SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

177.

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), točke VII. stavka 1. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini (»Narodne novine« broj 2/19), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 2/19), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine donijela je

O D L U K U
o visini naknade te rasporedu sredstava
jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva
korisnicima zajamčene minimalne naknade
koji se griju na drva u 2019. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine naknade za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2019. godini, visina naknade za troškove ogrijeva i raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za isplatu te naknade korisnicima u 2019. godini.

II.

Sukladno točki IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i tro

škova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini (»Narodne novine« broj 2/19) kriterij za izdatke troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini za područje Primorsko-goranske županije je 1.250 korisnika (prema broju korisnika planiranom u 2018. godini), a mjerilo za izračun iznosa naknade po pojedinom korisniku je 950,00 kn.

III.

Naknada za troškove ogrjeva korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva u 2019. godini u Primorsko-goranskoj županiji utvrđuje se u iznosu od 950,00 kuna.

Sredstva potrebna za isplatu naknada za troškove ogrjeva u 2019., sukladno mjerilima i kriterijima iz točke II. ove Odluke, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.187.500,00 kn.

IV.

Pravo na naknadu iz točke III. ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, odnosno za zimu 2019./ 2020., na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave sa podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, dostavljenih Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade do rujna 2019. godine.

V.

Na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave iz točke IV. ove Odluke, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade donijet će korisnicima rješenje o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva, u iznosu iz točke III. ove Odluke

VI.

Sredstva iz točke III. ove Odluke za isplatu naknade za troškove ogrjeva, raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije, kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Sredstva za isplatu naknade za troškove ogrjeva korisnicima kojima je to pravo priznato rješenjem iz točke V. ove Odluke doznačit će se jedinicama lokalne samouprave, sukladno rasporedu iz gornje tablice.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/5

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-49

Rijeka, 12. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr