SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

31.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16,101/17) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13, 8/ 18), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU
o lokalnim porezima

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se lokalni porezi za općinu Mrkopalj temeljem kojih se ostvaruju prihodi Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Lokalni porezi su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7%.

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 4. ovoga članka porezni obveznik , iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje se do 20.dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2%.

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 15,00 kn /m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor starije od 50 godina plaća se u visini od 7,5 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 6.

Obveznik poreza na kuće za odmor mora Ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnosi na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom subjektu, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 7.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza temeljem ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Rijeka, Ispostava Delnice, uz prethodnu suglasnost Ministra financija.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Rijeka, Ispostava Delnice, pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno Suglasnosti Ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 1/17).

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/01, 2/02, 4/02, 32/02, 40/15, »Narodne novine« br. 11/02, 9/03, 6/16).

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-21

Mrkopalj, 10. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr