SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
GRAD KRK

9.

Na temelju članka 117 Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17 i 130/17) i članka 40. Satuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 20/14, 23/15 i 39/17) u članku 8. stavku 3. iza riječi: »ovom Odlukom« dodaju se riječi: »osim prava na naknadu za troškove stanovanja utvrđene osobama iz članka 17. stavak 2. ove Odluke«.

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade (ZMN) do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade, priznate rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se osim osobama iz stavka 2. ovog članka i samcu ili kućanstvu koje ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke, u visini koja se utvrđuje u iznosu do 400,00 kuna za samca, onosno u iznosu do 800,00 kn za kućanstvo.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može se odobriti osobama iz stavka 2 i 3. ovog članka i u većem iznosu od onog kako je to navedeno, kada po mišljenju Centra za socijalnu skrb, samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da se djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.«

Članak 3.

U članku 18. stavku 1. riječi: »pomoć za stanovanje«, zamjenjuju se riječima: »naknadu za troškove stanovanja«.

Članak 4.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Pomoć i njega u kući osobi iz članka 29. priznaje se ako ispunjava sljedeće uvjete:

- Nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca;

- Nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;

- Nije otuđila nekretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti;

- Prosječni mjesečni prihod samca u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 500% osnovice ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 400% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (trenutno je to za samca 2.500,00 kn ili prihod po članu kućanstva 2.000,00 kn);

- Ako to pravo u punom iznosu ne ostvaruje na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb.

Osoba kojoj je na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb priznato pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući, ostvaruje to pravo bez provođenja ispitnog postupka na način da joj se priznaje pravo na razliku do pune cijene troškova usluge pomoći u kući.

Osoba može ostvariti pravo na pomoć i njegu u kući neovisno o uvjetima iz stavka 1. ovog članka na temelju pokrenutog postupka Odsjeka za društvene djelatnosti i procjene Socijalnog vijeća.«

Članak 5.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Pomoć u kući pruža centar za pomoć u kući, dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, drugi pružatelji usluga iz članka 169. Zakona o socijalnoj skrbi te fizička osoba iz članka 172. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, u skladu s uvjetima propisanim tim Zakonom, a na temelju sklopljenih ugovora s Gradom.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 550-06/19-01/01

URBROJ:2142/01-01-19-5

Krk, 16. travnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=51500&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr