SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 20. Petak, 22. srpnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
110

100.

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 52/90 pročišćeni tekst, 5/91, 9/91, 61/91, 26/93, 76/93, 29/94, 76/99, 8/00, 13/02 i 160/04), a u svezi zahtjeva Grada Delnice (Klasa: 321-01/05-01/03, ur. broj: 2112- 01-05-01 od 4. travnja 2005. g.) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko goranske županije na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2005. godine donijela je

ODLUKU
o odobrenju čiste sječe šume u katastarskoj
općini Delnice

Članak 1.

Gradu Delnice odobrava se čista sječa šume u njegovu vlasništvu, radi uređenja građevinskog zemljišta na području Doli, na sljedećim katastarskim česticama katastarske općine Delnice:

. 1395/18 površine 10 a 60 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/19 površine 11 a 51 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/26 površine 9 a 74 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/27 površine 12 a 58 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/28 površine 13 a 24 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/29 površine 10 a 78 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/30 površine 10 a 85 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/31 površine 10 a 10 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/32 površine 14 a 40 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/33 površine 12 a 65 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/34 površine 9 a 21 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/35 površine 10 a 67 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/36 površine 9 a 74 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/37 površine 9 a 66 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/38 površine 12 a 28 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/39 površine 15 a 44 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/40 površine 25 a 28 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/41 površine 10 a 10 m2, upisana u z.k.ul. 448

. 1395/42 površine 8 a 32 m2, upisana u z.k.ul. 448

Članak 2.

Grad Delnice je dužan u roku od 3 godine od donošenja ove Odluke navedeno zemljište privesti namjeni u skladu s člankom 1. ove Odluke.

Ako Grad Delnice ne privede namjeni zemljište tako da ga u cijelosti uredi kao građevinsko, dužan je izvršiti pošumljavanje katastarskih čestica na kojima je izvršena čista sječa šume u roku od godine dana od isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja šumarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/73

Ur. broj: 2170-1-11-01-05-3

Rijeka, 15. srpnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr