SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
GRAD CRES

26.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/09. 14/13, 5/18, 25/18) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine usvojilo je sljedeće

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu

Članak 1.

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu (»Službene novine«, br. 38/17, 19/18 i 38/18), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2018. godinu do 31. prosinca 2018. godine realizirani su sljedeći radovi izgradnje komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2018. godinu donosi se istodobno sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2018. godinu.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2018. godinu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/19-01/4

Ur. broj: 2213/02-01-19-4

Cres, 23. svibnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

OBRAZLOŽENJE
UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2018. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini određena je stavkom (1) članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18) koji glasi:

»(1) Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.«

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu, planirana je gradnja komunalne infrastrukture (uređenje javnih površina, izgradnja nerazvrstanih cesta, proširenje javne rasvjete), u ukupnom iznosu 6.379.917,47 kuna. Program je realiziran u iznosu 4.876.231,33 kuna:

Ad.1. Izgradnja javnih površina

Izvedeni su radovi parternog uređenja ulice Ribarska ulica, ulica Giovanni Moise i dio ulice Zagrad u Cresu sa pratećom infrastrukturom-oborinskom kanalizacijom, dtk kanalizacijom, rekonstrukcija vodovoda, sanitarne kanalizacije i nn mreže. Ukupna ugovorena vrijednost radova je 2.743.521,10 kuna (bez PDV-a). Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. bila je naručitelj radova i financirali su radove rekonstrukcije vodopopskrbe i odvodnje, HEP je sufinancirao radove niskonaponske mreže, a Grad Cres je sufinancirao radove uređenje partera, oborinske kanalizacije i dtk kanalizaciju.

Ad.2. Izgradnja nerazvrstanih cesta

- Sanacija ceste Beli - Podbeli (VII. faza) - nastavak radova na izgradnji potpornog zida - izveden je potporni armirano betonski zid sa kamenog oblogom u dužini 51 m, od toga 18 m dvostruki kaskadni zid i 60 m zaštitne ograde.

- Započeli su radovi na izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom (javnom rasvjetom, oborinskom kanalizacijom i DTK mrežom) na Melinu oznake OU7. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj izvodi radove na izgradnji fekalne kanalizacije i vodoopskrbe. Rok završetka je srpanj 2019. godine.

- Izvedeni su pripremni- zemljani radovi na izgradnji kolnog priključka na Skalnici u Cresu.

- Izgradnja komunalnih objekata i pripremni radovi na izgradnji pristupnih prometnica

- Priprema zemljišta za gradnju prometnica - rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa

- Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture obuhvaća izradu glavnog projekta uređenje parkirališta u Martinšćici, idejnog projekta prometnice oznake OU3 u Orlecu sa pratećom infrastrukturom, glavni projekt izgradnje oborinske kanalizacije u Orlecu, glavni projekt prometnice oznake PL5 i prateće infrastrukture u Martinšćici, prometno rješenje za povećanje sigurnosti prometa u naselju Miholašćica,idejni i glavni projekt prometnica i prateće infrastrukture oznake OU53 i OU52 u Cresu, glavni projekt uređenja prometnice spoj Grabar - Brajdi (između garaža) s oborinskom kanalizacijom, glavni projekt oborinske kanalizacije na Grabru, izrada idejnog projekta uređenja šetnice od rta Križice i glavnog projekta uređenja trga u Valunu, projektna dokumentacija za prijavu projekata za natječaje - konzultantske usluge za projekt obnove vrtića, projekt FOR Cres, kulturni centar Susajada, izradu izmjena I dopuna projekta rekonstrukcije Palače Moise, idejnog rješenja pastirskog stana u Konecu

- Okončani su radovi na izgradnji prometnica sa pratećom infrastrukturom na predjelu Volnik ugovoreni 2016. godine u iznosu 3.503.430,17 kuna. Naručitelj radova bila je Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, a udio Grada Cresa 3.278.531,78 kuna.

Ad. Izgradnja javne rasvjete

Proširenje javne rasvjete uz županijsku prometnicu na potezu od naselja Zaglav do raskrižja za Martinšćicu.

Cres, travnja 2019.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr