika i čempresa u cilju smanjenja štetnika na biološki minimum.

2. usluge skloništa za životinje, higijeničarsko-veterinarske zaštite i zbrinjavanja lešina životinja

Pod usluge skloništa za životinje podrazumijeva se skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka lutalica) na području Grada Krka te njihov smještaj. Pod zbrinjavanjem lešina životinja smatra se sakupljanje i zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina.

3. usluge prigodnog ukrašavanja (dekoracija) Grada Krka

Pod prigodnim ukrašavanjem podrazumijeva se ukrašavanje i osvjetljavanje Grada za državne blagdane, božićno - novogodišnje praznike i druge manifestacije.

4. usluge iznajmljivanja bicikala

Pod iznajmljivanjem bicikala podrazumijeva se sustav javnog iznajmljivanja bicikala te korištenja istih na području Grada Krka.

5. usluge održavanja društvenih domova, prostorija mjesnih odbora i sportskih dvorana

Pod održavanjem društvenih domova, prostorija mjesnih odbora i sportskih dvorana podrazumijeva se održavanje krovova, održavanje stolarije (prozora i vrata), vodovodnih i električnih instalacija, klima uređaja, ličenje i farbanje zidova, održavanje podova (parketa, pločica i dr.).

6. poslovi izgradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme Grada Krka (EKI)

Pod pojmom izgradnje i održavanje EKI i druge povezane opreme podrazumijeva se izgradnja i održavanje distribucijsko telekomunikacijskih kanala, cijevi, zdenaca na javno prometnim i drugim površinama i druge pasivne opreme EKI-a.

7. održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, dijelova cesta koje prolaze kroz naselje, spomenika/spomenika kulturne baštine, javnih plaža i sunčališta i sl.

8. usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka

Usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka obuhvaćaju utvrđivanje lokacija na kojima se mogu postavljati i isticati reklamni predmeti, vrste reklamnih predmeta, načina postavljanja istih, kao i kriteriji za određivanje naknade za isticanje reklamnih poruka.

9. poslovi upravljanja i održavanja kabelsko-distribucijskog sustava (KDS)

Pod pojmom upravljanja i održavanja kabelsko-distribucijskog sustava podrazumjeva se upravljanje i održavanje osnovnih dijelova sustava kabelske televizije (zajednički antenski sustav, glavnu postaju i kabelsku mrežu za distribuciju signala do korisnika) i određivanje naknade za krajnje korisnike.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 5.

Na području Grada Krka, u skladu s odredbama Zakona, komunalne djelatnosti mogu obavljati:

1. trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačka društva),

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

A. Povjeravanje obavljanje komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u vlasništvu/suvlasništvu Grada

Članak 6.

Komunalne djelatnosti povjeravaju se na temelju ove Odluke slijedećim trgovačkim društvima:

1. Ponikve voda d.o.o., Krk, Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 64125437677

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

2. Ponikve eko otok Krk d.o.o., Krk, Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 04155352667

- održavanje javne rasvjete - u dijelu koji se odnosi na upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete,

- poslovi upravljanja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme Grada Krka (EKI),

- usluge iznajmljivanja bicikala.

3. Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, 51500 Krk, OIB: 33825903375

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (i u javnim garažama) - u dijelu koji se odnosi na upravljanje, održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi,

- održavanje čistoće javnih površina (plaža, obalnih puteva, luke, igrališta, fontana, parkova, i dr.),

- održavanje javnih zelenih površina (održavanje uređenih i neuređenih zelenih površina, parkova i raslinja, sustava navodnjavanja na zelenim površinama, obalnog puta i pristupnih stubišta, pomorskog dobra, dječjih igrališta, uključujući i čekaonica na autobusnim stajalištima, fontana, kipova i dr.)

- održavanje školske sportske dvorane osnovne škole,

- usluge javne tržnice na malo,

- održavanje nerazvrstanih cesta - redovito održavanje,

- usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka, te upravljanje oglasnim prostorima,

- poslovi upravljanja i održavanja kabelsko-distribucijskog sustava (KDS),

- održavanje groblja na području Grada Krka,

- usluge prigodnog ukrašavanja (dekoracija) Grada Krka.

Obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava se na neodređeno vrijeme, dok su trgovačka društva registrirana za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti.

Članak 7.

Trgovačka društva iz članka 6. ove Odluke komunalne djelatnosti obavljaju na temelju ove Odluke, posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te ostalih akata donesenih od nadležnih tijela trgovačkih društava.

Obim i intezitet obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 6. točke 1.,2. i 3. utvrđuje se godišnjim ugovorima, sukladno općim aktima Grada Krka i drugim propisima kojima se pobliže uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 8.

Povjerene poslove navedene u članku 6. ove Odluke trgovačka društva obvezna su samostalno obavljati i neposredno organizirati temeljem utvrđenih godišnjih programa održavanja donesenih od strane Grada Krka, te godišnjih ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti koje sklapaju s Gradom.

Članak 9.

Trgovačkom društvu Vecla d.o.o. povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju usluge ukopa pokojnika unutar groblja te dodjele grobnih mjesta što podrazumijeva rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba u vezi s tim.

O žalbama na upravne akte iz prethodnog stavka ovog članka odlučuje Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

B. Obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora o koncesiji

Članak 10.

Pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Grada Krka komunalnu djelatnost »obavljanje dimnjačarskih poslova«,

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od najduže do 10 (deset) godina.

Članak 11.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i propisima kojima se uređuju koncesije.

C. Obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora

Članak 12.

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području Grada Krka sljedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta - u dijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje,

2. održavanje javnih i zelenih površina koje je izvan obuhvata poslova povjerenih TD Vecla d.o.o.,

3. održavanja javne rasvjete - u dijelu koji se odnosi na podmirivanje troškova električne energije,

4. usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja,

5. održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na obnovu horizontalne i vertikalne signalizacije,

6. održavanje društvenih domova i prostorija mjesnih odbora,

7. usluge skloništa za životinje, higijeničarsko-veterinarske zaštite i zbrinjavanja lešina životinja.

Članak 13.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti iz članka 12. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora, provode se prema propisima o javnoj nabavi.

Članak 14.

Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti u ime Grada Krka sklapa gradonačelnik.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,

3. vrstu i opseg komunalnih usluga,

4. način određivanja cijene komunalnih usluga, te način i rok plaćanja izvršenih usluga,

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Odsjek za komunalno gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Ugovor o obavljanju komunalnih poslova sadrži odredbe o raskidu, a naročito u slučaju ako se povjereni komunalni poslovi ne obavljaju kvalitetno ili na štetu Grada Krka i mještana.

Odluku o raskidu donosi gradonačelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, a o razlozima raskida gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti i ugovori o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 7/17).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-01/02

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr