SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
GRAD RAB

14.

Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU
O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU GRADA RABA

Članak. 1.

Grad Rab se kratkoročno zadužuje za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priliva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Grad Rab kratkoročno će se zadužiti revolving kreditom po principu prekoračenja po poslovnom računu na način:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grad Raba za zaključivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Raba za izdavanje zadužnice i mjenica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/19-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-19-2

Rab, 25. ožujka 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA
Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr