SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

24.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 vjerod. tumačenje), članka 99. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo, na 2. sjednici održanoj dana 5. srpnja 2005. godine, donijelo je

POSLOVNIK
Poglavarstva Općine Viškovo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo, način rada i odlučivanja Poglavarstva Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Članak 2.

Poglavarstvo obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Viškovo kao i poslove državne uprave prenijete na Općinu Viškovo.

Za svoj rad i odluke koje donosi Poglavarstvo je odgovorno Općinskom vijeću Općine Viškovo.

Predsjednik i članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje Poglavarstvo donosi, a osobno su odgovorni za područje rada za koje su zaduženi.

Članak 3.

Članovi Poglavarstva zadužuju se za područje svog rada Odlukom Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Predsjednik Poglavarstva može, ukoliko ocijeni nužnim i opravdanim za redovito i pravovremeno obavljanje poslova Poglavarstva, zadužiti pojedine članove Poglavarstva, različito od odredbi odluke iz prethodnog stavka kojom se članovi Poglavarstva zadužuju za pojedina područja.

Članak 4.

Za razmatranje pojedinih pitanja iz svog djelokruga rada ili za pripremu određenih materijala, Poglavarstvo može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Radna tijela obavljaju poslove koje im odredi Poglavarstvo.

Sastav i način izbora članova radnih tijela Poglavarstva utvrđuje se posebnom odlukom Poglavarstva o osnivanju pojedinog radnog tijela.

Članove radnih tijela imenuje Poglavarstvo iz reda članova Poglavarstva, iz reda članova Općinskog vijeća te iz reda javnih i stručnih djelatnika.

II. USTROJSTVO POGLAVARSTVA

Članak 5.

Poglavarstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

Općinski načelnik je predsjednik Poglavarstva i rukovodi njegovim radom.

Zamjenik Općinskog načelnika je zamjenik predsjednika Poglavarstva.

Članak 6.

Predsjednik Poglavarstva i zamjenik Predsjednika mogu dužnost predsjednika i zamjenika obnašati profesionalno ili počasno, o čemu odluku donosi Općinsko vijeće Općine Viškovo.

Članovi poglavarstva dužnost obnašaju počasno i imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Ukoliko Predsjednik ili njegov zamjenik dužnost obnašaju počasno, za svoj rad imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom Općinskog vijeća Općine Viškovo.

III. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

Članak 7.

Poglavarstvo:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- usmjerava djelovanje Upravnih odjela Općine Viškovo (u daljnjem tekstu Odjeli) u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Viškovo u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Općine Viškovo,

- upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine Viškovo u skladu sa zakonom i Statutom,

- utvrđuje prijedlog općinskog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,

- obavlja izbor i imenovanje, opoziv i razrješenje djelatnika određenih zakonom, općim aktima vijeća i Poglavarstva,

- obavlja i druge poslove predviđene zakonom.

Članovi Poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. alineje 4. i 5. ovog članka, kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 8.

Član Poglavarstva ima pravo:

- sudjelovati na sjednicama Poglavarstva, raspravljati i glasovati,

- sudjelovati i raspravljati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća, a na onima kojih je član i glasovati,

- sudjelovati i raspravljati na sjednicama Općinskog vijeća,

- predložiti raspravu o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Općine Viškovo,

- pokretati inicijative za pripremu odluka i drugih akata čije je predlaganje u nadležnosti Poglavarstva,

- predlagati Poglavarstvu utvrđivanje načelnih stavova i smjernica za rad Odjela,

- te obavljati i druge poslove iz ovlasti Poglavarstva u skladu s odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i Poglavarstva.

Članak 9.

Poglavarstvo određuje člana za svog predstavnika u Općinskom vijeću povodom rasprave o prijedlogu akta koje razmatra Općinsko vijeće.

Poglavarstvo može odrediti člana za svog predstavnika u radnom tijelu Općinskog vijeća, u čijem sastavu nema članova Poglavarstva, povodom rasprave o prijedlogu akta koje razmatra Općinsko vijeće.

Predstavnik Poglavarstva, nazočan je na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovu radu i iznosi stajališta Poglavarstva, a u radnim tijelima kojih je član i glasuje, daje obavijesti o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.

Članak 10.

Predsjednik Poglavarstva dvaput godišnje, u pravilu uz izvještaj o izvršenju Proračuna, daje Općinskom vijeću izvješće o radu Poglavarstva, o izvršavanju odluka i ostalih akata, te o drugim pitanjima iz djelokruga Poglavarstva.

Članak 11.

Redovne sjednice Poglavarstva sazivaju se u pravilu pismeno najkasnije dva dana prije održavanja sjednice.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se prijedlog dnevnog reda s odgovarajućim materijalom i zapisnik s prethodne sjednice.

Pored članova Poglavarstva poziv za sjednicu, zajedno sa materijalima, dostavlja se predsjedniku Općinskog vijeća, pročelnicima Upravnih odjela te predstavnicima sredstava javnog priopćavanja.

Redovna sjednica Poglavarstva saziva se u pravilu jednom tjedno.

Članak 12.

Izvanrednu sjednicu Poglavarstva saziva Predsjednik na zahtjev Općinskog vijeća, na pismeno obrazloženi zahtjev najmanje 2 člana Poglavarstva ili po hitnoj potrebi na vlastiti poticaj.

Predsjednik je dužan odmah, a najkasnije u roku 3 dana od dobivanja zahtjeva Općinskog vijeća, sazvati sjednicu Poglavarstva i na dnevni red staviti pitanje koje Općinsko vijeće predloži.

Predsjednik će sazvati sjednicu Poglavarstva najkasnije u roku 7 dana od dobivanja zahtjeva najmanje 2 člana Poglavarstva.

Predsjednik će sazvati sjednicu Poglavarstva na vlastiti poticaj ako je potrebno hitno očitovanje Poglavarstva na prijedloge kojih ono nije predlagatelj odnosno u drugim hitnim slučajevima kada ocijeni da je to potrebno.

Izvanredne sjednice sazivaju se telefonski bez obveze dostave poziva i pisanog materijala, a dnevni red predlaže sazivatelj na samoj sjednici.

Hitnost sazivanja mora biti obrazložena odmah nakon otvaranja sjednice, za što odgovara sazivatelj sjednice.

Članak 13.

Predsjednik Poglavarstva usklađuje rad Poglavarstva, brine o ostvarivanju programa rada, o izvršavanju akata Poglavarstva te potpisuje akte Poglavarstva.

Predsjednik saziva sjednice Poglavarstva i predlaže dnevni red.

U odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Poglavarstva zamjenjuje zamjenik predsjednika ili u izuzetnim slučajevima član Poglavarstva kojeg odredi predsjednik.

Članak 14.

Predsjednik Poglavarstva otvara sjednicu nakon što utvrdi nazočnost većine članova.

Nakon poimeničnog evidentiranja nazočnih vrši se verifikacija zapisnika s prošle sjednice, a zatim predsjednik predlaže dnevni red u skladu s prijedlogom iz poziva za sjednicu, a kojeg na sjednici može dopuniti ili izmijeniti.

Svaki član Poglavarstva ima pravo tražiti dopunu ili izmjenu dnevnog reda, o čemu se Poglavarstvo izjašnjava bez rasprave.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama.

Članak 15.

Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego što zatraži i dobije riječ predsjednika Poglavarstva.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu.

Predsjednik Poglavarstva brine se da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru.

Ako se govornik udalji od točke dnevnog reda o kojoj se raspravlja, predsjednik Poglavarstva će ga opomenuti, a ako se govornik ni nakon drugog poziva ne drži točke dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.

Govornik o raspravi o istoj temi u pravilu može govoriti najduže 5 minuta.

Nakon što završe svoj govor svi članovi Poglavarstva prijavljeni sukladno stavku 1. ovog članka, govornik može ponovno zatražiti riječ i tada može govoriti još naviše 2 minute.

Ako osoba nazočna na sjednici zatraži riječ da bi ispravila navod za koji drži da je netočno izrečen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će joj dati riječ čim završi govor onoga koji je to izazvao. U svom govoru, osoba se mora ograničiti samo na ispravak odnosno na objašnjenje, jer u suprotnom Predsjednik mu može oduzeti riječ.

Članak 16.

Na sjednici se o svakom predmetu iz utvrđenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje.

Predsjednik zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Članak 17.

Poglavarstvo donosi zaključke, odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, upute i naputke.

Zaključcima se utvrđuju stajališta od značaja za provedbu općih akata Općinskog vijeća i utvrđene politike, određuju zadaci o Odjelu te usmjerava djelovanje Odjela u obavljanju poslova iz djelokruga Općine.

Odlukama se uređuju pojedina pitanja iz područja djelokruga Općine ili propisuju mjere Poglavarstva, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih pravnih osoba kada je to propisano zakonom, Statutom Općine ili odlukama Općinskog vijeća, te odlučuje o drugim pitanjima kojima se pobliže uređuju odnosi uređeni zakonom.

Pravilnikom se uređuje unutarnji ustroj Odjela te ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenika Odjela te način obavljanja općih ovlasti.

Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i pritužbe o nepravilnostima u radu tijela Općine s prijedlogom za njihovo razrješenje.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Poglavarstva.

Uputama i naputcima se propisuje način rada u Odjelu.

Članak 18.

Poglavarstvo radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ukoliko je na sjednici nazočna većina svih članova.

Članak 19.

Sjednice Poglavarstva su javne, osim ako Poglavarstvo ne odluči drukčije.

Pored osoba iz članka 11. ovog Poslovnika, sjednicama Poglavarstva mogu biti nazočni predstavnici pravnih osoba odnosno druge fizičke osobe kojima je upućen poziv za sjednicu.

Ukoliko rad sjednice želi pratiti broj osoba veći nego što to dopuštaju prostorne mogućnosti prostorije u kojoj se održavaju sjednice, Poglavarstvo odlučuje o broju osoba kojima će dopustiti praćenje rada javne sjednice.

Osobe koje prate rad javne sjednice na način da ometaju rad sjednice, Predsjednik Poglavarstva će udaljiti sa sjednice.

Članak 20.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali, koji su u skladu s posebnim propisima označeni kao službena, vojna ili državna tajna.

Član Poglavarstva i ostale osobe prisutne na sjednici ne smiju iznositi podatke koje su saznali, a imaju karakter povjerljivosti naveden u stavku 1. ovog članka.

Članak 21.

Sjednice ili pojedini dio sjednice Poglavarstva ili radnog tijela Poglavarstva mogu se po odluci Poglavarstva ili radnog tijela održati bez nazočnosti javnosti.

Tijela iz stavka 1. ovog članka mogu odlučiti da o materijalima ili dokumentima o kojima se raspravljalo na sjednici bez nazočnosti javnosti, daju službena priopćenja.

Članak 22.

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja dužni su iznositi točne, pravodobne i cjelovite informacije o temama koje se razmatraju na sjednicama Poglavarstva.

Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih uvjeta za rad predstavnika sredstava javnog priopćavanja u radu Poglavarstva, osiguravaju im se za praćenje rada na sjednicama, razgovori s predstavnicima predlagatelja ili s članovima Poglavarstva i drugi kontakti s izvjestiteljima.

Članak 23.

Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Poglavarstva i radnih tijela Poglavarstva može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja.

Konferencija za tisak održava se po odluci Poglavarstva, a uz suglasnost predsjednika Poglavarstva.

Članak 24.

Na sjednici Poglavarstva glasovanje je javno, osim ako Poglavarstvo ne odluči drukčije.

Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem ruku ili pojedinačnim izjašnjavanjem.

Predsjednik poziva članove Poglavarstva da se izjasne tko je za prijedlog akta koji se donosi, zatim tko je protiv, odnosno da li se netko suzdržao od glasovanja.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se za ili protiv.

Članak 25.

U radu sjednice Poglavarstva mogu sudjelovati, osim pročelnika Upravnih odjela i stručne osobe koje je predsjednik pozvao kao izvjestitelje ili goste na sjednicu.

Članak 26.

O radu sjednice Poglavarstva vodi se zapisnik kojeg vodi osoba određena Pravilnikom o unutarnjem redu, odnosno osoba određena od predsjednika Poglavarstva.

Zapisnik naročito sadrži sljedeće podatke: vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red sjednice, nazočne članove Poglavarstva, imena odsutnih s napomenom za one koji su opravdali svoj izostanak, te ostale nazočne sjednici.

U zapisnik se ne navodi rasprava, već samo zaključci. Izuzetno, na posebno traženje najmanje dva člana Poglavarstva u zapisnik se unosi i rasprava govornika.

U zapisnik se unosi rezultat glasovanja.

Sastavni dio zapisnika su izglasani tekstovi svih akata koje je donijelo Poglavarstvo.

Zapisnik potpisuje predsjednik Poglavarstva odnosno predsjedavajući i zapisničar.

Članak 27.

Stručne i druge poslove za Poglavarstvo obavlja Upravni odjel ureda načelnika.

Predsjedniku u pripremanju i organiziranju sjednice pomaže pročelnik Upravnog odjela ureda načelnika te osobe koje on odredi.

IV. ODNOS POGLAVARSTVA PREMA UPRAVNIM ODJELIMA TE ORGANIMA MJESNE SAMOUPRAVE

Članak 28.

Poglavarstvo usmjerava rad Upravnih odjela u obavljanju poslova iz djelokruga Općine.

Poglavarstvo može tražiti izvješće o radu ili pojedinim pitanjima iz ovlasti Upravnih odjela te zahtijevati prijedloge za rješavanje određenih pitanja.

Članak 29.

Poglavarstvo utvrđuje ustroj i način rada Upravnih odjela te poduzima druge mjere kojima se osigurava zakonitost i učinkovitost u njihovom radu.

Članak 30.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut Općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Podrobnije glede nadzora te izbora članova mjesnih odbora propisano je Statutom Općine, te drugim aktima Općinskog vijeća i Poglavarstva.

V. SURADNJA S DRUGIM IZVRŠNIM TIJELIMA JEDINICA LOKALNE ODNOSNO PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 31.

Poglavarstvo surađuje s Poglavarstvom Primorsko-goranske županije, Poglavarstvom Grada Rijeke i jedinicama lokalne samouprave s područja riječkog prstena te s pobratimljenim gradovima i općinama.

Poglavarstvo surađuje s tijelima iz stavka 1. ovog članka u poslovima od zajedničkog interesa, osnivanjem zajedničkih tijela, poduzimanjem zajedničkih akcija, usuglašavanjem stajališta o pitanjima zajedničkih interesa, razmjenom iskustva i sl.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik Poglavarstva Općine Viškovo donijet na sjednici Poglavarstva održanoj dana 1. ožujka 1994. godine.

Članak 33.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/20

Ur. broj: 2170-09-05-01-3

Viškovo, 5. srpnja 2005.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Goran Petrc, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr