SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

48.

Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 3/19), i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18), na prijedlog Stručnog povjerenstva u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 1. kolovoza 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada Malog Lošinja

I.

Ovom Odlukom odabire se najpovoljniji ponuditelj kojemu se dodjeljuje koncesija obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja.

Obavljanje dimnjačarskih poslova podrazumijeva čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata, provjeru ispravnosti i funkcioniranje dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

II.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja dodjeljuje se ponuditelju IN- GRUPA dimnjačarski obrt vl. Igor Nenadić, Vjekoslava Bacha 32., 35000 Slavonski Brod, OIB:38081566027,kao ekonomski najpovoljnijem ponuditelju temeljem Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od strane Stručnog povjerenstva KLASA: 363-01/18-01/47, URBROJ: 2213/01-01-19- 17 od 19.6.2019. godine.

III.

Prava i obveze Grada Malog Lošinja, kao davatelja koncesije i ponuditelja IN-GRUPA dimnjačarski obrt vl. Igor Nenadić, Vjekoslava Bacha 32.,35000 Slavonski Brod,kao koncesionara određena su Dokumentacijom za nadmetanje za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja, KLASA:363-01/18-01/4 , URBROJ: 2213/01-01-19-10.

IV.

Koncesija se daje na vrijeme od 5 (pet) godina.

V.

Naknada za koncesiju iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u visini od 15.500,00 kuna godišnje, a ukupni iznos cijena dimnjačarskih usluga prema krajnjem korisniku utvrđuje se u iznosu od 12.290,00 kuna s uračunatim PDV-om.

VI.

Cijene za pružanje usluga obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih usluga, koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje iz točke III. ove Odluke.

VII.

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja iz točke II. ove Odluke, koji nije predmet objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

VIII.

Davatelj koncesije će sklopiti Ugovor o koncesiji po isteku roka mirovanja koji iznosi petnaest dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju. U skladu s Dokumentacijom za nadmetanje, podacima iz Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja objavljene dana 29.03.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod oznakom 2019/S01K- 0011862, ovom Odlukom te u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama, odredbama posebnih zakona i propisa kojima se uređuju obvezni odnosi, a u slučaju pokrenutog žalbenog postupka Ugovor o koncesiji sklopit će se kada Odluka o davanju koncesije postane izvršna, a najkasnije 10 dana od dana izvršnosti iste.

IX.

Ugovor o davanju koncesije iz točke VIII. ove Odluke u ime Grada Malog Lošinja sklapa gradonačelnica.

X.

Koncesionar je dužan prije potpisivanja Ugovora o koncesiji osigurati jamstva i/ili instrumente osiguranja naplate naknade te naknade moguće štete nastale zbog neispunjavanja obveza iz Ugovora o koncesiji.

XI.

Ova Odluka se bez odgode zajedno sa preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stručnog povjerenstva za koncesiju dostavlja svim ponuditeljima na dokaziv način.

XII.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na standardnom obrascu Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

O b r a z l o ž e nj e

Grad Mali Lošinj proveo je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja KLASA: 013-03/18-01/11, URBROJ: 2213/01-01-18-8 od 25.12.2018. godine imenovano je Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja.

Slijedom navedenog, u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S01K-0011862, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja.

Dokumentacijom za nadmetanje za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja, KLASA:363-01/18-01/47, URBROJ: 2213/01-01-19-10 propisani su uvjeti i način dostave ponude.

U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda i to od ponuditelja;

1. IN-GRUPA dimnjačarski obrt vl. Igor Nenadić, Vjekoslava Bacha 32.,35000

Slavonski Brod, OIB:38081566027

Analiza i pregled ponuda od strane Stručnog povjerenstva prikazani su u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja KLASA:363- 01/18-01/47,URBROJ: 2213/01-01-19-17 od 19. lipnja 2019 godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Budući da ponuditelj IN-GRUPA dimnjačarski obrt vl. Igor Nenadić, Vjekoslava Bacha 32.,35000 Slavonski Brod, OIB:38081566027 ispunjava sve uvjete propisane Dokumentacijom za nadmetanje sukladno kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, a imajući u vidu poštivanje odredaba Zakona o koncesijama, Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o javnoj nabavi, odlučeno je kao u točci II. ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Žalba na ovu Odluku se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, žalitelj je sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi obavezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj Dokumentaciji).

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji odnosno davatelju koncesije.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana primitka odluke o davanju koncesije, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

Klasa: 363-01/19-01/19

Ur. broj: 2213/01-01-19-8

Mali Lošinj, 1. kolovoza 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Elvis Živković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr