SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
GRAD CRES

13.

Na temelju članka 5. st. 1. i st. 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine« RH br. 67/08,74/ 11, 158/13, 48/10, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa («Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 8. svibnja 2019. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Grada Cresa

Članak 1.

U Odluci o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Grada Cresa («Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 11/17,32/17, 19/18), u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 1., za riječi »naplata« stavlja se točka,

te se brišu riječi »te visina naknade za parkiranje na području Grada Cresa«.

Članak 2.

U Odluci se mijenja članak 4. i glasi:

»Javna parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila u naselju Cres su:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

U članku 5. Odluke, iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za parkiralište kojeje u članku 4. označeno rednim brojem 8. raspisat će se natječaj za godišnji najam. Uvjete natječaja i visinu najma parkirnih mjesta definirati će Gradonačelnik posebnom odlukom.«

Stavci 3. do 5. postaju stavci 4. do 6.

Članak 4.

U članku 8. Odluke,brišu se stavci od 3. do 9.

Stavak 10. postaje stavak 3.

Članak 5.

Članak 9. Odluke,mijenja se i glasi:

»Naknadu za parkiranje vozila na javnim parkiralištimaiz članka 4., kao i cijenu magnetnih, prepaid kartica, visinu mjesečne pretplate i dozvoljeno zadržanje vozila na servisno-pretovarnom platou u ulici Turion (članak 8.) odrediti će posebnom odlukom Gradonačelnik.

Članak 6.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 340-01/17-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-19-10

Cres, 8. svibnja 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Marčelo Damijanjević


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr