SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD OPATIJA

31.

Na temelju članka 109. stavka (4) Zakona o prostornom uređenju (NN RH br.153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Opatije na 21. sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)

Članak 1.

(1) U članku 1. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija temeljem Odluke o izradi (SNPGŽ

26/16 - u nastavku: Plan) donose se za područje cijelog obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Opatije (UPU 1, SNPGŽ 10/09, 56/12) te Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija UPU 1 (SNPGŽ, 21/18).«

(2) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 3. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»Plan iz članka 1., stavka (3) sadržan u elaboratu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija, a izradio ga je Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. 2016./2017. godine pod dokumentacijskim brojem 1390, a sastoji se od tekstualnog dijela - odredbi za provedbu i kartografskih prikaza.«

Članak 3.

U naslovu točke 1.1.8. u zagradi se dodaje oznaka »Zz«.

Članak 4.

U članku 13. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»Izdvojeno zaštitno zelenilo (Zz) određuje se unutar »A« i »B« zone zaštite urbanističke cjeline i/ili uz vrijedne povijesne građevine.«

Članak 5.

U članku 14. alineji 1. podalineja 2. mijenja se i glasi:

»- pomorski promet: luka Opatija otvorena za javni promet županijskog značaja (LO), luka Volosko otvorena za javni promet lokalnog značaja (LO), luke posebne namjene - luka nautičkog turizma Opatija (LN) i sportska luka jedriličarskog kluba Opatija (LS), privezište (P),«.

Članak 6.

U članku 18.dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»Iznimno, u prometnom koridoru kod kružnog toka na Kuku, na spoju Nove ceste (D66) i Kvarnerske ceste (D8) dozvoljena je izgradnja vidikovca s info-punktom i sličnim sadržajima uz uvjet da gornja kota krova - prohodne terase ne prelazi kotu ulice u referentnom presjeku. Od zone planiranog info-punkta uz postojeću benzinsku postaju moguće je izvesti denivelirani pješački pristup vidikovcu.«

Članak 7.

U članku 20. alineja 3. mijenja se i glasi:

»- pomorski promet:. morske luke otvorene za javni promet-luke Opatija i Volosko s privezištima, luke posebne namjene: luka nautičkog turizma - marina Opatija, sportska luka jedriličarskog kluba Opatija.«

Članak 8.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvjeti gradnje i rekonstrukcije poslovnih građevina u zonama mješovite, poslovno-stambene namjene označenim s M21 i M23 iskazani su u narednoj tablici:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

(1) U članku 30. stavku 13. alineji 3. ispred zadnje rečenice dodaje se tekst koji glasi: »Također se dozvoljava izgradnja suterenskih i podrumskih prostora za ugostiteljske i pomoćne sadržaje. Izgradnja potpuno ukopane etaže dozvoljena je na udaljenosti 1,0 m od međa, a suterenske etaže uz obalnu šetnicu na regulacijskom pravcu. Ukupni kig do 0,5.«

Članak 10.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvjeti prenamjene postojećih građevina u ugostiteljsko-turističke građevine tipa hotel u zonama mješovite namjene označenim s M11, M12, i M21 i M113 iskazani su u narednoj tablici:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 11.

(1) U članku 35. stavku 2. alineji 3. oznaka »D3 4« se briše.

(2) U stavku 2. alineja 4. oznaka »D4 1« se briše.

Članak 12.

(1) U članku 37. stavku 9. tekst »D34 - hitna medicinska služba u vrtu vile Kesselstatt« se briše.

(2) Iza stavka 14. dodaje se novi stavak 15. koji glasi:

»Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka (Tablice 8.) dozvoljava se povećanje etažnosti zgrade

Thalasso wellness centra za jednu nadzemnu etažu.«

(3) Stavak 15. Postaje stavak 16.

Članak 13.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvjeti gradnje i rekonstrukcije građevina društvenih djelatnosti u zonama stambene namjene označenim sa S1, S2, S3 i, S4 i S6 i u zonama mješovite, stambeno-poslovne namjene označenim s M11, i M12 i M113 iskazani su u narednoj tablici:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 14.

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvjeti gradnje i rekonstrukcije individualnih stambenih građevina u zonama stambene namjene označenim sa S1, S2, S3, S4 i S10 i S12 i u zonama mješovite, stambeno- poslovne namjene označenim s M11, i M12 i M113 iskazani su u narednoj tablici:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 15.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvjeti gradnje i rekonstrukcije individualnih stambeno- poslovnih građevina u zonama stambene namjene označenim sa S1, S2 i S3, zonama mješovite, stambeno-poslovne namjene označenim s M11, M12 , M113 i zonama mješovite, poslovno-stambene namjene označenim s M21 i M23 iskazani su u narednoj tablici:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 16.

U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvjeti gradnje i rekonstrukcije individualnih poslovno- stambenih građevina u zonama mješovite, stambeno- poslovne namjene označenim s M11, i M12, M113 i zonama mješovite, poslovno-stambene namjene označenim s M21 i M23 iskazani su u narednoj tablici:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 17.

U članku 50. stavku 1. alineji 1. podalineji 2. ispred riječi »privezišta« dodaje se tekst »sportska luka jedriličarskog kluba Opatija,«.

Članak 18.

U članku 60. stavak 1., alineja 2. se briše.

Članak 19.

(1) U članku 61. stavku 2. briše se oznaka G2

U stavku 2. točki b) iza alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koja glasi: »-za javnu garažu G5

(lokacija parking uz tržnicu) propisuje se obveza provedbe javnog arhitektonskog natječajaè

(vidi poglavlje 10. Mjere provedbe Plana, Čl. 142.).«

(2) Dosadašnje alineje 7.-8. postaju alineje 8.-9.

Članak 20.

U članku 63. stavku 3. iza teksta »(M2) namjene« dodaje se tekst »te za građevinu u zoni S12 i zoni K25«.

Članak 21.

(1) U članku 70. stavku 1. na kraju se dodaje alineja 4. koja glasi: »-BP5 (na području Kuka uz

Novu cestu, nasuprot BP1, uz planirani vidikovac)«.

(2) U stavku 3. tekst iza riječi »označenih s« mijenja se i glasi: »BP1, BP2, BP3 i BP5«.

(3) U stavku 3. točki a), alineji 1. podalineji 1. iza oznake »BP1« dodaje se tekst »i BP5«.

(4) U stavku 7. na kraju se dodaje rečenica koja glasi: »Iznimno, za BP5 obvezno zelenilo je najmanje 10% površine građevne čestice.«

Članak 22.

U članku 71. na kraju se dodaje stavak 3. koji glasi:

»Sadržaje info-punkta moguće je smjestiti i u sklopu vidikovca kod rotora na Kuku.«

Članak 23.

(1) Članak 72. stavak 7. mijenja se i glasi: »U području luke dozvoljava se, uz prostore za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti (privez i odvez brodova, jahti - nautičkih plovila, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata - hidroaviona i dr., ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj i prijenos roba, ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila, izgradnja i uređenje prostora za opskrbu brodova) i lociranje pratećih građevina ugostiteljske, servisne, informativno-turističke i drugih namjena.«

(2) Stavak 8. mijenja se i glasi: »U akvatoriju luke Opatija Planom se dozvoljava izgradnja novih gatova, lukobrana i nove obale s pripadajućom novom kopnenom površinom i neophodni zahvati na postojećem kopnenom dijelu s njegovim mogućim proširenjem. Postojeća benzinska pumpa se zadržava, a prilikom dogradnje luke dozvoljava se izmještanje pumpe na odgovarajuću lokaciju unutar lučkog područja. Točni prostorni elementi i način gradnje odredit će se idejnim rješenjem i procjenom utjecaja na okoliš prije izdavanja lokacijske dozvole.«

(3) Stavak 9. mijenja se i glasi: »Na kopnenom dijelu luke Opatija dozvoljava se izgradnja pratećih i pomoćnih građevina neophodnih za funkcije luke navedene u stavku (7) ovoga članka. Za izgradnju se određuju sljedeći prostorni pokazatelji:

- kig = 0,15 kopnenog dijela luke,

- kis = 0,3 kopnenog dijela luke,

- Emax = 2 nadzemne etaže. Moguća je izgradnja podzemne etaže za potrebe garaže i tehničkih sadržaja, na površini do 80% kopnenog dijela luke, i u gatovima,

- Vmax = najviše jednaka visini postojeće građevine Lučke uprave,

- Osim postojećeg parkirališta moguće je predvidjeti nova na novim gatovima,

- Na novim je gatovima moguća izgradnja građevina ravnog krova, maksimalno zastakljenih, za ugostiteljske sadržaje i prihvat putnika i nautičara, na najviše 5% površine gatova tj. Emax = 2 nadzemne etaže, kig=0,05 i kis=0,1.«

(4) Iza stavka 10. dodaje se stavak 11. I stavak 12. koji glase:

»(11) Luka posebne namjene - sportska luka Jedriličarskog kluba »Opatija« određena je uz luku otvorenu zajavni promet - luku Opatija. Površina kopnenog i akvatorijalnog dijela sportske luke je cca 0,13 ha. Veza s ostalim morem ostvaruje se preko akvatorija luke Opatija bez ometanja prolaza unutar luke Opatija. Unutar zone sportske luke mogući su zahvati u akvatoriju uz obvezu zadržavanja postojećih vezova u akvatoriju luke Opatija te uređenje i izgradnja sadržaja na kopnu uz sljedeće uvjete:

- dozvoljava se izgradnja dijela prve etaže u sjevernom dijelu kao potpuno ukopane i izvan zone LS tj. unutar zone LO, uz uvjet vraćanja terena (zelenila) u prvobitno stanje po završetku izgradnje,

- postojeći tlocrt prve etaže smije se proširiti na zapad do šetnice i na jug do postojećeg visokog zelenila koje se mora očuvati,

- druga se etaža smije izvesti u tlocrtnoj površini cca 100 m2, u zoni tlocrta postojećeg restorana, maksimalno 3,5 m iznad kote šetnice kao ostakljeni volumen,

- dozvoljava se proširenje postojećeg pješačkog prolaza za cca 1,0 m prema moru u oba akvatorija, bez nasipavanja.

(12) Izgradnjom sadržaja na kopnu i dogradnjom sportske luke ne smije se prekinuti kontinuitet prolaza pješaka između dva dijela luke Opatija, između kojih je locirana sportska luka.«

Članak 24.

U članku 92. na kraju se dodaje alineja 5. koja glasi:

»- u zonama Zz izdvojeno zaštitno zelenilo unutar urbanističke cjeline.«

Članak 25.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»(1) Planom je u zoni označenoj sa Z3 utvrđeno uređenje botaničkog vrta, pratećih i kompatibilnih sadržaja, na proširenom području postojećeg rasadnika, namijenjenog sadnji i uređenju autohtonih biljnih zajednica, a u svrhu edukacije i odmora, te ugostiteljstva i povezanih poslovnih djelatnosti.

(2) Unutar područja iz stavka (1) ovog članka moguća je rekonstrukcija/zamjenska gradnja ostakljenog paviljona za smještaj posebnih autohtonih i egzotičnih biljnih vrsta te organiziranje edukativnih i scensko-glazbenih priredbi, a uvjeti gradnje i rekonstrukcije su:

- najveća tlocrtna površina iznosi 280 m2,

- jedna nadzemna etaža,

- visina/ukupna visina je okvirno određena visinom postojećih kamenih zidova i iznosi najviše 6,5 m.

(3) Postojeće građevine unutar područja iz stavka (1) ovog članka smiju se rekonstruirati u zatečenoj funkciji i mogu se po potrebi uključiti u sadržajni sklop rasadnika te se smiju namijeniti trgovini (suveniri) i ugostiteljstvu (bez smještaja).

(4) U gornjoj zoni rasadnika moguća je izgradnja nove građevine tlocrtne površine cca 300 m2 za prihvat posjetitelja i smještaj sadržaja iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 26.

Iza članka 97. dodaje se novi članak 97a. koji glasi:

»(1) Unutar »A« i »B« zone zaštite urbanističke cjeline određene su zone (Zz) kao izdvojeno zaštitno zelenilo unutar urbanističke cjeline odnosno uz pojedinačne zaštićene i/ ili vrijedne povijesne građevine.

(2) Izdvojeno zaštitno zelenilo (Zz) mora se rehabilitirati kao postojeće i/ili povijesne perivojne površine, a vlasnici su ih dužni uređivati i održavati u toj namjeni.«

Članak 27.

U članku 98. drugoj alineji, drugoj podalineja riječ »Ičića« zamjenjuje se oznakom »R6u8«.

Članak 28.

U članku 122. stavak 6. mijenja se i glasi:

»U okviru planirane zone namjene K4 na Kuku predviđeno je uređenje reciklažnog dvorišta.«

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/19-01/13

Ur. broj: 2156/01-01-19-1

Opatija, 24. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernardo Kirigin, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2103&mjesto=10006&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr