SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

84.

Na temelju članka 36. i 37. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija (»Službene novine« broj 5/18), Obavijesti o namjeri davanja koncesije (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od dana 07. ožujka 2018. godine, broj objave 2018/S 01K-0005677), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 20. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke
posebne namjene, luke nautičkog turizma,
Marine Admiral, Grad Opatija

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo Abazzia Marine d.o.o., Rijeka, Pul vele crikve 1, OIB: 69104342952 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru, luka posebne namjene - luka nautičkog turizma marina od županijskog značaja kapaciteta do maksimalno 199 vezova u moru. Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 16.359 m2 od čega se 6.066 m2 odnosi na kopneni dio, a 10.293 m2 na morski dio.

Predmet koncesije čini:

k.č. 1950 (more) površine 10.293 m2,

k.č. 1776/1 (Marina Admiral) površine 5.296 m2,

k.č. 1776/2, (bazen) površine 770 m2,

sve k.o. Opatija, u Zemljišnim knjigama Općinskog suda u Opatiji upisno kao pomorsko dobro.

Pristup Marini Admiral moguć je kopnenim putem i to s obalne šetnice te preko teretnog lifta (za osobe i vozila) uz napomenu da se isti nalazi na nekretninama u vlasništvu trgovačkog društva Liburnia riviera hoteli d.d., a također i morskim putem.

Obveza je Najpovoljnijeg ponuditelja na koncesioniranom području pribaviti sve potrebne energetske priključke (struja, voda i sve ostale neophodne priključke).

Područje koje se daje u koncesiju s lomnim točkama obuhvata koncesije prikazano je na Grafičkom prikazu koncesije ucrtanom na katastarski plan u mjerilu 1:1000 izrađenom od trgovačkog društva GEOPROJEKT d.o.o., Opatija u svibnju 2016. godine koji čini sastavni dio ove Odluke. Grafički prikaz ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, luke nautičkog turizma.

Gospodarsko korištenje uključuje pravo pružanja turističkih usluga u nautičkom turizmu:

. usluge korištenja veza, prihvat i smještaj plovnih objekata s turistima - nautičarima ili bez turista - nautičara koji borave na njima;

. prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i na suhom vezu;

. uređenje i pripremanje plovnih objekata;

. druge usluge za potrebe turista - nautičara:

oopskrba plovnih objekta vodom i električnom energijom,

oprikupljanje i otprema krutog i tekućeg otpada s plovnih objekata,

odizanje i spuštanje u more plovnih objekata lučkom dizalicom,

ousluge elektroničke komunikacije i drugo.

Koncesija obuhvaća i pravo pružanja usluga ugostiteljske djelatnosti i slično.

Sukladno Studiji gospodarske opravdanosti, koja čini sastavni dio Ponude Najpovoljnijeg ponuditelja, Investicijsko ulaganje mora iznositi najmanje 10.100.00,00 kuna od čega će se u prve tri godine trajanja koncesije uložiti minimalno 4.815.000,00 kune dok će se preostali dio uložiti do kraja trajanja koncesije.

Za sva ulaganja na koncesioniranom području koja su definirana u Studiji gospodarske opravdanosti, Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze i to do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu.

Najpovoljniji ponuditelj u obvezi je na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji sukladno idejnom rješenju Davatelja koncesije.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Ugovor), uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

. stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 289.000,00

(slovima: dvjestoosamdesetdevettisuća) kuna;

. promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 6,5% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 6.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja ugovora Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

U godini u kojoj koncesija ističe, najpovoljniji ponuditelj dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti do dana isteka koncesije.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi ugovorom.

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj može u roku od 30 dana, od dana konačnosti ove odluke, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj dužan je predati Davatelju koncesije:

. Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

. Izjavu o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja i njihovih stvari,

. 2 bjanko zadužnice u iznosu od 500.000,00 kuna svaka, te 2 bjanko zadužnice u iznosu od 100.000,00 kuna svaka radi naplate potraživanja do iznosa od 1.177.253,50 kuna što čini iznos dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnice moraju biti solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

. 1 bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu od 500.000,00 kuna solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

. važeću policu osiguranja najpovoljnijeg ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja koja je priložena Ponudi od 28. ožujka 2018. godine, te sukladno djelatnostima i ulaganjima predviđenim ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Područje koje je predmet koncesije ne smije se ograditi, te se ne mogu naplaćivati ulaznice.

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama Ugovora i važećim propisima.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi najkasnije prije započinjanja gospodarske djelatnosti izraditi Pravilnik o redu u luci Admiral.

Članak 11.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 12.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

. održavati čistoću područja i pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada),

. plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima od 9. do 12. ove Odluke od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

Članak 13.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i Ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 14.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 15.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. Zakona o koncesijama («Narodne novine» 69/17).

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 68. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor.

Prihod od naknade za potkoncesiju kao i prihod od djelatnosti koja je predmet koncesije i podkoncesije čine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju. Potkoncesijom ne prestaju obveze koncesionara prema Davatelju koncesije u opsegu i sadržaju utvrđenom ugovorom.

Članak 16.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom i važećim zakonima.

Članak 17.

Koncesija prestaje:

. ispunjenjem zakonskih uvjeta,

. raskidom Ugovora zbog javnog interesa,

. sporazumnim raskidom Ugovora,

. jednostranim raskidom Ugovora,

. pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,

. ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor,

. u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

. ako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,

. ako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,

. ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

. ako Najpovoljniji ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom,

. u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 19.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor u sljedećim slučajevima:

. ako Najpovoljniji ponuditelj ne postupi sukladno odredbama članka 5. stavak 2. ove Odluke,

. ako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

. ako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

. ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,

. ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora,

. ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

. ako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,

. ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

. ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,

. ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama Zakona o koncesijama,

. ako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. Zakona o koncesijama,

. u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

Članak 20.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena Ugovorom te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 21.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru («Narodne novine» broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 22.

Na temelju ove Odluke, a nakon proteka roka mirovanja, sklopit će se Ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

POSEBNI UVJETI

Članak 23.

Utvrđuje se da lokacija koja je predmet koncesije iz članka 2. ove Odluke nije slobodna od osoba i stvari te se na istoj obavljaju djelatnosti.

Ovom Odlukom ovlašćuje se Najpovoljniji ponuditelj da stupi u posjed koncesioniranog područja iz članka 2. ove Odluke neposrednom primopredajom s postojećim korisnicima.

Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na bilo kakvo potraživanje od Davatelja koncesije s osnova naknade štete za razdoblje od dana sklapanja Ugovora o koncesiji do dana stupanja u posjed.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Dana 22. veljače 2018. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija (»Službene novine« broj 5/18) - dalje u tekstu: Odluka o namjeri, temeljem koje je u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« dana 6. ožujka 2018. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 33. i 34. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je dana 06. travnja 2018. pristupilo postupku otvaranja ponuda.

Utvrđeno je da su u roku za dostavu ponuda pristigle tri ponude i to slijedećih ponuditelja:

1. Mirno more d.o.o., Rijeka, Andrije Mohorovičića 27, OIB: 07363550107,

2. Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija, Maršala Tita 198, OIB: 15573308024,

3. Abazzia Marine d.o.o., Rijeka, Pul vele crikve 1, OIB: 69104342952.

Tijekom otvaranja ponuda predstavnici/zastupnici ponuditelja Mirno more d.o.o. i Abazzia mare d.o.o. istaknuli su da ponuditelj Liburnia Riviera Hoteli d.d. područje koje je predmet koncesije koristi bez valjane pravne.

U tijeku pregleda i ocjene ponuda, a imajući u vidu primjedbe iznijete u svezi ponude Liburnia Riviera Hoteli d.d. (dalje u tekstu: LRH d.d.) Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji zatražilo je mišljenje i utvrđivanje stanja od strane Ministarstva financija, Carinske uprave, Područni carinski ured Rijeka.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka dopisom od 04. lipnja 2018. godine izvijestilo je da je obavilo nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna prijava i uplata naknada za koncesiju o čemu je sastavljen Zapisnik od 29. rujna 2017. godine te je utvrđeno da je obveznik LRH d.d. u razdoblju od 07.07.2011. do 10.09.2015. godine obavljao djelatnost na pomorskom dobru bez sklopljenog ugovora o koncesiji, te je o tome donijelo Rješenje (KLASA: UP/ I-471-01/16-11/55, URBROJ: 513-04/18-2) dana 18. siječnja 2018. godine u kojem je utvrdila naknadu za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Admiral bez sklopljenog ugovora o koncesiji te im je naloženo da u državni proračun uplate iznos od 1.469.387,83 kuna i pripadajuće kamate.

Prema navodima iz Dopisa Carinske uprave LRH d.d. je dana 16. svibnja 2018. godine izvršio uplatu cjelokupnog iznosa.

Na predmetno rješenje žalbu je uložila LRH d.d., te je dana 07. svibnja 2018. godine.

Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak donijelo Rješenje (KLASA: UP/II-042-01/18-02/03, URBROJ: 513-04/18-2) kojim je odbio izjavljenu žalbu.

LRH d.d. podnijela je tužbu Upravnom sudu u Rijeci kojim osporava zakonitost rješenja.

Dana 6. studenog 2018. godine Upravni sud u Rijeci donio je Presudu kojom poništava Rješenje Ministarstva financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak donijelo Rješenje (KLASA: UP/II-042-01/18-02/ 03, URBROJ: 513-04/18-2) od 7. svibnja 2018. godine i Rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područni carinski ured Rijeka (KLASA: UP/I- 471-01/16-11/55, URBROJ: 513-04/18-2) od dana 18. siječnja 2018. godine.

Presudom je utvrđeno da je LRH d.d. u nadziranom razdoblju obavljao gospodarsku djelatnost bez da je ishodio koncesiju za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru. Nadalje, sud je utvrdio da nije bilo osnove za utvrđivanje koncesijske naknade obzirom da obveza plaćanja koncesije nastaje nakon sklapanja ugovora.

Presudom je naloženo da se LRH d.d. izvrši povrat uplaćenog iznosa.

Dana 24. listopada 2018. godine Ministarstvo financija, Carinska uprava Rijeka dostavilo je informaciju da je u tijeku postupak poreznog nadzora nad Liburnia Riviera Hoteli d.d. predmet kojeg je između ostalog obavljanje dje

latnosti za koju je propisano da se obavljaju na temelju koncesije, a obavlja se bez koncesije za razdoblje od 11. rujna 2015. godine do 30. lipnja 2018. godine.

Naime, člankom 17. stavkom 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno je da se ne može dati koncesija fizičkoj ili pravnoj osobi koja je gospodarski koristila pomorskog dobra bez pravne osnove i/ili uzrokovala štetu na pomorskom dobru ukoliko prethodno ne plati naknadu štete zbog stjecanja bez osnove, s tim da visina naknade štete ne može biti manja od naknade za koncesiju, koju bi bio dužan platiti ovlaštenik koncesije da pomorsko dobro koristi na temelju valjane pravne osnove.

Dana 30. siječnja 2019. godine zatraženo je mišljenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva financija, Carinske uprave, Ispostave Rijeka, Županijskog državnog odvjetništva i Općinskog državnog odvjetništva o tome do kojeg je roka potencijalno koncesionar dužan »prethodno« platiti naknadu štete zbog stjecanja bez osnove obzirom da člankom 17. stavkom 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama nije precizno propisan navedeni rok.

Županijsko državno odvjetništvo očitovalo se dopisom od 22. veljače 2019. godine na način da upućuje da je za tumačenje predmetne norme nadležno tijelo koje je normu donijelo i tijela koja koju tu normu primjenjuju u praksi.

Dana 11. ožujka 2019. godine zaprimljeno je mišljenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se ističe da »kako bi ponuditelj prije predaje ponude, odnosno najkasnije do zadnjeg dana roka za predaju ponude, trebao platiti naknadu štete zbog stjecanja bez osnove kako bi se ponuda istog mogla ocjenjivati, odnosno kako bi stručno tijelo moglo predložiti davatelju koncesije da takvom ponuditelju dodijeli koncesiju«.

Na temelju izvršenog pregleda i ocjene Ponuda Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji utvrdilo je da ponuditelj LRH d.d. nije do dana predaje ponude dostavio dokaz o tome da je platio naknadu štete zbog stjecanja bez osnove kako je to propisano člankom 17. stavkom 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, slijedom čega je ponuda ocijenjena kao neuredna te je predloženo da se ista Rješenjem odbije obzirom da ista ne može zbog formalnih razloga biti odabrana, odnosno ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s Dokumentacijom za nadmetanje. Štoviše, ponuditelj je dostavio potpisanu Izjavu u kojoj se tvrdi da do sada nije gospodarski koristio pomorsko dobro bez pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru a da za navedeno nije prethodno platio naknadu štete za stjecanje bez osnove, sukladno članku 17. stavku 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Dakle, nedvojbeno je utvrđeno da je ponuditelj LRH d.d. upravo na području koja je predmetom ovog postupka dodjele koncesije koristio pomorsko dobro bez pravne osnove a da za to do dana predaje ponude nije platio naknadu štete.

Slijedom gore svega navedenog Davatelj koncesije je Rješenjem odbilo ponudu ponuditelja LRH d.d. kao neurednu te istu Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji nije ocjenjivalo u postupku pregleda i ocjene ponuda.

Budući da su preostale dvije uredne ponude i to: ponuditelja Mirno more d.o.o. i Abazzia Marine d.o.o. najpovoljniji ponuditelj utvrđen je primjenom kriterija iz članka 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Nakon izračuna koeficijenata razvidno je da je ponuda ponuditelja Abazzia Marine d.o.o.s koeficijentom 1,00 najpovoljnija.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je nakon izračuna koeficijenata utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija.

Davatelju koncesije predloženo je trgovačko društvo Abazzia Marine d.o.o., Rijeka, Pul Vele crikve 1, OIB: 69104342952.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi davatelj koncesije. Po donošenju odluke o davanju koncesije, najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-73

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr