SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

65.

Na temelju članka 31. stavak 1. alineja 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 70. stavak 1. alineja 5. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17, članka 17. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (»Službene novine« broj 20/17), članka 17. stavak 1. alineja 3. Ugovora broj P 014/07/2017 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (KLASA: 342-01/17-02/ 15, URBROJ: 2170/1-07-02/1-17-18) od 15. rujna 2017, članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 20. sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o prestanku koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta
u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog koncesionara Ugostiteljskog obrta »Plaža«, Barbat 75, 51280 Rab, OIB: 88156906400, kojeg zastupa vlasnik obrta Denis Debelić za prestankom Ugovora broj P 014/07/2017 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (KLASA: 342-01/17-02/ 15, URBROJ: 2170/1-07-02/1-17-18) od 15. rujna 2017 (u daljnjem tekstu: Ugovor) na temelju sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Župan Primorsko- goranske županije da u roku od 8 dana od dana izvršnosti ove Odluke potpiše sporazum o raskidu Ugovora (u daljnjem tekstu: Sporazum).

Sporazumom iz stavka 1. ovog članka uredit će se prava i obveze ugovornih strana.

Koncesionar je do dana potpisivanja Sporazuma dužan podmiriti svoje obveze po osnovi koncesijske naknade.

Članak 3.

Stupanjem na snagu Sporazuma iz članka 2. ove Odluke prestaje koncesija na pomorskom dobru koja je dana temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/17) i Ugovora.

Po potpisu Sporazuma Davatelj koncesije u obvezi je vratiti Koncesionaru garanciju banke na iznos od 225.000,00 kn, te dvije bjanko zadužnice na iznos od 100.000,00 kn svaka, a u svrhu urednog plaćanja naknade za koncesiju, te jednu bjanko zadužnicu na iznos od 100.000,00 kn u svrhu naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela godišnje naknade za koncesiju.

Članak 4.

S danom sklapanja Sporazuma prestaju sva prava ugostiteljskog obrta »Plaža«, Barbat 75, 51280 Rab, OIB: 88156906400, na pomorskom dobru, te je dužan s pomorskog dobra, koje je bilo predmet koncesije, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju je koristio za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskim dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro, a o čemu će se sačiniti primopredajni zapisnik.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Ugostiteljski obrt »Plaža« vlasnika Denisa Debelića Koncesionar je privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža u Gradu Rabu temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (»Službene novine« broj 20/17- u daljnjem tekstu: Odluka), Ugovora broj P 014/07/2017 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Barbatu ispred restorana Plaža, Grad Rab (KLASA: 342-01/17-02/15, URBROJ: 2170/1-07-02/1-17- 18) od 15. rujna 2017. godine (u daljnjem tekstu. Ugovor).

Koncesionar je dostavio Zahtjev za sporazumnim raskidom Ugovora, te obrazložio da je u tijeku upravni postupak koji se vodi između tužitelja Grada Raba i tuženika Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske radi izdavanja Građevinske dozvole koju je ishodovao Koncesionar, a u kojem postupku on sudjeluje kao zainteresirana stranka. Spornom građevinskom dozvolom Koncesionaru je dozvoljena gradnja privezišta, građevine 2. skupine, u moru, a sve sukladno prostorno planskoj dokumentaciji i usklađenosti tražene gradnje sa zakonom i posebnim propisima.

Nadalje Koncesionar navodi da je na njegovu odluku da zatraži sporazumni raskid ugovora utjecala i zdravstvena situacija u obitelji, odnosno jako loše zdravstveno stanje njegovog oca koji je u naravi nositelj posla i financiranja. Zahtjevu je priložena medicinska dokumentacija iz koje je razvidno da je otac Koncesionara prebolio moždani udar. Također navodi da smatra da će po odluci Upravnog suda vjerojatno biti prisiljen mijenjati građevinski projekt, a sukladno istom i građevinsku dozvolu, te da zbog cijele te situacije ne može zatvoriti financijsku konstrukciju, odnosno da nema mogućnosti podmirenja tih troškova. Koncesionar navodi kako je do sada imao velike financijske izdatke za ishodovanje sve potrebne dokumentacije i da je pri tome, uslijed stalnih primjedbi Grada Raba, u više navrata mijenjao projekte što je osim materijalnih izdataka uzrokovalo i naprijed navedene zdravstvene posljedice za njegovu obitelj. Postojeća koncesija mu je neisplativa budući da nije započeo sa gradnjom i nema prihoda od privezišta, a uz to je i vrlo neizvjesno kada će upravni postupak završiti i hoće li se na odluku Upravnog suda Grad Rab žaliti. Uslijed svega navedenog Koncesionar smatra kako mu je koncesija neisplativa, odnosno da je nerazumno i prerizično preuzeti odgovornost izgradnje

privezišta u ovakvim uvjetima budući da je projekcija troškova cca 1.000.000,00 eura što predstavlja jako veliki trošak u odnosu na samo osam dozvoljenih vezova, te da nema mogućnosti dobivanja dugoročnih povoljnih kredita.

Uvidom u knjigovodstvenu analitiku i dokumentaciju Upravnog odjela utvrđeno je da je Koncesionar u proteklom periodu uredno podmirivao stalni dio naknade za koncesiju i da nije ostvarivao prihod temeljem kojeg bi mu se mogao obračunati promjenjivi dio naknade za koncesiju.

Napominje se da je sukladno Odluci Koncesionar u svrhu dobrog izvršenja Ugovora dana 13. rujna 2017. godine dostavio garanciju banke na iznos od 225.000,00 kn, te dvije bjanko zadužnice na iznos od 100.000,00 kn svaka , a u svrhu urednog plaćanja naknade za koncesiju, te jednu bjanko zadužnicu na iznos od 100.000,00 kn u svrhu naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela godišnje naknade za koncesiju. S obzirom da iz opravdanih razloga (pravomoćna građevinska dozvola ishodovana je tek u travnju 2018. godine) nije izvršio ulaganja u pomorsko dobro kako je propisano Ugovorom, dana 23. listopada 2018. godine pozvan je na dostavu nove garancije banke sa rokom valjanosti do 30. studenog 2019. godine. Koncesionar je 20. studenog 2018. godine dostavio novu garanciju banke za dobro izvršenje ugovora. Garancija banke i bjanko zadužnice vratiti će se Koncesionaru po sklapanju sporazuma o raskidu ugovora.

Koncesionar je u obvezi da do dana potpisivanja sporazuma o raskidu ugovora podmiri svoje obveze po osnovi koncesijske naknade.

Slijedom navedenog ne postoje zapreke za donošenje ove Odluke o prestanku koncesije, a slijedom iste i sklapanje sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba u roku od 15 dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/19-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-34

Rijeka, 30. svibnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr