SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 21. Petak, 29. srpnja 2005.
GRAD OPATIJA
Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Rješenju o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Opatije objavljenog u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj

26.

Na temelju članka 8. Poslovnika Gradskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/ 01) Gradsko poglavarstvo, na sjednici održanoj 19. srpnja 2005. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju radnih tijela

Članak 1.

Ovom Odlukom se osnivaju radna tijela Poglavarstva, uređuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela Poglavarstva.

Članak 2.

Radna tijela Poglavarstva su:

1. Odbor za pitanja mladih

2. Komisija za gospodarski razvoj

3. Komisija za praćenje i unapređivanje kvalitete ugostiteljske ponude

4. Odbor za rješavanje problema opatijskih plaža.

Članak 3.

Odbor za pitanje mladih ima predsjednika i šest članova, koje imenuje Poglavarstvo iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Odbor razmatra probleme mladih i predlaže njihovo rješenje Poglavarstvu, surađuje sa udrugama mladih i prati njihovu aktivnost, predlaže mjere i aktivnosti za mobilizaciju mladih u akcijama od općeg značaja za Grad Opatiju.

Članak 4.

Komisija za gospodarski razvoj ima predsjednika i šest članova koje imenuje Poglavarstvo iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Komisija za gospodarski razvoj predlaže Poglavarstvu smjernice gospodarskog razvoja Grada Opatije, razmatra i priprema prijedloge pojedinačnih razvojnih projekata, te usklađuje razvojne projekte s prostornim planovima.

Članak 5.

Komisija za praćenje i unapređivanje kvalitete ugostiteljske ponude ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Poglavarstvo iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Komisija za praćenje i unapređivanje kvalitete ugostiteljske ponude kontinuirano prati ugostiteljsku ponudu u ugostiteljskim objektima i predlaže Poglavarstvu mjere za njena poboljšanja, te predlaže, u suradnji s Obrtničkom komorom i Udruženjem obrtnika, plan trajnog educiranja zaposlenih u ugostiteljstvu.

Članak 6.

Odbor za rješavanje problema opatijskih plaža ima predsjednika i dva člana koje imenuje Poglavarstvo iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za rješavanje problema opatijskih plaža predlaže plan vraćanja utjecaja Gradu Opatiji nad gospodarenjem pomorskim dobrom i predlaže Poglavarstvu korake realizacije plana.

Članak 7.

Radna tijela rade na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik radnog tijela i zapisničar.

Sjednice radnih tijela su javne.

Članak 8.

Radno tijelo donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova.

Glasovanje na sjednici je javno.

Članak 9.

Sjednice radnog tijela saziva predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti, član radnog tijela kojeg odredi predsjednik i koji po ovlaštenju predsjednika predsjedava sjednici radnog tijela.

Članak 10.

Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu i druga primanja u skladu s Odlukom o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/97, 26/02 i 4/03).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/06

Ur. broj: 2156/01-02/05-03

Opatija, 19. srpnja 2005.

GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Poglavarstva
dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr