SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
GRAD RAB

45.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 68/18 i 110/18) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 27/09/, 1313, 31/13- pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 31. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se komunalni red kao i mjere za njegovo provođenje.

(2) Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve građane, pravne i fizičke osobe, koji stalno ili povremeno borave na području Grada Raba, ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

Članak 2.

(1) Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se:

1. uređenje naselja

2. način uređenja i korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Raba za gospodarske i druge svrhe

3. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene

4. uklanjanje snijega i leda s površina javne namjene

5. korištenje javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila

6. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

7. gospodarenje otpadom

8. mjere za provođenje Odluke uključujući i prekršajne odredbe.

Članak 3.

(1) Odredbe ove Odluke ne odnose se na sadržaje onog dijela komunalnog reda koji je propisan odlukama donesenim temeljem posebnih zakona.

Članak 4.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 5.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. Javna površina je svaka površina u vlasništvu Grada čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima.

2. Površine javne namjene su: površine koje nisu u vlasništvu Grada i čije je korištenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima kao npr. javne ceste, javno vodno dobro, autobusni kolodvori, željeznički kolodvori, tržnice na veliko, tržnice na malo, komercijalna parkirališta, kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj upotrebi, kopneni dijelovi na području plaža (izvan pomorskog dobra), površine unutar područja groblja koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene

površine), neuređene površine javne namjene čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku i slično.

3. Javne zelene površine su: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, kupališta, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

4. Javne prometne površine su: nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, pješačke zone, seoski poljski i šumski putovi, putovi na nasipima za obranu od poplava, javni prolaz, javne stepenice, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, parkirališta, stajališta javnog prometa, javne garaže i slične površine.

(2) U slučaju spora o tome što se smatra površinom javne namjene, odluku donosi Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Članak 6.

(1) Pod predmetima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

(2) Pod predmetima iz stavka 1. ovog članka, smatraju se naročito:

1. kiosk, kao prenosiva, tipizirana i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizvedena od ovlaštenog proizvođača u modularnom sistemu, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu,

2. montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koji podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije,

3. stolovi, stolice, zaštita od sunca i druga oprema ugostiteljskih terasa,

4. pokretna radnja, kao prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima),

5. uslužna naprava (automat, bankomat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, palačinka, kobasica, kokica i slično),

6. naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike),

7. štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju),

8. transparenti, jarboli za zastave, metalni nosači za konzolne reklame, plastične reklame, oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te druge slične naprave i uređaje za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje.

9. objekti i predmeti na stajalištu javnog gradskog prijevoza.

10. spomenik, skulptura, spomen ploča, i slični predmeti

11. oprema dječjeg igrališta.

(3) Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovog članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 7.

(1) Naselja na području Grada moraju biti uređena.

(2) Pod uređenjem naselja podrazumijeva se uređenje i održavanje urednim javnih površina, vanjskih dijelova zgrada kao i drugih građevina i površina koje izgledom i smještajem utječu na uređenost naselja.

(3) Uređenje naselja u smislu ove Odluke uključuje i:

1. Označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

2. Uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada i drugih građevina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površina javne namjene

4. Postavljanje natpisa, određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, zaštitnih naprava i plakata, uređivanje izloga i oglašavanje, spomen-ploča i druge komunalne opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta

5.Određivanje uvjeta za postavljanje opreme i uređaja koji se grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta

6. Održavanje javne rasvjete

7. Uvjeti i način odvoza i odlaganja zemlje i otpadnog građevnog materijala

8. Održavanje dječjih i sportskih igrališta

9. Održavanje reda i čistoće na tržnicama

10. Držanje domaćih životinja

11. Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi

12. Održavanje kolodvora, pristaništa, taksi stajališta i parkirališta

13. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda, pražnjenje sabirnih i septičkih jama i odvoz fekalija

14. Održavanje i čišćenje dimnjaka

1. Označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

Članak 8.

(1) Za sva naselja u obuhvatu Grada Raba, gdje postoje uvjeti za uvođenje sustava ulica, putova i trgova nazivi će se označiti u smislu odredbi ove Odluke.

Članak 9.

(1) Imena ulica i trgova određuje Gradsko vijeće Grada Raba posebnom Odlukom.

(2) Naselja, ulice i trgovi moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama.

(3) Natpisne ploče s nazivom naselja postavljaju se na glavnim ulazima u naselju. Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu, odnosno trgu i na svakom križanju. Na području naselja pod zaštitom, mogu se iznimno odrediti oblici i veličine natpisnih ploča u dogovoru s nadležnim državnim tijelom.

(4) Svaka zgrada u naseljenom mjestu mora biti obilježena kućnim brojem.

(5) Troškove nabave, postavljanje i održavanje pločica s oznakom kućnih brojeva snosi vlasnik, a troškove nabave, održavanja i postavljanja natpisnih ploča naselja, ulica i trgova snosi Grad.

(6) Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati imena ulica, trgova i kućnih brojeva.

2. Uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada i drugih građevina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površina javne namjene

Članak 10.

(1) O uređenju i izgledu naselja dužne su brinuti pravne i fizičke osobe kojima je povjereno uređenje i održavanje javnih površina i objekata kao i sve druge pravne i fizičke osobe, te građani - vlasnici odnosno korisnici nekretnina i pokretnina u naselju.

Članak 11.

(1) Vlasnici i korisnici građevina dužni su građevine koristiti sukladno njihovoj namjeni odnosno tako da ne narušavaju estetski izgled građevine i grada, odnosno naselja, kao i urbanih cjelina.

(2) Pročelja, balkoni, terase, lođe, ulazna vrata, garažna vrata, dvorišna vrata, prozori, podrumski otvori, krovni žljebovi, oluci i drugi vanjski uređaji i oprema (dalje u tekstu: vanjski dijelovi zgrada), moraju biti uredni, ispravni i čisti, a eventualna oštećenja i onečišćenja vlasnici odnosno korisnici moraju sanirati u najkraćem mogućem roku.

(3) Zabranjena je djelomična obnova pročelja građevina (pojedini stan ili lođa, etaža).

(4) Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

(5) Zabranjeno je uništavati vanjske dijelove zgrada ili po njima ispisivati razne vrste poruka i obavijesti, crtati, šarati, bušiti i na drugi ih način prljati i nagrđivati.

(6) Korištenje vanjskih dijelova zgrada ne smije onemogućiti ili otežati korištenje javnih površina, komunalnih objekata i uređaja.

(7) Na terase, balkone, ograde, vrata i ostale vanjske dijelove zgrada koje su okrenute javno prometnoj površini zabranjeno je vješati rublje posteljinu, sagove i sve ono čime se nagrđuje izgled objekta.

(8) Vlasnici i korisnici građevina koje se ne koriste dužni su sve otvore zatvoriti sukladno uobičajenim građevinskim standardima.

Članak 12.

(1) Vlasnik ili korisnik građevine koja zbog oštećenja i dotrajalosti vanjskih dijelova predstavlja javnu opasnost dužan je odmah pristupiti sanaciji iste u smislu uklanjanja javne opasnosti.

(2) Ukoliko se utvrdi javna opasnost, a vlasnik ili korisnik nije postupio prema stavku 1. ovog članka, komunalni redar poduzeti će radnje propisane ovom Odlukom ili posebnim zakonom.

Članak 13.

(1) Vlasnici i korisnici građevina u povijesnoj jezgri grada i drugih građevina koje su zaštićene kao spomenici kulturne baštine, dužni su za sve građevinske zahvate na vanjskim dijelovima građevine ishoditi prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela i u slučajevima kada za radove nije potrebno ishoditi akt za gradnju prema posebnom zakonu, kao i odobrenje nadležnog upravnog tijela gradske uprave u skladu s odredbama ove Odluke.

(2) Svaki pojedinačni zahvat na pročelju zgrade unutar povijesne jezgre grada (probijanje otvora, zamjena otvora, montaža raznih uređaja i sl.) mora biti odobren od strane Konzervatorskog odjela, kao i od nadležnog upravnog tijela gradske uprave u skladu s odredbama ove Odluke.

(3) Zabranjeno je, na vanjskim dijelovima pročelja zgrada okrenutim prema javnoj površini u povijesnoj jezgri postavljanje klima uređaja, antena, svih vrsta nadstrešnica, plastične i aluminijske stolarije, izložbenih ormarića, reflektora, lampi i drugih predmeta te neprikladnih mramornih podesta i stepenica na ulazu u trgovine, osim ako zbog opravdanih tehničkih razloga isto nije izvedivo, ali isključivo uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela i upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

(4) Na vanjskim dijelovima pročelja unutar povijesne jezgre moguća je postava natpisa, zaštitnih rešetaka, alarma/sustava za video nadzor i tenda isključivo uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela i odobrenje upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

(5) Prozorski zasloni na zgradama (škure i sl.) i prozorski okviri bez zaslona, ulazna kućna vrata, vrata poslovnih prostora, dvorišna vrata, izlozi i ostali otvori unutar povijesne jezgre grada moraju biti izrađeni od propisanog materijala i u boji koju odredi Konzervatorski odjel.

(6) Dimnjaci i ventilacije, koji se zbog opravdanih tehničkih razloga ne mogu izvesti unutar građevine, mogu se izraditi na vanjskim dijelovima zgrada isključivo uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela i upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove. Dimnjaci i ventilacije moraju biti projektirani i izrađeni sukladno važećim tehničkim propisima i standardima.

Članak 14.

(1) Vlasnici odnosno korisnici zgrada i druge pravne osobe na području povijesne jezgre Grada Raba dužni su u tehničkom, funkcionalnom i estetskom pogledu održavati vanjske dijelove zgrade.

(2) Na terase, balkone, ograde, vrata i ostale vanjske dijelove zgrada koje su okrenute javno prometnoj površini zabranjeno je vješati rublje, posteljinu, sagove i sve ono čime se nagrđuje izgled objekta u povijesnoj jezgri grada Raba.

(3) Posuda s cvijećem izvan gabarita zgrade u povijesnoj jezgri mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike kod zalijevanja cvijeća.

Članak 15.

(1) Ograde uz površine javne namjene moraju biti izrađene tako da se uklapaju u okolni izgled dijela naselja te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, armaturnih mreža, šiljaka i slično, a iste moraju biti udaljene od državne i županijske ceste 1,5 m odnosno od nerazvrstane ceste 0,75 m.

(2) Pravne i fizičke osobe dužne su ogradu uz javnu površinu držati urednom.

(3) Ograde uz javnu površinu moraju se održavati tako da ne predstavljaju opasnost za prolaznike te su ih vlasnici ili korisnici dužni redovito održavati (mijenjati i popravljati oštećene ili dotrajale dijelove, bojati, ličiti i slično).

(4) Ograde od ukrasne živice uz javnu prometnu površinu moraju se redovito održavati i estetski oblikovati tako da ne sežu preko regulacijske linije na javnu površinu i da ne smetaju prometu.

(5) Vlasnici ili korisnici ograda od ukrasne živice dužni su nakon radova na održavanju ograde očistiti javnu površinu, a nastali biljni otpad zbrinuti putem kompostera ili na drugi propisani način.

(6) Ograde i kapije ni jednim svojim dijelom ne smiju prelaziti na javnu površinu (nogostup, cestu i slično).

Članak 16.

(1) Dvorišta i okućnice zgrada moraju se održavati čistima i urednima.

(2) Dvorišta, okućnice, vrtove, voćnjake, livade, travnjake, neizgrađena građevinska zemljišta i druge slične površine koje su vidljive s javne površine, vlasnici odnosno korisnici moraju održavati i obrađivati sukladno njihovoj namjeni i na taj način doprinositi uređenju grada i naselja.

(3) Zelene i druge površine okućnica moraju se održavati urednim na način da: trava bude redovito košena, živica i grmlje orezani, šikara i otpad uklonjeni, a stabla orezana.

(4) Vlasnik ili korisnik dužan je održavati urednim i čistim građevinsko i poljoprivredno zemljište unutar nase

lja, kao i površine koje graniče s javnom površinom izvan naselja u najmanjoj širini od 50 metara. Ako vlasnik ili korisnik svoje zemljište ne održava urednim i čistim to će na njegov trošak učiniti Grad putem treće osobe.

(5) Komunalno redarstvo naložiti će vlasniku ili korisniku zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili grana koje bi svojim rušenjem odnosno padom mogli ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

(6) Na nekretninama koje graniče s javnom površinom ili su vidljive s javne površine, nije dozvoljeno skladištenje niti odlaganje komunalnog otpada, građevinskog i drugog krupnog otpada te raznog materijala (drva za ogrjev, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim, olupine automobila, brodica, građevinskog i ostalog materijala i slično) i ostale predmete koji narušavaju izgled ulica, naselja i okoliša.

(7) Stvari odložene na okućnicama i površinama vidljivim s javne površine moraju biti uredno složene.

(8) Vlasnik odnosno korisnik ukrasnih nasada, voćaka i drugih stabala dužan je podrezivati one dijelove istih koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

(9) Ukoliko vlasnik ili korisnik ne izvrši radnje iz prethodnog stavka to će na njegov trošak učiniti Grad putem treće osobe.

3. Postavljanje natpisa, određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, zaštitnih naprava i plakata, uređivanje izloga i oglašavanje, spomen-ploča i druge komunalne opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta

Članak 17.

(1) Pravne i fizičke osobe i drugi korisnici poslovnih prostora dužni su na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor, postaviti odgovarajući natpis odnosno tvrtku.

(2) Natpis mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan, jezično ispravan i uredan.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka dužni su natpis ukloniti u roku od sedam (7) dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru.

Članak 18.

(1) Natpisi naziva poslovnog prostora odnosno trgovine mogu se postavljati na pročelja, u pravilu iznad otvora poslovnih prostora, a ispod prvog vijenca građevine.

(2) Natpisi se moraju održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti, odnosno zamijeniti. Natpise se ne smije prljati, oštećivati ili uništavati.

(3) Natpisi se ne smiju postavljati ako bi njihovo postavljanje ugrožavalo sudionike u prometu, ometalo promet pješaka, onemogućilo korištenje javnih površina te ako bi zbog veličine, boje, izvedbe, izgleda i sličnog, ili zbog samog postavljanja, umanjivalo arhitektonske ili ambijentalne vrijednosti zgrade na koju se namjeravaju postaviti.

(4) Natpisi mogu biti osvijetljeni u skladu s suvremenom svjetlosnom tehnikom, a svijetlost ne smije izravno obasjavati prometnu površinu.

(5) Pravne i fizičke osobe dužne su ishoditi odobrenje za postavljanje natpisa u skladu sa odredbama ove Odluke i posebnih propisa.

(6) Gradonačelnik može posebnim pravilnikom, u skladu s odredbama ove Odluke detaljnije propisati uvjete, rokove i način postavljanja naziva iz prethodnih stavaka ovog članka te postupak izdavanja odobrenja.

Članak 19.

(1) Na vanjske dijelove zgrada mogu se postavljati tende i druge zaštitne naprave.

(2) Tende i zaštitne naprave vlasnici i korisnici moraju održavati čistima i ispravnima, a sva oštećenja popraviti.

(3) Tende i zaštitne naprave ne smiju se postaviti ako bi njihovo postavljanje ugrožavalo sudionike u prometu, ometalo promet pješaka odnosno onemogućivalo korištenje javnih površina.

(4) Pravne i fizičke osobe dužne su ishoditi odobrenje za postavljanje tendi i zaštitnih naprava u skladu s odredbama ove Odluke i posebnih propisa.

(5) Pravnim i fizičkim osobama unutar povijesne jezgre grada moguće je postavljanje tendi i zaštitnih naprava isključivo uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela i odobrenje upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

(6) Tende i suncobrani postavljeni unutar povijesne jezgre Grada moraju biti bijele ili bež boje.

(7) Gradonačelnik može posebnim pravilnikom, u skladu s odredbama ove Odluke detaljnije propisati uvjete, rokove i način postavljanja tendi, suncobrana i zaštitnih naprava iz prethodnih stavaka ovog članka te postupak izdavanja odobrenja.

Članak 20.

(1) Reklame, reklamne zastave, platna i table, reklamni ormarići te drugi predmeti i uređaji koji služe za reklamiranje (koji se prema posebnim propisima rade bez građevinske dozvole i glavnog projekta) mogu se postavljati na zemljištu i zgradama u privatnom vlasništvu u skladu sa odredbama ove Odluke i posebnih propisa.

(2) U povijesnoj jezgri nije dozvoljeno postavljati predmete iz stavka 1. ovog članka bez prethodnog odobrenja Konzervatorskog odjela i odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

(3) Gradonačelnik može posebnim pravilnikom, u skladu s odredbama ove odluke detaljnije propisati uvjete, rokove i način postavljanja predmeta iz stavka 1. ovoga članka te postupak izdavanja odobrenja.

Članak 21.

(1) Plakati, oglasi, reklame i druge objave smiju se isticati samo na za to predviđenim mjestima.

(2) Odobrenje za postavljanje oglasa, plakata i drugih objava daje nadležno upravno tijelo gradske uprave.

(3) Postavljanje plakata, oglasa i reklama nije dozvoljeno na pročeljima građevina, ogradama, stupovima javne rasvjete, stablima i sl.

(4) Zabranjeno je oštećivanje oglasnih mjesta, postavljenih plakata, oglasa, reklama i drugih objava.

(5) Zabranjeno je neovlašteno reklamiranje i postavljanje plakata, oglasa, reklama i drugih objava na oglasnim mjestima i javnim površinama te dijelovima zgrada izvan njih (ogradni zidovi i sl.).

(6) Sve troškove uklanjanja bespravno postavljenih oglasnih mjesta, plakata, oglasa i reklama i čišćenje površina na kojima isti nisu smjeli biti postavljeni, snosi fizička ili pravna osoba koja ih je postavila ili osoba koja se iz sadržaja plakata, oglasa ili objave može utvrditi kao vlasnik.

(7) Iznimno u posebnim prigodama Gradonačelnik može odobriti javno oglašavanje i na drugim mjestima uz posebne uvjete.

(8) Na području Grada zabranjeno je ostavljanje i neposredna podjela letaka na javnim i zelenim površinama te ostavljanje istih na parkiranim vozilima i sl., dok je isto iznimno dozvoljeno uz suglasnost upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

Članak 22.

(1) Ne dozvoljava se na vanjske dijelove zgrada, okućnicu i dvorište, koji su vidljivi s površine javne namjene postavljati bilo kakve predmete, uređaje i opremu (koji se prema posebnim propisima rade bez građevinske dozvole i glavnog projekta) protivno odredbama ove Odluke.

(2) U povijesnoj jezgri grada ne dozvoljava se na vanjske dijelove zgrada, okućnicu i dvorište, koji su vidljivi s površine javne namjene postavljati bilo kakve predmete, uređaje i opremu (koji se prema posebnim propisima rade bez građevinske dozvole i glavnog projekta) bez mišljenja odnosno prethodnog odobrenja Konzervatorskog odjela, protivno odredbama ove Odluke odnosno bez odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

(3) Gradonačelnik može posebnim pravilnikom, u skladu s odredbama ove Odluke detaljnije propisati uvjete, rokove i način postavljanja predmeta, uređaja i opreme iz stavka 1. ovoga članka te postupak izdavanja odobrenja.

Članak 23.

(1) Izlozi poslovnih prostora moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

(2) Izlozi se ne smiju urediti na način da ugrožavaju sudionike u prometu, ometaju promet pješaka odnosno onemogućuje korištenje javnih površina.

(3) U izlozima se ne smije držati prazna ambalaža ili skladištiti roba.

(4) Izlozi se moraju redovito uređivati i čistiti.

(5) Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke i obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati. Iznimno, na izlozima je dopušteno isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim događanjima.

(6) Izlozi moraju biti adekvatno uređeni (rolo zavjese i/ ili sl.) i kada se u poslovnom prostoru ne obavlja djelatnost, uz istaknutu obavijest u izlogu o razlozima ne obavljanja djelatnosti, te eventualnom početku obavljanja djelatnosti ili sl.

(7) Oglašavanja ili obavijesti mogu se isticati u izlozima samo na način da se uklope s izloženom robom, a ne smiju se lijepiti na stakla.

(8) Osvjetljenje izloga mora biti izvedeno u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, a svijetlost ne smije izravno obasjavati prometnu površinu.

(9) Izlozi moraju biti osvijetljeni cijelu noć.

(10) Na dane blagdana te povodom značajnih gospodarskih, kulturnih i sportskih manifestacija, izlozi moraju biti prigodno uređeni i dekorirani.

Članak 24.

(1) Na području povijesne jezgre grada zabranjeno je robu i ostale predmete koji se prodaju vješati na vrata, prozore, tende, okvire ili na bilo koji drugi način isticati na pročelje zgrade gdje se poslovna prostorija nalazi ili postavljati na javnu površinu ispred poslovnih prostora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka povodom javnih manifestacija Gradonačelnik može privremeno odobriti izlaganje robe i ostalih predmeta na pročelja zgrada i javne površine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, može se odobriti izlaganje umjetničkih slika i radova, fotografija, razglednica te izvornih rapskih i hrvatskih suvenira na javnoj površini, uz pročelje zgrade u kojoj se poslovna prostorija nalazi, a način i uvjeti njihovog izlaganja određuju se posebnim pravilnikom koji donosi Gradonačelnik.

(4) Odredba stavka 3. ovog članka ne odnosi se na odjeću, obuću i dodatke (torbe, galanterija i sl.), prehrambene proizvode, rekvizite za plažu, školjke, plastične predmete, masovne proizvode i sličnu trgovačku robu.

Članak 25.

(1) Na području Grada na objekte, zemljište i druge prostore mogu se postavljati spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti ( u nastavku teksta: spomenici).

(2) Za postavljanje i uklanjanje spomenika potrebno je prethodno ishoditi potrebne dozvole nadležnih tijela.

(3) Za postavljanje spomenika podnositelj zahtjeva dužan je priložiti skicu, tehnički opis, oznaku lokacije i obrazloženje o potrebi postave spomenika.

(4) Nadležno upravno tijelo grada dužno je pribaviti prethodnu suglasnost Konzervatorskog odjela ako se postavlja ili uklanja spomenik za koji se utvrdi da ima obilježja spomenika kulture, te ako se radi o postavljanju spomenika na područje ili na objekt koji je spomenik kulture. Kada se spomenik postavlja na objekt ili zemljište koji su vlasništvo druge fizičke ili pravne osobe, podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu.

Članak 26.

(1) Antene su uređaji koji se koriste za potrebe prijema zemaljskih i satelitskih televizijskih programa, a postavljaju se u zoni krova iznad krovnog vijenca. Za potrebe jedne građevine, u pravilu se postavlja zajednički uređaj.

(2) Ako građevina na koju se postavlja antena ima kosi krov, ona se postavlja na krovnom slivu prema dvorištu, a ako ima ravni krov, postavlja se udaljeno od ruba krova.

(3) Vanjski dio uređaja koji služi za klimatiziranje stambenih i poslovnih prostorija (u daljnjem tekstu: klima uređaj) i elementi potrebni za ugradnju i rad uređaja, postavljaju se, u pravilu, na građevine tako da nisu vidljive s javne površine, odnosno da nisu vidljivi sa svih onih površina koje se koriste kao javne.

(4) Klima uređaji mogu se postaviti unutar otvora pročelja (prozori, vrata, izlozi) uz uvjet da je vanjska strana uređaja u ravnini sa vanjskom stolarijom, a prodor kroz plohu otvora treba biti prekriven griljom. Klima uređaji mogu se postaviti i na dvorišno pročelje, u pravilu u prizemnom dijelu te grupirani u cjelinu.

(5) Antene i klima uređaje, vlasnici i korisnici dužni su redovito servisirati i održavati.

(6) Antene i klima uređaji, za koje postoji sumnja da su neispravni ili predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, vlasnik odnosno korisnik dužan je ukloniti, popraviti ili zamijeniti.

(7) Vlasnik ili korisnik klima uređaja dužan je osigurati odvod kondenzacijskih voda na način da se iste ne ispuštaju na javnu površinu.

Članak 27.

(1) Pravne i fizičke osobe mogu na vanjske dijelove zgrada postavljati kamere za video nadzor privatnih objekata i alarmne uređaje.

(2) Kamere za video nadzor i alarmne uređaje, vlasnici i korisnici moraju održavati čistim i ispravnim, a sva oštećenja popraviti.

(3) Kamere za video nadzor i alarmni uređaji, ne smiju se postavljati ako bi njihovo postavljanje ugrožavalo sudionike u prometu, ometalo promet pješaka odnosno onemogućilo korištenje javnih površina.

(4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su ishoditi posebne dozvole sukladno posebnim propisima te ukoliko se nalaze u povijesnoj jezgri grada moraju isho

diti prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela te odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

Članak 28.

(1) Zastava Republike Hrvatske ističe se sukladno posebnim propisima.

(2) Jarboli za zastave te druga namjenski za to određena mjesta i zastave, moraju biti uredni, čisti i neoštećeni.

4. Određivanje uvjeta za postavljanje opreme i uređaja koji se grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta

Članak 29.

(1) Na zgrade i druge građevine i pripadajuće okućnice u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površina javne namjene dozvoljeno je postavljanje: tendi, reklama, plakata, spomen ploča, klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, antenskih sustava, te drugih uređaja na tim građevinama koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

(2) Uvjeti za postavljanje predmeta i uređaja i sustava iz stavka 1. ovog članka su:

1. ne smiju biti većih dimenzija nego što su dimenzije predmeta, uređaja i sustava koji se prema posebnim propisima mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta u dijelu koji se odnosi na gradnju istih na javnoj površini

2. ne smiju se postavljati na području gdje se nalaze instalacije

3. ne smiju utjecati na sigurnost prometa i preglednost

4. ne smiju ometati prolaz komunalnim službama

5. ne smiju štetiti nasadima

6. moraju biti od trajnog materijala koji se lako održava

7. po vrsti materijala, obliku, veličini i sl. moraju biti primjereni lokaciji

8. sadržaj ne smije biti uvredljiv ili diskriminirajući po bilo kojoj osnovi

9. i drugi uvjeti određeni ovom Odlukom.

(3) U slučaju predmeta većih dimenzija od onih iz stavka 2. točke 1. ovog članka mora se ishoditi, građevinska dozvola, odnosno glavni projekt.

(4) U slučaju postavljanja predmeta, uređaja i sustava iz stavka 1. ovog članka na javnoj površini odobrenje izdaje upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove.

Članak 30.

(1) Kiosci, štandovi, terase, zidovi zgrada, ograde, vrata, natpisne ploče, reklame, klupe, stupovi, košarice za otpad, javni satovi, javni zahodi, nadstrešnice na autobusnim stajalištima, poštanski sandučići, vodoskoci, fontane, skulpture i drugi slični objekti i naprave vidljivi s javnih površina i površina javne namjene ne smiju se prljati, oštećivati, uništavati i ne smije se nagrđivati njihov izgled pisanjem, crtanjem ili uništavanjem na bilo koji drugi način, te se moraju održavati u urednom i funkcionalnom stanju.

Članak 31.

(1) Na javnim površinama mogu se postavljati kiosci, pokretne naprave, reklamni predmeti i oglasni predmeti.

(2) Kiosci, pokretne naprave, reklamni predmeti i oglasni predmeti koji se postavljaju na javnim površinama moraju biti: tehnički ispravni, estetski oblikovani i usklađeni s izgledom okoliša.

(3) Kiosci, pokretne naprave, reklamni predmeti i oglasni predmeti na javnim površinama ne smiju se postavljati bez odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

5. Održavanje javne rasvjete

Članak 32.

(1) Javna rasvjeta na javnim prometnim površinama mora biti izvedena u skladu sa ekološkim i sigurnosnim normama i odgovarajućim tehničkim zahtjevima, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete dužna je održavati objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne ispravnosti.

(3) Javna rasvjeta u pravilu svijetli cijele noći ovisnom o ljetnom i zimskom režimu svijetljenja.

Članak 33.

(1) Za raspored, jačinu i vrstu rasvjete, te oblike rasvjetnih stupova i tijela na gradskom području koje je pod zaštitom ili je spomenik kulture, potrebno je pribaviti mišljenje Konzervatorskog odjela.

(2) Kulturni spomenici koje odredi upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka moraju biti osvijetljeni.

Članak 34.

(1) Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

(2) Na rasvjetne stupove nije dopušteno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično osim iznimno po odobrenju upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

(3) Bez odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove niti jedna pravna ili fizička osoba ne može se koristiti uređajima i objektima javne rasvjete.

6. Uvjeti i način odvoza i odlaganja zemlje i otpadnog građevinskog materijala.

Članak 35.

(1) Pod iskopanim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta.

Članak 36.

(1) Pod otpadnim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekata.

Članak 37.

(1) Materijal iz članka 35. i 36. upotrijebit će se ukoliko je moguće, za uređenje gradilišta, odnosno okućnice objekta.

(2) Preostali materijal deponirat će na mjesto određeno za deponiranje građevinskog materijala.

(3) Suglasnost za deponiranje iskopanog i otpadnog materijala daje pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja odlagališta otpada.

Članak 38.

(1) Izuzetno iz odredbe članka 37. iskopani i otpadni građevinski materijal može se upotrijebiti za nasipavanje vrtača i drugog za to pogodnog zemljišta, uz prethodnu suglasnost vlasnika i odobrenje upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

(2) Odlaganje materijala u smislu st. 1. ovog članka može se odobriti samo pod uvjetom da se time ne uništava poljoprivredno i šumsko zemljište, ne zagađuje čovjekov okoliš i podzemne vode te ne uništavaju podzemne instalacije.

7. Održavanje dječjih i sportskih igrališta

Članak 39.

(1) Dječja i sportska igrališta i drugi javni sportski objekti i uređaji na njima, te rekreacijske površine i objekti koji su namijenjeni za druge javne priredbe, moraju se održavati urednima i ispravnima i koristiti u skladu s namjenom.

(2) Na površinama i objektima iz stavka 1. ovoga članka moraju biti, na vidnome mjestu, istaknuti natpisi o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i načinu korištenja.

(3) Vlasnik ili korisnik sportskog i rekreacijskog objekta, zabavnog parka i igrališta, obvezan je osigurati zaštitu od prašine, buke i drugih štetnih utjecaja na okolinu.

Članak 40.

(1) Dječja igrališta su javno dobro i o njihovom održavanju brigu vodi Grad preko pravne osobe kojoj je povjereno održavanje dječjih igrališta. Za dječja igrališta koja se nalaze u sastavu okućnice drugih objekata brigu vodi vlasnik odnosno korisnik.

(2) Na igralištima iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljen dovoljan broj košarica za otpatke, klupa ili druge potrebne opreme u općoj uporabi.

Članak 41.

(1) Sportska igrališta u vlasništvu Grada dužne su održavati u smislu ove Odluke pravne osobe kojima je povjereno upravljanje i održavanje istih.

(2) Zabranjeno je uništavati, pomicati, koristiti na nepravilan način, pisati ili crtati ili na bilo koji način prljati i nagrađivati sprave i igrala na igralištima.

8. Održavanje reda i čistoće na tržnicama

Članak 42.

(1) Tržnice na malo (u daljnjem tekstu: tržnice) na području Grada organizirana su i uređena mjesta na kojima se obavlja promet na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima.

(2) Prostor tržnice mora biti čist, a svi kiosci i ostale naprave i oprema u funkciji tržnice moraju biti uredni ispunjavati minimalne tehničke i sanitarne uvjete.

Članak 43.

(1) Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo, dužna je nakon isteka radnog vremena očistiti, oprati i urediti tržnicu.

(2) Pravna osoba kojoj je povjereno upravljanje tržnicom dužna je donijeti Tržni red i provoditi sve njegove odredbe.

(3) Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje tržnice dužna je sve objekte i uređaje držati u ispravnom stanju.

(4) Proizvodi koji se prodaju na tržnicama ne smiju se prodavati ili izlagati izvan prostora tržnice.

9. Držanje domaćih životinja

Članak 44.

(1) Na području Grada zabranjeno je držanje divljih životinja.

(2) Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja pasa i ostalih životinja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama propisuje se posebnom Odlukom.

Članak 45.

(1) U naseljenim područjima grada Raba (povijesna jezgra, PC Mali Palit i sl.) nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, papkare, perad, pčele.

(2) Zabrana držanja životinja iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na druge životinje koje se prema propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja smatraju domaćim životinjama.

Članak 46.

(1) Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbama članka 45. mogu se držati životinje ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i ako su udaljene više od 50 metara od najbliže kategorizirane javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka na prijedlog upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove Gradonačelnik može odobriti držanje životinja izvan uvjeta propisanih stavkom 1. ovog članka ako za to postoje posebno opravdani razlozi.

(3) Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 1. ovog članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

(4) Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar postupiti će prema ovlastima.

10. Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi.

Članak 47.

(1) Urbana oprema (ploče s planovima naselja, javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići, javni vodoskoci, fontane, javni nužnici, klupe, stalci za bicikle, stupići i barijere, kante za otpad, bankomati, uređaji za naplatu parkiranja, punjači za automobile, sustavi za video nadzor, hidranti i drugi komunalni objekti u općoj upotrebi), može se izgrađivati odnosno postavljati samo na temelju odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

(2) Komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno kojoj Grad Rab to povjeri.

Članak 48.

(1) Pravna ili fizička osoba iz članka 47. stavka 2. ove Odluke dužna je komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. istoga članka održavati u ispravnom i urednom stanju, ispunjavati tehničke i higijenske uvjete, sukladno posebnim propisima.

Članak 49.

(1) Komunalne objekte i uređaje iz članka 47. stavka 1. ove Odluke zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

11. Održavanje kolodvora, pristaništa, taksi stajališta i parkirališta.

Članak 50.

(1) Kolodvorske zgrade, čekaonice autobusnog i drugih prometa, pred prostori kolodvora, taksi stajališta i pristaništa, moraju se održavati urednim i ispravnima i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete određene posebnim propisima.

Članak 51.

(1) Ovlaštenici upravljanja i korištenja javnih parkirališta dužni su na njima održavati red, čistoću i sigurnost, te njima namjenski gospodariti u svrhu što boljeg i racionalnijeg iskorištavanja parkirališne površine za smještaj motornih vozila.

(2) Na javnim parkiralištima zabranjeno je trgovanje, pretovar robe i drugo što nije u skladu s namjenom, a samo iznimno, zbog posebno opravdanih razloga isto je moguće uz prethodno odobrenje upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

12. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda, čišćenje septičkih jama i odvoz fekalija.

Članak 52.

(1) Otpad iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zbrinjava se sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 53.

(1) Sabirne i septičke jame na području Grada mogu se graditi i koristiti samo tamo gdje ne postoji mogućnost priključenja građevina na sustav javne odvodnje.

(2) Sabirne i septičke jame grade se i s njima se postupa sukladno posebnim propisima.

(3) Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama može obavljati isključivo javni isporučitelj vodnih usluga te iznimno koncesionar sukladno zakonu kojim se uređuju vode i zakonu kojim se uređuju vodne usluge.

(4) Komunalne otpadne vode iz sabirnih i septičkih jama prevoze se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i to samo u posebno zatvorenim posudama (cisternama) i drugim specijalnim tehničkim sredstvima za čišćenje i odvoz koje je dužan osigurati pružatelj usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda.

Članak 54.

(1) Vlasnici, odnosno korisnici sabirnih i septičkih jama dužni su redovno i na vrijeme zatražiti pražnjenje i odvoz sadržaja komunalnih otpadnih voda iz istih kako ne bi došlo do prelijevanja komunalnih otpadnih voda, a time i onečišćenja okoline.

(2) Troškove pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih iz sabirnih i septičkih jama snosi vlasnik, odnosno korisnik.

(3) Zabranjeno je svako ispuštanje i izlijevanje komunalnih otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama od strane vlasnika odnosno korisnika.

Članak 55.

(1) Odvodnja oborinskih voda propisana je posebnom Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Raba.

13. Održavanje i čišćenje dimnjaka

Članak 56.

(1) Održavanje i čišćenje dimnjaka kao posebna komunalna djelatnost, regulirana je posebnom Odlukom.

III. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA RABA ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE

Članak 57.

(1) Ako objekt ili predmet koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

(2) Ako vlasnik ili korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine.

Članak 58.

(1) Javne površine mogu se koristiti za postavljanje pokretnih stvari iz članka 6. ove Odluke koje posebnom Odlukom odredi Gradonačelnik, a na prijedlog nadležnog upravnog tijela gradske uprave (Odluka o davanju javnih površina na privremeno korištenje).

(2) Sastavni dio Odluke je i plan lokacije za korištenje javnih površina koji sadrži grafički prikaz s ucrtanim položajem i dimenzijama javne površine koja se može dodijeliti na korištenje te uvjeti, postupak i način dodjele javnih površina.

(3) U slučaju hitne potrebe ili kada to nalažu posebni interesi Grada Raba, Gradonačelnik može izvršiti promjenu namjene korištenja pojedine javne površine u odnosu na namjenu utvrđenu Odlukom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 59.

(1) U povijesnoj jezgri grada dozvoljeno je postavljanje bankomata na javne površine ili površine javne namjene te njihovo ugrađivanje u zgrade isključivo uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela i upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove. Na ostalim dijelovima Grada postava bankomata dozvoljena je uz prethodno odobrenje upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

(2) Uređaji za naplatu parkirališta i sl. mogu se postaviti na javne površine uz prethodno odobrenje upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

(3) Punjači za punjenje hibridnih i el. automobila mogu se postaviti na javne površine, a isti moraju biti izrađeni prema propisanim normama i atestirani.

Članak 60.

(1) Zabranjeno je neovlašteno (bez odobrenja) koristiti javnu površinu za izlaganje i prodaju razne robe ili robu prodavati iz vozila, sa stolova ili u pokretu.

(2) Zabranjeno je na javnoj površini postaviti privremeni objekt bez zaključenog ugovora o zakupu ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

(3) Zabranjeno je bez odobrenja koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 61.

(1) Za korištenje javne površine upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove sklapa sa korisnikom javne površine ugovor, a nadležno tijelo za proračun i financije izdaje korisniku rješenje o razrezu poreza.

(2) Ugovorom koje upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove zaključuje s korisnikom javne površine, određuje se lokacija, vrijeme korištenja, namjena i drugi uvjeti. Nesmetan prolaz pješaka između stolova, stolica i naprava mora biti omogućen prolazom u širini od najmanje 1,3 metra osim u manje frekventnim ulicama. U iznimnim slučajevima Gradonačelnik može odrediti i drugačije.

(3) Ako se javna površina daje na korištenje za postavljanje stolova i stolica radi organiziranja otvorenih terasa za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti, sastavni dio odobrenja je i grafički prikaz javne površine dane na korištenje.

(4) Uređenje i opremanje javnih površina dopušteno je uz dozvolu Gradonačelnika.

Članak 62.

(1) Nitko ne može zauzimati javnu površinu bez odobrenja ili ugovora o korištenju javne površine.

(2) U toku korištenja javne površine korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem ili ugovorom.

Članak 63.

(1) Korisnici javnih površina dužni su na njima održavati red, mir i čistoću i opremiti ih potrebnom komunalnom infrastrukturom.

(2) Po isteku roka korištenja korisnik je dužan javnu površinu osloboditi od svih stvari u suprotnome će to učiniti komunalno redarstvo na trošak korisnika.

Članak 64.

(1) Javne površine mogu se dodijeliti na korištenje pravnim i fizičkim osobama za potrebe:

- istovara, smještaja i utovara građevnog i otpadnog materijala

- postavljanje skele u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravaka vanjskih dijelova zgrada i uređaja

- istovara drva, ugljena i dr. krutih i tekućih goriva

- iznajmljivanje vozila, plovila i bicikla

- pristupa poslovnom objektu odnosno prostoru

- održavanje kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija i priredbi

- prezentacija i promotivne prodaje.

(2) Za potrebe iz stavka 1. ovog članka odobrenje za korištenje izdaje upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove.

(3) Odobrenjem se pobliže određuje rok i posebni uvjeti korištenja javne površine kao što su: dimenzije javne površine, mjere osiguranja, mjere zaštite sudionika u prometu, privremena regulacija prometa, mjere zaštite javne zelene površine i sl.

(4) Uz zahtjev za korištenje javne površine podnositelj mora priložiti i odgovarajuće isprave kao što su: dokaz o obavljanju djelatnosti, grafički prikaz javne površine koju traži na korištenje i dr. ovisno o namjeni korištenja javne površine.

(5) Zabranjeno je privremeno korištenje javne površine za potrebe određene stavkom 1. ovog članka bez odobrenja, ili suprotno izdanom odobrenju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 65.

(1) Gradonačelnik, odnosno upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove mogu odobriti privremeno korištenje javne površine bez plaćanja poreza, u slučaju održavanja humanitarnih, kulturnih, sportskih, ekoloških, promotivnih i sličnih manifestacija ili manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Raba.

Članak 66.

(1) Istovar i utovar građevnog i otpadnog materijala na javnoj površini mora se odvijati brzo i bez zastoja, uz što manje ometanja prometa pješaka i vozila.

(2) Građevni materijal na javnoj površini mora biti uredno složen, zaštićen od raznošenja vjetrom te ne smije sprečavati otjecanje oborinskih voda i slično. Prilikom prijevoza, materijal za potrebe gradilišta ne smije se prosipati po prometnicama a u koliko do toga dođe mora se hitno otkloniti.

Članak 67.

(1) Vrijeme privremene zabrane izvođenja vanjskih građevinskih radova u starogradskoj jezgri Grada Raba te na ostalim dijelovima Grada propisuje se posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Raba.

Članak 68.

(1) Za utovar, istovar i smještaj građevinskog materijala, podizanje skele i sličnih radova koji služe građevinskoj svrsi, investitor mora upotrebljavati u pravilu vlastito zemljište.

(2) U opravdanim slučajevima mogu se za potrebe iz prethodnog stavka privremeno koristiti i javne površine.

(3) Korištenje javne površine za radove iz prethodnog stavka odobrava izvođačima i investitorima upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove.

Članak 69.

(1) Kod postavljanja skele mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštiti zaštitnim krovom kako bi se spriječilo sipanje i prolaz građevinskog materijala na javnu površinu.

(2) Korištenje javne površine za podizanje skele odobrava upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove na osnovu shematskog prikaza vertikalnog i horizontalnog osiguranja fasade na kojoj se izvode radovi.

(3) Minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi 3 metra.

(4) Ako se skela za izvođenje radova postavi bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela, te ako se gradnja mora na duže vrijeme obustaviti, komunalno redarstvo će narediti uklanjanje skele i drugog materijala s javne površine.

(5) Ukoliko izvođač ili investitor ne postupe po rješenju iz prethodnog stavka komunalno redarstvo će provesti izvršenje rješenja o trošku izvođača ili investitora radova.

Članak 70.

(1) Za istovar ogrjevnog materijala (drvo, ugljen, krutih i tekućih goriva i slično) te za slaganje, piljenje i cijepanje drva mora se koristiti vlastito zemljište ili kućni prostor.

(2) Ukoliko je neophodno, može se dio javne površine koristiti za istovar ogrjevnog materijala, te za piljenje drva, ako se tim korištenjem ne ometa sigurno odvijanje prometa.

(3) Ogrjevni materijal ne smije biti smješten na javnoj površini više od 48 sati.

(4) Javna površina se mora nakon uklanjanja ogrjevnog materijala očistiti, a po potrebi i oprati.

Članak 71.

(1) Utovar i istovar robe i materijala vrši se prvenstveno izvan javne površine.

(2) U opravdanim slučajevima (dnevno snabdijevanje trgovina i sl.) može se istovar i utovar iz stava 1. ovog članka vršiti na javnim površinama bez zastoja i na način da se ne ometa sigurnost prometa.

Članak 72.

(1) Na javnu površinu i uz prometnice zabranjeno je postavljati fizičke prepreke (stupiće, lance, i sl.).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove može radi zaštite pješaka, stambenih i dr. objekata uz prometnicu dozvoliti postavljanje fizičke zaštite.

Članak 73.

(1) Na javnu površinu ispred poslovnog objekta nije dozvoljeno odlagati ambalažu.

(2) Na javnu površinu ispred zgrada ili ograda, na zgradu ili ogradu, nije dozvoljeno postavljanje uređaja ili predmeta koji mogu povrijediti prolaznike ili nanijeti neku štetu.

Članak 74.

(1) Prekopavanje javnih površina i uspostavljanje prijašnjih stanja mora se obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

(2) Izvoditelj radova dužan je poduzeti sva tehnička osiguranja i druge mjere opreza da se spriječe eventualne nesreće i materijalna šteta te poduzeti zaštitne mjere radi osiguranja kolnog i pješačkog prometa po svim tehničkim i prometnim propisima.

(3) Upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove izdat će odobrenje za prekopavanje javne površine koje sadrži:

- vrijeme početka radova,

- rok završetka radova, odnosno uspostavljanje prijašnjih stanja koji ne može biti duži od 30 dana,

- mjere osiguranja iskopa (odgovarajuća ograda, signalizacija i sl.).

(4) Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na javnoj površini, nastala oštećenja i kvarovi na konstrukciji javne površine, instalacijama i drugim objektima na ili uz javnu površinu, izvoditelj mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

(5) Ako izvoditelj odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove odredit će da se nastala oštećenja uklone na trošak izvoditelja.

(6) Ukoliko se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

(7) Ukoliko se radovi ne mogu izvesti na ovaj način može se dozvoliti i prekopavanje preko cijele širine s time da se ulica zatvori za promet ako se promet može odvijati preko neke obilazne ulice, a radovi se da obave u što kraćem roku. Ukoliko se vrši prekopavanje nogostupa po širini, izvođač radova dužan je osigurati siguran prijelaz preko iskopa.

(8) Radovi na prekopima u svim naseljima Grada Raba ne mogu se izvoditi u vremenu od 15. svibnja do 1. listopada i 21. prosinca od 10. siječnja, a samo iznimno zbog posebno opravdanih razloga Gradonačelnik može odobriti obavljanje prekopa u to doba godine.

(9) Radovi iz stavka 8. ovog članka moraju se izvesti u jednoj smjeni, a ako to nije moguće moraju se izvoditi neprekidno dok se ne završe.

Članak 75.

(1) Izvođači građevinskih radova dužni su:

- održavati gradilišta u urednom i čistom stanju,

- odlagati građevinski materijal na način da ne ometaju promet vozila i pješaka, te da omoguće slobodno oticanje oborinskih voda,

- polijevanjem spriječiti dizanje prašine kada se radi o rušenjima i sl.,

- zauzeti dio javne površine mora se ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom i označiti sukladno propisima o gradnji,

(2) Kod većih zemljanih radova gradsko upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove može posebnim aktom odrediti ulice za odvoz materijala.

(3) Zabranjeno je bez odobrenja koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 76.

(1) U povodu državnih i dr. blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sl. može se organizirati prigodno uređenje javnih površina naselja.

(2) Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i sl.

(3) Prigodno uređenje obavlja pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova na prijedlog upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

Članak 77.

(1) U slučaju da je prilikom korištenja javne površine došlo do oštećenja upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove korisniku će pismenim putem naložiti da u određenom roku dovede javnu površinu u prijašnje stanje, a u suprotnome će to izvršiti Grad Rab na trošak korisnika.

Članak 78.

(1) Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na površinama javne namjene na odgovarajući se način primjenjuju i na zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe.

IV. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

Članak 79.

(1) Pod održavanjem čistoće i čuvanjem površina javne namjene, u smislu ove Odluke, smatra se:

- čišćenje površina javne namjene

- određivanje mjera za čuvanje površina javne namjene.

Članak 80.

(1) Održavanje čistoće površina javne namjene osigurava Grad.

(2) Održavanje čistoće i čišćenje javnih površina provodi se u skladu s godišnjim programom održavanja i čišćenja javnih površina na području Grada Raba koje donosi Gradonačelnik na prijedlog upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove odnosno pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje tih poslova. Programom održavanja i čišćenja javnih površina određuje se standard održavanja javnih površina kao što su: opseg, vrijeme, tehnologija, učestalost i ostali uvjeti održavanja čistoće javnih površina.

Članak 81.

(1) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost neposredno uz javnu površinu dužna je svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i dr. djelatnosti dolazi do onečišćavanja površine oko njihova poslovnog objekta.

(2) Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te postavljanja naprave uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću zelenu površinu, obavezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i uništene zelene površine u prvobitno stanje.

(3) Otklanjanje svih oštećenja i ponovo uređenje zelene površine obavlja nadležno tijelo na teret osobe iz prethodnog stavka ovog članka.

(4) Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje korištene javne površine ili objekta, kao i

prostora koji služe kao pristup tim javnim površinama, odnosno objektima.

Članak 82.

(1) Na površinu javne namjene ne smije se bacati ni ostavljati bilo kakav otpad ili je na drugi način onečišćavati, a posebno se zabranjuje:

1. bacanje i ostavljanje različitog otpada izvan košara i drugih posuda za otpad

2. bacanje gorućih predmeta u košare ili druge posude za otpad

3. oštećivanje košara i posuda za otpad

4. odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala i postavljanje predmeta, naprava i strojeva bez odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove

5. popravljanje, servisiranje i pranje vozila

6. bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova ili na drugi način, bez odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove

7. ispuštanje otpadnih voda, gnojnica, ulja i sl.

8. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari u oborinske kanale, potoke, more i na obale

9. paljenje otpada

10. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp prikolica i drugih priključnih vozila, plovila i olupina plovila, vozila oštećenih u prometnoj nezgodi i olupine vozila

11. obavljanje bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju i oštećuju površine javne namjene.

Članak 83.

(1) Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim, sipkim i rasutim materijalom.

Članak 84.

(1) U slučaju prekomjernog onečišćenja javnih površina zbog atmosferskih prilika, urušavanja, klizališta, odrona, bujica i sl., uvodi se izvanredno održavanje javnih površina koje provodi pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih površina ili nerazvrstanih cesta.

(2) Zapreke, prepreke, rasuti teret na javnim površinama uklanja pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka, sukladno nalogu upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

Članak 85.

(1) Zabranjeno je bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po javnim prometnim površinama bez odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima.

Članak 86.

(1) Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje tih poslova.

(2) Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari javnim sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park šumama, spomen područjima, grobljima i slično dužna je redovito održavati javnu zelenu površinu te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 87.

(1) Stabla, ukrasne živice i dr., te zelenilo uz prometnice, moraju se održavati urednima tako da ne ometaju sigurnost i vidljivost ili preglednost u prometu.

(2) Upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove naložit će vlasniku zemljišta da ukloni bolesno ili osušeno stablo ili granu, koje bi svojim rušenjem odnosno padom moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

(3) Upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove naložit će vlasniku zemljišta uklanjanje raslinja koje ometa sigurnost ili preglednost u prometu, osobito na dijelovima prometnica koje se nalaze na priključcima cesta, zavojima i slično.

(4) Na javnim zelenim površinama ne smiju se bez odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove obavljati bilo kakvi radovi, osim redovnog održavanja tih površina od strane komunalne službe.

Članak 88.

(1) Bez odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove zabranjeno je:

1. rezanje i kidanje grana i vrhova, rušenje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva

2. prekopavanje javne zelene površine

3. rekonstrukciju postojeće javne zelene površine ako posebnim propisom nije drukčije određeno

4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklamnih panoa i sl.

5. odlaganje građevnog materijala i zemlje

6. skupljanje plodova, granja i lišća

7. branje plodova s drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, vađenje cvjetnog i dr. busenja te kidanje granja s grmlja i drveća.

Članak 89.

(1) Radi zaštite javne zelene površine osobito se na tim površinama zabranjuje:

1. guljenje kore, zasijecanje, zarezivanje, savijanje i kidanje, zabijanje čavala i dr. predmeta, postavljanje plakata, bušenje, gaženje te oštećivanje drveća, grmlja i živice na drugi način

2. penjanje po drveću

3. uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje i bilja

4. odlaganje kućnog otpada, opušaka, piljevine, drozge, odrezanog šiblja, granja i sl.

5. puštanje životinja bez nadzora

6. uništavanje, oštećivanje i prljanje komunalne opreme i uređaja

7. vožnja, zaustavljanje i parkiranje svih prijevoznih sredstava, osim onih koji održavaju javne zelene površine

8. loženje vatre i potpaljivanje stabala

9. istovarivanje i uskladištavanje raznog ogrjevnog i dr. materijala

10. hvatanje i uznemiravanje ptica i drugih životinja

11. obavljanje drugih radnji kojima se oštećuju i uništavaju javne zelene površine.

Članak 90.

(1) Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi, park šume, krajolici i sl.) primjenjuju se radi njihove zaštite propisi o zaštiti prirode.

Članak 91.

(1) Radi ukrašavanja Grada na javnim se površinama ispred ulaza u poslovne prostore mogu postavljati prikladne posude s ukrasnim biljem, ali je zato potrebno odobrenje upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove.

(2) Vlasnik ili korisnik posude s ukrasnim biljem dužan je održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti postavljene posude s ukrasnim biljem iz stavka 1. ovog članka.

Članak 92.

(1) Zabranjeno je krupni komunalni otpad i kućni otpad odlagati i spaljivati na javnim i drugim površinama.

Članak 93.

(1) Zabranjeno je bacanje otpadaka u more i na morsku obalu.

Članak 94.

(1) U cilju zaštite od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima poduzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su poduzeti potrebne mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka.

Članak 95.

(1) Obalni pojas (prirodne plaže), uređene plaže, kupališta i zelene površine moraju se redovito čistiti i održavati, a jednom godišnje do početka mjeseca svibnja detaljno očistiti od otpadaka na obali i u moru.

Članak 96.

(1) Obalnim pojasom (prirodnom plažom) smatraju se u smislu ove Odluke prostori na kojima je dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

(2) Prirodne plaže moraju se redovito čistiti za trajanje turističke sezone.

(3) Uređenim plažama smatraju se prostori namijenjeni sunčanju i kupanju, snabdijevani određenim higijensko- tehničkim uvjetima.

(4) Čišćenje uređenih plaža za vrijeme turističke sezone mora biti svakodnevno.

(5) Kupališta su ograđeni i uređeni prostori za kupanje i sunčanje opremljeni svim uređajima, opremom za sunčanje i kupanje.

(6) U periodu turističke sezone kupališta se moraju čistiti svakodnevno.

Članak 97.

(1) U svakoj luci, lučici i marini mora postojati prostor predviđen za deponiranje otpada (komunalni otpad, maziva, motorna ulja i dr.) nastalog na plovnim objektima.

(2) Posude za odvoz smeća s plovnih objekata ili iz luke nabavlja i postavlja pravna ili fizička osoba koja gospodari lukom, lučicom ili marinom.

Članak 98.

(1) Ispostava Lučke kapetanije obvezna je informirati vlasnike plovila o održavanju čistoće i reda u lukama i na pomorskom dobru.

Članak 99.

(1) Zabranjeno je pranje i kupanje domaćih životinja u moru, na javnim kupalištima i drugim mjestima gdje se ljudi masovno kupaju.

Članak 100.

(1) Komunalni redar ovlašten je u opravdanim slučajevima, nakon onečišćenja izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja poslove održavanja, odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje obalnog pojasa.

Članak 101.

(1) Korisnik uređene i prirodne plaže, ako obavlja gospodarsko korištenje ili posebnu upotrebu plaže, ostvarujući koncesijsko odobrenje sukladno zakonu i ostalim pozitivnim propisima, dužan je poštivati obveze iz koncesijskog odobrenja odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

(2) Korisnik koncesijskog odobrenja odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, dužan je pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru, te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S JAVNIH POVRŠINA

Članak 102.

(1) Vlasnici odnosno korisnici kuća, stanova, stambenih i poslovnih zgrada, prostorija, dužni su odmah očistiti snijeg i led sa nogostupa i ulaza, i na prilazima objekta te u slučaju poledice posipavati zaleđene površine solju ili pijeskom i drugim odgovarajućim materijalom, tako da je pristup uvijek moguć i siguran. Vlasnici čiji objekti graniče s javno prometnim površinama dužni su očistiti snijeg i led u širini pročelja objekta.

Članak 103.

(1) Pravna ili fizička osoba ovlaštena za poslove nadziranja i održavanja prometnica u slučaju nastupanja zimskih uvjeta u prometu dužna je čistiti snijeg i led sa prometnica i ostalih javnih površina, prema posebnom programu rada zimske službe koji se propisuje zasebnim aktom.

(2) Pravne ili fizičke osobe kojima je povjerena djelatnost održavanja prometnica dužne su osigurati da se materijal kojima je posipana javna prometna površina, ukloni u roku od pet (5) dana po otapanju snijega i leda.

Članak 104.

(1) O uklanjanju snijega i leda s postaja, zatvorenih i otvorenih parkirališta, tržnica na malo i sličnih prostora skrbi pravna osoba koja tim površinama upravlja ili se njime koristi.

(2) O uklanjanju snijega i leda s javnih površina neposredno uz kioske i ostale pokretne naprave (štandovi i sl.) skrbe vlasnici ili njihovi skrbnici.

VI. UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

Članak 105.

(1) Javnim parkiralištem, u smislu ove Odluke, smatra se dio javno prometne površine namijenjen isključivo za parkiranje vozila i građevinski objekt namijenjen za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: javno parkiralište).

(2) Parkirališta moraju se održavati čistima i urednima. Na parkiralištima se mora održavati red, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta ili unutar neasfaltiranih parkirališta označenih vertikalnom prometnom signalizacijom i prema postavljenim shemama parkiranja.

(3) Parkirališta održava vlasnik ili pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno upravljanje parkiralištem.

(4) Na parkiralištima je, bez odobrenja upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove ili odobrenja pravne ili fizičke osobe kojoj je povjereno upravljanje parkiralištem, zabranjeno neovlašteno trgovanje, kampiranje, pretovar robe i sve drugo što nije u skladu s namjenom.

Članak 106.

(1) Na području Grada javnoprometne površine koriste se za zaustavljanje i parkiranje vozila samo ako su za tu

namjenu određene posebnim propisima i odgovarajućom prometnom signalizacijom.

(2) Na javnim površinama na području Grada zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje autobusa koji prevoze turističko-izletničke grupe radi ulaska i izlaska putnika na mjestima koja nisu za to namijenjena.

(3) Zaustavljanje i parkiranje iz stavka 2. ovog članka može se obavljati na autobusnom stajalištu, hotelskom parkiralištu ili na za to određenim drugim mjestima. Za zaustavljanje i parkiranje vozila zabranjeno je koristiti nogostup i druge javno prometne površine koje nisu označene prometnom signalizacijom kao javno parkiralište.

(4) Na javnim se površinama ne smiju ostavljati vozila koja se zbog dotrajalosti ne upotrebljavaju u prometu (oštećena u sudaru, neregistrirana, neispravna i slično).

(5) Javna parkirališta te uvjete njihova korištenja propisuju se posebnom Odlukom Grada.

Članak 107.

(1) Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta na području Grada uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuju ceste te općem aktu Grada kojim se uređuju nerazvrstane ceste.

Članak 108.

(1) Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na odgovarajući se način primjenjuju na javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene za parkiranje vozila.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 109.

(1) Predmeti koji su na javnoj površini te na zemljištu i objektima uz javne površine postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

(2) Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta iz prethodnog stavka ovog članka.

(3) Ako vlasnik ili korisnik predmeta iste na ukloni u roku određenom rješenjem, komunalni redar organizirat će uklanjanje predmeta na trošak vlasnika odnosno korisnika te ga pohraniti na javno skladište ili na drugo za to određeno mjesto.

(4) Vlasnik ili korisnik može preuzeti uklonjeni predmet u roku od trideset (30) dana od dana uklanjanja predmeta, uz uvjet da je prethodno podmirio sve troškove koji su nastali zbog uklanjanja predmeta (uklanjanje, prijevoz, skladištenje i sl.) kao i izdanu kaznu.

(5) Visina troškova određuje se na temelju cjenika ili računa treće osobe.

(6) Ako uklonjeni predmet vlasnik ili korisnik ne preuzme u roku iz prethodnog stavka ovog članka, smatrat će se da je vlasnik odnosno korisnik odbacio takav predmet.

(7) Ovisno o predmetu i procijenjenoj vrijednosti odbačenog predmeta iz prethodnog stavka, izvršit će se prodaja ili odvoz i zbrinjavanje predmeta kao otpada.

Članak 110.

(1) Napušteno vozilo je svako vozilo ili priključno vozilo bez važećih registarskih oznaka, koje je ostavljeno na javnoj površini i uz javne površine.

(2) Tehnički neispravna vozila ili priključna vozila (oštećena u prometnim nezgodama i sl.) ne smiju se ostavljati na javnim površinama i uz javne površine.

(3) Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje vozila iz stavka 1. i 2. ovog članka.

(4) Ako vlasnik ili korisnik vozila isto ne ukloni u roku određenom rješenjem, komunalni redar organizirat će uklanjanje vozila na trošak vlasnika odnosno korisnika te ga pohraniti na javno skladište ili na drugo za to određeno mjesto.

(5) Vlasnik ili korisnik može preuzeti uklonjeno vozilo u roku od trideset (30) dana od dana uklanjanja vozila, uz uvjet da je prethodno podmirio sve troškove koji su nastali zbog uklanjanja predmeta (uklanjanje, prijevoz, skladištenje i sl.) kao i izdanu kaznu.

(6) Visina troškova određuje se na temelju cjenika ili računa treće osobe.

(7) Ako uklonjeno vozilo vlasnik ili korisnik ne preuzme u roku iz prethodnog stavka ovog članka, smatrat će se da je vlasnik odnosno korisnik odbacio takvo vozilo te će isto smatrati otpadnim vozilom.

(8) Sa otpadnim vozilom postupati će se sukladno propisima kojima je regulirano zbrinjavanje otpadnih vozila te će se isto predati ovlaštenom sakupljaču.

Članak 111.

(1) U slučaju potrebe hitnog oslobađanja javne i druge površine od protupravno postavljenih ili ostavljenih predmeta ili vozila koja predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, sprječavaju sigurno odvijanje prometa ili onemogućuju održavanje određene manifestacije i sl., komunalni redar može usmeno naložiti da se takvi predmeti, odnosno vozilo odmah uklone s javne površine ili uz javnu površinu.

(2) Ukoliko vlasnik ili korisnik predmeta ili vozila, ne postupi po nalogu, komunalni redar će odmah putem ovlaštene pravne ili fizičke osobe ukloniti protupravno postavljene ili ostavljene predmete ili vozila.

(3) Po završetku uklanjanja predmeta ili vozila, komunalni redar o svemu će sastaviti zapisnik i pisanim podneskom obavijestiti vlasnika ili korisnika o izvršenom postupku.

(4) Vlasnik ili korisnik može preuzeti uklonjeni predmet ili vozilo u roku od trideset (30) dana od dana uklanjanja predmeta ili vozila, uz uvjet da je prethodno podmirio sve troškove koji su nastali zbog uklanjanja predmeta ili vozila (uklanjanje, prijevoz, skladištenje i sl.) kao i izdanu kaznu.

(5) Visina troškova određuje se na temelju cjenika ili računa treće osobe.

(6) Ako uklonjeni predmet ili vozilo vlasnik ili korisnik ne preuzme u roku iz prethodnog stavka ovog članka, smatrat će se da je vlasnik odnosno korisnik odbacio takav predmet ili vozilo te će se sa istim postupati odgovarajućom primjenom odredaba čl. 109. i 110. ove Odluke.

Članak 112.

(1) Ukoliko prilikom uklanjanja predmeta ili vozila iz članaka 109.,110. i 111. ove Odluke, nije moguće utvrditi vlasnika odnosno korisnika, postupak uklanjanja provesti će se prema nepoznatom počinitelju uz objavu upravnih akata na oglasnoj ploči Grada.

VIII. GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 113.

(1) Otpad je svaka stvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kojeg posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

(2) Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad te krupni otpad koji nastaje u kućanstvu.

(3) U komunalni otpad ne spada proizvodni otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji, gospodarstvu, ugostiteljstvu, ustanovama i mjestu nastanka sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 114.

(1) Na području Grada Raba javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža društvo DUNDOVO d.o.o. sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima je uređeno održivo gospodarenje otpadom te općim aktima Grada Raba kojima se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog te usluga povezanih s javnom uslugom.

(2) Odnosi te međusobna prava i obveze između Davatelja i Korisnika usluge iz stavka 1. ovog članka uređeni su općim aktima Grada Raba.

Članak 115.

(1) U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni otpad i zeleni otpad.

(2) U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, ugostiteljskih objekata, mesnica, ribarnica, akumulatore, auto gume, električne baterije, otpad iz vrta i polutekuće tvari.

(3) Zabranjeno je oštećivati spremnike, po njima crtati ili pisati.

(4) Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način.

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 116.

(1) Poslove nadzora na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu obavlja upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove a provodi komunalni redar kao službenik tog tijela.

(2) Ovlasti obavljanja nadzora komunalnog redara iz prethodnog stavka ovog članka propisane su Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odlukom o komunalnom redu, ostalim Odlukama koje propisuju komunalni red i posebnim zakonima.

Članak 117.

(1) Komunalni redari u obavljanju službene dužnosti nose službenu odoru, značku i imaju službenu iskaznicu.

(2) Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice propisuje Gradsko vijeće Grada Raba.

Članak 118.

(1) Komunalni redari dužni su surađivati s mjesnim odborima radi učinkovitog obavljanja svoje službe.

(2) Mjesni odbori obavještavaju upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove o uočenim nepravilnostima i nedostacima na svom području.

Članak 119.

(1) U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

- zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

- uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

- zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru

- prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)

- obavljati kontrolu nad objektima, uređajima i površinama

- odrediti izvršenje obveza ako utvrde da se one ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno

- odrediti obustavu radova koji se obavljaju suprotno propisima

- zabraniti upotrebu neispravnog objekta, naprave ili slično i upotrebu prostora dok se ne otklone nedostaci

- odrediti uklanjanje predmeta, objekata, naprava ili uređaja

- narediti hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti stanovništva ili imovine, odnosno za sprečavanje štete

- odrediti fizičkim i pravnim osobama podnošenje odgovarajućih izvješća o uklanjanju utvrđenih nedostataka

- naplaćivati na licu mjesta novčane kazne

- obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Članak 120.

(1) Poduzimanje mjera komunalnog redara smatra se hitnim i od javnog je interesa za Grad.

(2) Komunalni redar kada utvrdi povredu propisa čije je izvršenje ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovom Odlukom, Odlukama koje reguliraju komunalni red te posebnim propisima.

(3) Ako komunalni redar utvrdi da nije došlo do povrede propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, pa zato nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim će putem o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od osam (8) dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

(4) Komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama (osobi koja je povrijedila Odluku/Odluke, odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu, a ako se tu osobu ne može utvrditi donijet će rješenje protiv nepoznate osobe, što može učiniti i bez saslušanja stranke) mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom, Odlukama koje reguliraju komunalni red, odnosno druge mjere propisane zakonom.

(5) Ako je stranka izvršila obvezu iz rješenja o izvršenju komunalnog redara ili je iz drugog razloga prestala obveza izvršenja tog rješenja, komunalni redar po službenoj dužnosti donosi rješenje o obustavi postupka izvršenja rješenja.

Članak 121.

(1) Protiv upravnih akata koje donosi komunalni redar može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje Upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva ako posebnim zakonom nije propisano drukčije.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara, ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 122.

(1) Upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove ovlašteno je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

(2) Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškova, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

(3) Kada komunalni redar u obavljanju posla uoči situaciju u kojoj nije ovlašten postupati, promptno će obavijestiti nadležne inspekcije ili druga ovlaštena javno-pravna tijela o saznanjima koje ima.

Članak 123.

(1) Optužni prijedlog za prekršaj propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu ili Odlukom/Odlukama o komunalnom redu kojeg u nadzoru utvrdi komunalni redar podnosi upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove.

(2) Protiv prekršajnog naloga upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove u prekršajnom postupku podnosi se prigovor nadležnom Prekršajnom sudu.

Članak 124.

(1) Svu stvarnu štetu učinjenu na javnoj površini, komunalnim objektima, uređajima i opremi, građevinama i zemljištu u vlasništvu Grada do koje je došlo zbog nepridržavanja ove Odluke ili na način koji nije obuhvaćen ovom Odlukom počinitelj je dužan nadoknaditi.

(2) Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za počinjenu štetu u roku danom pisanim pozivom za plaćanje, upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove je dužno pokrenuti odgovarajući postupak za naknadu odnosno naplatu štete.

(3) Naknada štete može biti stvarna (prema procjeni ovlaštenog vještaka), prema cjeniku koji je na prijedlog fizičke ili pravne osobe koja obavlja određenu komunalnu djelatnost i gradskog upravnog tijela gradske uprave nadležnog za komunalne poslove utvrđuje Gradonačelnik ili prema tržišnoj ponudi.

(4) Ukoliko počinitelj ne prihvati nadoknadu štete u visini cjenika ili tržišne ponude prema prethodnom stavku, dužan je o vlastitom trošku angažirati ovlaštenog stručnog vještaka za izradu procjene štete.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 125.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako postupi suprotno odredbama članka 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 57., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 109., 110., 111. i 115. ove Odluke.

(2) Novčanom kaznom od 500,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 126.

(1) Novčanom kaznom od 2.500,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako postupi suprotno odredbama članka 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 57., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 109., 110., 111. i 115. ove Odluke.

Članak 127.

(2) Novčanom kaznom od 500,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbama članka 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 57., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 77., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 109., 110., 111. i 115. ove Odluke.

Članak 128.

(1) Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu sukladno odredbama Prekršajnog zakona.

(2) U slučajevima direktnog postupanja komunalnog redara temeljem nadležnosti Zakona o održivom gospodarenju otpadom primjenjuju se prekršajne odredbe iz istog Zakona.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 129.

(1) Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti po odredbama Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/03, 13/04, 12/07, 20/08 i 8/13).

Članak 130.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/03, 13/04, 12/07, 20/08 i 8/13).

Članak 131.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/04

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-5

Rab, 31. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2110&mjesto=51280&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr