SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
GRAD KRK

21.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10), članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/ 13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za
obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija
postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka

Članak 1.

U Odluci o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/18) u članku 2. riječi »Rok korištenja: 31.07.2019.« zamjenjuju se riječima: ''Rok korištenja: 31.12.2019.«

Članak 2.

U članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ovlašćuje se Gradonačelnik za zaključivanje Aneksa Ugovora o kreditu između Grada Krka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-02/19-01/03

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 11. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr