SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD OPATIJA

98.

Na temelju članka 27. i članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 67/18) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj: 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine, donosi

O D L U K U
o komunalnim djelatnostima na području
Grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti te način obavljanja tih djelatnosti na području Opatije.

Članak 2.

(1) Na području Grada Opatije obavljaju se slijedeće zakonom propisane komunalne djelatnosti:

a) komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4.održavanje javnih zelenih površina,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6.održavanje groblja

7.održavanje čistoće javnih površina

8.održavanje javne rasvjete

b) uslužne komunalne djelatnosti :

9.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

10. usluge javnih tržnica na malo,

11. usluge ukopa pokojnika

12. komunalni linijski prijevoz putnika,

13. obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Kao komunalna djelatnost od značaja za Grad Opatiju određuje se i izgradnja i održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (u daljnjem tekstu DTK). Ova djelatnost obuhvaća izgradnju i održavanje distribucijsko telekomunikacijskih kanala, cijevi i zdenaca na javno-prometnim i drugim javnim površinama, nadzor nad izvođenjem radova polaganja telekomunikacijskih instalacija, izdavanje suglasnosti i uvjeta za izvođenje radova, izrada planova razvoja, priprema podataka za zaključenje ugo vora o zakupu kapaciteta cijevi u vlasništvu Grada Opatije te izradu planova razvoja i geodetskih snimaka izgrađene infrastrukture.

(3) Sadržaj komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka propisan je zakonom, s time što se ovom Odlukom pobliže određuje da se pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i održavanjem čistoće javnih površina smatra i održavanje pomorskog dobra o kojemu je Grad dužan voditi brigu po propisima kojima se uređuje pomorsko dobro (plaže i kupališta van sustava koncesije, obalna šetnica i drugo pomorsko dobro van lučkih područja), dok se pod djelatnošću održavanje građevina, uređaja i predmeta javne nabave smatra i održavanje opreme, instalacija i uređaja postavljenih na tom pomorskom dobru (stepeništa za ulaz u more, tuševi, psihološke barijere, WC-i, kabine za presvlačenje, koševi za otpatke i sl.).

II.NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture povjerava se:

1.KOMUNALAC Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Jurdani, Jurdani 50/b, OIB: 30295003016 (trgovačko društvo u vlasništvu Grada Opatije, Općine Lovran, Općine Matulji i Općine Mošćenička Draga), u daljnjem tekstu KOMUNALAC d.o.o.:

a.održavanje nerazvrstanih cesta

b.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: stubišta i pješačke staze, osim obalnog puta, prilaznih stubišta i staza obalnom putu te parkovnih staza,

c.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, osim na parkovnim površinama,

d.održavanje groblja,

e.održavanje čistoće javnih površina, osim obalnog puta, prilaznih stubišta obalnom putu te zelenih površina,

f.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (košarice za otpad na javnim površinama i

g.održavanje javne rasvjete (uključiv i rasvjetu obalnog puta).

2.PARKOVI Trgovačko društvo za uređenje i njegu zelenih površina i uzgoj cvijeća, d.o.o., Opatija, Stubište Lipovica 2, OIB: 41874531291 (trgovačko društvo u vlasništvu Grada Opatije), u daljnjem tekstu PARKOVI d.o.o.:

a.održavanje javnih zelenih površina

b.održavanje obalnog puta

c.održavanje plaža, kupališta, sunčališta, obalnog puta i drugih dijelova pomorskog dobra koji nisu dio lučkog područja ili nisu pod koncesijom

d. održavanje prilaznih stubišta obalnom putu

e.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda na parkovnim i drugim zelenim površinama,

f.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene: fontane, javni WC-i, javni izljevi (špine), kipovi, memorijalne ploče, spomenici, meteorološka stanica, oprema na pomorskom dobru za čije održavanje je nadležan Grad (psihološke barijere, stepenice za ulaz u more, kabine za presvlačenje, posude za otpad i sl. na plažama, te klupe i košarica za otpatke na obalnom putu), dekorativna rasvjeta te dekoracija Grada zastavama sukladno propisima o obilježavanju blagdana, spomendana i neradnih dana kao i za vrijeme manifestacije od interesa za Grad Opatiju.

3.Pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova:

a.održavanje čistoće javnih površina - dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

b.održavanje čistoće javnih površina - higijeničarsko- veterinarski servis (hvatanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog porijekla).

c.komunalni linijski prijevoz putnika koji se obavlja bez naknade.

(2) Obim i intenzitet obavljanja komunalnih djelatnosti iz točke 1. i 2. prethodnog stavka utvrđuje se godišnjim ugovorima, sukladno općim aktima Grada Opatije i drugim propisima kojima se pobliže uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture.

(3) Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi.

Članak 4.

(1) Obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti povjerava se:

1.OPATIJA 21 d.o.o. za izgradnju i upravljanje nekretninama i parkiralištima, Opatija, Stubište Lipovica 3, OIB: 24313544105 (trgovačko društvo u vlasništvu Grada Opatije), u daljnjem tekstu OPATIJA 21 d.o.o.:

a.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama,

2. KOMUNALAC d.o.o.:

a.usluga javnih tržnica na malo - tržnica Opatija i

b.usluge ukopa pokojnika.

3.Pravnim ili fizičkim osobama - obrtnicima, temeljem ugovora o koncesiji za djelatnosti:

a.komunalni linijski prijevoz putnika (osim u dijelu iz članka 3. stavak 1. točka 3.c ove Odluke)

b. dimnjačarski poslovi.

(2) Općim aktima Grada pobliže se uređuje način obavljanja djelatnosti iz ovog članka.

(3) Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i i propisima kojima se uređuju koncesije.

Članak 5.

(1) KOMUNALAC d.o.o. povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti usluge održavanja groblja i ukopa pokojnika radi uređenja groblja i grobnih mjesta, te dodjele grobnih mjesta, te rješavanja u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba u vezi sa tim.

(2) O žalbama na upravne akte iz prethodnog stava, rješava upravno tijelo Grada nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti i ugovori o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti zaključenih prije stupanja na snagu ove odluke, ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 7.

U članku 4. stavak 1. Odluke o upravljanju grobljima (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 1/99 i 54/07) sjedište KOMUNALAC d.o.o. mijenja se iz Opatija u Jurdani.

U članku 4. stavak 1. Odluke o nerazvrstanim cestama (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 29/ 95, 5/07 i 54/07) sjedište KOMUNALAC društva sa ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti mijenja se iz Opatija u Jurdani.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 22/ 10, 8/14 i 37/15).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 011-01/18-01/34

Ur.broj:2156-01/01-18-1

Opatija, 19. prosinca 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik gradskog vijeća:
Dr. sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr