SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 19. Petak, 15. srpnja 2005.
OPĆINA PUNAT
20

20.

Na temelju članka 20. i 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 28/ 01 i 8/05) i članka 29. stavak 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01, 32/01 i 12/02), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 3. sjednici od 12. srpnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom osnivaju se stalna radna tijela Općinskog vijeća Općine Punat te uređuje njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Općinsko vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće) može uz stalna radna tijela iz ove Odluke osnivati i druga radna tijela, a odlukom o osnivanju radnog tijela uređuje se sastav, djelokrug i način rada.

Članak 2.

Radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova.

Odlukom o imenovanju osoba u radna tijela, Vijeće bira i imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove radnog tijela.

Mandat članovima radnog tijela traje od dana izbora do dana isteka mandata Vijeća koje ga je izabralo.

Mandat članovima radnog tijela može prestati i prije isteka mandata uslijed: ostavke, razrješenja, opoziva, bolesti, smrti i neaktivnosti u radu.

Članak 3.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu i usklađuje rad radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednici radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela dužan je sazvati sjednicu u roku od 8 dana na osnovi zaključka Vijeća ili ako to zatraži predsjednik Vijeća ili polovica članova radnog tijela.

Pozivanje se vrši u pravilu pismeno 5 (pet) dana prije sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu kada je to dužan učiniti, sjednicu radnog tijela sazvat će predsjednik Vijeća.

U svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela, predsjednik surađuje s predsjednikom Vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela te s Upravnim odjelom Općine Punat.

Potpredsjednik radnog tijela, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, ima prava i obveze predsjednika.

Ako su spriječeni ili odsutni predsjednik i potpredsjednik, sjednicom predsjedava član radnog tijela kojeg na to ovlasti predsjednik radnog tijela.

Članak 4.

Radno tijelo zauzima stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela.

Zaključak odnosno preporuku radno tijelo donosi većinom glasova nazočnih članova.

O radu na sjednici vodi se zapisnik kojeg potpisuje osoba koja predsjedava i osoba koja vodi zapisnik.

U zapisnik se ne navodi rasprava već samo zaključci.

Ukoliko se odluka ne donosi jednoglasno, u zapisniku će se evidentirati rezultat glasovanja.

Na izričiti zahtjev člana radnog tijela unijet će se pojedinačno ime i prezime člana koji nije glasovao za donijetu odluku.

Zapisnik se izrađuje u roku od 7 dana a verificira se na narednoj sjednici radnog tijela ili potpisom većine članova radnog tijela.

Dokumentacija o radu radnih tijela (pozivi, zapisnici, prisustvovanja članova radnih tijela i sl.) vodi se u Upravnom

odjelu Općine Punat, koji obavlja administrativne poslove za potrebe radnih tijela.

Članak 5.

Radno tijelo može uključiti znanstvene i druge organizacije i pojedine stručnjake u pripremanje akata ili razmatranje pojedinog pitanja iz svoga djelokruga, a na temelju suglasnosti predsjednika Vijeća.

Članak 6.

Radno tijelo o svojim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima izvješćuje Vijeće pisanim putem ili usmeno na sjednici Vijeća.

Izvjestitelj radnog tijela će, prema zaključku radnog tijela ili na vlastiti poticaj kao i na zahtjev Vijeća, obrazložiti primjedbe, mišljenja ili prijedloge radnog tijela.

Članak 7.

Radna tijela međusobno surađuju, a mogu održati i zajedničku sjednicu, te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće.

Članak 8.

Sjednici radnog tijela mogu biti nazočni vijećnici i djelatnici Upravnog odjela Općine Punat, koji imaju pravo sudjelovati u raspravi bez prava odlučivanja.

Članak 9.

Na rad sjednice radnog tijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika o radu Općine Punat, koje se odnose na dnevni red Vijeća, te nazočnost drugih osoba sjednici Vijeća.

Članak 10.

Stalna radna tijela Vijeća su:

1. Mandatno povjerenstvo,

2. Odbor za izbor i imenovanja,

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4. Odbor za proračun, financije i imovinu,

5. Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo,

6. Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša,

7. Odbor za društvene djelatnosti.

Članak 11.

Mandatno povjerenstvo ima tri člana koji se imenuju iz reda vijećnika.

Mandatno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

- podnosi izvješće Vijeću o prestanku mandata, odnosno o mirovanju mandata vijećnika, o početku mandata vijećnika od strane zamjenika vijećnika,

- na konstituirajućoj sjednici Vijeća izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Punat,

- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Članak 12.

Odbor za izbor i imenovanja ima tri člana koji se imenuju iz reda vijećnika.

Odbor obavlja sljedeće poslove:

- priprema i daje prijedlog za izbor, imenovanja i razrješenja osoba koje imenuje i razrješuje Vijeće,

- obavlja druge poslove oko razrješenja i imenovanja na traženje Vijeća.

Članak 13.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima tri člana koji se imenuju iz redova vijećnika i građana.

Odbor obavlja sljedeće poslove:

- razmatra prijedlog odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom Općine Punat, te u pogledu njihove pravne obrade,

- razmatra poticaje za donošenje odluka i akata Vijeća,

- daje mišljenje glede primjene statutarnih i poslovnih odredbi,

- ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja odluka i akata Vijeća,

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata Vijeća kada je istim aktima ovlašten, ili kada su ti akti najmanje tri puta izmijenjeni ili dopunjeni,

- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Članak 14.

Odbor za financije, proračun i imovinu ima pet članova koji se imenuju iz redova vijećnika i građana.

Odbor obavlja sljedeće poslove:

- razmatra sustav financiranja javnih potreba u Općini Punat i druga pitanja proračuna i financija,

- razmatra pitanja evidencije, stjecanja, otuđenja i zakup nekretnina, strojeva i druge dugotrajne imovine Općine Punat,

- obavlja i druge poslove po nalogu Vijeća.

Članak 15.

Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo ima tri člana koji se imenuju iz redova vijećnika, poduzetnika i gospodarstvenika.

Odbor analizira stanje gospodarstva i poduzetništva u Općini, utjecaj općinske politike na gospodarstvo i poduzetništvo, te predlaže mjere za unapređenje istih.

Članak 16.

Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša ima sedam članova koji se imenuju iz redova vijećnika i građana.

Odbor obavlja sljedeće poslove:

- razmatra i predlaže strategiju prostornog razvoja, vodeći računa o gospodarskom, socijalnom, kulturnom, prosvjetnom, zdravstvenom i ostalog svekolikom napretku Općine Punat,

- razmatra i analizira stanje u prostoru Općine,

- razmatra prostorno-plansku dokumentaciju koju donosi Vijeće,

- razmatra i predlaže mjere koje se odnose na prostorno planiranje, gospodarenje prostorom, zaštitu graditeljske baštine i zaštitu prostornih resursa,

- inicira donošenje novih te izmjene i dopune postojećih prostornih planova,

- razmatra i analizira dokumente prostornog planiranja susjednih općina i njihov utjecaj na Općinu Punat,

- surađuje sa županijskim i državnim institucijama zaduženim za prostorno planiranje,

- surađuje s projektnim organizacijama angažiranim na izradi prostornih planova za Općinu Punat,

- obavlja i druge poslove vezane za prostorno planiranje općine određene općinskim aktima i zakonskim propisima,

- razmatra, analizira i predlaže mjere i prioritete rekonstrukcije i izgradnje komunalne infrastrukture, a naročito iz domene napajanja električnom energijom, vodoopskrbe, odvodnje oborinskih i otpadnih voda, javne rasvjete, odvoza otpada, deponija komunalnog i građevinskog otpada, uređe

nja novih i i postojećih ulica i puteva, javnih površina, trgova, parkirališta, parkova, uređenja obalnog pojasa i plaža,

- razmatra prometnu problematiku i predlaže odgovarajuća rješenja,

- razmatra i analizira rad i politiku komunalnih poduzeća vezanih na komunalnu infrastrukturu općine te predlaže odgovarajuća poboljšanja,

- analizira cijene komunalnih usluga i daje svoja mišljenja,

- razmatra i predlaže mjere zaštite i promoviranje kulture zaštite okoliša,

- obavlja i druge poslove po nalogu Vijeća.

Članak 17.

Odbor za društvene djelatnosti ima pet članova koji se imenuju iz redova vijećnika i građana.

Odbor obavlja sljedeće poslove:

- razmatra i predlaže mjere u vezi zdravstvene zaštite građana,

- razmatra i predlaže mjere smještaja i zaštite starih i imovinsko nezbrinutih osoba kao i druga pitanja socijalne skrbi te u tom smislu surađuje sa Socijalnim vijećem Općine Punat,

- razmatra i predlaže mjere u vezi predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja,

- razmatra i predlaže mjere iz problematike života mladeži,

- razmatra osiguravanje potreba građana u oblasti kulture, tehničke kulture i sporta,

- razmatra i predlaže mjere problematike zaštite potrošača,

- vodi brigu o informiranju građana,

- razmatra pitanja i vodi brigu o suradnji s drugim općinama u zemlji i inozemstvu,

- prati provođenje politike u gore navedenim oblastima,

- obavlja druge poslove po nalogu Vijeća.

Članak 18.

Predsjednici radnih tijela u pravilu su vijećnici.

Članak 19.

Radna tijela i osobe koje su izabrane u radna tijela na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća (Mandatno povjerenstvo i Odbor za izbor i imenovanja i dr.) mogu nastaviti s radom u izabranom sastavu, ako to nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Punat objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 28/01.

Klasa: 021-05/05-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-05-4

Punat, 12. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mladen Juranić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr