SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

52.

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je dana 1. kolovoza 2019. godine sljedeću

ODLUKU
o zaštiti socijalnog standarda građana

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se oblici pomoći odnosno prava iz socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), osigurava Grad Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad), uvjeti i način njihovog ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Samac je osoba koja živi sama i sama podmiruje troškove života.

Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju te ostvaruju prihod na drugi način.

1. OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se realizacija oblika pomoći kroz 8 osnovnih programa:

- Program zaštite djece, mladih i poticanja demografske obnove,

- Program zaštite roditeljstva,

- Program zaštite osoba treće životne dobi i osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima,

- Program priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja,

- Program priznavanja prava na troškove ogrjeva,

- Program subvencioniranja ostalih životnih troškova,

- Programi održanja životnog standarda i zdravlja građana,

- Financiranje humanitarnih i karitativnih udruga i organizacija.

Članak 3.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 4.

Realizacijom osnovnih programa ostvarit će se zaštita sljedećih kategorija stanovništva:

1. Osoba i obitelji u stanju socijalne potrebe,

2. Djece:

- umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja

- hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

3. Osoba treće životne dobi i osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima,

4. Osobe kojima je na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu te pravo na pomoć i njegu u kući, a sve ovisno o prihodima i oštećenju zdravlja korisnika, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i cenzusu iz članka 7. ove Odluke, osim u slučajevima kada se visina cenzusa ne navodi kao prepreka za ostvarivanje određenog prava,

5. Osobe koje su u nevolji zbog narušenih odnosa u obitelji.

Članak 5.

Pojam Korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom i ovom Odlukom.

Pod subvencijom ili naknadom troškova u smislu ove Odluke smatra se pokriće troškova koje Grad Mali Lošinj odobrava na temelju Zakona i ove Odluke.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Malog Lošinja te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada Malog Lošinja.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen ovisno o ukupnim financijskim sredstvima izdvojenim u Proračunu Grada Malog Lošinja za ovu namjenu, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Grad Zakonom obvezan.

Članak 7.

Korisnicima u stanju socijalne potrebe, prema ovoj Odluci, smatraju se samci ili obitelji čiji članovi žive u zajedničkom kućanstvu i koji nisu u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ostvarili prosječan mjesečni prihod veći od cenzusa utvrđenog ovom Odlukom, koji u vlasništvu nemaju više stambenih objekata ili stanova od objekta ili stana u kojem stanuju i čiji radno sposobni članovi, ako nisu zaposleni, aktivno traže posao.

Cenzus ostvarenih mjesečnih prihoda za pojedino kućanstvo iznosi:

- jednočlano - 1.600,00 kn

- dvočlano - 2.400,00 kn

- tročlano - 3.100,00 kn

- četveročlano - 3.700,00 kn.

Za svakog daljnjeg člana obitelji cenzus se uvećava za 600,00 kn.

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 4. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, odnosno pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom, zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, prava na pomoć u kući te sve ostale naknade i potpore određene Zakonom o socijalnoj skrbi, doplatak za djecu, iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima samac ili član obitelji prima za uzdržavanje te naknada za nezaposlene koju korisnici ostvaruju putem nadležnog Zavoda za zapošljavanje.

Iznos prihoda samca ili kućanstva iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima samac ili član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe s kojom ne živi kao i iznos koji je samac ili podstanarska obitelj, temeljem ovjerenog ugovora o najmu stana ili kuće dužna plaćati najmodavcu.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ako je uredno evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje.

Članak 8.

Iznimno, ako je prihod samca ili kućanstva veći od cenzusa navedenih u prethodnom članku, pravo na pomoć iz ove Odluke imaju:

1. Samac ili obitelj čiji član je osoba kojoj su rješenjem nadležna tijela evidentirala trajna tjelesna, mentalna, intelektualnim ili osjetilna oštećenja.

2. Jednoroditeljske obitelji i samohrani roditelj ako stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela procijene da je to u određenom periodu opravdano.

3. Samac ili kućanstvo čiji jedan član ima status Hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata.

Članak 9.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava:

1. Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

2. Pravo na osobnu invalidninu,

3. Pravo na doplatak za pomoć i njegu,

4. Pravo na pomoć i njegu u kući.

2. PROGRAMI

I. PROGRAM ZAŠTITE DJECE, MLADIH I POTICANJA DEMOGRAFSKE OBNOVE

Članak 10.

Osnovni Program zaštite djece, mladih i poticanja demografske obnove obuhvaća:

1. Subvencioniranje autobusne karte učenicima i studentima,

2. Subvencioniranje školskog obroka učenicima osnovne škole (marenda),

3. Subvencioniranje troškova jaslica i vrtića,

4. Dodjela jednokratne naknade djeci umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja te djetetu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.

Subvencioniranje autobusne karte učenicima i studentima

Članak 11.

Subvencioniranje autobusne karte ostvaruju redovni učenici i studenti, koji se školuju u gradovima Hrvatske na način da Grad Mali Lošinj participira:

- u cijeni povratne karte od prve autobusne stanice na kopnu do Rijeke vikendom,

- od prve autobusne stanice na kopnu do ostalih gradova u Republici Hrvatskoj, dva puta godišnje.

Pravo iz prethodnog stavka ovog članka, ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz koji se prilaže potvrda o redovnom školovanju.

Način ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje troškova, u smislu prethodnog stavka ovog članka, utvrđuje se ugovorom koji Grad Mali Lošinj sklapa sa »Arriva - Hrvatska«.

Subvencioniranje školskog obroka učenicima osnovne škole (marenda)

Članak 12.

Subvenciju školskog obroka u smislu ove Odluke, ostvaruju redovni učenici Osnovne škole Mario Martinolić u Malom Lošinju, članovi obitelji iz članka 7. ili članovi obitelji čiji jedan član ostvaruje pravo iz članka 4. stavak 1. točka 4., odnosno djeca iz članka 4. stavka 1. točka 2. ove Odluke.

Subvencija školskog obroka ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva, te prilaganjem dokaza da udovoljavaju kriterijima iz prethodnog stavka.

Ukoliko Osnovna škola Maria Martinolića nije u mogućnosti osigurati dodjelu školskog obroka u mjestu pohađanja škole, subvenciju će Grad isplatiti roditeljima prema važećem cjeniku Osnovne škole Maria Martinolića za školski obrok za taj mjesec.

Na novčanu isplatu subvencije školskog obroka, imaju pravo i roditelji učenika iz stavka 1. ovog članka, koji zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga ne mogu konzumirati obroke, koji se pripremaju u školi.

Subvencioniranje troškova jaslica i vrtića

Članak 13.

Subvenciju troškova vrtića i jaslica ostvaruju djeca iz obitelji iz članka 7. u kojima je oboje roditelja zaposleno, ili ako su nezaposleni, aktivno traže posao, odnosno dijete zaposlene samohrane majke, djeca iz članka 4. stavak 1. točka 2., te dijete iz obitelji čiji jedan član udovoljava uvjetima iz članka 4. stavak 1. točka 4. ove Odluke.

Subvencija iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način da Grad Mali Lošinj korisnicima kojima je odobrena subvencija, plaća troškove za primarni petosatni program pohađanja vrtića i jaslica.

U izuzetnim slučajevima ukoliko je to opravdano i uz mišljenje stručnih službi vrtića, Grad može subvencionirati i cjelodnevni boravak djeteta u vrtiću.

Djeci s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim, osjetilnim oštećenjima ili poremećajima autističnog spektra subvencionira se vrtić po specijalnom programu najmanje u iznosu u kojem takve troškove korisniku plaćaju nadležne državne institucije.

Subvencija se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva uz koji se prilažu dokazi udovoljavanja kriterijima iz prethodnog stavka.

Članak 14.

Subvenciju troškova vrtića i jaslica ostvaruju djeca iz obitelji koje u vrtiću ili jaslicama imaju najmanje troje djece - polaznika na način da se u potpunosti subvencioniraju troškovi polaznika trećeg i svakog daljnjeg djeteta.

Subvencija se ostvaruje pismenim zahtjevom koji se podnosi upravi Dječjeg vrtića »Cvrčak«. Subvencija se ostvaruje na trošak poslovanja Dječjeg vrtića »Cvrčak«.

Članak 15.

Radi ispunjavanja obveze boravka u vrtiću prije polaska u školu, subvenciju troškova vrtića i jaslica ostvaruju predškolska djeca, čije je prebivalište na malim otocima ili u malim mjestima (mjesta s manje od 100 stanovnika) sa područja Grada Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj će platiti troškove boravka u vrtiću djeci iz prethodnog stavka i to za onoliko dana mjesečno koliko su oni stvarno proveli u vrtiću.

Dodjela jednokratne naknade djeci umrlog, zatočenog ili nestalog branitelja te djetetu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

Članak 16.

Gradonačelnik zaključkom dodjeljuje pomoć djeci iz članka 4. stavak 1. točka 2. najmanje jednom godišnje, bez obzira na prihodovni cenzus iz članka 7. ove Odluke.

II. PROGRAM ZAŠTITE RODITELJSTVA

Članak 17.

Osnovni program zaštite roditeljstva obuhvaća:

1. dodjelu pomoći roditeljima za opremu novorođenog djeteta,

2. pomoć roditeljima subvencioniranjem umjetne hrane za dojenčad do 6 mjeseci starosti,

3. osiguranja nužnog smještaja.

Biološko i posvojeno dijete, odnosno biološki roditelj i posvojitelj, izjednačeni su u smislu ove Odluke.

Dodjele pomoći roditeljima za opremu novorođenog djeteta

Članak 18.

Pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruju:

1. obitelji u stanju socijalne potrebe, odnosno obitelji iz članka 9. ove Odluke, ne uzimajući u obzir prihodovni cenzus,

2. roditelji novorođenog djeteta s prebivalištem na području Grada Malog Lošinja,

3. roditelji novorođenog djeteta s prebivalištem u malim mjestima na području Grada Malog Lošinja.

Članak 19.

Obitelj u stanju socijalne potrebe iz članka 18. stavak 1. točka 1. ove Odluke ostvaruju pomoć jednokratno u iznosu čiju visinu za tekuću kalendarsku godinu određuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik, uvažavajući socijalni status i proračunske mogućnosti može odrediti da roditelji iz obitelji navedenih u stavku 1. ovoga članka na ime ove pomoći dobiju veći iznos nego ostali roditelji.

Pomoć se ostvaruje nakon podnošenja pismenog zahtjeva uz koji se prilaže dokaz o udovoljavanju uvjeta i izvadak iz matice rođenih novorođenog djeteta.

Članak 20.

Roditelji novorođenog djeteta s prebivalištem na području Grada Mali Lošinj, ostvaruju pomoć, jednokratno, u iznosu čiju visinu za tekuću kalendarsku godinu određuje Gradonačelnik, podnošenjem pismenog zahtjeva uz koji prilažu izvadak iz matice rođenih novorođenog djeteta.

Članak 21.

Roditelji novorođenog djeteta koji su najmanje godinu dana prije rođenja djeteta imali prebivalište u malim mjestima sa područja Grada Malog Lošinja, ostvaruju pomoć povodom rođenja djeteta, jednokratno, koji iznos za tekuću godinu određuje Gradonačelnik.

U mala mjesta navedena u prethodnom stavku ovog članka ubrajaju se: Susak, Ilovik, Unije, Srakane, Ustrine, Belej, Osor, Srem, Punka Križa i Sveti Jakov.

Pomoć roditeljima subvencioniranjem umjetne hrane za dojenčad do 6 mjeseci starosti

Članak 22.

Pravo na subvenciju umjetne dojenačke hrane u iznosu od 200,00 kn mjesečno imaju roditelji dojenčadi do 6 mjeseci starosti, sa prebivalištem u Malom Lošinju, pod uvjetom da ostvaruju pravo na doplatak za djecu.

Subvencija se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva uz koji se prilažu dokazi o udovoljavanju kriterijima iz prethodnog stavka te pismeno mišljenje patronažne sestre zadužene za nadzor razvoja djeteta za koje se traži subvencija.

Osiguranje nužnog smještaja

Članak 23.

Osiguranje nužnog smještaja ostvaruju obitelji u stanju socijalne potrebe ili pojedini članovi tih obitelji koji su u nevolji zbog narušenih odnosa u obitelji.

Pomoć u osiguranju nužnog smještaja ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradonačelniku uz pribavljeno mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb.

Osiguranje nužnog smještaja u pravilu se osigurava financiranjem podstanarskog odnosa obitelji u stanju socijalne potrebe ili pojedinih članova tih obitelji najduže do 60 dana.

III. PROGRAM ZAŠTITE OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I OSOBA S TJELESNIM, MENTALNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA

Članak 24.

Osnovni program zaštite osoba treće životne dobi i osoba sa tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima obuhvaća:

1. Dodjela jednokratne godišnje naknade,

2. Pružanje pomoći u kući.

Dodjela jednokratne godišnje naknade

Članak 25.

Gradonačelnik zaključkom dodjeljuje pomoć osobama sa tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima najmanje jednom godišnje.

Pružanje pomoći i njege u kući

Članak 26.

Pomoć i njegu u kući mogu ostvariti osobe iz članka 7. ove Odluke, a kojima je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe ako ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

1. ako to pravo ne može ostvariti na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb,

2. ako nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni ili izvanbračni drug i djeca,

3. ako nema mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

4. ako ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu te doplatak za pomoć i njegu uz uvjet da joj pravo na pružanje pomoći i njege u kući ne može priznati nadležni centar za socijalnu skrb i da joj prihodi ne prelaze cenzus iz stavka 7. ove Odluke.

Iznimno osoba lišena poslovne sposobnosti ili većih tjelesnih, mentalnih, intelektualnih i osjetilnih oštećenja ima pravo na pomoć i njegu iako je prihod po članu obitelji ili prihod samca veći od cenzusa.

Stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja ispituju okolnosti iz točke 1. i 2. ovog članka i na temelju njih donose procjenu o ispunjavanju spomenutih uvjeta.

Članak 27.

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

1. subvencioniranje prehrane (nabavka i dostava gotovih obroka u kuću, nabavka živežnih namirnica),

2. obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabavka lijekova i drugih potrepština, pomaganje oko plaćanja računa i slično),

3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba).

Pomoć i njega u kući ostvaruje se pismenim zahtjevom uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 7. i članka 26. ove Odluke.

Pomoć i njegu u kući pruža fizička ili pravna osoba na temelju ugovora kojeg će sklopiti s Gradom.

Članak 28.

Subvencijom prehrane iz prethodnog članka smatra se subvencioniranje prehrane korisnika socijalnog programa ili dostava gotovih obroka u kuću.

Subvenciju prehrane ostvaruju samac ili kućanstvo ako je i jedan član kućanstva korisnik zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu ili prava na pomoć i njegu u kući, koje mu je priznato temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb i udovoljava cenzusu iz članka 7. ove Odluke te osobe čije su materijalne i socijalne prilike posebno ugrožene, što se utvrđuje neposrednim očevidom ili drugim dokazima.

Pomoć u subvenciji prehrane prvenstveno imaju osobe čije psihofizičko i materijalno stanje utječe na redovitost i kvalitetu svakodnevne ishrane.

Subvencija se može organizirati u sklopu pomoći i njege u kući ili izvanrednom subvencijom u novčanom iznosu korisnicima.

Izravna novčana subvencija prehrane isplaćivat će se osobama kojima se ne može dostaviti obrok i ne može biti veća od 300,00 kn po članu obitelji mjesečno.

IV. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Članak 29.

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Sukladno Zakonu, uzevši u obzir nepostojanje infrastrukture za gradski plin, Grad Mali Lošinj priznaje pravo na naknadu za troškove stanovanja u sljedećim kategorijama:

1. Pravo na naknadu za troškove komunalne naknade,

2. Pravo na naknadu za troškove odvoza kućnog otpada,

3. Pravo na naknadu za troškove potrošnje vode i odvodnje,

4. Pravo na naknadu za troškove najamnine,

5. Pravo na naknadu za troškove utrošene električne energije.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade i to do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu, temeljem nadležnog centra za socijalnu skrb, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Ukoliko je iz priloženih dokaza razvidno da su stvarni troškovi čija se naknada zahtjeva manji od polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate rješenjem centra za socijalnu skrb, Grad Mali Lošinj će priznati stvarni trošak. Zahtjev se može podnijeti za jednu ili više namjena, ali ukupna naknada za troškove stanovanja ne može prelaziti iznos polovice iznosa zajamčene minimalne naknade samca ili kućanstva.

Grad Mali Lošinj može odobriti subvenciju troškova stanovanja i u većem iznosu, sukladno pozitivnim propisima, kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Grad Mali Lošinj pravo na naknadu za troškove stanovanja može priznati i širem krugu korisnika od onog propisanog Zakonom ali tek nakon što ispuni zakonsku obvezu i naknadu za troškove stanovanja prizna svim korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Zahtjev mogu podnijeti i samci ili obitelji iz članka 7. ove Odluke odnosno samci ili obitelj iz članka 9. ove odluke ukoliko udovoljavaju cenzusu iz stavka 7., a odluka će se donijeti u skladu sa proračunskim mogućnostima Grada Malog Lošinja.

Prava korisniku naknade za troškove stanovanja ostvaruje se od mjeseca u kojem je pismeni zahtjev podnesen, prilaganjem dokaza o udovoljavanju kriterijima iz stavka 3. i 6. ovoga članka, o čemu se donosi rješenje.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti na način da Grad Mali Lošinj djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je isporučila uslugu.

Pravo na naknadu za troškove komunalne naknade

Članak 30.

Osim korisnika zajamčene minimalne naknade iz članka 29. stavak 3. pravo na naknadu za troškove komunalne naknade mogu ostvariti i samac ili obitelj iz članka 7., odnosno samac ili obitelj čiji je jedan član korisnik osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu i prava na pomoć i njegu u kući koja je rješenjem utvrdio nadležni centar za socijalnu skrb ukoliko mu prihodi ne prelaze cenzus iz stavka 7. ove Odluke, sukladno proračunskim mogućnostima Grada Malog Lošinja.

Pravo na naknadu za troškove komunalne naknade ostvaruje se od mjeseca u kojem je pismeni zahtjev podnesen, prilaganjem dokaza o udovoljavanju kriterijima o čemu se donosi rješenje.

Pravo na naknadu za troškove odvoza kućnog otpada

Pravo na naknadu za troškove potrošnje vode i odvodnje

Članak 31.

Osim korisnika zajamčene minimalne naknade iz članka 29. stavka 3. pravo na naknadu za troškove odvoza kućnog otpada i pravo na naknadu za troškove potrošnje vode i odvodnje vode mogu ostvariti i samac ili obitelj iz članka 7. odnosno samac ili obitelj čiji je jedan član korisnik osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu i prava na pomoć i njegu u kući koja je rješenjem utvrdio nadležni centar za socijalnu skrb ukoliko mu prihodi ne prelaze cenzus iz stavka 7. ove Odluke, do 4m3, u skladu sa proračunskim mogućnostima Grada Malog Lošinja.

Pravo na naknadu za troškove odvoza kućnog otpada i pravo na naknadu za troškove potrošnje vode i odvodnje vode ostvaruje se od mjeseca u kojem je pismeni zahtjev podnesen, prilaganjem dokaza o udovoljavanju kriterijima o čemu se donosi rješenje.

Pravo na naknadu za troškove najamnine

Članak 32.

Predmet naknade je:

1. najamnina koju Grad Mali Lošinj obračunava i naplaćuje najmoprimcima u stanovima u vlasništvu Grada Mali Lošinj,

2. najamnina koju najmoprimac plaća za stan u vlasništvu fizičke ili pravne osobe.

Osim korisnika zajamčene minimalne naknade pod uvjetima iz članka 29. stavak 3. pravo na naknadu za troškove najamnine mogu ostvariti i samac ili obitelj iz članka 7. odnosno samac ili obitelj čiji je jedan član korisnik osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu i pravo na pomoć i njegu u kući koja je rješenjem utvrdio nadležni centar za socijalnu skrb, ukoliko mu prihodi ne prelaze cenzus iz stavka 7. ove Odluke, pod sljedećim uvjetima:

Maksimalan iznos mjesečne pomoći za podmirenje troškova najamnine stana, za korisnike iz stavka 2. ovoga članka, iznosi:

- za samca - 250,00 kn

- dva člana obitelji - 350,00 kn

- tri člana obitelji - 450,00 kn

- četiri člana obitelji - 550,00 kn.

Za svakog daljnjeg člana obitelji iznos pomoći se uvećava za 50,00 kn.

Pravo na naknadu za troškove najamnine ostvaruje se od mjeseca u kojem je pismeni zahtjev podnesen, prilaganjem dokaza o udovoljavanju kriterijima o čemu se donosi rješenje.

Članak 33.

Potencijalni korisnik prava na naknadu za troškove najamnine iz prethodnog stavka:

a) ugovorom o najmu stana treba dokazati postojanje najma,

b) stan ili dio stana ne daje u podnajam,

c) on ili članovi njegove obitelji stan koriste isključivo za stanovanje.

Subvencija stanarine odnosi se na stanove i stambene objekte koji se nalaze na području Grada Mali Lošinj.

Članak 34.

Ugovor o najmu stana iz članka 32. stavka 1. točke 2. ne može biti sklopljen između srodnika u prvom stupnju.

Pravo na naknadu za troškove električne energije

Članak 35.

Ukoliko je korisnik zajamčene minimalne naknade ujedno i korisnik naknade za ugroženog kupca energenata, koje rješenjem priznaje nadležni centar za socijalnu skrb, pravo na naknadu za troškove stanovanja će se ostvariti nakon što se od ukupnog iznosa za električnu energiju oduzme naknada za ugroženog kupca energenata te se priznaju troškovi tog preostalog iznosa do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade, sukladno uvjetima iz članka 29. stavka 3. ove Odluke.

Osim korisnika zajamčene minimalne naknade iz članka 29. stavka 3. pravo na naknadu za troškove troškova električne energije mogu ostvariti i samac ili obitelj iz članka 7. odnosno samac ili obitelj čiji je jedan član korisnik osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu i pravo na pomoć i njegu u kući koja je rješenjem utvrdio nadležni centar za socijalnu skrb, ukoliko mu prihodi ne prelaze cenzus iz stavka 7. ove Odluke, u iznosu od 50,00 kn mjesečno, sukladno proračunskim mogućnostima Grada Malog Lošinja.

Pravo na naknadu za troškove električne energije ostvaruje se od mjeseca u kojem je pismeni zahtjev podnesen, prilaganjem dokaza o udovoljavanju kriterijima, o čemu se donosi rješenje.

Članak 36.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se na način da se korisnik za iznos pomoći utvrđen u prethodnom stavku ovog članka, oslobađa od plaćanja dijela računa pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije.

Način ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje troškova, u smislu prethodnog stavka ovoga članka utvrđuje se ugovorom koji će Grad sklopiti sa isporučiteljem električne energije.

V. PROGRAM PRIZNAVANJA PRAVA NA TROŠKOVE OGRJEVA

Članak 37.

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave donijeti će najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. Sukladno tome, radi osiguravanja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, Grad Mali Lošinj podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

Ostali korisnici iz članka 7. ove Odluke mogu podnijeti zahtjev za pomoć u podmirenju troškova ogrjeva, no korisnici zajamčene minimalne naknade imaju prednost.

Ukupna količina drva koja će se svake godine dodjeljivati korisnicima je ograničena iznosom proračunskih sredstava te će se nakon što se ukupan predviđen iznos potroši, obustaviti daljnja dodjela pomoći.

VI. PROGRAM SUBVENCIJE OSTALIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA

Članak 38.

Osnovni program subvencije troškova života obuhvaća:

1. Nabavku zimnice,

2. Subvencioniranje komunalnih usluga sahrane.

Nabavka zimnice

Članak 39.

Zimnicom se u smislu ove Odluke smatra bon, koji Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja izdaje korisniku na određeni iznos, za koji Grad Mali Lošinj garantira trgovcu primatelju bona da će mu naznačeni iznos isplatiti.

Pomoć u dodjeli zimnice ostvaruje samac ili obitelj iz članka 7. te samac ili obitelji čiji je jedan član korisnik zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu i prava na pomoć i njegu u kući koja je rješenjem utvrdio nadležni centar za socijalnu skrb.

Iznos pomoći određuje svake godine Gradonačelnik i to na način da mnogobrojnije domaćinstvo dobije veći iznos.

Pravo se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva i prilaganjem dokaza da korisnik udovoljava kriterijima iz prethodnog stavka.

Subvencija komunalnih usluga sahrane

Članak 40.

Subvenciju ostvaruju obitelji iz članka 7. odnosno samac ili obitelji čiji je jedan član korisnik zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu i prava na pomoć i njegu u kući koja je rješenjem utvrdio nadležni centar za socijalnu skrb, uzimajući u obzir prihodovni cenzus iz članka 7. ove Odluke.

Subvencija komunalnih usluga sahrane odobrava se u iznosu od 100% ukupnih troškova sahrane koja je izvršena na područjima Grada Mali Lošinj i Grada Cresa, a koji troškovi su dokazani ispostavljenim računima komunalnih poduzeća.

Subvenciju za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

Pravo se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva i dokaza o udovoljavanju uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka.

VII. PROGRAMI ODRŽANJA ŽIVOTNOG STANDARDA I ZDRAVLJA GRAĐANA

Članak 41.

Osnovni program održanja životnog standarda i zdravlja građana obuhvaća:

1. Program »Mali Lošinj - Zdravi grad« i program suzbijanja ovisnosti,

2. Ulaganja u objekte od značaja za socijalnu skrb građana,

3. Financiranje smještaja za jednu osobu sa područja Grada Malog Lošinja u nekoj od ustanova u Primorsko - goranskoj županiji, specijaliziranih za pomoć osobama s psihičkim poteškoćama,

4. Interventne mjere.

Program »Mali Lošinj - zdravi grad« i program suzbijanja ovisnosti

Članak 42.

U cilju očuvanja zdravlja građana razvijen je Program »Mali Lošinj - Zdravi grad«.

Program obuhvaća organizacije predavanja, okruglih stolova, edukativnih tribina, izradu studija i tiskanje promidžbenih letaka i materijala kojim se upućuju građani na korištenje prirodnih resursa, športsko - rekreativnih sadržaja i kreativnih radionica u cilju očuvanja zdravlja.

Programom »Mali Lošinj - zdravi grad« osigurava se financiranje rada liječnika specijalista koji će obavljati preglede u Malom Lošinju i financiranje rada medicinskih sestara koje im u tom poslu pomažu.

Godišnji program rada liječnika specijalista usvajat će Gradonačelnik u suradnji s Domom zdravlja Primorsko - goranske županije, Ispostava Mali Lošinj.

U cilju očuvanja zdravlja građana posebna će se pažnja posvetiti financijskom podupiranju akcija i projekata ka suzbijanju problema ovisnosti.

Gradonačelnik će u tom smislu podupirati rad savjetovališta, radionica i projekata koje izravno ili neizravno doprinose suzbijanju bolesti ovisnosti.

Ulaganja u objekte od značenja za socijalnu skrb građana.

Članak 43.

Gradonačelnik će, na temelju ove Odluke, odobravati sredstva za potrebe poboljšanja kvalitete njege u ustanovama koje nisu u nadležnosti financiranja Grada Malog Lošinja, a čije zadovoljenje je od bitne važnosti za korisnike određenih oblika pomoći (objekti za smještaj starijih osoba, Dom zdravlja Primorsko - goranske županije, Ispostava Mali Lošinj, objekti koje koriste korisnici programa u cilju udovoljenja svojih društvenih potreba i sl.).

Financiranje smještaja za jednu osobu sa područja Grada Malog Lošinja u nekoj od ustanova u Primorsko - goranskoj županiji, specijaliziranih za pomoć osobama s psihičkim poteškoćama.

Članak 44.

Grad Mali Lošinj ukoliko se za to ukaže potreba, sklopiti će sa ustanovom ili bolnicom sa područja Primorsko - goranske županije, koja je specijalizirana za pomoć osobama s psihičkim poteškoćama i nije u sustavu Hrvatskog

zavoda za zdravstveno osiguranje, ugovor o sufinanciranju troškova boravka pojedinog korisnika u istoj i to maksimalno sa 3.000,00 kuna mjesečno.

Ugovor iz prethodnog stavka sklopit će se na zahtjev skrbnika korisnika i to ukoliko on i njegova obitelj zadovoljavaju uvjet iz članka 7. ove Odluke.

Ukupan broj korisnika kojima će se sufinancirati trošak smještaja u ustanove i bolnice iz stavka 1. ovog članka je ograničen iznosom proračunskih sredstava, te će se nakon što se potroši predviđeni iznos, obustaviti sufinanciranje novih korisnika u tekućoj godini.

Interventne mjere

Članak 45.

Izuzetno, na prijedlog stručnih službi, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja ili Gradonačelnik mogu odobriti isplatu određenih sredstava u cilju podmirenja nužnih životnih potreba (nabavka lijekova, odlazak na liječenje, nabavka namirnica i odjeće, plaćanje računa, saniranje šteta i sl.) i to iz sredstava određenih u proračunu za ovu namjenu.

Pravo se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva i prilaganjem dokaza da je korisnik u stanju potrebe i da navedenu potrebu ne može podmiriti sam ili uz pomoć članova obitelji.

VIII. FINANCIRANJE HUMANITARNIH I KARITATIVNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA

Članak 46.

Grad Mali Lošinj u okviru svog Proračuna financira humanitarne i karitativne udruge koje se bave unapređenjem socijalnog, društvenog i zdravstvenog statusa svojih članova ili rade na unapređenju istih vrijednosti građana Republike Hrvatske.

Plan financiranja i raspored sredstava utvrđuje se u okviru Programa javnih potreba Grada Malog Lošinja u socijalnoj skrbi i zaštiti standarda i zdravlja građana koji se donosi na temelju Proračuna Grada Malog Lošinja.

3. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 47.

Za provedbu ove Odluke nadležan je Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja koji provodi postupak rješavanja o subvencijama i naknadama utvrđenih ovom Odlukom sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Zakonu o općem upravnom postupku.

Postupak za ostvarivanje naknada i pomoći iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na pismeni zahtjev stranke, njezinog bračnog ili izvanbračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika, udomitelja ili po službenoj dužnosti kada je to propisano Zakonom ili ovom Odlukom.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja uz koji se prilažu odgovarajuće isprave odnosno dokazi potrebni za ostvarivanje te pomoći.

Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Pisani zahtjev za ostvarivanje subvencija i naknada utvrđenih ovom Odlukom stranka podnosi neposredno u pisarnici Grada ili putem pošte.

Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Jedinstvenog upravnog odjela dopuniti zahtjev i dostaviti tražene priloge u roku od osam dana dostave poziva za dopunu. U protivnome će se smatrati da je podnositelj odustao od zahtjeva.

Članak 48.

Realizaciju programa provest će Jedinstveni upravni odjel u skladu s odredbama ove Odluke ili odlukama Gradonačelnika temeljenih na ovoj Odluci ili socijalnom programu.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti Centru za socijalnu skrb Cres - Lošinj na osnovu ugovora koji sklapa s Centrom.

U slučaju da se određeni oblici pomoći realiziraju putem drugih pravnih ili fizičkih osoba Grad s istima sklapa ugovor gdje se reguliraju međusobna prava i obveze.

Članak 49.

O zahtjevima za ostvarivanjem subvencija odnosno naknada i pomoći propisanih ovom Odlukom u upravnim postupcima donosi se rješenje dok se u neupravnim postupcima donosi zaključak ili nalog.

U određenim slučajevima, zbog pojednostavljenja postupka Jedinstveni upravni odjel može donijeti zaključak u kojem je navedeno više korisnika koji ostvaruju pravo na pojedine pomoći.

Kada se po podnesenim zahtjevima donosi rješenje, onda to rješenje donosi u prvom stupnju Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja.

O žalbi protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko - goranske županije.

Članak 50.

U tijeku ostvarivanja oblika naknada, subvencija i pomoći korisnik je, u pravilu, dužan najmanje jednom godišnje dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja oblika naknada, subvencija i pomoći (revizija) utvrditi i kraći rok od roka određenog u prethodnom stavku ovog članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog oblika pomoći ili naknade iz socijalne skrbi, Jedinstveni upravni odjel donijet će novo rješenje odnosno zaključak.

Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje naknada, subvencija i pomoći propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, nezaposleni, radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva, korisnik zajamčene minimalne naknade, dužan je odazvati se radovima za opće dobro koje provodi Grad Mali Lošinj u trajanju od najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.

Ostali korisnici socijalnog programa Grada, koji ostvaruju prava i pomoći prema odredbama ove Odluke, dužni su se odazvati pozivu Grada Malog Lošinja na sudjelovanje u radnim akcijama za opće dobro koje organizira Grad Mali Lošinj, najmanje jednom mjesečno, a najviše pet puta mjesečno.

Članak 51.

Korisnik koji je ostvario neko pravo propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka, za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koje je znao ili je morao znati.

Članak 52.

Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje pomoći, sukladno odredbama ove Odluke, koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela korisnik je dužan dati pisano izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti »Odluka o zaštiti socijalnog standarda građana (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, 28/03, 21/06, 10/07, 7/08, 31/09, 25/14, 10/15).

Članak 54.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/19-01/52

Ur. broj: 2213/01-01-19-11

Mali Lošinj, 1. kolovoza 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr