SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

21.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/ 17), te članka 29.. Statuta Općine Mrkopalj (SN PGŽ 24/ 09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13, 08/18), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE
PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG
OTPADA I BIORAZGRADIVOG
KOMUNALNOG OTPADA

Članak 1.

Članak 7. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 6/18) briše se.

Članak 2.

Članak 8. briše se.

Članak 3.

U Članku 9., stavku 2.riječi »kategorije 3.« - brišu se.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi: Javna usluga iz članka 1. Ove Odluke obuhvaća sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na lokaciji obračunskog mjesta /mjesta primopredaje Korisnika.

Stavak 2. briše se.

Stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 5.

Članak 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Davatelj usluge je dužan:

1. osigurati Korisniku spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada,

2. osigurati Korisniku spremnike na zelenim otocima za odlaganje papira i kartona, otpadnog stakla, plastike i tekstila

3. osigurati Korisniku prema mogućnostima i potrebama spremnik za odlaganje papira i kartona, otpadnog stakla i plastike i tekstila

4. označiti spremnik oznakom,

5. dostaviti Korisniku Obavijest,

6. preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika,

7. odgovarati za sigurnost, redovitost, i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

8. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

9. osigurati provjeru podataka navedenih u Izjavi,

10. voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,

11. motivirati Korisnike na individualno kompostiranje cjenikom.

Članak 6.

Članak 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik je dužan:

1. postupati s otpadom na odgovarajući način sukladno važećim zakonskim i pod zakonskim propisima.

2. Korisnici su dužni koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad Davatelju usluge.

3. Postupati sa spremnicima na način da ih održava u čistom i ispravnom stanju.

4. Osigurati dostupnost spremnika za pražnjenje Davatelju usluge, bez obzira na vremenske uvjete ( snijeg i sl)

5. Korisnici pravne osobe i obrtnici dužni su koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad Davatelju usluge, a proizvodni otpad ovlaštenom sakupljaču, iznimno Davatelju usluge, ukoliko je tako ugovoreno.

6. Korisnici pravne osobe i obrtnici su dužni o svom trošku (ili o trošku ovlaštenog sakupljača) osigurati spremnike za odlaganje proizvodnog otpada.

7. Korisnici pravne osobe i obrtnici su dužni predati reciklabilni otpad Davatelju usluge ukoliko isti nije proizvodni otpad.

8. Omogućiti Davatelju usluge pristup spremniku/vrećici na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini.

9. Postupati s otpadom na obračunskom mjestu/mjestu primopredaje Korisnika na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika/vrećice i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada.

10. Odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom/ vrećicom na obračunskom mjestu/mjestu primopredaje Korisnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci.

11. Zajedno s ostalim Korisnicima na istom obračunskom mjestu/mjestu primopredaje, odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci.

12. Predavati reciklabilni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni) otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada.

13. Predavati problematični otpad u mobilno reciklažno dvorište ili ovlaštenom sakupljaču (kućanstva)

14. Korisnici pravne osobe i obrtnici su dužni predavati problematični otpad (opasni otpad) ovlaštenom sakupljaču uz propisanu prateću dokumentaciju.

15. Koristiti spremnike na zelenim otocima u skladu s njihovom namjenom.

16. Redovito i u roku plaćati javnu uslugu temeljem računa Davatelja usluge.

17. Pravovremeno obavijestiti Davatelja usluge o promjeni podataka navedenih u Izjavi, a najkasnije 15 dana nakon nastale promjene.

18. Dostaviti dokaze o trajnom ne korištenju nekretnine svake godine za prethodno razdoblje od godinu dana.

19. Korisnici javnih usluga koji koriste zajedničke spremnike preporuča se iste ograditi na način da se onemogući trećim osobama odlaganje u spremnike (u protivnom se korisnicima obračunava preuzeta količina miješanog komunalnog otpada koja se nalazi u spremniku i neposredno uz spremnike)

20. Novi korisnici - u najdužem roku od mjesec dana od stjecanja prava nad nekretninom ili početka korištenja nekretnine, obavijestiti Davatelja usluge o početku korištena javne usluge.«

Članak 7.

Članku 29. stavak 1. briše se. Stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 8.

U članku 33. stavku 1. brojevi 1.i 2. brišu se i zamjenjuju riječju »kućanstva«.

Članak 9.

U članku 34. stavku 1. i 2. broj 3. briše se i zamjenjuju riječju »pravne osobe i obrtnici«.

Članak 10.

U članku 35. Odluke broj 3. briše se i zamjenjuju riječju »pravne osobe i obrtnici«.

Članak 11.

U članku 36. stavku 1. brojevi 1. i 2. brišu se i zamjenjuju riječju »kućanstva«.

Članak 12.

U članku 37. broj 3. briše se i zamjenjuju riječju »pravne osobe i obrtnici«.

Članak 13.

U članku 39. stavku 1. brojevi 1. i 2. brišu se i zamjenjuju riječju »kućanstva«.

Članak 14.

U članku 40. broj 3 . briše se i zamjenjuju riječju »pravne osobe i obrtnici«.

Članak 15.

U članku 42., stavku 1. broj 3. briše se i zamjenjuju riječju »pravne osobe i obrtnici«.

Članak 16.

U članku 43., stavka 1. brojevi 1. i 2. brišu se i zamjenjuju riječju »kućanstva«.

Članak 17.

U članku 49., stavka 1. brojevi 1. i 2. brišu se i zamjenjuju riječju »kućanstva«.

U članku 49. stavku 2. broj 3 briše se i zamjenjuje riječima »pravne osobe i obrtnici.«

Članak 18.

U članku 50., stavka 1. brojevi 1. i 2. brišu se i zamjenjuju riječju »kućanstva«.

U članku 52., stavka 2. broj 3. briše se i zamjenjuje riječima» pravne osobe i obrtnici«.

Članak 19.

U članku 55. stavku 1.brojevi 1. i 2. brišu se i zamjenjuju riječju »kućanstva«.

U članku 55. stavku 2. broj 3 briše se i zamjenjuje riječima »pravne osobe i obrtnici.«

Članak 20.

U članku 56., stavka 1.odluke brojevi 1. i 2. . briše se i zamjenjuje riječima» kućanstva .

Članak 21.

U članku 57. stavku 1. broj 3 briše se i zamjenjuje riječima pravne osobe i obrtnici.

Članak 22.

Članak 67., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vrećice za miješani komunalni otpad volumena 60 litara mogu koristiti:

- korisnici usluga kategorije kućanstvo jednokratno prilikom odlaska iz objekta koji se koristi povremeno,

- korisnici kategorije kućanstvo ukoliko u kratkom vremenskom razdoblju imaju potrebu za predavanjem veće količine otpada od one predviđene spremnicima.«

Članak 23.

U članku 70. stavku 1. riječi »i naknade za građenje« brišu se.

Članak 24.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»(1) Cijena javne usluge - CJU Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama - JCV

Cijena minimalne javne usluge - CMJU

Ugovorna kazna - UK

Broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada - BP

Udio Korisnika - U

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada izražena u kunama- C

(2) Izračun se vrši na sljedeći način: C = JCV x BP x U

CJU = (JCV x BP x U) + CMJU + UK + (BP x U)

skraćeno: CJU = C + CMJU + UK«

Članak 25.

U članku 80., stavku 1. iza riječi:« Zakonu o općem upravnom postupku» dodaju se riječi »i Zakonu o zaštiti potrošača«.

Članak 26.

Članku 85. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnici komunalne tvrtke/komunalni redar, na terenu utvrđuju je li određeni Korisnik postupio protivno Ugovoru, odnosno je li Korisnik dužnik plaćanja ugovorne kazne.

(2) Dokaz da je Korisnik postupio protivno Ugovoru je fotografski zapis/video snimak spremnika/vrećice ili otpada rasutog ili neprimjereno odloženog na obračunskom mjestu, odnosno u slučaju povrede ili neizvršenja ugovornih obveza iz evidencija Davatelja usluge. Na fotografskom zapisu/videu obračunsko mjesto Korisnika javne usluge mora biti jasno uočljivo.

(3) Ukoliko se Korisnik zatekne u odlaganju otpada na način protivan Ugovoru, komunalni redar ili djelatnik Davatelja usluge dužan ga je fotografirati što čini prihvatljivi dokazni materijal za daljnje postupanje komunalnog redara

(4) raspon visine ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja«.

Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je Korisnik dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

Smatra se da je Korisnik postupio protivno Ugovoru:

- ako ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor i ne predaje komunalni otpad Davatelju usluge, a na traženje Davatelja usluge ne dokaže da ne koristi nekretninu, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna,

- ako odlaže komunalni otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene javne usluge za količinu prekomjerno odloženog komunalnog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge,

- ako odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad ili krupni (glomazni) otpad u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama ove Odluke, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene prikupljanja i zbrinjavanja nepravilno odloženog otpada sukladno cjeniku Davatelja usluge,

- ako ne drži spremnik na propisanom mjestu sukladno ovoj Odluci, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna,

- ako Davatelj usluge utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik ili oznake na dodijeljenom spremniku, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u visini cijene popravka ili zamjene spremnika ili oznaka na spremniku sukladno cjeniku Davatelja usluge,

- ako u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podataka iz Izjave pisanim putem o tome ne obavijesti Davatelja usluge, za što će Davatelj usluge naplatiti Korisniku ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kuna.

(5)Visina cijene ugovorne kazne mora biti razmjerna troškovima uklanjanja posljedica postupanja protivno Ugovoru, a uračunava cijenu obrade i zbrinjavanja određenog volumena otpada (kn/l), vrijeme rada radnika - satnica (kn/h) i udaljenost do lokacije obračunskog mjesta na kojoj je Korisnik postupio protivno Ugovoru (potrošnja goriva (l goriva), cijena goriva (kn/l) i udaljenost (km)).

(6) U slučajevima postupanja kada se zajednički spremnik koristi od strane više Korisnika, a nije moguće utvrditi odgovornost pojedinog Korisnika, obvezu plaćanja ugovorne kazne snose svi Korisnici koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.»

Članak 27.

Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19- 14

Mrkopalj, 29. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr