SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
GRAD OPATIJA

80.

Nakon uspoređivanja teksta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« br. 07/19 od 23. ožujka 2019. godine utvrđene su pogreške u pisanju u odnosu na izvorni tekst Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora usvojene na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije, 20. ožujka 2019. godine i greškom je izostavljen članak 12. Odluke te se daje

ISPRAVAK
ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP I KUPOPRODAJI SUVLASNIČKOG DIJELA POSLOVNOG PROSTORA

U članku 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 07/19) riječi » - ne dulje od 5 godina« zamjenjuju se riječima »na rok od 5 godina«.

U članku 4. stavku 3. riječ »zajedno« briše se.

U članku 5. iza riječi »100.000,00 kuna« dodaju se riječi »i više« te riječ »zakupodavac« zamjenjuje se riječima »Grad Opatija«.

U članku 7. riječi »njegov supružnik« zamjenjuju se riječima »bračni drug«.

U članku 9. riječi »zakupodavca« zamjenjuje se riječima »Grada Opatija« u odgovarajućem padežu.

U članku 10. riječi »obavlja se«zamjenjuju se riječima »može se ugovoriti«.

U članku 11. riječi »mjeseca travnja« zamjenjuju se riječima »obveze za travanj«.

Iza članka 11. Odluke dodaje se tekst:

»Članak 12.

(1) Ugovori o zajedničkom zakupu sklopljeni do dana stupanja na snagu ove Odluke mogu se obnoviti uz uvjete propisane člankom 6. ove Odluke.

(2) Ako ugovor o zajedničkom zakupu otkaže jedan ili više zakupnika s drugim zakupcima iz ugovora sklopit će ugovor o zakupu cjelokupnog prostora najduže do isteka vremena određenog ugovorom o zajedničkom zakupu.

(3) Ako drugi zakupci ne pristanu na sklapanje ugovora o zakupu, ugovor se smatra raskinutim za sve zakupnike.«

Dosadašnji članci 12. i 13. Odluke ovim ispravkom postaju članci 13. i 14.

Klasa: 011-01/19-01/11

Ur. broj: 2156/01-04-02/19-13

Opatija, 13. rujna 2019.

PROČELNICA UREDA GRADA

Helena Masarić, dip. iur., univ. spec. polit., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr