SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD OPATIJA

94.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12,15/15) te članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09 i 30/09-ispravak,7/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2019. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Gradonačelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna u 2019. godini.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

(1) Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

(2) Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

(3) Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Grada na temelju zakonskih i drugih propisa.

(4) U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

(5) Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

(6) Uz Proračun donosi se Plan razvojnih programa kojim se definiraju ciljevi i prioriteti razvoja Grada Opatije povezani sa programskom i organizacijskom strukturom Proračuna.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

(1) Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

(2) Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

(3) Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se preuzeti uz suglasnost Gradonačelnika.

(4) Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

(5) Čelnici proračunskih korisnika dužni su redovito pratiti izvršavanje financijskog plana, a obveze izvršavati do visine utvrđene financijskim planom.

(6) Pročelnici upravnih odjela dužni su redovito pratiti izvršavanje Proračuna na razini Odjela, a obveze izvršavati do visine utvrđene Proračunom.

Članak 6.

(1) Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

(2) Ako su namjenski prihodi i primici ostvareni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(3) Uplaćeni i preneseni a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

(4) Uplaćeni i preneseni a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

(5) Aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 7.

(1) Gradonačelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama na razini Razdjela i/ili proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

(2) Gradonačelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjeli sredstava.

(3) Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika.

(4) Izuzetno od stavka 3. plaćanje predujmom moguće je bez suglasnosti pod uvjetom da ukupna vrijednost roba ili usluga za koje se plaća predujam ne prelazi 20.000 kuna.

(5) Proračunskim korisnicima i mjesnim odborima nije moguće dodijeliti sredstava proračuna izvan sredstava osiguranih proračunom, osim u slučaju plaćanja radova, roba i usluga koje Gradu isti obavljanju na tržišnim osnovama.

Članak 8.

(1) Gradonačelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda tijekom proračunske godine u slučaju ispunjenja slijedećih okolnosti:

a.ako zbog nastanka novih obveza za Proračun, zbog promjena gospodarskih kretanja ili izmjena zakonskih propisa povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna i/ili

b.ako se prihodi Proračuna ne ostvaruju u visini potrebnoj za pokriće rashoda i izdataka ili izdataka

(2) Privremene mjere obustave mogu trajati najduže 45 dana.

(3) Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Gradonačelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 9.

(1) Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 200.000,00 kn.

(2) Proračunska zaliha može se koristiti isključivo za pokriće rashoda i izdataka Proračuna koji su se ostvarili iznad plana uslijed nepredviđenih okolnosti ili za rashode i izdatke koji nisu bili planirani Proračunom.

(3) O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, koji je obvezan o utrošku iste izvijestiti Gradsko vijeće za svaki mjesec tijekom proračunske godine.

Članak 10.

(1) Za potrebe redovnog rada mjesnih odbora, svakom mjesnom odboru osigurava se 63.300,00 kn, koji se raspoređuju sukladno financijskim planovima Mjesnih odbora na materijalne troškove (npr. struja, voda, telefon, grijanje itd.), ostale materijalne troškove i za komunalne akcije, s time da iznos za komunalne akcije ne može biti manji od 40.000,00 kuna.

(2) Mjesnim odborima osigurava se sredstva Proračuna za organizaciju manifestacija planiranih financijskim planom s time da ukupan iznos ne može biti viši od 13.500,00 kuna po mjesnom odboru.

(3) Vlastiti i namjenski prihodi Mjesnih odbora uplaćuju se u Proračun Grada i koriste se za pokriće rashoda mjesnih odbora sukladno njihovim financijskim planovima.

(4) Ostvarenje i utrošak vlastitih prihoda Mjesnih odbora nadzire Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti.

(5) Mjesni odbori ne smiju sredstva proračuna utrošiti za donacije pravnim i fizičkim osobama.

(6) Mjesni odbori su dužni planiranu realizaciju nabave radova, roba i usluga za komunalne akcije prethodno uskladiti sa Upravnim odjelom za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

(7) Realizaciju sredstava za komunalne akcije nadzire Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Članak 11.

(1) Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti do 5. rujna tekuće godine dostavlja Gradonačelniku Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna. Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15 rujna tekuće godine.

(2) Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti do 1. svinja tekuće godine dostavlja Gradonačelniku Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu.

(3) Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Izvještaj iz stavka 3. Gradonačelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće.

(5) Upravni odjeli Grada dužni su na zahtjev Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti dostaviti godišnja i polougodišnja izvješća o izvršavanju Proračuna na razini odjela u rokovima utvrđenim u zahtjevu.

IV GRADSKA RIZNICA

Članak 12.

(1) Uplate prihoda i primitaka, te isplate rashoda i izdataka Gradskog proračuna i proračunskih korisnika izvršavaju se putem jedinstvenog računa Gradske riznice.

(2) Gradska riznica ima jedan račun za sva plaćanja, a računi proračunskih korisnika sastavni su dio tog računa.

(3) Gradskom riznicom upravlja Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti.

Članak 13.

(1) Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

(2) Prihodi tijela gradske uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna.

(3) Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika uplaćuju se u Proračun Grada.

(4) Sva plaćanja unutar Gradske riznice prema dobavljačima proračunskih korisnika izvršavaju se izravno, temeljem zahtjeva proračunskih korisnika za plaćanje, putem jedinstvenog računa.

(5) Izuzetno do stavka 3. ovog članka, Proračunski korisnici Dječji vrtić Opatija, Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov te ustanova Festival Opatija, nemaju obvezu uplate vlastitih prihoda u Proračun, ali su obvezni do 15-og u mjesecu po isteku svakog tromjesječja, izvijestiti Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti o ostvarenim vlastitim prihodima i primicima.

(6) Ostvarenje i utrošak vlastitih namjenskih prihoda proračunskih korisnika nadzire Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti.

Članak 14.

Sredstva drugih jedinica lokalne samouprave, na području kojih proračunski korisnici obavljaju djelatnost, prenose se kao tekuće i kapitalne pomoći za programe proračunskih korisnika u Proračun Grada.

V.UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 15.

Imovinu Grada čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Gradonačelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Grada.

Članak 16.

(1) Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

(2) Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

(3) Odluku o izboru banke donosi Gradonačelnik.

Članak 17.

(1) Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu i ako se s time štiti interes Grada.

(2) U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

(3) Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu mogu se koristiti samo za otplatu duga u Računu financiranja.

(4) U slučaju da se sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga u proračunskoj godini, mogu se koristiti i za nabavku nefinancijske i financijske imovine.

Članak 18.

Za stjecanje imovine bez naknade proračunskim korisnicima potrebna je suglasnost Gradonačelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Grada.

Članak 19.

(1) Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u rashodima poslovanja proračunskih korisnika.

(2) Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju dugotrajne imovine.

VI.ODGODA NAPLATE, OTPIS DUGOVANJA I PRODAJA POTRAŽIVANJA

Članak 20.

1) Gradonačelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga za prihode koji se ne smatraju javnim davanjima, pod uvjetima propisanim Zakonom o proračunu i pod zakonskim propisima.

2) Naplata duga iz stavka 1. ovog članka može se odgoditi jednokratno do 24 mjeseca ili se može odobriti plaćanje duga u obrocima i to maksimalno do 36 mjesečnih obroka.

3) Iznimno od stavka 1. ovog članka Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti može na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga i to za iznose potraživanja do 20.000,00 kuna.

Članak 21.

(1) Gradonačelnik može na zahtjev dužnika otpisati odnosno uz suglasnost dužnika prodati potraživanja koja se ne smatraju javnim davanjima pod uvjetima propisanim Zakonom o proračunu i pod zakonskim propisima.

(2) Gradonačelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojednim vrstama prihoda u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se može naplatiti dug kao i u drugim slučajevama kada je nastupila nemogućnost naplate.

Članak 22.

(1) Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, potraživanja na ime javnih davanja mogu se otpisati ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika-građanina i članova njegova kućanstva pod slijedećim uvjetima:

1.ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, ili

2.ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

a)kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice, na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva,

b)kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koju koriste isključivo za njihovo stanovanje, te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo, čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovicena dan podnošenja zahtjeva,

c)kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos od jedne proračunske osnovice.

(2) Za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja fizička osoba mora ispunjavati kriterij iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ili kumulativno kriterije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.

(3) Ukoliko je dužniku - građaninu odobren otpis duga, bez obzira na osnovu nastanka duga, sljedeći zahtjev za otpis duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o otpisu potraživanja za prvobitni dug.

(4) Postupak otpisa potraživanja vodi i rješava Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, a odluku donosi gradonačelnik.

Članak 23.

(1) Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti otpisuje potraživanja na ime javnih davanja u slijedećim slučajevima:

a.ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju iz sudskog registra po okončanju stečajnog postupka,

b.ko postoji pravomoćno rješenje o brisanju iz sudskog registra u postupku likvidacije ili

c.ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojim je utvrđeno da se dug otpisuje.

(2) Odluku iz stavka 1. donosi nadležni službenik ili pročelnik Odjela.

Članak 24.

(1) Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, naplata potraživanja na ime javnih davanja može se odgoditi u cijelosti ili djelomično pod uvjetom da naplata u cijelosti na dan dospijeća predstavlja neprimjereno opterećenje, nanosi veću gospodarsku štetu ili bi dovela do nelikvidnosti, a odgodom plaćanja ili obročnom otplatom duga bi se bitno poboljšale dužnikove mogućnosti otplate duga.

(2) O odgodi naplate duga iz stavka 1. ovoga članka na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva odlučuje Gradonačelnik.

(3) Naplata duga na ime javnih davanja može se odgoditi jednokratno najdulje do 24 mjeseca ili se može odobriti plaćanje duga u obrocima do 24 mjesečna obroka za dugove do 500.000 kuna odnosno do 36 mjesečna obroka za dugove iznad 500.000 kuna.

(4) U slučaju zahtjeva za odgodu plaćanja gdje ukupan iznos potraživanja pravne osobe prelazi 25.000 kuna, a fizičke osobe-građanina 50.000 kuna kao i u slučaju kada se odgoda naplate na razdoblje dulje od 12 mjeseci obvezno su potrebna sredstva osiguranja naplate.

(5) Sredstva osiguranja naplate mogu biti: neopoziva garancija banke, zalog vrijednosnih papira, založno pravo na nekretninama, pokretninama i pravu građenja, zadužnica ili jamstvo drugih trgovačkih društava solidnog boniteta.

(6) Za vrijeme trajanja odgode obračunavaju se zakonske zatezne kamate.

Članak 25.

(1) Sa dužnicima čiji je zahtjev odobren zaključuje se upravni ugovor.

(2) U slučaju iz članka 24. stavka 4. upravni ugovor se neće zaključiti ako dužnik prethodno ne dostavi jedno od sredstava osiguranja.

(3) Izuzetno od stavka 2. ovog članka založno pravo na nekretnini nije potrebno dostaviti ukoliko je isto predviđeno samim upravnim ugovorom.

(4) Ako se dužnik ne pridržava rokova iz odluke o odgodi plaćanja, upravni će se ugovor raskinuti te pokrenuti postupak ovrhe.

(5) U slučaju da je protiv dužnika, s kojim je zaključen upravni ugovor, ranije pokrenut ovršni postupak, isti će se obustaviti po zahtjevu dužnika ili po službenoj dužnosti nakon zaključenja upravnog ugovora.

(6) U slučaju da je dužniku odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga, isti dužnik ne može podnijeti novi zahtjev za odgodom plaćanja ili obročnom otplatom prije isteka roka od 5 (pet) godina.

Članak 26.

U pokrenutim postupcima ovrhe donošenjem rješenja o ovrsi, rješenjem utvrđene troškove ovrhe neće se naplaćivati ukoliko dužnik uplati iznos duga prije dostave rješenja tijelu nadležnom za provedbu ovrhe.

VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 27.

(1) Grad se može dugoročno zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća i Vlade Republike Hrvatske.

(2) Ukupna godišnja obveza Grada može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona.

Članak 28.

(1) Obveze Proračuna na ime kamata i otplate glavnice po kreditima te obveze po danim jamstvima koje dospijevaju u 2019.godini iskazane su u Računu prihoda i rashoda Proračuna, razdjel 002-Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Program 2080- Otplate kredita i to po osnovi:

a.kredita za izgradnju Centra Gervais u iznosu od 524.800 kuna kamata i 2.720.000 kuna glavnice (Aktivnost K208003- Izgradnja Doma umjetnosti)

b.jamstva komunalnom društvu Komunalac d.o.o. (Liburnijske vode d.o.o.) u iznosu od 3.140.800 kuna (Aktivnost K208002- Vodoopskrba i kanalizacija).

(2) Očekivani iznos ukupnog duga Grada i proračunskih korisnika na kraju 2019. godine iznositi će 41.595.548 kuna što uključuje:

a.glavnicu i kamate po osnovi kredita za izgradnju Centra Gervais u iznosu od 35.688,048 kuna,

b.dana jamstva za izgradnju vodoopskrbe 5.907.500 kuna,

Članak 29.

(1) Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, gradonačelnik može donijeti odluku kojom se Grad kratkoročno zadužuje, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

(2) Grad se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovne banke u kojoj Grad ima otvoren račun ili kod drugih poslovnih banaka i kreditnih institucija do ukupne visine od 15.000.000,00 kn.

(3) Odluku o odabiri banke ili druge kreditne institucije donosi gradonačelnik.

Članak 30.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnim vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Gradonačelnika i uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Članak 31.

(1) Gradonačelnik također može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan Zakonom.

(2) Grad je obvezan prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

(3) Ugovore o jamstvu sklapa Gradonačelnik.

VIII.PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 32.

(1) Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2) Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje i godišnje financijske izvještaje svog plana Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu.

Članak 33.

(1) Proračunski korisnici dužni su dostaviti godišnji i polugodišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana, izvještaj o radu te prijedlog o korištenju neutrošenih sredstava) Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja utvrđenih Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 3/15).

(2) Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti dužan je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika dostaviti Gradonačelniku u daljnjem roku od mjesec dana od isteka roka iz stavka 2. ovog članka.

VII.OVLASTI I ODGOVORNOSTI ČELNIKA JLS I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 34.

(1) Gradonačelnik, čelnici proračunskih korisnika te čelnici upravnih odjela odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela proračuna iz svoga djelokruga te za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

(2) Gradonačelnik, čelnici proračunskih korisnika te čelnici upravnih odjela su odgovorni za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

(3) Gradonačelnik i čelnici proračunskih korisnika mogu određena prava unutarnjim propisima u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu prenijeti na druge osobe.

VIII.NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA I OSTALIH KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Članak 35.

(1) Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti ovlašten je kod proračunskih korisnika kao i kod ostalih korisnika proračunskih sredstava obavljati nadzor utroška sredstava proračuna za namjene za koje su sredstva osigurana.

(2) U slučaju da se nadzorom iz stavka 1. ovog članka utvrdi da je proračunski korisnik odnosno korisnik proračunskih sredstava Proračuna utrošio nenemjenski, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti naložiti će istome povrat sredstava u Proračun Grada.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/18-01/9

URBROJ: 2156/01-03-01-18-2

Opatija, 19.prosinac 2018.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr