SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

47.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17, 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine«, broj 50/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13 , 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je dana 1. kolovoza 2019. godine sljedeću

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

(1) U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 3/18) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnike usluge prema ovoj Odluci dijelimo na:

- Korisnike kućanstvo

- Korisnike koji nisu kućanstvo.«

Članak 2.

(1) U članku 37. Odluke stavci 4. i 5. postaju alineje stavka 3. te se zadnja alineja mijenja i glasi:

» - Ako korisnik javne usluge ne predoči Davatelju usluge dokaze da nije koristio nekretninu, Davatelj javne usluge će korisniku javne usluge naplatiti ugovornu kaznu prema članku 37. stavak 3. alineja 1. ove Odluke.«.

(2) Dosadašnji stavci 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 4., 5., 6. i 7. te se zadnji stavak mijenja i glasi:

»(7) Korisniku usluge koji je bio opomenut, a ponovno prekrši odredbe ove Odluke naplatiti će se ugovorna kazna iz članka 37. ove Odluke.«.

Članak 3.

(1) U stavku 1. članka 44. točka 2. se mijenja i glasi:

»po ispunjenom i predanom Zahtjevu za odvoz krupnog (glomaznog) otpada i u dogovoru s Davateljem javne usluge uz naknadu za prijevoz i zbrinjavanje prema cjeniku Davatelja javne usluge, za količine veće od 5 m3 i za sve pravne osobe« te se u stavku 1. članka 44. dodaju točke kako slijedi:

»3. vlastitim dovozom u reciklažno dvorište, bez naknade, do ukupno 5 m3 krupnog (glomaznog) otpada godišnje,

4.vlastitim dovozom krupnog (glomaznog otpada godišnje uz naknadu za zbrinjavanje prema cjeniku Davatelja javne usluge, za količine veće od 5 m3 i za sve pravne osobe.«.

Članak 4.

(1) Svi ostali članci Odluke iz članka 1. ostaju nepromijenjeni.

Članak 5.

(1) Ova Odluka se objavljuje u Službenim novinama PGŽ i stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 363-01/18-01/04

Urbroj: 2213/01-01-19-20

Mali Lošinj, 1. kolovoza 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2110&mjesto=10005&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr