SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 7. Subota, 23. ožujka 2019.
OPĆINA VRBNIK

9.

Na temelju odredbe članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17 i 114/18), Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 21/18 i 37/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18) i suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje, upravne poslove i programe Europske unije (KLASA: 350-02/19-11/3, URBROJ:531-05-19-7 od 12. ožujka 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 13. sjednici koja je održana 20. ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 16/04, 43/07, 53/07-ispravak, 22/16, 26/16-pročišćeni tekst, 11/17 i 28/17-pročišćeni tekst), u daljnjem tekstu: Plan.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »IV. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Vrbnik«, kojeg je izradila tvrtka CPA - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, Odranska ulica 2, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(3) Plan se donosi za područje Općine Vrbnik, kao jedinice lokalne samouprave, a granica prostornog obuhvata prikazana je na svim kartografskim prikazima ovog Plana.

Članak 2.

U članku 2. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. do 7.:

(3) Plan iz članka 1. stavak 2. ove Odluke sadržan je u elaboratu »IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Vrbnik«, kojeg čine:

- Tekstualni dio Plana - Odredbe za provedbu

- Grafički dio Plana

- Obrazloženje Plana

- Prilozi Plana.

(4) Tekstualni dio Plana sadrži Odredbe za provedbu Plana u obliku pravne norme odvojeno odredbe kojima se propisuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru od smjernica za izradu prostornih planova užih područja u slučajevima propisanim Zakonom o prostornom uređenju.

(5) Grafički dio Plana sastoji se od kartografskih prikaza na koje upućuju odredbe za provedbu Plana:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA mj. 1:25000

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐNJE I ZAŠTITU PROSTORA

3B. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite mj. 1:25000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

4.1. Vrbnik, Zabrda mj. 1:5000

4.2. Uvala Potovošće, uvala Sv. Juraj mj. 1:5000

4.3. Risika, uvala Petrina, uvala Melska mj. 1:5000

4.4. Garica, Donja Garica, Kampelje mj. 1:5000

4.5. Mestinjak, Mali Drmuni mj. 1:5000.

(6) Obrazloženje Plana sadrži polazišta (analizu), ciljeve prostornog uređenja i obrazloženje planskih rješenja.

(7) Prilozi Plana sadrže:

- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana

- Zahtjevi i mišljenja nadležnih javnopravnih tijela temeljem poziva za dostavu zahtjeva i dostave Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik, sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18)

- Izvješće o javnoj raspravi

- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

- Sažetak za javnost.

Članak 3.

U članku 3. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:

»(2) Izrazi i pojmovi koji nisu navedeni u stavku 2. određeni su drugim zakonskim propisima.«

Članak 4.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prostor Općine Vrbnik se prema namjeni dijeli na:

- površine za razvoj i uređenje naselja,

- površine izvan naselja za izdvojene namjene,

- površine infrastrukturnih sustava,

- poljoprivredne površine (osobito vrijedno, vrijedno i ostalo obradivo tlo),

- šumske površine (šume gospodarske namjene, zaštitne šume i šume posebne namjene),

- ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište,

- slatkovodne površine,

- morske površine.«

Članak 5.

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.:

»(2) Prema podacima Državnog zavoda za statistiku i Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, na području Općine Vrbnik nalaze se 4 naselja: Garica, Kampelje, Risika i Vrbnik.«

Članak 6.

U članku 6. stavak 1. tekst iza riječi »prostora« se briše.

ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 7.

(1) U članku 7. stavak 1. podstavak a), alineja 1. se briše i zamjenjuje alinejom:

»- pretežito uslužne, manje proizvodne, komunalno-servisne, koje obuhvaćaju sljedeće zone na području Općine Vrbnik: Mestinjak- istok (K1), Mali Drmuni / Vrbnik (K2) i Zabrda / Vrbnik (K3),«.

(2) U stavku 1. podstavak a) alineja 3. oznaka »T13« zamjenjuje se oznakom »T1«, oznaka »T25« zamjenjuje se oznakom »T21«, oznaka »T26« zamjenjuje se oznakom »T22« a oznaka »T27« zamjenjuje se oznakom »T23«.

(3) U stavku 1. podstavak c) se briše i zamjenjuje podstavcima:

»c) reciklažno dvorište za posebne vrste otpada (RP).

d) reciklažno dvorište za građevni otpad (RG) i odlagalište građevnog otpada (OG) na području Treskavca.«

e) pretovarna stanica (lokacija postojećeg saniranog odlagališta komunalnog otpada i postojećeg pogona za obradu komunalnog otpada (OK)) na lokaciji Treskavac.»

Članak 8.

U članku 15. stavak 1. podstavci 1. do 4. se brišu i zamjenjuju novima:

»- Vrbnik NA 1,

- Risika NA 2_1 do NA 2_8,

- Garica NA 3_1 do NA 3_6,

- Kampelje NA 4_1 do NA 4_3.«

Članak 9.

U članku 16. redni broj stavka (1) zamjenjuje se brojem (2).

Članak 10.

U članku 19. stavak 3. oznaka »NA 2_10« zamjenjuje se oznakom »NA 2_8«.

Članak 11.

U članku 23a. podnaslov »Uvjeti gradnje u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_13, Garica NA 3_1 do NA 3_8, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3« se briše i zamjenjuje podnaslovom »Uvjeti gradnje u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_8, Garica NA 3_1 do NA 3_6, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3«.

Članak 12.

U članku 23b. podnaslov »Uvjeti gradnje u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_13, Garica NA 3_1 do NA 3_8, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3« se briše i zamjenjuje podnaslovom »Uvjeti gradnje u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_8, Garica NA 3_1 do NA 3_6, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3«.

Članak 13.

U članku 23c. podnaslov »Uvjeti gradnje u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_13, Garica NA 3_1 do NA 3_8, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3« se briše i zamjenjuje podnaslovom »Uvjeti gradnje u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_8, Garica NA 3_1 do NA 3_6, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3«.

Članak 14.

U članku 23d. podnaslov »Uvjeti gradnje u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_13, Garica NA 3_1 do NA 3_8, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3« se briše i zamjenjuje podnaslovom »Uvjeti gradnje u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_8, Garica NA 3_1 do NA 3_6, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3«.

Članak 15.

U članku 23e. podnaslov »Uvjeti gradnje gospodarskih građevina u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_13, Garica NA 3_1 do NA 3_8, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3« se briše i zamjenjuje podnaslovom »Uvjeti gradnje gospodarskih građevina u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_8, Garica NA 3_1 do NA 3_6, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3«.

Članak 16.

U članku 23f. podnaslov »Uvjeti gradnje u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Risika NA 2_1 do NA 2_13, Garica NA 3_1 do NA 3_8, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3« se briše i zamjenjuje podnaslovom »Uvjeti gradnje u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Risika NA 2_1 do NA 2_8, Garica NA 3_1 do NA 3_6, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3«.

Članak 17.

U članku 23g. podnaslov »Uvjeti gradnje ugostiteljsko- turističkih građevina-građevine iz skupine hoteli u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_13, Garica NA 3_1 do NA 3_8, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3« se briše i zamjenjuje podnaslovom »Uvjeti gradnje ugostiteljsko-turističkih građevina-građevine iz skupine hoteli u izgrađenim i uređenim dijelovima građevinskog područja naselja Vrbnik NA 1, Risika NA 2_1 do NA 2_8, Garica NA 3_1 do NA 3_6, Kampelje NA 4_1 do NA 4_3«.

Članak 18.

U članku 66a. stavak 2. tekst « Izmjenama i dopunama Prostornog plana PGŽ (SN.PGŽ.br.32/13) « se briše i zamjenjuje tekstom »Prostornim planom PGŽ«.

Članak 19.

U članku 70. stavak 1. alineja 4. se briše i zamjenjuje alinejama:

»- reciklažno dvorište za posebne vrste otpada (RP),

- reciklažno dvorište za građevni otpad (RG) i odlagalište građevnog otpada (OG) na području Treskavca.«

- pretovarna stanica (lokacija postojećeg saniranog odlagališta komunalnog otpada i postojećeg pogona za obradu komunalnog otpada (OK)) na lokaciji Treskavac.»

Članak 20.

(1) U članku 71. stavak 3. podstavak a) alineje 1. do 3. se brišu i zamjenjuju alinejama:

»- K1- Mestinjak - istok,

- K2 - Mali Drmuni (Vrbnik),

- K3 - Zabrda (Vrbnik),«.

(2) U stavku 3. podstavak b) postojeće alineje 1. do 6. se brišu i zamjenjuju alinejama:

»- T1 - uv. Petrina (Risika),

- T21 - uv. Melska (Risika),

- T22 - uv. Sv. Juraj (Vrbnik),

- T23 - uv. Potovošće (Vrbnik),

- T31 - Katlov (Risika),

- T32 - Dragićev (Risika).«

Članak 21.

U članku 72. stavak 2. oznaka »K22« zamjenjuje se oznakom »K2«, a oznaka »UPU 12« oznakom »UPU 8.«

Članak 22.

(1) U članku 72a. stavak 1. oznaka »K31« zamjenjuje se oznakom »K3«.

(2) U stavku 2. oznaka »K31 zamjenjuje se oznakom »K3«.

(3) U stavku 4. oznake »K3-1-A«, »K3-1-B« i »K3-1-C« zamjenjuju se oznakama »K3-A«, »K3-B« i »K3-C«, a broj »4.1.« zamjenjuje se tekstom »i 4.2.«.

(4) Stavak (4) se briše i zamjenjuje podnaslovom:

»A. Određuju se slijedeći uvjeti gradnje za prostornu jedinicu - građevnu česticu K3-A:«.

(5) U podstavku 1. alineja 1. broj »1.200« zamjenjuje se brojem »800«.

(6) U podstavku 2. iza alineje 1. dodaje se alineja 2., a postojeća alineja 2. postaje alineja 3.:

»- Unutar zone dozvoljena je i izgradnja pratećih građevina u funkciji zone koje služe za smještaj radnika, koje se grade kao samostalne, na zasebnim građevinskim česticama unutar građevnog područja zone, pri čemu ukupna površina namijenjena pratećim građevinama ne može činiti više od 20% ukupne površine građevinskog područja zone.«

(7) Podnaslov »Određuju se slijedeći uvjeti gradnje za prostornu jedinicu građevna čestica K3-1-B« zamjenjuje se podnaslovom »B. Određuju se slijedeći uvjeti gradnje za prostornu jedinicu - građevnu česticu K3-B:«.

(8) U podstavku 1. alineja 1. broj »1.200« zamjenjuje se brojem »800«.

(9) U podstavku 2. iza alineje 1. dodaje se alineja 2., a postojeća alineja 2. postaje alineja 3.:

»- Unutar zone dozvoljena je i izgradnja pratećih građevina u funkciji zone koje služe za smještaj radnika, koje se grade kao samostalne, na zasebnim građevinskim česticama unutar građevnog područja zone, pri čemu ukupna površina namijenjena pratećim građevinama ne može činiti više od 20% ukupne površine građevinskog područja zone.«

(10) Podnaslov »Određuju se slijedeći uvjeti gradnje za prostornu jedinicu građevna čestica K3-1-C« zamjenjuje se podnaslovom »C. Određuju se slijedeći uvjeti gradnje za prostornu jedinicu - građevnu česticu K3-C:«.

(11) U podstavku 1. alineja 1. broj »1.200« zamjenjuje se brojem »800«.

(12) U podstavku 2. iza alineje 1. dodaje se alineja 2., a postojeća alineja 2. postaje alineja 3.:

»- Unutar zone dozvoljena je i izgradnja pratećih građevina u funkciji zone koje služe za smještaj radnika, koje se grade kao samostalne, na zasebnim građevinskim česticama unutar građevnog područja zone, pri čemu ukupna površina namijenjena pratećim građevinama ne može činiti više od 20% ukupne površine građevinskog područja zone.«

(13) Podnaslov »Određuju se slijedeći uvjeti gradnje za prostornu jedinicu građevna čestica prometnice« zamjenjuje se podnaslovom »D. Određuju se slijedeći uvjeti gradnje za prostornu jedinicu - građevnu česticu prometnice:«.

Članak 23.

(1) U članku 73. podnaslov »Uvjeti i smjernice za izradu UPU 12- Mali Drmuni (Vrbnik) K22« zamjenjuje se podnaslovom »Uvjeti i smjernice za izradu UPU 8 - Mali Drmuni / Vrbnik (K2) ».

(2) U stavku 7. oznaka »K22« zamjenjuje se oznakom »K2«.

Članak 24.

(1) U članku 82a. stavak 1. podstavak 1. oznaka »T13« se zamjenjuje oznakom »T1«.

(2) U stavku 1. podstavak 2. oznaka »T25« se zamjenjuje oznakom »T21«.

(3) U stavku 1. podstavak 3. oznaka »T26« se zamjenjuje oznakom »T22«.

(4) U stavku 1. podstavak 4. oznaka »T27« se zamjenjuje oznakom »T23«.

Članak 25.

U članku 83. stavak 1. podstavak 1. oznaka »T13« se briše i zamjenjuje oznakom »T1«.

Članak 26.

(1) U članku 84. u podnaslovima se oznake »T13« se zamjenjuje oznakama »T1«.

(2) U stavku 1. oznaka »T13« se zamjenjuje oznakom »T1« a tekst »(NN br. 88/07, 58/08, 62/09, i 63/13)« se briše.

Članak 27.

(1) U članku 85. stavak 1. oznake »T25«, »T26« i »T27« se brišu i zamjenjuju oznakama »T21«, »T22« i »T23«.

(2) U stavku 2. tekst «, kao i Kriterija za planiranje turističkih predjela obalnog područja mora (Savjet Prostornog uređenja države, Zagreb 2009.)« se briše.

Članak 28.

(1) U članku 85a. u podnaslovima oznake »T25« se zamjenjuju oznakama »T21«.

(2) U stavku 1. oznaka »T25« se briše i zamjenjuje oznakom »T21« a tekst »(NN br. 88/07, 58/08, 62/09, i 63/13)« se briše.

Članak 29.

(1) U članku 85b. u podnaslovu oznaka »T26« se zamjenjuju oznakom »T22«.

(2) U stavku 1. oznaka »T26« se briše i zamjenjuje oznakom »T22« a tekst »(NN br. 88/07, 58/08, 62/09, i 63/13)« se briše.

Članak 30.

(1) U članku 85c. u podnaslovima oznake »T27« se zamjenjuju oznakama »T23«.

(2) U stavku 1. oznaka »T27« se briše i zamjenjuju oznakom »T23« a tekst »(NN br. 88/07, 58/08, 62/09, i 63/13)« se briše.

Članak 31.

(1) U članku 85d. stavak 2. podstavak 2. alineja 1. tekst »(NN br. 75/ 08, 45/09, 11/14, i 54/16.)« se briše.

(2) U podstavku 2. alineja 3. tekst »(NN br. 75/ 08, 45/09, 11/14 i 54/16.)« se briše.

Članak 32.

Članak 85.d postaje članak 85.e.

Članak 33.

(1) Članak 90a. se briše i zamjenjuje člankom:

»(1) Za reciklažno dvorište za posebne vrste otpada na k.č.br. 2613/80 k.o. Vrbnik utvrđuju se uvjeti smještaja i gradnje kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

- površina građevne čestice ne može biti manja od 500 m2,

- najveća dopuštena veličina građevne čestice identična je površini zone.

2. Namjena građevine

- reciklažno dvorište (RP) je prostor na kojem se odvojeno prikupljaju pojedine vrste posebnog otpada (papir, staklo, metal, PVC i drugo),

- unutar ovih površina moguće je planirati sve programe i sadržaje koji su potrebni za redovno funkcioniranje reciklažnog dvorišta za posebne vrste otpada i njegovo održavanje,

3. Veličina i površina građevine

- najveća GBP iznosi 200 m2,

- najviša visina građevine iznosi 6 m (ne odnosi se na spremnike, cisterne, silose i dimnjake),

- najveći broj etaža: 1 nadzemna etaža,

- prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, svjetlosnog zagađenja, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja.

4. Smještaj građevine na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost građevine od susjednih građevina iznosi 1/2 visine građevine (h/2), ali ne manje od 5 m od granice građevne čestice.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnološkim procesom.

6. Uvjeti uređenja građevne čestice

- građevna čestica se prema javno-prometnoj površini uređuje sadnjom drveća i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u građevinu,

- parkirališta se moraju planirati unutar građevne čestice građevine poslovne namjene,

- potreban broj parkirnih mjesta utvrđen je člankom 126. ovih odredbi.

7. Uvjeti priključenja na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

- građevine poslovne namjene mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja uz uvjet da je do građevne čestice izgrađena prometnica najmanje širine 5,5 m,

- priključak na građevine vodoopskrbe, odvodnje, elektroopskrbe i telekomunikacijsku mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta nadležnih službi i temeljem poglavlja 5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA ovih Odredbi.

8. Mjere zaštite okoliša

- prigodom planiranja i projektiranja nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša.

9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

- projektiranjem i građenjem mora se omogućiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.«

Članak 34.

U članku 91. stavak 6. broj »(153/13)« i tekst »(«Službene novine« broj 32/13)« se brišu.

Članak 35.

(1) U članku 91a. stavci 2. do 8. postaju stavci 1. do 7.

(2) U stavku 1. broj »4.5.« se zamjenjuje brojem »4.4.«.

(3) U stavku 2. podstavak 1. iza alineje 3 dodaje se alineja 4.:

»- UPL9 - Vrbnik - plaža Nuluk.«

(4) U stavku 3. iza alineje 7. dodaju se alineje 8. i 9.:

»- PPL8 - Vrbnik - uvala Pod kovač-zapad,

- PPL9 - Vrbnik - uvala Pod kovač-istok.«

(5) Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9.:

»(8) Planom se propisuju uvjeti gradnje i uređenja uređene plaže UPL9 - Vrbnik / plaža Nuluk:

- planom se omogućava uređenje, održavanje ili sanacija uređene plaže Nuluk,

- uređena plaža Nuluk (UPL9) je prirodno šljunčano žalo dužine oko 70 m i kapacitet 35-40 kupača, a nalazi se u kontaktnom području luke u smjeru zapada,

- dozvoljeno je uređenje (izvedba) obalnog pješačkog puta,

- na plaži je dozvoljena postava osnovne opreme (tuševi, klupe i sl.),

- prirodno šljunčano žalo se po potrebi može dohranjivati,

- plažu je potrebno opremiti infrastrukturnim sadržajima kao što su pristupačne rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti prema posebnom propisu te omogućiti pješački i kolni pristup interventnim vozilima,

- nije dozvoljeno vezanje brodica na dijelu passarele koja se planira uz morsku granicu plaže Nuluk.

(9) Planom se propisuju uvjeti gradnje i uređenja prirodne plaže PPL8 - Vrbnik / uvala Pod kovač-zapad i PPL9 - Vrbnik / uvala Pod kovač-istok:

- plažu treba u cijelosti sačuvati u prirodnom stanju,

- potez obale unutar područja plaže mora ostati potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja s mogućnošću postavljanja samo stepenica za ulaz/izlaz u more.«

Članak 36.

U članku 93a. stavak 1. oznake »T26« i »T25« se zamjenjuju oznakama »T22« i »T21«.

Članak 37.

U članku 121. stavak 3. tekst »koji je na snazi« se briše.

Članak 38.

(1) U članku 129. brojevi članaka od 1* do 4 zamjenjuju se brojevima 2 do 5.

(2) U stavku 5. briše se tekst »(«Službene novine« broj 32/13)«.

Članak 39.

(1) U članku 137. stavak 2. briše se tekst »(NN 80/13, 43/ 14)« i »(NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)«.

(2) U stavku 5. broj »K12« se briše i zamjenjuje brojem »K1«.

Članak 40.

U članku 138. stavak 2. briše se tekst »(NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)«.

Članak 41.

(1) U članku 155. brojevi članaka 1a. do 5 mijenjaju se u brojeve 1 do 6.

(2) Iza stavka 6. dodaje se stavak 7.:

»(7) Na brdu s gradinom Kostrij potrebno je provesti arheološka istraživanja, a nakon toga moguće je razmotriti mogućnosti prezentacije i njegove pješačke dostupnosti. Lokaciju gradine Kostrij treba izuzeti od svih graditeljskih intervencija, izuzev prezentacije arheološkog lokaliteta. Uvjeti zaštite i prezentacije arheološke baštine će se odrediti na temelju arheoloških istraživanja. Planira se uređenje šetnica i staza van arheoloških ostataka gradine, pri čemu je najmanja širina šetnice 1,5 m a izvodi se ravnanjem prirodnog terena. Druge graditeljske intervencije nisu dozvoljene.«

Članak 42.

(1) U članku 164. stavci 1. i 2. se zamjenjuje novim stavkom:

»(1) Na lokaciji saniranog odlagališta komunalnog otpada i pogona za obradu komunalnog otpada Treskavac (OK) planirana je izgradnja:

- pretovarne stanice (PT),

- reciklažnog dvorišta za posebne vrste otpada (RP).

- povećanje kapaciteta dostatnih za obradu selektiranog otpada,

- izgradnja elektrane na bioplin (kogeneracijskog postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije),

- izgradnja dodatne kompostane i postrojenja za obradu otpadnog mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s otoka Krka.«

(2) Postojeći stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

(3) Postojeći stavci 5. do 8. se brišu i zamjenjuju stavcima 4. do 9.:

»(4) Reciklažno dvorište za građevni otpad (RG) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen prikupljanju i privremenom skladištenju građevnog otpada, koji se nakon prikupljanja i obrade odlaže na odlagalištu građevnog otpada (OG).

(5) Unutar reciklažnog dvorišta za građevni otpad (RG) i odlagališta građevnog otpada (OG) ne smije se prikupljati i odlagati opasni otpad.

(6) Građevni otpad koji sadrži azbest se odlaže na za to posebno uređenom odlagalištu - ŽCGO (Viškovo), uz uvjete propisane za odlaganje ove vrste otpada na odlagalištu neopasnog otpada.

(7) Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad (RG) i odlagališta građevnog otpada (OG) planirana je na dijelu k.č.br. 2613/1 k.o. Vrbnik, (uz sanirano odlagalište komunalnog otpada - OK), označenom na kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena površina i 4.5. Građevinska područja - Mestinjak, Mali Drmuni.

(8) Planirano reciklažno dvorište za posebne vrste otpada (RP) uz naselje Vrbnik je namijenjeno razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada odnosno nadzirano i posebno opremljeno mjesto za izdvojeno skupljanje otpada koji nastaje u domaćinstvu. Reciklažno dvorište u načelu sadrži površine, odnosno posude za prihvat različitih vrsta otpada: papir, karton, ambalažni otpad, staklo, metal, stiropor, PET i PE otpad, zeleni otpad, građevinski otpad, otpadne gume, elektronički otpad, krupni/glomazni otpad i opasne komponente komunalnog otpada (otpadna motorna i jestiva ulja, baterije, akumulatori, boje, lakovi, otapala, stari lijekovi, pesticidi, razne kemikalije i sl.).

(9) Osim u reciklažnim dvorištima, posebni spremnici za pojedine vrste otpada se mogu postavljati na pogodnim lokacijama uz spremnike za odlaganje miješanoga komunalnog otpada.«

Članak 43.

U članku 165. riječ »građevinskog« zamjenjuje se riječju »građevnog«.

Članak 44.

U članku 167. stavak 2. broj »(94/ 13)« se briše.

Članak 45.

U članku 174. stavak 4. briše se tekst »(«Narodne novine«, broj 64/08 i 67/09)«.

Članak 46.

U članku 177. stavak 7. riječ »detaljne« se briše.

Članak 47.

U članku 178. stavak 2. briše tekst:

- u podstavku 1.: »(«Narodne novine« broj 140/1997)«,

- u podstavku 4.: »(«Narodne novine« broj 101/96)«;

- u podstavku 5.: »(«Narodne novine«, broj 130/11)« i »(«Narodne novine«, broj 140/97)«.

Članak 48.

(1) U članku 181. stavak 1. tekst »(«Službene novine« broj 17/07)« se briše.

(2) U stavku 10. broj »K12« se briše i zamjenjuje brojem »K1«.

Članak 49.

U članku 183. stavak 1. podstavak 3. tekst »(NN 80/13 i 43/14)« se briše.

Članak 50.

U članku 185. stavak 1. tekst »Nar. nov., br.153/13« se briše.

Članak 51.

U članku 186. stavak 1. tekst »(«Narodne novine« broj 20/03, 30/09)« se briše.

Članak 52.

U članku 187. stavak 2. tekst »(«Narodne novine« broj 2/ 91)« se briše.

Članak 53.

U članku 188d. stavak 3. tekst »(NN br 47/06, 110/11, 10/ 15)« se briše.

Članak 54.

U članku 189. stavak 2. riječi »i detaljnim« se brišu.

Članak 55.

(1) U članku 190. stavak 4. tekst »(NN br. 108/95 i 142/ 03)« se briše.

(2) U stavku 5. tekst »(NN. br. 35/94, 55/94 i 142/03)« se briše.

(3) U stavku 6. tekst »(NN br. 08/06)« se briše.

(4) U stavku 7. tekst »( NN br. 92/10)« se briše.

Članak 56.

Podnaslov 9.1. ispred članka 191. mijenja se i glasi:

»9.1. Dokumenti prostornog uređenja užih područja«.

Članak 57.

Članak 191. mijenja se i glasi:

»(1) Općina Vrbnik će izraditi urbanističke planove uređenja:

- UPU 3 - Urbanistički plan uređenja uvala Petrina / Risika (T1) s privezom u sklopu zone (PR1) i uređenom plažom (UPL1),

- UPU 4 - Urbanistički plan uređenja uvala Melska / Risika - turističko naselje (T21) sa sportsko·rekreacijskim centrom (R12),

- UPU 5 - Urbanistički plan uređenja uvala Sv. Juraj / Vrbnik) - turističko naselje (T22) sa sportsko·rekreacijskim centrom (R11), privezom u sklopu zone (PR2) i prirodnom plažom (PPL8),

- UPU 6 - Urbanistički plan uređenja uvala Potovošće / Vrbnik - turističko naselje (T23) s uređenom plažom (UPL4),

- UPU 8 - Urbanistički plan uređenja gospodarske zone (K2) Mali Drmuni / Vrbnik.

(2) Usvojeni urbanistički planovi uređenja:

- UPU 1 - Urbanistički plan uređenja naselje Vrbnik (NA 1),

- UPU 2 - Urbanistički plan uređenja naselja Risika (NA 2_11) s površinama izdvojenih namjena (T2),

- UPU 7 - Urbanistički plan uređenja registrirane ruralne cjeline Risika-Glavica (NA 2_5),

- UPU 11 - Urbanistički plan uređenja naselja Risika (NA 2_3) s površinom izdvojene namjene T24.

(3) Granice obuhvata urbanističkih planova uređenja prikazane su na kartografskom prikazu 3B. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite u mj. 1:25.000 i kartografskom prikazu broj 4. Građevinska područja u mj. 1:5000.«

Članak 58.

U članku 192. stavak 1. podstavak 1. tekst »(«Službene novine« broj 19/99 i Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva klasa 350-02/05-04/ 00089)« se briše.

Članak 59.

U članku 195. stavak 2. se briše i zamjenjuje stavkom:

»(2) Na kartografskim prikazima broj 4. Građevinska područja u mj 1:5000 ucrtana je linija udaljena 100 m od obalne crte.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

(1) Elaborat »IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik« izrađen je u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Vrbnik i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrbnik.

(2) Dva primjerka izvornika elaborata iz stavka 1. ovog članka čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik.

(3) Po jedan izvornik elaborata iz stavka 1. ovog članka zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske,

- Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije,

- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk,

- Pismohrani Općine Vrbnik.

(4) Uvid u elaborat iz stavka 1. ovog članka može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik, Trg Škujica 7 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Vrbnik: www.opcina-vrbnik.hr.

Članak 61.

Nadležno tijelo Općine Vrbnik će u roku od 30 dana utvrditi i u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« objaviti pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik.

Članak 62.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

KLASA:350-01/18-01/65

URBROJ:2142-07-03-19-46

Vrbnik,20. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK
Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2097&mjesto=51516&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr