SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA DOBRINJ

39.

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 22. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o porezima Općine Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se porezi koji pripadaju Općini Dobrinj te se propisuju porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Dobrinj su:

1. Porez na potrošnju,

2. Porez na kuće za odmor,

3. Porez na korištenje javnih površina.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih i specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića koji su prodani u ugostiteljskim objektima koji obavljaju djelatnost na području Općine Dobrinj.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Dobrinj.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen PDV.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz prethodnog stavka.

Članak 5.

Obračunsko razdoblje je razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Porezni obveznik iz članka 4. ove Odluke sam utvrđuje obvezu poreza na potrošnju i iskazuje ju u mjesečnom izvješću o obračunu i uplati poreza na potrošnju (obrazac PP-MI-PO).

Obveznici poreza na potrošnju obvezni su mjesečno dostavljati izvješće iz stavka 2. ovog članka nadležnom tijelu iz članka 18. ove Odluke do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Porez na potrošnju plaća se do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Dobrinj.

Vlasnikom odnosno suvlasnikom smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik, ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeđivanjem i na temelju zakona, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuću za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim idealnim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Članak 7.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija i da posjeduje sanitarni čvor.

Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor u smislu stavka 1. ovog članka, podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da li se radi o jednokratnom ili periodičnom korištenju te o tome gdje je prijavljeno prebivalište.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Za kuću za odmor koja je u izgradnji porez se plaća samo na korisnu površinu dijela kuće koja se može koristiti.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na:

- kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti,

- kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,

- odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Za kuću za odmor za koju je utvrđeno da se ne može koristiti uslijed starosti i trošnosti vlasnik kuće oslobodit će se plaćanja poreza za tekuću godinu sve dok se kuća ne dovede u stanje uporabljivosti.

 

Članak 9.

Porez na kuću za odmor ne plaćaju osobe koje imaju prebivalište i žive duže od šest mjeseci tijekom godine na području općine Dobrinj za kuću za odmor koje su vlasnici i koja je starija od 50 godina a koju su stekli nasljedstvom iza ostavitelja koji je imao prebivalište po rođenju na području Općine Dobrinj.

Porez na kuću za odmor plaćaju u visini 50posto od cijene predviđene u članku 11. nasljednici iza ostavitelja koji je imao prebivalište po rođenju na području Općine Dobrinj.

Članak 10.

U postupku utvrđivanja statusa kuće za odmor, u smislu njenog povremenog ili sezonskog korištenja, osim osobnom iskaznicom prema prijavljenom prebivalištu vlasnika, status kuće za odmor dokazivat će se i drugim raspoloživim dokumentima i podacima kao što su mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijema poštanske pošiljke, pretplate na TV, potvrde o zasnovanom radnom odnosu i mogućnosti odlaska na posao i s posla, ugovor o najmu, rješenje o kategorizaciji objekta za iznajmljivanje, rješenje o utvrđivanju poreza od iznajmljivanja i najma te dokaz o uplati istog, izjave o izabranom liječniku, izjave najmanje dva svjedoka kao i druge dokaze podobne za ocjenu i utvrđivanje vremena korištenja kuće za odmor.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 15,00 kuna godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 12.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom tijelu iz članka 18. ove Odluke dostaviti podatke o mjestu i korisnoj površini kuće za odmor, kao i druge podatke potrebne za razrez poreza.

Podaci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se odmah od nastale promjene, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Ako su tijekom kalendarske godine nastupile promjene koje se odnose na podatke na temelju kojih se utvrđuje porez na kuće za odmor, obveznik plaća srazmijerni dio utvrđenog poreza na kuće za odmor.

U slučaju da vlasnik kuće za odmor ne dostavi podatke o kući za odmor, površinu kuće koja podliježe porezu, nadležno tijelo iz članka 18. ove Odluke ovlašteno je utvrditi činjenice i razrezati porez na kuću za odmor temeljem raspoloživih službenih podataka ili izvidom na terenu.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina na području Općine Dobrinj plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine, kao i pravne i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 15.

Za korištenje javnih površina plaća se porez po slijedećim namjenama:

1. za izvođenje građevinskih radova i postavu drugih privremenih objekata (odlaganje građevinskog materijala, drva za ogrijev, odlaganje plovila i slično):

- 1,00 kuna po m2 zauzete površine dnevno, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela,

- 5,00 kuna po m2 zauzete površine dnevno, bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,

2. za postavu putokaza i reklama, osim prometne i turističke signalizacije koju postavlja Općina Dobrinj i Turistička zajednica Općine Dobrinj kao i pravne ili fizičke osobe koje upravljaju javnim cestama:

- do 1 m2 površine u iznosu od 20,00 kuna mjesečno, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela,

- do 1 m2 površine u iznosu od 40,00 kuna mjesečno, bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,

- preko 1m2 površine u iznosu od 30 kuna mjesečno, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela,

- preko 1m2 površine u iznosu od 50 kuna mjesečno, bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,

3. za korištenje javne površinu u druge namjene, kada nije zaključen ugovor o zakupu javne površine, u iznosu od 5,00 kuna po m2 zauzete površine dnevno.

Obveznik iz točke 2. ovog članka, a koji je temeljem naloga Jedinstvenog upravnog odjela ili drugog nadležnog tijela, tijekom kalendarske godine, uklonio reklamu ili putokaz sa javne površine, plaća porez srazmjerno broju dana korištenja u kalendarskoj godini odnosno ima pravo na povrat plaćenog poreza srazmjerno broju dana u kojem nije koristio javnu površinu.

Članak 16.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se na zauzimanje javne površine za koju se plaća zakupnina Općini Dobrinj.

Poreza na korištenje javnih površine oslobođeno je korištenje javne površina u humanitarne svrhe, za organiziranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Dobrinj prema odluci općinskog načelnika.

Članak 17.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

VI. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

Članak 18.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 19.

Glede razreza, naplate, žalbi, obnova postupaka, zastara, ovršnih postupaka i drugih postupovnih odredbi pri plaćanju općinskih poreza shodno se primjenjuje Opći porezni zakon, Zakon o općem upravnom postupku i ostali važeći propisi.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1a/02, 42/09, 32/11, 20/13, 41/14 i 10/15).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1.1.2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/8

Ur. broj: 2142-04-01-19-4

Dobrinj, 11. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr