SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

99.

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/17, 84/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška donijelo je dana 4. prosinca 2019. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/18) odredba članka 11. mijenja se i glasi:

»Za korisnike usluge koji obavljaju djelatnost utvrđuje se 12 obračunskih razdoblja u jednoj kalendarskoj godini na razini jednog mjeseca.

Za korisnike koji obavljaju djelatnost sezonski, utvrđuje se 6 obračunskih razdoblja tj. od 1. travnja do 30. rujna.

Davatelj usluge ispostavlja račun u tekućem mjesecu za prethodni mjesec s dospjećem 15 dana.«

Članak 2.

U odredbi članka 26. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»Utvrđuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za kućanstva u iznosu od 0,39 kn/m2/mjesečno.

Utvrđuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za privredu kako slijedi:

1. Za I kategoriju u iznosu 6,50 kn/m2/mjesečno

2. Za II kategoriju u iznosu 4,30 kn/m2/mjesečno

3. Za III kategoriju u iznosu 2,50 kn/m2/mjesečno

4. Za IV kategoriju u iznosu 0,85 kn/m2/mjesečno

5. Za V kategoriju u iznosu 0,20 kn/m2/mjesečno

6. Za VI kategoriju u iznosu 5,20 kn/m2/mjesečno

7. Hoteli, depadansi u iznosu 28,17/kn/ležaj/mjesečno

8. Za kampove u iznosu 25,42/kn/ležaj/mjesečno

9. Za kampove u domaćinstvu u iznosu 8,33 kn/ležaj/ mjesečno

10. Za odmarališta i sl. u iznosu 20,00 kn/ležaj/mjesečno

11. Za suhe vezove u marinama i lukama u iznosu 10,17 kn/vez/mjesečno

12. Za mokre vezove u marinama i lukama u iznosu 20,00 kn/vez/mjesečno

Cijena minimalne javne usluge za kategorije navedene u točkama 7. do 10. obračunava se u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna u jednakim mjesečnim iznosima.

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost od 13%.«

Članak 3.

Odredba članka 27. mijenja se i glasi:

»U slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na sljedeći način:

.Davatelj usluge prvo utvrđuje (na temelju očitovanja vlasnika odnosno korisnika nekretnine sadržanog u Izjavi ili na drugi prihvatljiv način ) - broj fizičkih osoba u kućanstvu

Zbrojem prethodno navedenih fizičkih osoba dolazi se do ukupnog broja fizičkih osoba na tom određenom obračunskom mjestu te se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava na način da se broj fizičkih osoba po pojedinom korisniku usluge (kućanstvu), stavlja u omjer s ukupnim brojem fizičkih osoba na obračunskom mjestu.«

Članak 4.

Odredba članka 32. mijenja se i glasi:

»Smatra se da se nekretnina ne koristi kad je takvu izjavu dao vlasnik nekretnine uz prilaganje prihvatljivih dokaza o tome (npr. podataka o očitanju mjernih uređaja za potrošnju električne energije, potvrdom JLS o trošnosti građevine, kontinuirano ne trošenje vodnih usluga i sl.).«

Članak 5.

Odredba članka 44. se briše.

Članak 6.

Članci 45. do 51. postaju članci 44. do 50.

Članak 7.

U prilogu 1 (Opći uvjeti) članak 8. mijenja se i glasi:

»Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je 15 (petnaest) dana prije početka korištenja usluge obavijestiti davatelja usluge o početku korištenja javne usluge .

Davatelj usluge i korisnik usluge sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima. Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između davatelja usluge i korisnika usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog ugovora posebice u slučajevima kada se usluga od strane davatelja usluge izvršava, a korisnik usluge neopravdano odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu.

U slučaju promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos koje utječu na međusobne odnose davatelja usluge i korisnika usluge, Korisnik je dužan iste prijaviti davatelju usluge pisanim putem najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od nastanka promjene na bilo koji dokaziv način (e-mail, poštom, fax).

Promjena podataka se podnosi na odgovarajućem obrascu (nalazi se na mrežnim stranicama Davatelja usluge).

Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge, isti se dokazuje vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom..

Svaka promjena koja se prijavljuje važi od datuma prijave te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

Promjena podataka se provodi nakon podmirenja svih dospjelih računa.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-26

Baška, 4. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v .r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=10007&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr