SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

39.

Temeljem odredbe članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12,15/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13,8/ 18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj
za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja/zaduživanja. U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama. U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima. Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2020.-2022. godine.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznosi rashoda i izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Općine Mrkopalj ne smiju biti veći od planiranih.

Članak 4.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 5.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik.

Nabavu robe, radova i usluga provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Planom nabave roba, radova i usluga koje donosi Općinski načelnik.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 7.

Odluku o zaduživanju općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće sukladno Zakonu.

Članak 8.

Osnovicu za obračun plaće Općinskog načelnika utvrđuje Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.

Osnovicu za obračun plaće djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, ako ista nije utvrđena kolektivnim ugovorom utvrđuje Općinski načelnik te odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora i materijalnih prava djelatnika sukladno planiranim iznosima u Proračunu.

Članak 9.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovno izvršavanje proračunskih izdataka.

Za potpisivanje ugovora za namjene iz prethodnog stavka ovlašten je Općinski načelnik.

Članak 10.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Mrkopalj kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Općinskog vijeća sukladno Zakonu.

Članak 11.

Proračunski korisnici ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 12.

Sredstva za rashode i tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 13.

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga.

Članak 14.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.

Članak 15.

Za hitne, neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe u visini od 20.000,00 kn. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik. Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe, sukladno Zakonu.

Članak 16.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2020. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2021.godinu.

O viškovima prihoda ostvarenih u 2020. godini odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 17.

Jedinstveni upravni odjel izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za prvo polugodište 2020. godine i dostavlja ga Općinskom načelniku do 5. rujna 2020. godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna 2020. godine.

Članak 18.

Jedinstveni upravni odjel izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu i dostavlja ga Općinskom načelniku do 1. svibnja 2021. godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu do 1. lipnja 2021. godine.

Članak 19.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-30

Mrkopalj, 10. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr