SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 14. Petak, 31. svibnja 2019.
OPĆINA PUNAT

35.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i odredbe članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 20. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU-6) -
građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene
T3a s pripadajućim građevinskim područjima
sportsko-rekreacijske namjene R6b

I. UVOD

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU-6) - građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b, u daljnjem tekstu: Odluka.

Stručni izrađivač izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU-6) - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b (u daljnjem tekstu: UPU-6) je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (u nastavku: stručni izrađivač).

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU6

Članak 2.

Ovaj UPU6 izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/ 17, 114/18 i 39/19), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/ 11) i plana više razine.

III. RAZLOZI DONOŠENJA UPU6

Članak 3.

Ovaj UPU6 je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja na području građevinskog područja obuhvata tog UPU-a te reagiranju na prostorne pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima definiranim Prostornim planom uređenja Općine Punat, kao i na planska rješenja koja se ne potvrđuju u praksi provedbe plana ili nisu u skladu s izmjenama nadređene prostorno planske dokumentacije i regulative.

Područje obuhvata potrebno je planirati isključivo kao područje ugostiteljsko-turističke namjene vrste kamp (planske oznake T3) koji će se sastojati iz dvije funkcionalne (prostorne) cjeline.

Ovim se Planom želi spriječiti apartmanizacija i usmjeriti zonu obuhvata primjerenoj i održivoj urbanizaciji, a sve u cilju maksimalnog očuvanja prostora i vrijednog krajolika. Time bi se Plan uskladio s osnovnim načelima prostornog uređenja i odredbama o zaštićenom obalnom području.

Unutar obuhvata UPU6 dulji niz godina uspješno djeluje jedan od prvih nudističkih kampova u ovom dijelu Europe, stoga nije poželjno planirati sadržaje koji nisu kompatibilni s postojećom namjenom prostora.

Na zahtjev nadležnog Ministarstva promijenjen je naziv Plana iz kojeg je bilo potrebno izbrisati oznaku T2a s obzirom da se sadržaji turističkog naselja više ne planiraju unutar obuhvata UPU 6.

IV. OBUHVAT UPU6

Članak 4.

Obuhvat novoplaniranog UPU6 a u granicama je obuhvata važećeg UPU 6 - građevinskog područja ugostiteljsko- turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b.

Na zahtjev nadležnog Ministarstva promijenjen je naziv Plana iz kojeg je bilo potrebno izbrisati oznaku T2a obzirom da se sadržaji turističkog naselja više ne planiraju unutar obuhvata UPU 6.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU6

Članak 5.

Područje obuhvata u jednom je dijelu privedeno svrsi ugostiteljsko-turističke namjene, vrste

kamp.

Izgrađen je i dio pratećih sadržaja s potrebnim spektrom prometne i komunalne infrastrukture.

Dijelovi područja obuhvata koji danas nisu u funkciji kampa ostali su gotovo intaktan i sačuvani prirodni krajobraz, idealan za planiranje novih turističkih kapaciteta u tipologiji kampa.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU6

Članak 6.

Osnovni razlozi za donošenje UPU6 su sljedeći:

1. namjenu prostora prije svega planirati za daljnji razvoj kampa iz razloga što se kamp vrlo dobro srodio s tim prostorom i treba mu dati mogućnost daljnjeg razvoja,

2. uvjetima gradnje i korištenja postaviti koncept prostora koji će funkcionirati iz dvije sastavne i neovisne, funkcionalne cjeline kampa (T3a-1 i T3a-2)

3. dio obuhvata Plana moguće je prenamijeniti u rekreacijsku zonu te izvršiti još neke prenamjene prostora radi sprječavanja neprimjerenog korištenja.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU UPU6

Članak 7.

Za izradu UPU6 nije planirana izrada novih stručnih podloga nego će se koristiti podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/09, 30/10 i 33/10 - pročišćeni tekst, 14/15 i 30/18).

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU6

Članak 9.

Obzirom na utvrđene ciljeve i programska polazišta izrade UPU6, u postupku izrade tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1. PONIKVE VODA d.o.o., Krk, Vršanska 14

2. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14

3. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4. HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

5. HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

6. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

7. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

8. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

9. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

10. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

11. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb

12. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

14. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

15. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

17. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

18. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

19. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

20. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

21. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

22. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

23. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb

24. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

25. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Lošinjska 16,Rijeka

26. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

27. Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

28. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2

28. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

29. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka, Slogin kula 2/II

30. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Slogin kula 2/IV

31. Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka, Adamićeva 10

32. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Rijeka, Slogin kula 2/I

33. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka, Slogin kula 2/I

34. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 3

35. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

36. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

37. Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

38. Turistička zajednica Općine Punat, Pod topol 2, Punat

39. Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Punat, Obala

40. Lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Ako se tijekom izrade UPU6 ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 10.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu UPU6 je 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke o izradi UPU6.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke o izradi UPU6 ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU UPU6

Članak 11.

Za izradu UPU6 utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I. faza: izrada Prijedloga UPU6 za javnu raspravu - u roku od 30 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi UPU6,

- II. faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga UPU6 - u roku od 15 dana po završetku javne rasprave,

- III. faza: izrada Konačnog prijedloga UPU6 - u roku od 15 dana od zaključka načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU6,

- IV. faza: dostavljanje završnog elaborata UPU6 - u roku od 15 dana od donošenja odluke o donošenju na Općinskom vijeću Općine Punat.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU6

Članak 12.

Na temelju odredbi članka 63. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu UPU6 osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Punat.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Do donošenja UPU6, prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju zahtjevi u prostoru primjenjivat će se odredbe važećeg UPU6 te provedbenih dokumenata prostornog uređenja koji su na snazi.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 40/13, 27/16 i 38/17).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-19-10

Punat, 29. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2104&mjesto=51521&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr