SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

61.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/17, 84/19) i članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/ 13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica donijelo je dana 5. prosinca 2019. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/18) odredba članka 11. mijenja se i glasi:

»Za korisnike usluge koji obavljaju djelatnost utvrđuje se 12 obračunskih razdoblja u jednoj kalendarskoj godini na razini jednog mjeseca.

Za korisnike koji obavljaju djelatnost sezonski, utvrđuje se 6 obračunskih razdoblja, to jest od 1. travnja do 30. rujna.

Davatelj usluge ispostavlja račun u tekućem mjesecu za prethodni s dospjećem od 15 dana.«

Članak 2.

U odredbi članka 26. dodaju se novi stavci 4. do 7. koji glase:

»Utvrđuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za kućanstva u iznosu od 0,39 kn/m2/mjesečno.

Utvrđuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za privredu kako sljedi:

1. Za I kategoriju u iznosu 6,50 kn/m2/mjesečno

2. Za II kategoriju u iznosu 4,30 kn/m2/mjesečno

3. Za III kategoriju u iznosu 2,50 kn/m2/mjesečno

4. Za IV kategoriju u iznosu 0,85 kn/m2/mjesečno

5. Za V kategoriju u iznosu 0,20 kn/m2/mjesečno

6. Za VI kategoriju u iznosu 5,20 kn/m2/mjesečno

7. Hoteli, depadansi u iznosu 28,17/kn/ležaj/mjesečno

8. Za kampove u iznosu 25,42/kn/ležaj/mjesečno

9. Za kampove u domaćinstvu u iznosu 8,33 kn/ležaj/ mjesečno

10. Za odmarališta i sl. u iznosu 20,00 kn/ležaj/mjesečno

11. Za suhe vezove u marinama i lukama u iznosu 10,17 kn/vez/mjesečno

12. Za mokre vezove u marinama i lukama u iznosu 20,00 kn/vez/mjesečno

Cijena minimalne javne usluge za kategorije navedene u toč. 7 do 10. obračunava se u razdoblju od 01.04. do 30.09. u jedakim mjesečnim iznosima.

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost od 13%.«

Članak 3.

Odredba članka 27. mijenja se i glasi:

»U slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na slijedeći način:

.davatelj usluge prvo utvrđuje (na temelju očitovanja vlasnika odnosno korisnika nekretnine sadržanog u Izjavi ili na drugi prihvatljiv način) - broj fizičkih osoba u kućanstvu

Zbrojem prethodno navedenih fizičkih osoba dolazi se do ukupnog broja fizičkih osoba na tom određenom obračunskom mjestu te se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava na način da se broj fizičkih osoba po pojedinom korisniku usluge (kućanstvu), stavlja u omjer s ukupnim brojem fizičkih osoba na obračunskom mjestu.«

Članak 4.

Odredba članka 32. mijenja se i glasi:

»Smatra se da se nekretnina ne koristi kad je takvu izjavu dao vlasnik nekretnine uz prilaganje prihvatljivih dokaza o tome (npr. podataka o očitanju mjernih uređaja za potrošnju električne energije, potvrdom JLS o trošnosti građevine, kontinuirano ne trošenje vodnih usluga i sl.).«

Članak 5.

Odredba članka 44. se briše.

Članak 6.

U Odluci odredbe članka Od 45. do 51. postaju odredbe od 44. do 50.

Članak 7.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/18-02/2

Ur. broj: 2142/05-01-19-8

Malinska, 5. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51511&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr