SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

50.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18), članka 35. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18), Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2019. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad), u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju.

(2) Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Grada, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

(3) Poslove provedbe ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja kao nadležno gradsko upravno tijelo (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

Članak 2.

(1) Ovom se Odlukom propisuju odredbe o:

- uređenju naselja

- održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina,

- način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe te građevinama, uređajima i opremi javne namjene, kao i uvjeti korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila

- skupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom,

- odvodnja oborinskih voda

- čišćenje septičkih jama

- dezinsekcija i deratizacija

- održavanje i čišćenje dimnjaka

- uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

- mjerama za provođenje komunalnog reda,

- kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

(1) Pod površinom javne namjene iz članka 2. stavka 1. točka 3. ove Odluke smatra se svaka površina dostupna svima pod jednakim uvjetima te se u tom smislu razumijevaju:

- javne zelene površine : gradski parkovi, gradske šumice, živice, zelene pasice, drvoredi, skupine stabala i pojedinačna stabla, cvjetnjaci, travnjaci, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu, javni objekt i slična površina koja je uređena i koristi se kao javna zelena površina,

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, pješačke i biciklističke staze, pješačke zone, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, nathodnici, mostovi, tuneli, nogostupi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste,

- javna parkirališta, stajališta javnog gradskog i prigradskog prijevoza, autobusni kolodvor, pristanište i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

- nerazvrstane ceste, dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

- površine na kojima se u skladu s zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima

- kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj upotrebi, a koji nisu u nadležnosti drugih javnopravnih tijela

- kopneni dijelovi na području plaža (izvan pomorskog dobra),

- površine unutar područja groblja koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine),

- neuređene površine javne namjene čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku

- površine na kojima se sukladno posebnom aktu obavlja prodaja robe i pružaju ugostiteljske usluge izvan poslovnih prostorija i prostora trgovaca, odnosno ugostitelja,

- zaštićeni objekti prirode.

(2) Pod zemljištem u vlasništvu Grada iz članka 2. stavka 1. točka 3. ove Odluke smatra se zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje je izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje površina javne namjene, a nalazi se na području Grada Malog Lošinja.

(3) U slučaju spora o tome što se smatra površinom javne namjene, odluku donosi Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Članak 4.

(1) Pod predmetima i privremenim objektima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari i objekti koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

(2) Predmetima iz stavka 1. ovog članka smatraju se osobito:

1. reklamni i oglasni predmeti, transparent, zastava, naziv, pano, logo, tenda, ormarić, vitrina, uređaj, stup, jarbol, ograda, reklamna ploča, natpis, putokaz, obavijest, plakati, rashladne vitrine, ventilatori, hladnjaci, grijalice i slično

2. prodajna klupa i slične pokretne naprave (stalak za slikanje i sl.),

3. predmeti za skupljanje otpada, kontejner i sl.,

4. predmeti na stajalištu javnog gradskog i prigradskog prijevoza,

5. oprema dječjih igrališta te javnih športskih i rekreacijskih prostora,

(3) Privremenim objektima iz stavka 1. ovog članka smatraju se osobito:

1. kiosk, montažni objekt,

2. ugostiteljska terasa, štand i slične pokretne naprave (stalak za prodaju slika, police, stalci, vješalice i sl.),

3. ormarić za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije,

4. objekti na stajalištu javnog gradskog i prigradskog prijevoza,

(4) Vlasnici odnosno korisnici predmeta i privremenih objekata iz stavka 2. i 3. ovoga članka dužni su ih održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne ispravnosti i u odobrenim gabaritima.

Članak 5.

(1) Pod komunalnim objektima i uređajima u općoj upotrebi u smislu ove Odluke smatraju se ploče s planovima naselja, javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići, javni vodoskoci, fontane, javni nužnici, uređaji za naplatu parkiranja, predmeti i uređaji za zaprečavanje prometa (stupići, čunjevi, zaštitno informativni panoi, rampe i slično), ploče s nazivima ulica, skale za more, ograde, zastave, prometna i neprometna signalizacija, objekti i uređaji javne rasvjete, hidranti, nadzorne kamere, spomenici, spomen ploče, skulpture i drugi slični objekti i uređaji namijenjeni komunalnim potrebama.

(2) Komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno kojoj Grad to povjeri.

(3) Pravna ili fizička osoba iz prethodnog stavka ovoga članka dužna je komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne ispravnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 6.

(1) Uređenjem naselja u smislu ove Odluke obuhvaća:

- uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta

(2) Uređenje naselja navedeno stavkom 1.ovog članka smatra se osobito:

-označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada,

-uređenje vanjskih dijelova zgrada (građevina),

-uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina (okućnica),

-postavljanje natpisa, reklama, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme te prometne i ostale signalizacije,

-uređivanje izloga i oglašavanje,

-postavljanje i postupanje s javnom rasvjetom,

-postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi,

-održavanje pristaništa, stajališta javnog prijevoza i parkirališta,

-održavanje tržnica,

-postavljanje i održavanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta,

-održavanje groblja,

-držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca.

(3) Uvjeti i način korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje predmeta iz članka 4. stavka 2. i 3. ove Odluke te za postavljanje predmeta, opreme i uređaja iz članka 5. stavka 1. ove Odluke određeni su općim aktima Grada kojima se uređuje davanje na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada.

Označavanje imena naselja, ulica, trgova

i obilježavanje zgrada

Članak 7.

(1) Označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada vrši se na način i po postupku propisanom zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima.

Članak 8.

(1) Za označavanje imena naselja, ulica i trgova i obilježavanje zgrada koriste se ploče i pločice s kućnim brojevima, u obliku i materijalu, koje odredi po zakonu nadležno tijelo Grada.

(2) Ploče i pločice s imenima naselja iz stavka 1. ovoga članka, dobavlja nadležno upravno tijelo.

Članak 9.

(1) Troškove nabave, postavljanja i održavanja ploča iz članka 8. ove Odluke snosi Grad, osim pločica s kućnim brojem koje snose vlasnici zgrada.

(2) U slučaju da vlasnik zgrade ne dobavi i ne postavi pločicu s kućnim brojem na svoju zgradu niti nakon upozorenja nadležnog upravnog tijela, to će na njegov trošak izvršiti Grad.

Članak 10.

(1) Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati, mijenjati i samoinicijativno postavljati ploče iz članka 8. ove Odluke.

Uređenje vanjskih dijelova zgrada (građevina)

Članak 11.

(1) Vanjski dijelovi zgrada kao što su pročelja, balkoni, terase, lođa, ulazna vrata, prozori i vrata, žljebovi i drugo moraju se održavati urednima i čistima, a oštećenja se moraju popraviti.

(2) Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada (građevina), te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati ili na drugi način ih prljati ili nagrđivati.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2.ovog članka, nadležno tijelo sukladno zakonu može izdati suglasnost za oslikavanje građevine grafitima ili drugim crtežima.

(4) Vlasnici i posjednici zgrada (građevina) dužni su iste koristiti sukladno njihovoj namjeni odnosno tako da ne narušavaju estetski izgled građevine i naselja.

(5) Ukoliko zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji, u smislu uklanjanja javne opasnosti.

(6) Ukoliko se utvrdi javna opasnost, a vlasnik ili korisnik nije postupio prema stavku 5. ovog članka, komunalni redar će postupiti sukladno zakonu kojim se uređuju pitanja iz oblasti građevinske inspekcije.

Članak 12.

(1) Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade, neposredno okrenutim prema ulici ili trgu

zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe i druge slične predmete.

(2) Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim sličnim dijelovima zgrade u pravilu se može držati cvijeće i ukrasno bilje, s time da je posuda tako postavljena i osigurana da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike.

(3) Na vanjskim dijelovima zgrada okrenutim prema ulici ili trgu nije dozvoljeno postavljati vanjske jedinice klimatizacijsko-ventilacijskih uređaja, satelitske i druge tv- antene kao i druge uređaje.

(4) Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to određeno mjesto moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku 24 sata nakon prestanka prigode zbog koje su postavljeni.

(5) Na vanjskim dijelovima zgrada oluci moraju biti postavljeni do tla.

Uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina (okućnica) i sva neizgrađena i izgrađena građevinska zemljišta unutar naselja

Članak 13.

(1) Ograde se grade prema lokalnim uvjetima za svako naselje, u pravilu kao kameni zid, žbukani zid, živica, kovana ograda i slično.

Članak 14.

(1) Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora te neizgrađenenog i izgrađenog građevinskog zemljišta unutar naselja dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu koja ne smije ometati njezino korištenje.

(2) Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka dužan je orezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno-prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne i ostale signalizacije i javne rasvjete.

(3) Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade i ostale površine oko zgrada, te neizgrađena građevinska zemljišta uz površine javne namjene, vlasnici odnosno posjednici moraju držati urednima i čistima.

(4) Vlasnici i posjednici zelenih, zasađenih površina, dužni su travu i korov uz ogradu i površinu javne namjene redovito čistiti, a nakon radova na održavanju istih očistiti javnu površinu.

(5) Nadležno upravno tijelo naložit će vlasniku zemljišta uklanjanje bolesnog ili osušenog stabla ili grane, koje bi svojim rušenjem ili padom moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

(6) Odrezane grane i stabla iz stavka 1, 2 , 3. i 5. ovog članka, vlasnik ili posjednik dužan je zbrinuti (deponirati).

(7) Za novoizgrađene površine uz prometnicu je dozvoljena sadnja visokog zelenila i drveća na najmanjoj udaljenosti 1,5 m od ruba kolnika, odnosno niskog zelenila (grmlja i živice) na najmanjoj udaljenosti 0,75 m od ruba kolnika.

Članak 15.

(1) Rekreacijske javne površine, sportska i dječja igrališta i drugi javni sportski objekti i uređaji na njima moraju se održavati urednima i ispravnima i koristiti ih u skladu s namjenom, uz osiguranje djece na igralištima.

Postavljanje natpisa, reklama, zaštitnih naprava,

plakata, urbane opreme i signalizacije

Članak 16.

(1) Na području Grada Malog Lošinja ne smiju se bez odobrenja nadležnog upravnog tijela postavljati reklame, natpisi, bankomati, urbana oprema, signalizacija i sl. na javnim zelenim površinama, površinama koje graniče s javnim zelenim površinama, cestovnom zemljištu, stupovima javne rasvjete, zgradama i drugim objektima.

(2) Posebnim aktom kojeg donosi po zakonu nadležno gradsko tijelo, utvrđuju se načela, postupak, uvjeti i druga pitanja održavanja komunalnog reda u svezi postavljanja oznaka, uređaja, urbane opreme i signalizacije na području Grada Malog Lošinja.

(3) Postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka, od strane trećih osoba, na području urbanističke cjeline grada zaštićene kao spomenik kulture, kao i pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, postavljaju se sukladno uvjetima Ministarstva kulture, nadležne uprave za zaštitu kulturne baštine.

Članak 17.

(1) Zaštitne naprave na izlozima (rolete, tende, stakla, prozori, platna i slično), koje bi prelaze na javnu površinu, mogu se iznad ulaza, prozora i ostalih otvora na zgradama, odnosno pročeljima zgrada, postavljati samo uz prethodno odobrenje nadležnog upravnog tijela.

(2) Postavljanje zaštitnih naprava neće se odobriti ako bi njihovo postavljanje ometalo promet prolaznika i vozila ili ako bi zbog veličine, boje, izvedbe, izgleda i slično ili zbog samog postavljanja umanjivalo arhitektonske i ambijentalne vrijednosti zgrade na koju se namjerava postaviti.

(3) Prilikom odlučivanja o zahtjevu nadležno upravno tijelo može konzultirati nadležni konzervatorski ured i zadržava pravo donošenja diskrecione ocjene.

Članak 18.

(1) Plakati, oglasi i druge objave smiju se isticati samo na oglasnim ili reklamnim pločama i stupovima, oglasnim ormarićima i panoima na kojima je označeno »DOZVOLJENO PLAKATIRANJE«.

(2) Iznimno, za određene promidžbene manifestacije i u vrijeme predizbornih aktivnosti nadležno upravno tijelo može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.

(3) Zabranjeno je isticanje plakata, oglasa i drugih objava na stablima, potpornim zidovima i stupovima, telefonskim govornicama, na olucima, na ormarićima javne rasvjete i drugih komunalnih objekata i uređaja, na čekaonicama-stajalištima javnog prometa, prometnim znakovima i znakovima turističke signalizacije, semaforima, automobilima parkiranim na površinama javne namjene, posudama za odlaganje otpada, na pročeljima zgrada i drugim prostorima izvan onih određenih stavkom 1. ovoga članka.

(4) Troškove uklanjanja plakata i čišćenje mjesta na kojima ne smiju biti istaknuti, snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija, usluga ili proizvod oglašava.

Članak 19.

(1) Nije dopušteno izlaganje oglasa, reklama ili plakata čiji je sadržaj suprotan zakonu i javnom moralu. Takvi plakati, reklame ili oglasi uklonit će se po nalogu komunalnog redarstva Grada, a na trošak fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila, odnosno o trošku fizičke ili pravne osobe čije interese reklama ili plakat promiče.

Članak 20.

(1) Natpisi, reklame, zaštitne naprave, urbana oprema i signalizacija moraju se održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti odnosno zamijeniti.

(2) Ukoliko predmeti iz stavka 1. ovoga članka nisu uredno održavani ni protekom roka od osam ( 8 ) dana od dana dostave rješenja, Komunalno redarstvo će iste

ukloniti i s njima postupati kao s komunalnim otpadom, a troškovi uklanjanja idu na teret vlasnika.

Uređivanje izloga i oglašavanje

Članak 21.

(1) Izlozi i izložbeni ormarići i drugi slični objekti koji služe izlaganju robe moraju biti tehnički i estetski oblikovani sukladno Odluci o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

(2) U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

(3) Izlozi i izložbeni ormarići se moraju redovito uređivati, čistiti i prati.

(4) Zabranjeno je izlaganje robe ispred poslovnih prostora, na vratima i prozorima poslovnih prostora (radnji), okvirima tendi i izloga, na pročeljima zgrada, na stalcima, policama, mrežama i slično na površinama javne namjene (ulicama) ispred poslovnih prostora (radnji), sukladno Odluci o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora na području Grada Malog Lošinja, bez odobrenja nadležnog upravnog tijela.

Članak 22.

(1) Zvučnim napravama građanstvu se mogu davati obavijesti u razdoblju od

01. svibnja do 30. rujna u godini, u vremenu od 09,00 do 22,00 sata, a u ostalom dijelu godine od 09,00 do 18,00 sati.

(2) Zvučno oglašavanje može se vršiti samo uz odobrenje nadležnog upravnog tijela.

Članak 23.

(1) Bez odobrenja nadležnog tijela zabranjeno je izvođenje žive glazbe ili puštanje reproducirane glazbe, zvučnih poruka i slično vezano za obavljanje registrirane gospodarske i druge djelatnosti, na način da se zvuk reproducira izvan poslovnog objekta, na otvorenom prostoru ili je iz poslovnog prostora usmjeren prema otvorenim javnim prostorima, suprotno odredbama važećeg zakona kojim se utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom (dalje zakona o zaštiti od buke).

(2) Otvorenim prostorom u smislu prethodnog stavka, smatraju se i ugostiteljske i druge terase, te montažni objekti na površinama javne namjene i drugim površinama, kao što su pozornice, kiosci, štandovi i slično.

(3) Izuzetno, u određenim opravdanim i posebno obrazloženim slučajevima, za održavanje zabavnih manifestacija, priredbi i koncerata, za obilježavanje prigodnih i tradicionalnih svečanosti i praznika, može se izdati odobrenje za izvođenje ili puštanje glazbe iz stavka 1. ovog članka, sukladno važećem zakonu o zaštiti od buke.

Postavljanje i postupanje s javnom rasvjetom

Članak 24.

(1) Javna rasvjeta na površinama javne namjene mora biti izvedena u skladu sa suvremenom rasvjetnom tehnikom i ekološkim standardima, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih površina javne namjene, promet i potrebe građana, uvažavajući odredbe zakona kojim se uređuje zabrana svjetlosnog onečišćenja.

(2) Javna se rasvjeta mora redovito održavati u stanju funkcionalne ispravnosti.

(3) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

(3) Javna rasvjeta u pravilu svijetli cijele noći, ali se može, u cilju štednje energije, uvesti sistem smanjenja i povećanja intenziteta svjetla objekata javne rasvjete.

Članak 25.

(1) Za osvjetljavanje pročelja na objektima s većim brojem rasvjetnih tijela potrebno je odobrenje nadležnog upravnog tijela.

(2) Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se način osvjetljavanja objekta i drugi uvjeti s tim u vezi.

(3) Uz zahtjev za postavljanje rasvjetnih tijela na objektu potrebno je priložiti skicu objekta, tehnički opis načina osvjetljavanja i suglasnost vlasnika objekta, sukladno

propisima o vlasništvu.

(4) Za raspored, jačinu i vrstu rasvjete te oblike rasvjetnih stupova i tijela na području koje je pod zaštitom ili je spomenik kulture, potrebno je pribaviti mišljenje nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture.

Članak 26.

(1) Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova, rasvjetnih uređaja i rasvjetnih tijela.

(2) Na rasvjetne stupove nije dopušteno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama, putokaza i slično, osim onih postavljenih temeljem odobrenja nadležnog upravnog tijela.

(3) Sve postavljene predmete na stupovima javne rasvjete, osim onih postavljenih temeljem odobrenja nadležnog upravnog tijela ili ugovora, Komunalno redarstvo će ukloniti bez posebne obavijesti, na trošak vlasnika, a s uklonjenim predmetima postupit će kao s komunalnim otpadom.

Članak 27.

(1) Na stupovima javne rasvjete, izuzetno se mogu postaviti reklamne ploče, odgovarajućeg izgleda, izrade i veličine, temeljem odobrenja nadležnog upravnog tijela ili ugovora.

Građevine i uređaji javne namjene te komunalno- urbana oprema u općoj upotrebi

Članak 28.

(1) Pod građevinama i uređajima javne namjene u smislu ove Odluke smatraju se nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

(2) Pod komunalno-urbanom opremom i uređajima smatraju se klupe, košarice, jarboli, kabine za presvlačenje na javnim plažama, stube za ulazak u more, rukohvati, kante i koševi za otpad, posude za cvijeće i zelenilo, telefonske govornice, poštanski sandučići, držači zastava, prometne zapreke, oprema i signalizacija, objekti i uređaji za usmjeravanje prometa, i drugi slični objekti.

(3) Građevine i uređaji javne namjene te komunalno- urbana oprema u općoj upotrebi iz stavaka 1. i 2. ovog članka mogu se postavljati i koristiti samo na osnovu odobrenja nadležnog upravnog tijela ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 29.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost ili kojima je Grad povjerio održavanje građevina, uređaja i opreme iz prethodnog članka ove odluke,

dužne su iste održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti .

(2) Građevine, uređaje i opremu iz prethodnog članka ove odluke nije dopušteno uništavati, oštećivati te po njima šarati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati.

Održavanje autobusnih čekaonica, pristaništa, stajališta

javnog prijevoza i parkirališta

Članak 30.

(1) Zgrade autobusnih čekaonica, stajališta javnog prometa i pristaništa moraju se održavati urednima i ispravnima te ispunjavati tehničke i higijenske uvjete sukladno posebnim propisima.

(2) Stajališta javnog prometa moraju biti opremljena košaricama za otpad.

(3) Na stajalištima javnog prometa treba biti istaknut vozni red.

(4) Na objekte stajališta javnog gradskog prijevoza ne smije se lijepiti oglase, reklame i slično, osim na table koje su tomu namijenjene.

Članak 31.

(1) Uvjeti korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila uređena su Odlukom o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja.

Postavljanje i održavanje spomenika, spomen ploča,

skulptura i sličnih predmeta

Članak 32.

(1) Na objekte, zemljište i druge prostore na području Grada mogu se postavljati spomenici, spomen ploče, skulpture, instalacije i slični predmeti (dalje u tekstu: spomenici).

Članak 33.

(2) Za postavljanje i uklanjanje spomenika potrebno je odobrenje Gradskog vijeća, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 34.

(1) Za postavljanje spomenika podnositelj zahtjeva dužan je priložiti skicu, tehnički opis, oznaku lokacije i pisano obrazloženje o potrebi postavljanja spomenika.

(2) U postupku izdavanja odobrenja za postavljanje ili uklanjanje spomenika podnositelj zahtjeva pribavlja suglasnost upravnog tijela nadležnog za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture, kao i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu, kada se spomenik postavlja na nekretninu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe.

Članak 35.

(1) Spomenici se moraju održavati urednima i zaštititi od uništavanja, ne smiju se prljati, oštećivati, uništavati, po njima se ne smije crtati ili pisati, niti na drugi način nagrđivati njihov izgled.

Održavanje groblja

Članak 36.

(1) Grobljima na području Grada upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom (u daljnjem tekstu: uprava groblja).

(2) Upravitelj groblja je dužan na groblju održavati red i mir, te groblja držati urednima i čistima, a upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

(3) Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja

(4.) Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se propisima o grobljima.

Držanje životinja

Članak 37.

(1) Na području Grada Malog Lošinja nije dozvoljeno držanje divljih životinja i zvijeri.

(2) Unutar građevinskog područja naselja na području Grada Malog Lošinja nije dopušteno držati domaće životinje -kopitare, papkare i perad.

(3) Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule, pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje, a pod peradi smatraju se kokoši, pure, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač.

(4) Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom stavka 2. ovog članka, mogu se držati životinje , ako je njihov prostor ograđen na način da ne ulaze u tuđi posjed i ne čine štetu, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete i ako su udaljene više od 100 metara od najbliže kategorizirane javne prometnice i 200 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje, kako smrad i buka ne bi ugrožavali mir najbližih susjeda.

(5) Sve domaće životinje na području Grada Malog Lošinja moraju biti označene i registrirane.

(6) Domaće životinje ne smiju se uvoditi u trgovine s hranom, tržnice, pošte, muzeje i druge kulturne ustanove, groblja, škole, dječje vrtiće, zdravstvene i druge ustanove i na uređene javne zelene površine.

(7) Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 4. ovog članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

(8) Nije dozvoljeno puštati domaće životinje da se slobodno i bez nadzora kreću površinama javne namjene, niti je dozvoljeno kretanje životinja na način koji ugrožava sigurnost ljudi i životinja .

(9) Ako se životinje drže unutar područja iz stavka 2. ovog članka, Komunalni redar postupiti će prema ovlastima i izdati će rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja, a koje provodi ovlaštena veterinarska stanica.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE UKLJUČUJUĆI UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S TIH POVRŠINA

Članak 38.

(1) Održavanjem čistoće i čuvanjem površina javne namjene, u smislu ove odluke smatra se:

-čišćenje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina

-određivanje mjera za čuvanje javnih površina.

Članak 39.

(1) Površine javne namjene koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

(2) Održavanje čistoće površina javne namjene provodi se sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada koji donosi Gradsko vijeće, te godišnjeg plana pružanja zajedničkih komunalnih usluga komunalnog društva.

(3) Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se standard održavanja površina javne namjene, kao što su : opseg, vrijeme, tehnologija, učestalost i ostali uvjeti održavanja čistoće površina javne namjene.

(4) Standard održavanja čistoće površina javne namjene ovisi o gustoći naseljenosti pojedinih naselja, rasporedu poslovnih i stambenih zgrada, gustoći prometa i stupnju onečišćenja površine javne namjene.

Članak 40.

(1) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektu uz površinu javne namjene dužna je svakodnevno čistiti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem njezine djelatnosti.

(2) Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik površina javne namjene dužan je osigurati stalno čišćenje korištene površine ili objekta, kao i prostora koji služe kao pristup tim površinama, odnosno objektima.

(3) Prostori iz prethodnog stavka ovoga članka moraju biti očišćeni najkasnije u roku od dvanaest (12) sati po završetku priredbe, odnosno odmah po završetku dnevnog radnog vremena poslovnih objekata na tim prostorima.

Članak 41.

(1) Na površini javne namjene nije dopušteno:

1. odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja nadležnog upravnog tijela.

2. bacanje i ostavljanje različitog otpada izvan košara i drugih posuda za otpad,

3. postavljati predmete, naprave ili strojeve, postavljati glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te razglasne uređaje bez odobrenja nadležnog upravnog tijela,

4. koristiti se dječjim igralištem i spravama za igru djece protivno njihovoj namjeni, dok ostale javne površine nije dozvoljeno koristiti za sport i igru, ukoliko nisu za tu svrhu namijenjene, ukoliko se ne radi o manifestaciji.

5. popravljanje, servisiranje i pranje vozila, kao i pranje drugih predmeta;

6. izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

7. bacati reklamne letke bez odobrenja nadležnog upravnog tijela,

8. obavljati obrtničke radove bilo koje vrste,

9. pljuvati i obavljati nuždu,

10. paliti otpad,

11. ostavljati oštećena, dotrajala, napuštena, neregistrirana motorna i druga vozila u nevoznom stanju, te motocikle i priključna vozila, duže od 7 dana.

12. ostavljati plovila te razne uređaje i njihove dijelove, duže od 7 dana.

13 obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje površine javne namjene.

14. postavljati prepreke, pregrađivati javne prolaze i javne puteve, zidati zidove kojima se sužavaju javni putevi, bez odobrenja nadležnog odjela ,

15. ispuštati vodu iz klima uređaja na površine javne namjene ili površinu koja ima pristup s površine javne namjene ili po fasadi zgrade, već je potrebno izraditi odvod u zemlju ili kanalizaciju.

(2) Na površini koja ima pristup s površine javne namjene nije dopušteno:

1. izlagati i prodavati trgovačku robu, cvijeće, slike, knjige, rabljene stvari, sve ostale stvari i predmete, poljoprivredne i druge proizvode, bez odobrenja nadležnog upravnog tijela,

2. popravljanje, servisiranje i pranje vozila, kao i pranje drugih predmeta na način da se voda i prljavština slijeva na površinu javne namjene,

3. izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste na način da se slijevaju na površinu javne namjene,

4. ostavljati oštećena, dotrajala, napuštena, neregistrirana motorna i druga vozila u nevoznom stanju, te motocikle i priključna vozila, duže od 7 dana.

5. pljuvati i obavljati nuždu,

6. obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje površina javne namjene.

7. na bilo koji način ograđivati ili zidati zidove kojima se sužavaju javni putevi, bez odobrenja nadležnog upravnog tijela.

(3) Na javno - prometnu površinu nije dozvoljeno iz vozila prosipati rasuti teret.

(4) Na javno - prometnu površinu nije dozvoljeno s gradilišta izlaziti vozilom s blatnim gumama.

Članak 42.

(1) Nije dopušteno zadržavanje i okupljanje na javnim površinama ispred trgovina i ugostiteljskih objekata radi konzumacije alkoholnih ili bezalkoholnih pića.

(2) Odgovorne osobe u trgovini dužne su poduzeti mjere kako bi se provele odredbe iz st. 1. ovog članka.

(3) Iznimno, dopušteno je konzumiranje alkoholnih i bezalkoholnih pića za potrebe javnih manifestacija.

(4) Na ugostiteljske objekte koji imaju odobrenje za korištenje javne površine ne odnosi se odredba iz st.1 ovog članka.

Članak 43.

(1) Na površinama javne namjene i onim površinama koji graniče s njima, nije dopušteno kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima.

Članak 44.

(1) Nije dopušteno bojanje, crtanje ili pisanje poruka i raznih tekstova po površinama javne namjene, bez odobrenja nadležnog upravnog tijela,

(2) Na gradskim trgovima i šetnicama nije dopušteno igranje loptom, vožnja motorima, biciklima i skateboardima.

(3) Na površinu javne namjene uz prometnicu i javno prometnu površinu nije dozvoljeno postavljati fizičke prepreke i to stupiće, lance, stolice, vaze, reklamne table i druge predmete, bez odobrenja nadležnog upravnog tijela.

Članak 45.

(1) U slučaju prekomjernog onečišćenja površina javne namjene zbog atmosferskih prilika, urušavanja, klizišta, odrona, bujica i slično uvodi se izvanredno održavanje čistoće površina javne namjene.

(2) Zapreke, prepreke, rasuti teret, mrlje, odroni, olupine, uginule životinje i druge nečistoće na površinama javne namjene uklanjaju se prioritetno.

(3) Čišćenje površina javne namjene, u slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, po nalogu nadležnog upravnog tijela, obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio obavljanje tog posla.

Članak 46.

(1) Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio obavljanje tog posla.

(2) Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture prema operativnim i terminskim planovima.

(3) Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Članak 47.

(1) Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari javnim sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park šumama, spomen područjima, grobljima i slično, dužna je redovito održavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 48.

(1) Stabla, ukrasne živice i drugo zelenilo uz prometnice trebaju se održavati urednima tako da ne ometaju sigurnost i vidljivost ili preglednost u prometu.

(2) Komunalni redar naložit će vlasniku zemljišta da ukloni osušeno ili bolesno stablo ili dio stabla (granu) koji bi svojim rušenjem odnosno padom mogao ugroziti sigurnost prolaznika, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

(3) Na javnim zelenim površinama, bez odobrenja nadležnog upravnog tijela, ne smiju se obavljati nikakvi radovi, osim redovnog održavanja tih površina od strane fizičke ili pravne osobe kojoj su ti poslovi povjereni.

Članak 49.

(1) Prilikom gradnje objekata investitor je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla na zemljištu, a naročito na zemljištu koje je prostornim planom određeno kao javna zelena površina te ih zaštititi tako da se deblo do početka krošnje obloži.

Članak 50.

(1) Bez odobrenja nadležnog upravnog tijela na javnoj zelenoj površini nije dozvoljeno :

-rezanje i kidanje grana i vrhova stabala, rušenje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva,

-prekopavanje,

-rekonstrukcija postojeće i gradnja nove, ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

-postavljanje objekata svake vrste, uređaja, naprava, reklamnih panoa, jarbola i slično,

-odlaganje građevnog materijala i građevnog otpada,

-branje plodova s drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, vađenje cvjetnog i drugog busenja te kidanje granja s grmova i drveća.

Članak 51.

(1) Radi zaštite javne zelene površine, nije dopušteno :

-oštećivati ukrasno i samoniklo bilje, drveće i grmlje,

-neovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja, trgati i brati cvijeće,

-vaditi cvjetno i travno busenje te kidati grane s grmlja i drveća,

-kopati i odnositi zemlju, humus i bilje,

-bacati smeće, piljevinu, pepeo, drozgu, odrezano šiblje i grane te odlagati kućni otpad,

-ložiti vatru i potpaljivati stabla,

-oštećivati, prljati, zagađivati i onesposobljavati opremu postavljenu na javnoj zelenoj površini,

-puštati otpadne vode, kiseline, motorna ulja i slično te zagađivati javnu zelenu površinu na bilo koji drugi način,

-voziti se biciklom ili drugim vozilom te zaustaviti ili parkirati vozilo na javnoj zelenoj površini,

-istovar i uskladištenje raznog ogrjevnog i drugog materijala,

-hvatanje i uznemiravanje ptica i drugih životinja,

-puštati pse da gaze po javnoj zelenoj površini i obavljati sve druge radnje kojima se oštećuju, uneređuju ili uništavaju javne zelene površine.

Članak 52.

(1) Na javnoj zelenoj površini namijenjenoj široj upotrebi na vidnom mjestu mora biti istaknuta ploča koja sadržava odredbe o održavanju reda i čistoće, o zaštiti i drugim sličnim odredbama.

(2) Za dijelove javnih zelenih površina koji su proglašeni zaštićenim objektom

(pojedino drvo, drvored, grm, park -šuma i slično) primjenjuje se, radi njihove zaštite, propisi o zaštiti prirode.

Članak 53.

(1) U cilju ukrašavanja naselja, na javnim površinama ispred ulaza u poslovne prostore, vlasnici odnosno njihovi posjednici mogu postaviti prikladne posude s ukrasnim biljem ili druge prikladne predmete koji ukazuju na sadržaj djelatnosti ili ponude u tim prostorima, sukladno Odluci o urbanoj opremi i uz prethodno odobrenje nadležnog upravnog tijela,

Članak 54.

(1) Obalni pojas (prirodne plaže), uređene plaže, kupališta i zelene površine uz njih moraju se redovito čistiti i održavati, a jednom godišnje do početka mjeseca svibnja detaljno očistiti od otpadaka.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja ili koncesionar, dužni su održavati obalni pojas uređenih plaža i zelenih površina čistim i urednim.

(3) Komunalni redar ovlašten je u opravdanim slučajevima, nakon onečišćenja izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti komunalnom poduzeću odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje obalnog pojasa.

(4) Zabranjeno je bacati otpad u more i na morsku obalu.

(5) U cilju zaštite od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima poduzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su poduzeti potrebne mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka.

(6) Nije dozvoljeno dovoditi i kupati pse na javnim plažama i kupalištima (gdje se na jednom mjestu zadržava veći broj kupača).

(7) Dovođenje i kupanje pasa u moru dopušteno je na za to uređenim plažama i neuređenim plažama izvan naseljenog područja Grada Malog Lošinja koje su obilježene znakom:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

(8) Grad Mali Lošinj na svom području može odrediti i druge plaže na kojima je dopušteno dovođenje i kupanje pasa u moru.

Članak 55.

(1) Vlasnici brodica i ostalih plovila ne smiju brodice i plovila održavati i ostavljati na plažama, na zelenim i ostalim površinama uz plaže i sl., već na za to predviđenim prostorima kao što su vlastita spremišta, marine, suhe marine i sl.

Članak 56.

(1) Pravna ili fizička osoba - koncesionar za upravljanje lukom i vezovima, dužan je voditi brigu o održavanju čistoće i reda u lukama i lučicama na dijelu pomorskog dobra.

(2) Ispostava Lučke kapetanije obvezna je informirati vlasnike plovila o održavanju čistoće i reda u lukama i na pomorskom dobru.

Uklanjanje snijega i leda

Članak 57.

(1) Snijeg s javne prometne površine treba se početi uklanjati kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati i više puta.

(2) Led s javnih površina uklanja se čim nastane.

Članak 58.

(1) Vlasnici ili korisnici zgrada dužni su očistiti snijeg i led ispred ulaznih vrata odnosno ispred vrata poslovnog prostora.

(2) Uklanjanje snijega i leda s javne prometne površine obavlja pravna osoba u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja te javne prometne površine.

Članak 59.

(1) Javne prometne površine mogu se radi spriječavanja nastanka leda i klizanja posipati odgovarajućim materijalom.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna prometna površina, ukloni u roku od 3 (tri) dana po otapanju snijega i leda.

IV. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA

Članak 60.

(1) Površine javne namjene na području Grada Malog Lošinja i zemljište u vlasništvu Grada mogu se, uz odobrenje nadležnog upravnog tijela, koristiti za slijedeće namjene :

-obavljanje gospodarske djelatnosti, sukladno posebnim propisima,

-postavljanje ugostiteljskih terasa,

-istovar, odlaganje i utovar građevnog i otpadnog materijala,

-istovar drva, ugljena i drugih krutih, tekućih i plinovitih goriva,

-postavljanje skela u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravka vanjskih dijelova zgrade, krovišta te uređaja,

-potrebe rezerviranog parkirališnog prostora,

-pristup poslovnom objektu, odnosno prostoru,

-održavanje kulturnih, sportskih, zabavnih i drugih sličnih manifestacija,

-političkih skupova i tribina,

-prezentacija i promotivna prodaja određenih vrsta proizvoda, predmeta i uređaja,

-za druge opravdane potrebe.

Članak 61.

(1) Predmeti iz članka 4. stavka (3), točka 1. i 2. ne smiju se postavljati na površinu javne namjene na području Grada Malog Lošinja i zemljište u vlasništvu Grada, na površine koje imaju pristup s javno-prometne površine ili na fasade, terase i balkone, bez odobrenja nadležnog upravnog tijela.

Članak 62.

(1) Predmeti iz članka 4. stavka 3. točka 1. i 2. ove Odluke, ovisno o namjeni, trebaju biti opremljeni odgovarajućim priključcima, kao što su priključak vode, priključak električne energije, odvodnja otpadnih voda, kanta za otpad i dr., a čije izvođenje ide na trošak korisnika površine javne namjene na području Grada Malog Lošinja i zemljište u vlasništvu Grada te se moraju držati u stanju funkcionalne ispravnosti, uredni i čisti, kao i okoliš.

Članak 63.

(1) Površine javne namjene na području Grada Malog Lošinja , za postavljanje stolova i stolica (ugostiteljske terase) dodjeljuju se na korištenje isključivo za ugostiteljsku djelatnost, sukladno godišnjem Planu koji se donosi početkom svake godine za tekuću godinu.

(2) Uz ugostiteljsku terasu ne smiju se dodatno postavljati drugi predmeti:

stalci, police, reklamni panoi, vaze sa cvijećem i ukrasnim biljem, pomićne ograde, rashladne vitrine za sladoled, kolače i piće i slično bez odobrenja nadležnog upravnog tijela,.

(3) Ne smije se reklamirati ponuda ugostiteljskog objekta putem »gastro« informatora (ubacivača) izvan obuhvata ugostiteljske terase, odnosno nije dozvoljeno nuđenje, nagovaranje ili prodaja usluga hrane i pića.

(4) Površina javne namjene -ugostiteljska terasa smije se koristiti bez poduzimanja zahvata u tlu, a tende moraju biti postavljene na način da se ne vrše zahvati u prostoru kao što je kopanje površine javne namjene, betoniranje i fiksiranje postolja tende, već moraju biti postavljene na način da se učvrste antikorozivnim vijcima za podnu površinu i to na način da se vertikalni nosači tende učvrćuju u fugu kamenog popločenja, odnosno da se ne oštećuje kamena ili betonska podloga. Izuzetno, ukoliko površina tla javne površine - ugostiteljske terase, zbog neravnina ne omogućava njezino korištenje, uz odobrenje nadležnog upravnog tijela, može se postaviti pomična montažna podloga, izrađena od dasaka ili drugog podesnog materijala, na način da je u svako doba moguć pristup do kanalizacijskih šahti. Nosač podesta mora biti izrađen od nehrđajućeg materijala, kako nakon uklanjanja konstrukcije ne bi ostala hrđom uneređena podna površina. U slučaju zatvaranja objekta na vrijeme duže od mjesec dana, podest se mora ukloniti s površine javne namjene koja mora ostati čista i uredna.

Članak 64.

(1) Korištenje površina javne namjene na području Grada Malog Lošinja i zemljište u vlasništvu Grada može se odobriti pod sljedećim uvjetima:

1. da se zauzimanjem određene površine javne namjene ili zemljišta ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,

2. da zauzimanje određene površine javne namjene ili zemljišta ni u kom slučaju ne spriječava i ometa kretanje interventnih vozila javnih službi, kao npr. policija, hitna pomoć, vatrogasci i slično,

3. da se podnositelj zahtjeva u korištenju površine javne namjene ili zemljišta u prethodnom razdoblju nije ponašao suprotno odredbama propisa o komunalnom redu i javnom redu i miru na području Grada te da je uredno i ažurno podmirivao sve obveze prema Gradu Malom Lošinju

4. da u trenutku podnošenja zahtjeva za korištenje površine javne namjene ili zemljišta podnositelj nema dugovanja prema Gradu po svim osnovama.

5. da u korištenju površine javne namjene ili zemljišta koristi opremu od kvalitetnih prirodnih materijala, tehnički ispravnu i primjereno oblikovanu,

6. da se na području Grada Malog Lošinja postavljaju tende, suncobrani i posude s ukrasnim biljem sukladno Odluci o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja,

7. da se na površini završno obrađenoj kamenim popločenjem, vertikalni nosači tende učvršćuju isključivo u fugu kamenog opločenja,

8. da se nakon isteka ugovora o korištenju javne površine, sa iste ukloni sva oprema uključujući stolove i stolice, ograde, podeste, tendu (platno i konstrukciju), vaze i sve ostale predmete.

(2) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za dodjelu javne površine na korištenje, kao i za postavljanje urbane opreme, nadležno upravno ili drugo tijelo zadržava pravo diskrecione ocjene.

Članak 65.

(1) Prekop javne površine odnosno javno prometne površine za polaganje kablova i cijevi za infrastrukturne priključke i druge namjene, može se izvršiti samo uz odobrenje nadležnog upravnog tijela i u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

(2) Ako se vrši prekop javne površine odnosno javno prometne površine, uspostavljanje prijašnjeg stanja mora se obaviti sa što manje smetnji za javni promet. Ukoliko se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

Članak 66.

(1) Korištenje površine javne namjene ili zemljišta u u vlasništvu Grada za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, podizanje skela i sličnih radova koji se izvode u tijeku građenja, investitoru ili izvođaču odobrava nadležno upravno tijelo.

(2) Ako se površina javne namjene ili zemljište iz prethodnog stavka koristi bez potrebnog odobrenja ili bez zakonski propisane dokumentacije glede uvjeta Uprave za zaštitu kulturne baštine, komunalni redar naložit će uklanjanje skele i drugog materijala s površine javne namjene ili zemljišta.

Članak 67.

(1) Odobrenjem iz članka 66. odredit će se uvjeti i način istovara i smještaja građevnog materijala, mjere sigurnosti i vrijeme na koje se istovar i smještaj odobrava.

(2) Visina naknade za korištenje površine javne namjene ili zemljišta u vlasništvu Grada, odredit će se u postupku i na način sukladno posebnoj odluci.

Članak 68.

(1) Prigodom izvođenja radova navedenih u članku 66. ove Odluke mora se osigurati prohodnost pločnika i kolnika sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Zauzeti dio površine javne namjene mora se ograditi urednom ogradom. Ograda se mora stalno održavati, a od sumraka do svitanja, kao i za magle, mora se propisno označiti i osvijetliti sa više dobro učvršćenih svjetiljki narančaste boje.

(2) Građevni materijal mora se deponirati u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po površinama javne namjene.

(3) Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

(4) Miješanje betona i morta dopušteno je u posudama ili na limovima.

(5) Površina javne namjene ispod skela može se, u pravilu, izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu stropa nad prizemljem.

(6) Prolaz ispod skela mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može prolaziti.

(7) Uz vodoravnu, treba osigurati i okomitu zaštitu pročelja. Zaštitni krov prema ulici mora sezati 60 cm ispred pravca skele, a na svim otvorenim stranama mora biti ograđen punom ogradom visine od barem 60 cm. Ako zaštitni krov seže na kolnik ispod krova se mora ostaviti slobodni prostor u visini od najmanje 4,5 m i to tako da ne ometa odvijanje prometa.

(8) Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na duže vrijeme obustavi, izvođač radova dužan je ukloniti skele i drugi materijal s javne površine.

(9) Ako se površina javne namjene ili zemljišta u u vlasništvu Grada upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala, na njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana.

(10) Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu, odnosno zemljište očistiti i ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova.

Članak 69.

(1) Prigodom izvođenja radova iz članka 66. ove Odluke i izvođenja ostalih građevinskih radova izvođač je dužan:

1. čistiti površinu javne namjene oko gradilišta od svih vrsta građevnih i drugih materijala, blata i slično, te taloženja koja su na površinama javne namjene posljedica izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka;

2. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranje blata i prašine;

3. spriječiti onečišćenje sustava za oborinsku odvodnju;

Članak 70.

(1) Za istovar drva, ugljena i sličnog, te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno treba upotrebljavati dvorište.

(2) U slučaju potrebe neophodno se potrebni dio površine javne namjene može privremeno upotrijebiti za istovar drva, ugljena i sličnog, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet.

(3) Drva se moraju složiti okomito na rub pločnika, tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.

(4) Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti s površine javne namjene odmah, a najkasnije do kraja dana, a upotrijebljena se površina mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

(5) Cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta na površinama javne namjene nije dopušteno.

Članak 71.

(1) Na površinu javne namjene ili zemljište u vlasništvu Grada koje je odobreno na privremeno korištenje u svrhu održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih sličnih manifestacija moguće je postaviti privremeni montažni ili pokretni objekt uz odobrenje nadležnog upravnog tijela.

(2) U povodu državnih i drugih blagdana, održavanja prigodnih i jubilarnih kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih sličnih manifestacija može se organizirati prigodno uređivanje površine javne namjene ili zemljišta u vlasništvu Grada u naselju.

(3) Prigodno uređivanje organizira se i provodi postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih svjetlećih žaruljica, božićnih drvaca, zastava i slično.

Članak 72.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva ili ponude za korištenje površine javne namjene, od podnositelja se zavisno od potrebe može zatražiti da priloži zemljišno knjižni izvadak, kopiju plana, skicu objekta, rješenje -plan o regulaciji prometa, lokacijsku dozvolu, građevnu dozvolu, presliku obrtnice, presliku osobne iskaznice i drugo, u zavisnosti od namjene korištenja površine javne namjene ili zemljišta u u vlasništvu Grada.

Članak 73.

(1) U slučaju da je prilikom korištenja površine javne namjene ili zemljišta u vlasništvu Grada došlo do njezina oštećenja ili do oštećenja građevina i uređaja javne namjene te komunalno-urbane opreme u općoj upotrebi, nadležno upravno tijelo korisniku će naložiti da u određenom roku ispravi nedostatak odnosno da navedene uređaje i opremu dovede u prvobitno stanje.

(2) Ukoliko korisnik određenom u roku ne ispravi nedostatak odnosno navedene uređaje i opremu ne dovede u prvobitno stanje, to će izvršiti nadležno upravno tijelo putem trećih osoba, o trošku korisnika.

Članak 74.

(1) Površine javne namjene na području Grada Malog Lošinja i zemljište u vlasništvu Grada se mogu koristiti tek od dana izdavanja odobrenja i suglasnosti, odnosno od dana sklapanja ugovora o korištenju javne površine ili zemljišta u vlasništvu Grada.

(2) Javna površina, odnosno zemljište navedeno prethodnim stavkom ovog članka može se koristiti samo u površini i na lokaciji utvrđenoj ugovorom o korištenju javne površine ili zemljišta u vlasništvu Grada, suglasnosti, odnosno odobrenja.

(3) Zbog privođenja javne površine drugoj namjeni ili za druge potrebe ili zbog potrebe izvođenja radova na javnoj površini, vlasnik opreme mora s javne površine ukloniti sve stvari i naprave po obavijesti nadležnog upravnog tijela, odnosno po nalogu komunalnih redara koji su službenici tog tijela te imaju ovlasti obavljanja nadzora propisanog zakonom kojim se uređuje održavanje komunalnog reda, ovom Odlukom i i posebnim zakonima.

Članak 75.

(1) Zabranjeno je svako korištenje površina javne namjene ili zemljišta u vlasništvu Grada bez odobrenja ili sklopljenog ugovora, suglasnosti ili odobrenja, odnosno suprotno ugovoru, suglasnosti ili odobrenju.

V. ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Članak 76.

(1) Odvodnja oborinskih voda propisana je posebnom Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Malog Lošinja.

VI. ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA

Članak 77.

(1) Vlasnici ili korisnici septičkih jama obavezni su ih redovito prazniti kako ne bi došlo do izljevanja njihova sadržaja.

(2) Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba u skladu sa sanitarno tehničkim uvjetima, a na zahtjev i o trošku vlasnika ili korisnika septičke jame.

(3) Pravna ili fizička osoba koja postupa s otpadom iz stavka 1., dužno je fekalije izlijevati na mjesta koja su za to određena sukladno Zakonu o zbrinjavanju otpada i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoline.

(4) Sanitarna inspekcija vrši nadzor i nadležna je za postupanje u slučajevima :

- ako vlasnik ili korisnik sabirnu jamu ili nefermentirani sadržaj septičke jame prazni po svom zemljištu, zemljištu drugog korisnika ili pak na površinu javne namjene;

- ako se otpadne vode ispuštaju iz sabirne jame preko poklopca ili namjerno ostavljenog otvora na sabirnoj jami;

- ako se otpadne vode ispuštaju u kopnene vode ili u more.

VII. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Članak 78.

(1) U svrhu zaštite zdravlja građana, obavljaju se mjere obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Malog Lošinja (s pripadajućim mjestima: Mali Lošinj, Veli Lošinj, Ćunski, Artatore, Sv. Jakov, Nerezine, Osor, Punta Križa, Belej, Ustrine, Ilovik, Susak, Unije, Vele i Male Srakane), sukladno Programu mjera za provedbu DDD mjera, prema ugovorenom rasporedu i potrebi prema pozivu, sukladno zakonskim propisima i pravilima struke.

(2) Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije, dužna je pravodobno na javnim mjestima izvijestiti građanstvo i osoblje na objektima tretiranja o vremenu provedbe ugovorenih usluga, mjerama opreza i pružanja prve pomoći u slučaju potrebe.

(3) Pravne i fizičke osobe, te građanstvo dužni su omogućiti nesmetan pristup i rad ovlaštenim osobama u objekte u kojima treba izvršiti dezinsekciju ili deratizaciju.

(4) Nadzor nad provođenjem mjera dezinsekcije i deratizacije vrši Nastavni zavod za javno zdravstvo.

(5 ) Nadzor nad provođenjem ugovora u pogledu izvršenja obveza, provodi komunalno redarstvo.

Članak 79.

(1) Pravne ili fizičke osobe dužne su brinuti se o stanju objekata u njihovom vlasništvu i sanirati sve nedostatke u cilju spriječavanja naseljavanja i razmnožavanja miševa i štakora, kukaca, insekata i ostalih štetočina.

(2) Vlasnici odnosno posjednici zelenih površina uz stambene i poslovne zgrade, livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i drugih sličnih površina koje su u kontaktu s površinama javne namjene, moraju ih održavati na način da trava ne bude viša od 20 centimetara, redovito rezati živicu, uklanjati šikaru, plijeviti grmlje, uklanjati smeće, građevinski i drugi otpad, auto-gume i posude u kojima se zadržava voda duže od 7 dana i sl., radi sprečavanja naseljavanja i razmnožavanja miševa i štakora, kukaca, insekata i ostalih štetočina.

(3) U cilju smanjenja pojave glodavaca, kukaca i insekata, nije dozvoljeno:

- kućni i organski otpad ostavljati u vrećicama na javnim i svim ostalim vanjskim površinama,

- ostavljati hranu za kućne ljubimce i domaće životinje u vrtovima, na javnim i svim ostalim vanjskim površinama,

- držati neispravnima i začepljenima sifone i prepreke u kanalizacijskom sustavu,

- puštati da se kapanjem vode iz žljebova i klima uređaja zadržava voda u lokvama i lokvicama na površinama javne namjene.

VIII. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE DIMNJAKA

Članak 80.

(1) Održavanje i čišćenje dimnjaka kao posebna komunalna djelatnost, regulirano je posebnom odlukom.

IX. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 81.

(1) Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad iz kućanstva te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

(2) Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, okućnicama i drugim privatnim posjedima i u poslovnim prostorijama i prostorima, a to su osobito: kućanski aparati i uređaji (hladnjaci, ledenice, tv prijemnici, peći, bojleri, perilice i slično), pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u većim količinama i većih dimenzija, otpadni građevni materijal, auto- dijelovi, gume i slično.

(3) Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke, pod određenim uvjetima, smatraju se i olupine, kao i predmeti iz članka 4. stavak 2. točka 1. i 2. ove odluke, koji su ostavljeni na površini javne namjene ili su na istoj postavljeni bez odobrenja, a nisu uklonjeni s nje u određenom roku.

Članak 82.

(1) Skupljanje, odvoz, obrada, skladištenje i zbrinjavanje otpada na području Grada Malog Lošinja organizirano obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima (dalje u takstu: komunalno poduzeće).

Članak 83.

(1) Vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, hotela, apartmanskih naselja, privatnih posjeda i kampova, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostorija ili prostora i drugih posjeda, obvezni su koristiti usluge odvoza komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom i drugim propisima.

(2) Vlasnik koji na svojoj nekretnini odlaže otpad ili to dozvoljava drugoj osobi, dužan je o svojem trošku i odgovornosti po nalogu komunalnog redara odložiti taj otpad na deponij otpada na propisani način.

(3) Ukoliko vlasnik nekretnine iz stavka 2. ovoga članka ne postupi po nalogu komunalnog redara, to će učiniti Grad Mali Lošinj na trošak i odgovornost vlasnika nekretnine.

Članak 84.

(1) Posude za odlaganje kućnog otpada (dalje u tekstu : posude) i košarice za otpatke (dalje u tekstu: košarice) na površinama javne namjene postavlja komunalno poduzeće, uz suglasnost nadležnog tijela Grada, a u skladu s potrebama.

(2) Mjesto na kojem se postavlja posuda mora se označiti bojom ili na drugi način obilježiti.

Članak 85.

(1) Posude se moraju smjestiti na način da ne smetaju i ne ugrožavaju sigurnost javnog prometa vozila i pješaka i da su dostupne vozilu koje odvozi otpad.

(2) U područjima naselja koja su nepristupačna za prolaz posebnih vozila za odvoz otpada korisnici usluga su obvezni nositi i odlagati otpad u za to predviđenu posudu.

(3) Korisnik usluga odvoza kućnog otpada dužan je otpad odlagati u posudu tako da se otpad ne rasipa, posuda ne oštećuje, a nakon korištenja posudu zatvoriti.

(4) Korisnik usluge odvoza kućnog otpada dužan je poštivati naputke komunalnog poduzeća vezano za prikupljanje, razvrstavanje i odvoz otpada.

Članak 86.

(1) U posude smije se odlagati samo otpad za koji je posuda namijenjena, odnosno za tu vrstu otpada posebno označena.

(2) Odlaganje otpada izvan posuda je zabranjeno.

(3) U posude ne smije se odlagati : tekuće tvari, masnoće, žar, otpadni građevni materijal, lešine životinja, električne baterije, akumulatori, auto gume, otpad iz klaonica i mesnica, tehnološki i opasni otpad.

(4) Otpad koji u djelatnosti zdravstvenih i veterinarskih ustanova nastaje zbog pregleda, liječenja i drugih oblika pružanja medicinske i veterinarske pomoći te su ustanove dužne prikupljati i odlagati na način određen posebnim propisima.

(5) Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda, ostavljanje otpada pored košarica, kao i kartonaže ili bilo koje druge vrste otpada osim za to dozvoljenim lokacijama na javnim površinama.

(6) Kartonaža se mora odlagati uredno.

Članak 87.

(1) Posude se ne smiju pomicati s mjesta označenih za njihov smještaj.

(2) Na mjesto označeno za smještaj posuda zabranjeno je parkiranje vozila.

Članak 88.

(1) Otpad se prikuplja i odlaže sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja.

(2) Zabranjuje se odlaganje otpada na način koji nije u skladu s odlukom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 89.

(1) Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati tehnološki otpad prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svoga prostora, objekata ili zemljišta, odnosno mogu ga na odgovarajući način odložiti ili uništiti, sukladno posebnim propisima i odobrenju nadležnog tijela.

Članak 90.

(1) Na području Grada organizira se redoviti odvoz komunalnog otpada, koji obavlja komunalna služba, u dane i vrijeme utvrđeno programom odvoza komunalnog otpada, s kojim je komunalna služba dužna upoznati sve korisnike.

Članak 91.

(1) Djelatnici raspoređeni na odvozu otpada dužni su pažljivo rukovati posudama, tako da se otpad ne rasipa i ne onečišćuje okoliš, kao i da se posude, prostori i drugo ne oštećuju.

(2) Svako onečišćenje okoliša prouzrokovano odvozom otpada djelatnici su dužni odmah ukloniti te počistiti i pokupiti rasuti otpad uz posudu.

(3) Po pražnjenju posude djelatnici su dužni istu vratiti na njeno mjesto i zatvoriti poklopac.

Članak 92.

(1) Vozila komunalne službe koja odvoze komunalni i drugi otpad mogu se kretati i na prometnicama ulicama u kojima je promet zabranjen u slučaju kada ne postoji druga mogućnost za pristup odloženom otpadu, ali samo u vrijeme određeno za odvoz komunalnog otpada.

Članak 93.

(1) Komunalni otpad se odlaže na odlagalište otpada (dalje u tekstu: odlagalište), na mjesta i prema rasporedu koji određuje komunalno poduzeće.

(2) Vozila koja dovoze otpad moraju se pri svakom izlasku iz odlagališta očistiti u opsegu da ne onečišćuju javne prometne površine te ostale površine javne namjene.

(3) Odlagalište mora biti ograđeno.

(4) Pristup i zadržavanje fizičkih osoba na odlagalištu nije dozvoljeno.

(5) Na odlagalište je zabranjeno dovoditi i puštati domaće životinje.

Članak 94.

(1) Na području Grada komunalni i drugi otpad ne smije se zakopavati, spaljivati i odlagati na mjesta koja za to nisu određena odlukom nadležnog tijela.

Članak 95.

(1) Košarice za otpatke se postavljaju na mjesta utvrđena planom rasporeda košarica, kojeg vodi i dopunjuje komunalno poduzeće.

(2) Košarice se mogu postaviti na pročeljima zgrada (zid), ograde uz pločnike i na slobodno stojeća postolja.

(3) Na površinama javne namjene ( ulicama, trgovima, parkovima i slično) komunalno poduzeće uz suglasnost nadležnog upravnog tijela postavlja košarice za otpatke za potrebe prolaznika.

(4) Nije dozvoljeno postavljati košarice na stupove javne rasvjete, stupove prometne i turističke signalizacije, jarbole za isticanje zastava, stupove s oznakama ulica, drveće i na druga mjesta gdje nagrđuju izgled naselja, objekata ili ometaju promet vozila i pješaka.

Članak 96.

(1) Uz trgovačke, ugostiteljske i uslužne objekte, za prikupljanje otpadaka košarice je dužan osiguravati, postavljati i održavati vlasnik odnosno korisnik objekta.

(2) Košarice u pravilu trebaju biti tipizirane i izrađene od prikladnog i ekološki prihvatljivog materijala.

(3) Komunalna služba vrši pražnjenje košarica prema utvrđenom rasporedu te ih održava u tehnički i higijenski ispravnom stanju.

X. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 97.

(1) Svi predmeti iz članka 4. ove Odluke kao i ostali predmeti (kućanski aparati, vozila, plovila, prikolice, klima uređaji, antene, aluminijska i plastična stolarija, krupni otpad i slično) koji su na javnoj i drugoj površini, na zgradama i objektima postavljeni suprotno odredbama zakona, ove Odluke ili drugih općih akata, odnosno bez odobrenja nadležnog upravnog tijela, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

(2) Počinitelj je dužan protupravno postavljene predmete i objekte ukloniti na temelju rješenja komunalnog redara, u suprotnom će se predmeti i objekti ukloniti putem treće osobe o trošku i riziku počinitelja.

(3) Protupravno postavljeni predmeti nepoznatog počinitelja sukladno propisima, uklonit će se o trošku gradskog proračuna.

Članak 98.

(1) Zabranjeno je motorna i druga vozila u nevoznom stanju, vozila bez registarskih oznaka, dijelove tih vozila, plovila i trailere ostavljati na površinama javne namjene na području Grada Malog Lošinja, zemljištu u vlasništvu Grada Malog Lošinja te zemljištu u vlasništvu trećih osoba uz površine javne namjene ili koja su s nje vidljiva.

(2) Ako je vlasnik vozila i plovila poznat, vozilo ili plovilo odloženo na nekretninama navedenim prethodnim stavkom, uklonit će se na trošak njegova vlasnika.

(3) Uklonjeno vozilo ili plovilo iz prethodnih stavaka čuvat će se na posebnom, za to određenom prostoru, 30 dana.

(4) Troškove uklanjanja i čuvanja vozila ili plovila iz prethodnih stavaka odredit će nadležno tijelo Grada posebnim pravilnikom.

(5) Ako vlasnik ne preuzme vozilo ili plovilo u roku iz stavka 3. ovog članka, pokrenut će se postupak radi namirenja troškova uklanjanja i čuvanja ili će se s njima postupiti kao s komunalnim otpadom.

Članak 99.

(1) Zabranjeno je parkirati motorna i druga vozila na javnim zelenim površinama.

(2) Vozilo iz stavka 1.ovog članka, koja su u voznom stanju uklonit će se specijalnim vozilom »pauk« o trošku vlasnika.

Članak 100.

(1 ) Komunalni redar može zatražiti uklanjanje i odvoz vozila specijalnim vozilom u slučaju kada je vozilo nepropisno parkirano, a ometa održavanje određene kulturne, sportske ili slične manifestacije, odnosno održavanje prijavljenog javnog okupljanja.

(2) Vlasnik ili korisnik uklonjenog vozila dužan je u cijelosti snositi trošak uklanjanja i čuvanja (ležarine) vozila.

XI. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 101.

(1) Poslove nadzora koje na temelju ovoga Zakona obavlja nadležno upravno tijelo provode komunalni redari koji su službenici tog tijela.

(2) Komunalni redari imaju ovlasti obavljanja nadzora propisanog zakonom kojim se uređuje održavanje komunalnog reda, ovom Odlukom i i posebnim zakonima.

(3) Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

Članak 102.

(1) U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke, komunalni redar je ovlašten:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)

5. obavljati kontrolu nad uređajima, objektima i površinama

6. odrediti izvršenje obveza ako utvrde da se one ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno

7. odrediti obustavu radova koji se obavljaju suprotno propisima

8. zabraniti upotrebu neispravnog objekta, naprave ili slično i upotrebu prostora dok se ne otklone nedostaci

9. odrediti uklanjanje predmeta, objekata, naprava ili uređaja

10. naložiti hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti stanovništva ili imovine, odnosno radi sprječavanja štete

11. odrediti fizičkim i pravnim osobama podnošenje odgovarajućih izvješća o uklanjanju utvrđenih nedostataka

12. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja, u kojem slučaju se protiv fizičke ili pravne osobe koja je platila novčanu kaznu na mjestu počinjenja neće pokretati prekršajni postupak.

13. izdati nalog o uklanjanju pokretnih naprava (ugostiteljske terase, štandovi, kiosci i sl.) u slučaju da zakupnik ne podmiri pravovremeno svoje dospjele obveze

14. izdati nalog o uklanjanju protupravno postavljenih predmeta i predmeta postavljenih ili ostavljenih na javnoj površini protivno namjeni javne površine i u slučajevima kada postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi.

15. izdati obavezni prekršajni nalog

16. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

(2) U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane zakonom.

(3) Komunalni redari dužni su u svom radu surađivati s nadležnim inspekcijskim službama i drugim tijelima državne uprave.

(4) Protiv upravnih akata koje donosi komunalni redar može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

(6) Kada komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovom Odlukom, drugim odlukama koje reguliraju komunalni red, odnosno druge mjere propisane zakonom.

(7) Kada komunalni redar utvrdi da nije povrijeđen propis čije izvršenje je ovlašten nadzirati pa stoga nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim putem će o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od osam dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

(8) Ako je stranka izvršila obvezu iz rješenja o izvršenju komunalnog redara ili je zbog drugog razloga prestala obveza izvršenja tog rješenja, komunalni redar po službenoj dužnosti donosi rješenje o obustavi postupka izvršenja rješenja.

(9) Mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom, drugim odlukama koje reguliraju komunalni red, odnosno druge mjere propisane zakonom komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila odluku odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu, a ukoliko se ta osoba ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe.

(10) Ako komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

(11) Optužni prijedlog za prekršaj propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu ili ovom Odlukom o koji u nadzoru utvrdi komunalni redar podnosi nadležno upravno tijelo.

(12) Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti mu druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

(13) Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, te u postupanju sa stranim državljanima, zatražit će pomoć (asistenciju) djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Policijske postaje Mali Lošinj.

Članak 103.

(1) Po izdavanju obaveznog prekršajnog naloga, protiv počinitelja prekršaja pokrenut će se postupak naknade štete ukoliko je takva nastala.

XII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 104.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. označava imena naselja, ulica i trgova, te zgrada protivno članku 8.stavak 1. ove odluke,

2. oštećuje, uništava, skida i mijenja ploče s imenima ulica protivno članku 10. ove odluke,

3. na vanjskim dijelovima zgrada okrenutim prema ulici ili trgu postavlja

Klimatizacijsko ventilacijska postrojenja, satelitske i druge tv-antene, kao i druge uređaje bez odobrenja protivno članku 12. stavak 3. ove odluke,

4. postavlja predmete i ne pridržava se uvjetima nadležnog Ministarstva, sukladno članku 16. ove odluke,

5. u izlozima drži ambalažu ili skladišti robu protivno članku 21. stavak 2. ove odluke,

6. vješa ili drugačije izlaže robu na fasadama, vratima i prozorima poslovnih prostora, okvirima izloga, na stalcima, policama, mrežama i slično na javnim površinama ispred poslovnih prostora, protivno članku 21. stavak 4. ove odluke,

7. reproducira zvuk na otvorenom prostoru suprotno važećem zakonu o zaštiti od buke i odredbama članka 23. ove odluke,

8. oštećuje i uništava rasvjetne stupove i tijela protivno članku 26. stavak 1. ove odluke,

9. postavlja i koristi građevine, uređaje i opremu članka 28. iz st. 3. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela

10. koristi građevine, uređaje i opremu iz članka 28. iz st. 3. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela,

11. postavlja i uklanja spomenike bez odobrenja ili se ne pridržava odobrenja sukladno članku 33. ove odluke,

12. spomenike oštećuje, uništava ili nagrđuje protivno članku 35. ove odluke,

13. postupa protivno članku 43. st. 1. ove odluke,

14. koristi površine protivno članku 44. ove odluke,

15. na javnim zelenim površinama obavlja radove protivno čanku 49. stavak 3. ove odluke,

16. izvođač radova ne sačuva postojeća stabla ili ih ne zaštiti sukladno članku 50.ove odluke,

17. obavlja radove i koristi javnu površinu protivno odredbi članka 51. ove odluke,

18. postupa protivno članku 55. stavak 1., 2. i 5.ove odluke,

19. Postupa protivno članku 57. st.1. ove Odluke,

20. postavlja predmete protivno članku 62. ove odluke,

21. uz ugostiteljsku terasu dodatno postavlja druge predmete protivno članku 63. stavak 2. ove odluke,

22. ako na javnoj površini izvan ugostiteljske terase reklamira svoju ponudu putem »gastro« informatora (ubacivača), te ako nudi, nagovara ili prodaje usluge hrane i pića, protivno članku 63. stavak 3. ove odluke,

23. na javnu površinu postavlja pomičnu montažnu podlogu protivno članku 63.stavak 4. ove odluke,

24. vrši prekop javne površine bez odobrenja, suprotno članku 65. st. (1) i (2),

25. koristi javnu površinu protivno članku 74. stavak 1. i 2. ove odluke,

26. ako postupa protivno članku 74. st. (3) ove Odluke,

27. onemogući nesmetan pristup i rad ovlaštenim osobama u objekte u kojima treba izvršiti dezinsekciju ili deratizaciju, sukladno članku 78. stavak (3),

28. zdravstvene i veterinarske ustanove ne prikupljaju i ne odlažu otpad sukladno

članku 86. stavak 4. ove odluke,

29. odlaže motorna i druga vozila u nevoznom stanju, vozila bez registarskih oznaka, dijelove tih vozila, plovila i trailere na površinama javne namjene na području Grada Malog Lošinja, zemljištu u vlasništvu Grada Malog Lošinja te zemljištu u vlasništvu trećih osoba uz površine javne namjene ili koja su s nje vidljiva protivno članku 98. stavak (1) ove Odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 kn kaznit će se za prekršaj iz st. 1. odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 105.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7.500,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. uništava pročelja zgrada, ispisuje poruke, obavijesti, crta i šara i na drugi način ih prlja ili protivno članku 11. stavak 2. ove odluke,

2. ne vodi brigu da oluci na vanjskim dijelovima zgrade budu postavljeni do tla sukladno članku 12. stavak 5. ove odluke

3. postavlja javnu rasvjetu protivno članku 25. ove odluke,

4. postavlja reklamne ploče protivno članku 27. ove odluke,

5. uništava, oštećuje, šara ili na drugi način prlja ili nagrđuje komunalne objekte iz članka 28. protivno članku 29. stavak 2. ove odluke,

6. na groblju ne održava mir i red, odnosno groblja ne drži urednima i čistima sukladno članku 36. stavak 2. ove odluke,

7. ne osigurava održavanje čistoće javne površine i prostora sukladno članku 40. stavak 2. ove odluke,

8. ne očisti prostor po završetku priredbe u roku utvrđenim člankom 40. stavak 3. ove odluke,

9. ne održava javnu zelenu površinu sukladno članku 47. ove odluke,

10. stabla i drugo zelenilo uz prometnice ne održava sukladno članku 48. stavak 1.ove odluke,

11. građevni materijal na javnoj površini odlaže suprotno uvjetima i bez odobrenja sukladno članku 66. i 67. ove odluke,

12. kod izvođenja građevinskih radova ne poštuje uvjete iz članka 68. ove odluke,

13. kod izvođenja građevinskih radova ne poštuje uvjete iz članka 69. ove odluke,

14. se ne pridržava odredbi iz članka 79. stavak (1), (2) i (3).

15. na svojoj nekretnini odlaže otpad ili to dozvoljava drugoj osobi i ako ne postupi po nalogu komunalnog redara, što je protivno članku 83. stavak 2. i 3.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn kaznit će se za prekršaj iz st. 1. odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.750,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavlja

nja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 106.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne uređuje, ne čisti i ne popravlja oštećenja vanjskih dijelova zgrada sukladno članku 11. stavak 1., 4., 5. i 6. ove odluke,

2. na prozorima, balkonima i drugim dijelovima zgrada vješa ili izlaže rublje i druge predmete protivno članku 12. stavak 1., 2. i 4. ove odluke,

3. rekreacijske javne površine, igrališta, javne sportske objekte i uređaje ne održavaju urednima i koriste protivno članku 15. ove odluke,

4. zaštitne naprave na izlozima postavlja bez odobrenja protivno članku 17.ove odluke,

5. plakate, oglase i druge objave ističe protivno članku 18.stavak 1. i 3. ove odluke,

6. ne održava natpise, reklame, zaštitne naprave, urbanu opremu i signalizaciju, odnosno ne drži ih čistima, urednima i ispravnima sukladno članku 20.ove odluke,

7. izloge i druge slične objekte ne uređuje sukladno članku 21. stavak 1.ove odluke,

8. izvodi i pušta glazbu, zvučne poruke i drugo bez odobrenja ili se ne pridržava odobrenja protivno članku 23. ove odluke,

9. na rasvjetne stupove postavlja oglase, obavijesti, reklame. putokaze i slično protivno članku 26. stavak 2. ove odluke,

10. drži divlje životinje i zvijeri protivno članku 37. stavak 1. ove odluke,

11. ako pušta domaće životinje da se slobodno i bez nadzora kreću javnim, javno prometnim i zelenim površinama protivno članku 37. stavak 6. ove Odluke,

12. ne održava javnu površinu čistom i urednom sukladno članku 40. stavak 1. ove odluke,

13. postupa protivno članku 41.stavak 1., 2., 3. i 4. ove Odluke,

14. boja, crta i piše po javno prometnim površinama protivno članku 44. st.1.ove odluke,

15. se na gradskim trgovima i šetnicama igra loptom, vozi motor, bicikl ili skateboard, sukladno članku 44. stavak (2),

16. na javnu površinu uz prometnicu i javno prometnu površinu postavlja fizičke prepreke, stupiće, lance, stolice, vaze, reklamne table i druge predmete protivno članku 44. stavak. 3. ove odluke,

17. postavlja ukrasne posude s biljem i druge predmete na javnu površinu protivno članku 53.ove odluke,

19. postupa protivno članku 54. stavak 4.,6. i 7. ove odluke,

20. postupa protivno članku 55. ove odluke,

21. postupa protivno članku 70. ove odluke,

22. postupa protivno članku 86. stavak 3. ove odluke,

23. djelatnici komunalne službe postupaju protivno članku 87. ove odluke,

24. ne očisti vozilo sukladno članku 93.stavak 2. ove odluke,

25. komunalni i drugi otpad zakopava, spaljuje i odlaže protivno članku 94. ove odluke,

26. ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora sukladno članku 102. stavak 13. ove odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 kn kaznit će se za prekršaj iz st. 1. odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 107.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. okućnicu, odnosno ogradu uz javnu površinu i zelenilo zasađeno u dvorištu oko zgrade, te neizgrađena građevna zemljišta uz javne površine ne održava sukladno članku 14. stavak 1., 2., 3., 4., i 7. ove odluke,

2. postupa protivno članku 14. stavak 6.ove odluke,

3. postupa protivno članku 16. stavak (1) i članku 19. ove odluke,

4. vrši zvučno oglašavanje protivno članku 22. ove odluke,

5. čekaonice autobusnog i drugih prometa, stajališta javnog prometa i pristaništa ne održava sukladno članku 30. ove odluke,

6. postupa protivno članku 30.stavak 4. ove Odluke,

7. domaće životinje - kopitare, papkare i perad u određenim naseljima drži protivno članku 37. stavak (2) i stavak (6) ove odluke,

8. krši uvjete iz članka 37.st. (4) pod kojima je dozvoljeno držanje domaćih životinja, čime se drugima čini šteta,

9. postupa protivno članku 41.st. (1) točke 2., 5., 6., 7., 10., 12., 13., 14. i 15. ove odluke,

10. onečišćuje javnu zelenu površinu ili je koristi protivno članku 51. ove odluke,

11. ne ukloni snijeg i led sukladno članku 58. stavak 1. ove odluke,

12. ne ukloni snijeg i led s javno-prometnih površina sukladno članku 58. stavak 2. ove odluke,

13. ne postupi sukladno članku 59. stavak 2. ove odluke,

14. ne koriste usluge odvoza komunalnog otpada sukladno članku 83. ove odluke,

15. ne nosi i ne odlaže otpad sukladno članku 85. stavak 2. ove odluke,

16. rasipa otpad i oštećuje posude za otpad protivno članku 85. stavak 3. ove odluke,

17. ne poštuje naputke komunalne službe sukladno članku 85. stavak 4. ove odluke,

18. odlaže otpad u posude za otpad koje nisu za takav otpad namijenjene ili izvan posuda za otpad, protivno članku 86. stavak 1., 2., 5., ove odluke,

19. pomiče posude za otpad s mjesta označenog za njihov smještaj protivno članku 87. stavak 1. ove odluke,

20. parkira vozilo na mjestu označenom za smještaj posuda protivno članku 87. stavak 2. ove odluke,

21. ako odlaže otpad protivno članku 88. ove odluke

22. omogući pristup fizičkih osoba na odlagalištu protivno članku 93. stavak 4. ove odluke,

23. na odlagalište otpada pušta ili dovodi domaće životinje protivno članku 93. stavak 5. ove odluke,

24. postavlja košarice za otpatke na stupove javne rasvjete i drugdje protivno članku

95. stavak 1., 2. i 4. ove odluke,

25. postupa protivno članku 96. ove odluke,

26. postupa protivno članku 99. stavak (1) ove odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500 kn kaznit će se za prekršaj iz st. 1. odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.250,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 108.

(1) Za prekršaj iz članka 109. stavak 1. i članka 110. stavak 1. ove Odluke komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu u iznosu do 1.000,00 kuna fizičkoj osobi, na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

(2) Ako fizička osoba iz stavka 1.ovog članka ne plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, može to učiniti u roku 8 (osam) dana, računajući od dana kada je počinjen prekršaj.

(3) U slučaju neplaćanja novčane kazne u roku iz stavka 2. ovog članka, pokrenut će se prekršajni postupak i podnijeti optužni prijedlog.

Članak 109.

(1) Roditelji ili staratelji malodobnog djeteta koje je počinilo prekršaj iz članka 104., članka 105., članka 106. i članka 107. ove Odluke, kaznit će se novčanom kaznom predviđenom u navedenom članku, ako su propustili dužnost staranja o malodobnom djetetu.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 110.

(1) Postupci započeti po odredbama Odluke o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 7/09, 38/10, 24/11 i 10/13) dovršit će se prema odredbama te odluke.

Članak 111.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ7/09, 38/10, 24/11 i 10/13).

Članak 112.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/19-01/32

Ur. broj: 2213/01-01-19-9

Mali Lošinj, 1. kolovoza 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr