SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 22. Petak, 13. rujna 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko Vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 12. rujna 2019. donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, postupak za dodjelu stipendija te druga pitanja vezana za dodjelu stipendija učenicima i studentima.

Izrazi u ovoj Odluci se koriste neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Broj stipendija utvrđuje općinski načelnik raspisivanjem Natječaja za dodjelu stipendija, a temeljem visine sredstava osiguranih u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

Prioritet imaju natjecatelji koji se školuju u školama na otoku Krku, ukoliko program školovanja koje natjecatelj pohađa, postoji u školama na otoku Krku.

Članak 3.

Stipendijom se u smislu ove Odluke smatra:

1. stipendija temeljem školskog / akademskog uspjeha

2. stipendija za deficitarna zanimanja

3. stipendija za poslijediplomski studij

Članak 4.

Učenička i studentska stipendija dodjeljuju se u godišnjem iznosu od 6.000,00 kn (slovima: šesttisućakuna), a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 600,00 kn tijekom 10 mjeseci.

Stipendija za poslijediplomski sveučilišni studij dodjeljuje se u godišnjem iznosu od 10.000,00 kn (slovima: desettisućakuna), a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 1.000,00 kn tijekom 10 mjeseci.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA

Članak 5.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole (u daljnjem tekstu: učenik) i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog stručnog studija (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava slijedeće uvjete:

a) učenik:

- Da je državljanin Republike Hrvatske

- Da učenik ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

- Da svi članovi zajedničkog kućanstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

- Da je postigao opći uspjeh u svim razredima osnovne škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 i opisnu ocjenu

iz vladanja uzorno, ako po prvi put upisuje prvi razred srednje škole

- Da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,0 i opisnu ocjenu iz vladanja uzorno ako po prvi put upisuje drugi ili viši razred srednje škole

- Da ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći u okviru istog stupnja obrazovanja od drugog isplatitelja

Pravo na stipendiju ostvaruje se za vrijeme koje je zakonom utvrđeno kao vrijeme trajanja srednjoškolskog obrazovanja.

b) student:

- Da je državljanin Republike Hrvatske

- Da student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

- Da svi članovi zajedničkog kućanstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

- Da je postigao opći uspjeh u svim razredima srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 ako po prvi put upisuje prvu godinu studija

- Da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 uz uvjet neponavljanja godine

- Da nije stariji od 24 godine od dana objave javnog natječaja

- Da ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći u okviru istog stupnja obrazovanja od drugog isplatitelja

Pravo na stipendiju student ostvaruje za vrijeme trajanja studija, pobliže opisanog u stavku 1. ovog članka, utvrđenog statutom visokoškolske ustanove i tijekom najviše jedne godine apsolventskog staža.

Iznimno, učenici koji prvi put upisuju prvi razred srednje škole, a koji su u svim razredima osnovne škole ostvarili odličan uspjeh, studenti koji prvi put upisuju prvu godinu fakulteta, a koji su u svim razredima srednje škole ostvarili odličan uspjeh i učenici i studenti koji su ujedno vrhunski ili vrsni sportaši kategorizirani prema rang listi Hrvatskog olimpijskog odbora imaju pravo na izravnu stipendiju.

Članak 6.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik /student koji ispunjava sljedeće uvjete:

- Da je državljanin Republike Hrvatske

- Da učenik/student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

- Da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

- Da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem

Deficitarna zanimanja iz stavka 1. alineje 4. ovog članka jesu kuhari, konobari, slastičari i sveučilišni prvostupnici ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (odgajatelji), logopedi i medicinske sestre.

Za učenike i studente koji se natječu za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja, ne primjenjuju se uvjeti prosjeka ocjena iz članka 5. ovoga članka i imaju pravo na izravnu stipendiju.

Članak 7.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij ima student koji ispunjava slijedeće uvjete:

- Da je državljanin Republike Hrvatske

- Da student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

- Da svi članovi zajedničkog kućanstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

- Da je upisao poslijediplomski sveučilišni studij

- Da ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći u okviru istog stupnja obrazovanja od drugog isplatitelja

- Da je uplatio školarinu za upisani studij za koji je dobio stipendiju

Članak 8.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

- Koji upisuju ponovno istu godinu studija

- Koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj

- koji se obrazuju uz rad, osim studenata posljediplomskih studija.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 9.

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik početkom školske odnosno akademske godine, a najkasnije do 15. listopada.

Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine Malinska-Dubašnica, a obavijest o natječaju se objavljuje u dnevnom tisku.

Članak 10.

Tekst objave natječaja sadrži:

- Naziv tijela koje raspisuje natječaj,

- Broj stipendija

- Mjesečni iznos stipendija

- Uvjete za pristupanje natječaju,

- Dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije,

- Način i rok za podnošenje zahtjeva

- Rok i način objave rezultata natječaja i

- Druge odredbe prema odluci općinskog načelnika

Članak 11.

Prijava je valjana ako je podnesena s potpunom dokumentacijom u propisanom roku koji je naveden u natječaju.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Članak 12.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se na predviđenim obrascima koji se mogu podignuti u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica ili preuzeti s web stranice Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 13.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 14.

Tijek provedbe natječajnog postupka, obradu pristiglih prijava, te sastavljanje rang liste prijava vrši Jedinstveni upravni odjel, te podnosi općinskom načelniku prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za svaku vrstu stipendija.

Općinski načelnik utvrđuje konačne liste kandidata za dodjelu stipendija i donosi odluku o odabiru učenika i studenata u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Malinska- Dubašnica.

Članak 15.

Rang-lista kandidata utvrđuje se na način da se na najviše mjesto rangiraju učenici i studenti koji ostvaruju pravo na izravnu stipendiju prema uvjetima iz članka 5. stavak 3., članka 6. stavak 2. i članka 20. ove Odluke.

Od preostalog broja nedodijeljenih stipendija, 30% namijenjeno je za učeničke, a 70% za studentske stipendije.

Rang-lista pristiglih prijava za dodjelu stipendija iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se prema prosjeku ocjena iz prethodne godine.

U slučaju jednakog prosjeka prednost imaju učenici i studenti koji ostvaruju zapažene rezultate u društvenim, kulturnim, sportskim ili drugim djelatnostima te učenici i studenti lošijeg materijalnog statusa.

Članak 16.

Za studente na postdiplomskim studijima u natječaju su izdvojena sredstva i kod utvrđivanja rang liste studenti ne ulaze u rangiranje prema kriterijima iz članka 15.

Rang-lista kandidata za dodjelu stipendija za posljediplomske studije utvrđuje se na način da se na najviše mjesto rangiraju učenici i studenti koji ostvaruju pravo na izravnu stipendiju prema uvjetima iz članka 6. stavak 2. i članka 20. ove Odluke.

Rang-lista pristiglih prijava za dodjelu stipendija iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se prema uspjehu na fakultetu tako da prednost za dodjelu stipendije ostvaruje student koji je u prethodnom akademskom obrazovanju ostvario veći uspjeh na studiju.

U slučaju jednakog prosjeka prednost imaju studenti koji ostvaruju zapažene rezultate u društvenim, kulturnim, sportskim ili drugim djelatnostima te studenti lošijeg materijalnog statusa.

Članak 17.

Svaki podnositelj prijave, izuzev prijava opisanih u članku 11. stavak 2., može na konačne liste podnijeti pismeni prigovor općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave konačne liste kandidata.

Odluku po prigovoru donosi općinski načelnik, te se ona u pisanom obliku sa obrazloženjem mora dostaviti podnositelju u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka općinskog načelnika po prigovoru je konačna.

Članak 18.

Odluku o dodjeli stipendija donosi općinski načelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1.ovog članka, s učenikom/ studentom sklapa se ugovor o stipendiranju za školsku/ akademsku godinu za koju je podnositelj podnio prijavu, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Ugovor o stipendiranju sadrži posebice podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije i način isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe o povratu stipendije, način rješavanja spornih slučajeva, mjesto i datum zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Ukoliko je učenik maloljetan, ugovor u njegovo ime sklapa osoba koja ga zastupa sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 19.

Sklapanjem ugovora, učenik se obvezuje da će uspješno završiti svoje srednjoškolsko obrazovanje sukladno zakonu koji uređuje srednjoškolsko obrazovanje, a student se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni, stručni studij ili postdiplomski studij roku od godine dana nakon završetka studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

Pravo na primanje stipendije učeniku prestaje na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje, a studentu na kraju akademske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

V. ISPLATA STIPENDIJE

Članak 20.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno do svakog 15. dana u mjesecu za protekli mjesec, počevši od 1. rujna do 30. lipnja, odnosno za 10 mjeseci kalendarske godine.

Prva isplata obuhvaća i mjesečne iznose za razdoblje od početka školske/akademske godine.

Korisnik stipendije je dužan u roku od 30 dana od dana završetka školske odnosno akademske godine dostaviti uvjerenje o ostvarenom uspjehu u školskoj odnosno akademskoj godini za koju je stekao pravo na dodjelu stipendije.

VI. ZADRŽAVANJE STIPENDIJE

Članak 21.

Izuzetno od odredbe stavka 1. članka 9. ove Odluke, pravo nastavka primanja stipendije u okviru istog stupnja obrazovanja bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje:

- redovnim uspješnim završetkom školske/akademske godine (prijelaz u naredni razred/studijsku godinu) s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 4,20 za učenike odnosno 4,00 za studente u okviru stupnja obrazovanja za koji je stipendiran, te

- zadržavanjem prebivališta na području Općine Malinska-Dubašnica.

VII. PREKID ISPLATE STIPENDIJE I POVRAT STIPENDIJE

Članak 22.

Korisniku stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije završetkom studija, i to zadnjim danom u mjesecu obrane završnog/diplomskog rada.

Članak 23.

Ugovor o stipendiranju se raskida, uz obvezu povrata primljene stipendije u slučaju:

- samovoljnog prekida obrazovanja u tijeku školske/akademske godine,

- pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo i

- u slučaju da nije zadovoljio nastavni program (ponavljanje godine).

Povrat stipendije iz stavka 1. ovoga članka, korisnik stipendije dužan je izvršiti u roku od 6. mjeseci po isteku školske, odnosno akademske godine, u istom broju obroka u kojem je korisnik stipendije primao stipendiju ili po dogovoru usmenih strana.

U slučaju nastupa okolnosti prouzrokovanih višom silom, zbog koje je korisnik bio u nemogućnosti ispunjavati ugovorom preuzete obveze, korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti, o tome obavijestiti davatelja stipendije, uz podnošenje dokaza, radi daljnjeg uređenja međusobnih prava i obveza.

Članak 24.

Korisnik stipendije za posljediplomski studij koji je jednom primio stipendiju Općine Malinska-Dubašnica nema više pravo prijave na natječaj za navedenu namjenu.

Članak 25.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ugovornih obveza.

Ukoliko se utvrdi da su se izmijenile činjenice na temelju kojih je odobrena stipendija, ugovor iz članka 17. ove Odluke se raskida.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/09 i 10/16).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-17

Malinska, 12. rujna 2019.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2112&mjesto=51511&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr