SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

34.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/ 08,136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 24/09, 34/09 - ispr. 13/13,19/13 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, donijelo je

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE MRKOPALJ ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA PRORAČUNA
ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2019. godinu i Projekcijama za 2020. i 2021. g. (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br. 41/2018, 20/2019) članak 1 . mijenja se i glasi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se kako slijedi:

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuje se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu stupaju na snagu prvi dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

 

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-24

Mrkopalj, 10. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr