SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

27.

Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18), uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 211-01/19-01/1, URBROJ: 2142/05-01-19-3 od 2. svibnja 2019. godine, direktor Dubašnica d.o.o., Bogovići, Stipkino 21, OIB: 99387927460, kao Organizator parkiranja donosi

OPĆE UVJETE
usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima o uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se:

- uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge;

- međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i

- način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

2. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 2.

(1) Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata naknade za parkiranje vozila utvrđena su Odlukom o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području općine Malinska-Dubašnica, a po svojim karakteristikama su:

- sezonska (naplata u ljetnoj sezoni);

- otvorena (ulična-duž kolnika ili nogostupa gradskih ulica, sa završnim slojem asfalta, betona, travne rešetke, površinama pripremljenim za parkiranje odnosno makadama);

- zatvorena (na izdvojenim površinama pripremljenim za parkiranje (asfalt, beton, travne rešetke ili makadam).

(2) Javna parkirališta iz stavka 1. ovog članka razvrstavaju se i označavaju po zonama:

- Zona »1« - crvena boja

- Zona »2« - žuta boja

(3) Javno parkiralište na kojem se vrši naplata naknade za teretna vozila zajedno s priključnim vozilima, autobusima i vozilima s dodatkom za vuču plovila je:

- Parkiralište »Ježevo«

Članak 3.

(1) Parkirališta na kojima je organizirana sezonska naplata od 1. svibnja do 30. rujna jesu:

·          Zona »1«

- parkiralište »Markat«

- parkiralište u ulici Dražine

- parkiralište u ulici Obala

·          Zona »2«

- parkiralište u ulici Dubašljanska (ispred poslovnog centra »Polje«)

- parkiralište u ulici Priko poja (iza poslovnog centra »Polje«)

- parkiralište »Lukobran«

- parkiralište u ulici Kralja Tomislava

- parkiralište u ulici Frana Supila

- parkiralište u ulici Lina Bolmarčića

- parkiralište u ulici Joakima Tončića

- parkiralište »Ribarsko selo«

(2) Parkiralište »Ježevo«

(3) U zonama »1« i »2« nema vremenskog ograničenja parkiranja. Minimalno vrijeme parkiranja je 1 sat.

(4) Organizator parkiranja može u suradnji s Općinom Malinska-Dubašnica radi održavanja manifestacija ili koncerata odrediti dane kada se na parkiralištu »Lukobran« neće obavljati naplata parkiranja.

(5) Parkiralište »Ježevo« u posebnom je režimu naplate koji je propisan u daljnjem tekstu ovih Općih uvjeta.

3. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE

Članak 4.

(1) Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom, vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom, prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.

(2) Ugovorom iz stavka 1. isključuje se obveza Organizatora parkiranja za čuvanje vozila i bilo kakva odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 5.

(1) Korisnik javnog parkirališta čini povredu ovih Općih uvjeta ako:

a) ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište,

b) ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku 15 minuta od dolaska na parkiralište,

c) nema valjanu mjesečnu parkirnu kartu,

d) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

e) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

f) ne koristi parkiralište sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,

g) koristi javno parkiralište bez parkirne karte.

(2) Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Članak 6.

(1) Autobusi, kamioni, kamperi, odnosno sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima i vozila s dodatkom za vuču moraju se parkirati isključivo na javnom parkiralištu »Ježevo«.

(2) Od odredbe iz stavka 1. ovog članka izuzeti su autobusi, kamioni i ostala teretna vozila koja imaju osigurano parkirno mjesto na privatnoj površini.

4. POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE

Članak 7.

(1) Mjesečna povlaštena parkirna karta za može se kupiti na blagajni odnosno prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

(2) Pravo na mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu u vremenu od 1. svibnja do 30. rujna tekuće godine ima pravna i fizička osoba-obrtnik, koja:

- koristi poslovni prostor na području Općine Malinska- Dubašnica što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora, te ima vozilo registrirano na ime pravne osobe odnosno vozilo registrirano na ime fizičke osobe (obrtnika) što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

(3) Pravo na mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu u periodu od 01. svibnja do 30.rujna tekuće godine imaju svi vlasnici vozila s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica, što dokazuju osobnom iskaznicom ili potvrdom o prebivalištu, te prometnom dozvolom izdanom od Policijske postaje Krk.

(4) Fizičke osobe vlasnici stambenog objekta na području na kojem se obavlja naplata parkiranja koje nemaju mogućnosti parkiranja u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu mogu ishoditi mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu. Uz zahtjev za izdavanjem mjesečne povlaštene parkirne karte potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, vlasnički list i prometnu dozvolu vozila.

(5) Mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi zaposlenici koji nemaju prebivalište u Općini Malinska- Dubašnica pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem se može organizirati parkiranje vozila za što je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu poslodavca o radnom odnosu i prometnu dozvolu.

(6) Mjesečna povlaštena parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema Organizatoru parkiranja i Općini Malinska-Dubašnica.

Članak 8.

(1) Mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu izdaje Organizator parkiranja.

(2) Mjesečna povlaštena parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

(3) Mjesečna povlaštena parkirna karta važeća je za tekući mjesec za koji je izdana.

(4) Mjesečna povlaštena parkirna karta može se izdati u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice, odnosno ona je zapis u sustavu. Mjesečna povlaštena parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s takvom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na javnim parkiralištima u Zoni »2«.

(5) Mjesečna povlaštena parkirna karta može se kupiti na blagajni odnosno prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

(6) Vozila liječničkog i medicinskog osoblja za vrijeme kućne posjete i kućne njege, kao niti ostala vozila javnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć i sl.), te vozila na električni pogon ne plaćaju parkiranje (izuzev hibridnih vozila).

(7) Iznimno od zone propisane stavkom 4. ovog članka, pravo na mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu na parkiralištu Markat, (Zona »1«) i parkiralištu u ulici Dražine (Zona »1«) u vremenu od 1. svibnja do 30. rujna tekuće godine, ima pravna i fizička osoba-obrtnik koja koristi poslovni prostor na području Općine Malinska-Dubašnica, što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora, te ima vozilo registrirano na ime pravne osobe odnosno vozilo registrirano na ime fizičke osobe (obrtnika) što dokazuje valjanom prometnom dozvolom. Mjesečna povlaštena parkirna karta za vozilo iz ovog stavka izdaje se sukladno broju poslovnih prostora pojedinog korisnika ili vlasnika.

Članak 9.

Osobe sa invaliditetom koje su rješenjem nadležnog državnog tijela ostvarili pravo na znak pristupačnosti, mogu besplatno parkirati na javnim parkiralištima na mjestima rezerviranim odnosno obilježenim s posebnim znakom pristupačnosti sukladno zakonu.

5. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

·          RAZDOBLJE I VRIJEME NAPLATE PARKIRANJA

Članak 10.

Naplata parkiranja na parkiralištima sa sezonskom naplatom iz članka 3. obavlja se od 1. svibnja do 30. rujna, svaki dan uključujući nedjelje i blagdane, u vremenu od 09:00 sati do 22:00 sati.

·          PARKIRNE KARTE

Članak 11.

(1) Korisnik parkirališta naknadu za parkiranje obavlja kupnjom:

- jednosatne ili višesatne parkirne karte (u daljnjem tekstu: satna karta)

- mjesečne povlaštene parkirne karte

- dnevne karte

- dnevne parkirne karte s nalogom (u daljnjem tekstu: DPK s nalogom)

(2) Prihod od karata iz ovog članka prihod je Organizatora parkiranja.

(3) Korisnik parkiranja na javnom parkiralištu s naplatom koji učini povrede iz članka 5. stavka 1. ovih Općih uvjeta obvezan je platiti DPK s nalogom.

Članak 12.

(1) Parkirna karta za javno parkiralište sadrži slijedeće podatke:

- skraćenu oznaku Organizatora parkiranja koji obavlja naplatu,

- oznaku javnog parkirališta,

- serijski broj odnosno redni broj karte,

- datum izdavanja,

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte,

- vrijeme početka parkiranja.

(2) Kupljena parkirna karta vrijedi samo za onu zonu u kojoj je izdana

Članak 13.

(1) Uplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu može se izvršiti na parkirnom automatu, putem mobilnog telefona, odnosno na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja, odnosno od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

(2) Kupnja na automatu predstavlja istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata. Dobivena karta stavlja se na vidljivo mjesto s unutarnje strane vjetrobranskog stakla parkiranog vozila. Ispis na karti mora biti vidljiv kontroloru parkiranja.

(3) Naplata putem mobilnog telefona podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje elektronskim putem, a umjesto pisane potvrde (parkirne karte) kupnja se potvrđuje povratnom SMS porukom s brojem transakcije koji je konačna potvrda kupnje karte.

(4) Dnevna karta vrijedi isključivo za tekući dan.

(5) DPK s nalogom vrijedi za javna parkirališta i to od trenutka izdavanja iste od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja do istog vremena u prvom slijedećem danu (24 h) u kojem se naplaćuje parkiranje.

(6) Naplata DPK s nalogom podrazumijeva preuzimanje karte neposredno na javnom parkiralištui njezino plaćanje putem žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom na blagajni Organizatora parkiranja.

(7) Iznimno naplata se može vršiti i ručno. Naplata satne karte ili dnevne karte ručno podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirne karte neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja. Za ručnu naplatu koristi se fiskalna blagajna. Odredbe iz ovog stavka primjenjuju se isključivo na parkiralištu »Ježevo«.

Članak 14.

Organizator parkiranja može na zahtjev vlasnika ili korisnika hotela, hostela ili odmarališta na području Općine Malinska-Dubašnica u slučaju potrebe osigurati parkirna mjesta za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom na javnom parkiralištu pod istim uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima.

Članak 15.

Ovlaštene osobe Organizatora parkiranja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registarske oznake vozila, te ispisivanje DPK s nalogom.

Članak 16.

(1) DPK s nalogom izdaje ovlaštena osoba Organizatora parkiranja za nadzor nad parkiranjem vozila, koji dnevnu kartu s nalogom pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

(2) Dostavljenu DPK s nalogom na način utvrđen u stavku 1. ovog članka smatra se urednom dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje iste nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje iste.

(3) Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti DPK s nalogom u roku od 8 dana od dana izdavanja naloga.

(4) Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi sukladno stavku 3. ovog članka, Organizator parkiranja protiv njega će pokrenuti ovršni postupak.

(5) Korisnikom javnog parkriališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama MUP RH, prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

(6) Organizator parkiranja ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz ovih Općih uvjeta, kao ni za njihovo otuđenje.

(7) Za povredu odredbi ovih Općih uvjeta odgovara vlasnik ili korisnik registriranog vozila.

(8) Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

U Malinskoj, 2. svibnja 2019.

DUBAŠNICA d.o.o.

Ivan Petršorić, direktor, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr