SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 12. Petak, 10. svibnja 2019.
OPĆINA MATULJI

31.

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji donosi dana 9. svibnja, 2019. godine

ODLUKU
o upravljanju reciklažnim dvorištem

Članak 1.

Općina Matulji kao vlasnik objekta i opreme reciklažnog dvorišta izgrađenog temeljem Ugovora o pravu građenja na k.č. 67/672 K.O. Jurdani daje isto na upravljanje komunalnom društvu »Komunalac« d.o.o. Jurdani 50b, 51 213 Jurdani, koje na području Općine Matulji obavlja uslugu

prikupljanja komunalnog otpada sukladno odluci Općinskog vijeća od 31. siječnja 2019. godine.

Članak 2.

»Komunalac« d.o.o. se obvezuje organizirati rad i funkcioniranje reciklažnog dvorišta u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 93/14 i 73/17) i pratećim podzakonskim aktima i istim upravljati pažnjom dobrog domaćina.

Članak 3.

»Komunalac« d.o.o. će jednom godišnje podnijeti Općini Matulji izvješće o upravljanju reciklažnim dvorištem.

Članak 4.

Općina Matulji i »Komunalac« d.o.o. zaključiti će poseban Ugovor o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/19-01/0017

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-19-0001

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog Vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2102&mjesto=51211&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr