SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 43. Petak, 21. prosinca 2018.
GRAD OPATIJA

86.

Na temelju odredbi članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/ 12, 94/13, 85/15 i 19/16), i članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine, donijelo je

Program
javnih potreba u sportu Grada Opatije
za 2019. godinu

OPIS PROGRAMA

Javnim potrebama u sportu potiče se amaterski sport te promiče sport kao zdrav i poželjan način života. Ovim programom omogućava se djeci i mladima jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti kako bi se bavili sportom što duže.

Dodatno se stimulira vrhunske sportaše koji su temeljem ostvarenih rezultata rangirani u jednu od prve tri kategorije, a po Kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO).

Osim promidžbe sporta, cilj sportskih manifestacija je i turistička promidžba Grada.

Sportske aktivnosti provode se u postojećim objektima na području grada Opatije (sportska dvorana Marino Cvetković, dvorana Doma Liburnija, dvorana OŠ R. K. Jeretov, nogometno igralište, teniski tereni, akvatorij ispred Opatije, boćarski tereni u Opatiji, Iki, Veprincu, Poljanama, Dobreću i Pobrima), a VK Opatija 1981 treninge u zimskom periodu održava u Rijeci na bazenu Kantrida, a za potrebe sportske škole koriste se bazeni opatijskih hotela.

Cilj Programa javnih potreba u sportu je omogućiti što većem broju ljudi bavljenje organiziranim sportskim i rekreativnim aktivnostima pod stručnim vodstvom, čime se osigurava ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije, zdravstvena zaštita djece) i posebnih ciljeva (prvenstveno očuvanje zdravlja djece, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece).

Cilj je i nadalje zadržati što veći broj djece i mladih u sportskoj djelatnosti, a što će se u narednom periodu pratiti kroz broj sportskih škola i ekipa podmlatka te eventualnim formiranjem novih sportskih udruga koje će ponuditi nove sadržaje.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o sportu (»Narodne novine« 71/06, 150/08, 124/ 10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Kriteriji za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu (usvojila Skupština Sportskog saveza na sjednici 22. siječnja 2015. godine), Izmjene i dopune Kriterija (usvojila Skupština Sportskog saveza na sjednici 17. prosinca 2015. godine), Izmjene i dopune Kriterija (usvojila Skupština Sportskog saveza na sjednici 20. veljače 2017. godine), Izmjene i dopune Kriterija (usvojila Skupština Sportskog saveza na sjednici 13. studenog 2017. godine), Izmjene i dopune Kriterija (usvojila Skupština Sportskog saveza na sjednici 13. veljače 2018. godine), Izmjene i dopune Kriterija (usvojila Skupština Sportskog saveza na sjednici 26. travnja 2018. godine), Izmjene i dopune Kriterija (usvojila Skupština Sportskog saveza na sjednici 27. studenog 2018. godine) i Kriteriji za sufinanciranje sportskih manifestacija (usvojila Skupština Sportskog saveza na sjednici 27. studenog 2018. godine)

Sredstva namijenjena za provedbu Programa javnih potreba u sportu u nadležnosti Sportskog saveza osiguravaju se u Proračunu Grada Opatije. Način doznake osiguranih sredstava definirat će se Ugovorom o sufinanciranju između Grada Opatije i Sportskog saveza.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU SADRŽI SLIJEDEĆE AKTIVNOSTI:

-redovan rad sportskih klubova

-rad Sportskog saveza

-zdravstvena zaštita

-sport osoba s invaliditetom

-stručni rad u sportu i školovanje trenera

-sportsko rekreativne aktivnosti građana

-vrhunski sportaši

-opremanje sportskih klubova.

-manifestacije i

-osiguranje prostornih uvjeta

1. REDOVAN RAD SPORTSKIH KLUBOVA

Kroz redovan rad sportskih klubova sufinanciraju se sportske udruge s područja Grada Opatije, ukupno 36 sportskih udruga s oko 1.200 aktivnih sportaša svih dobnih skupina.

Kriteriji za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu su temelj kojim se utvrđuje raspodjela sredstava za poticanje i promicanje sporta, rad sportskih škola, naknade voditeljima za organizirani rad s ekipama podmlatka, sredstva za organiziranje i provođenje sustava natjecanja (kotizacije, startnine, registracije igrača, troškove natjecanja u okviru prvenstva Republike Hrvatske u rangu od županijskih ligaških natjecanja do prve nacionalne lige, troškove natjecanja kupa RH, te troškovi službenih natjecanja na kojima se ostvaruju bodovi za rejting natjecatelja i izbor članova reprezentativnih vrsta), te sufinanciranje paušalnim iznosima rad klubova sukladno kriterijima.

Nakon što Skupština Sportskog saveza usvoji raspodjelu sredstava po klubovima i namjenama, ista će se dostaviti u nadležni gradski odjel.

Sportski savez će temeljem usvojene raspodjele sa sportskim klubovima zaključiti ugovore.

Sportski savez će prenositi financijska sredstva na račune korisnika tijekom 2019. godine. O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava Sportski savez će Gradu Opatiji podnositi polugodišnje i godišnje izvješće. Nadležni odjel Grada Opatije će sukladno zakonskim odredbama pratiti i nadzirati izvršenje Programa te pratiti korištenje i utrošak programskih sredstava.

2. RAD SPORTSKOG SAVEZA

Rad Sportskog saveza prvenstveno podrazumijeva praćenje djelatnosti Sportskog saveza, sportske zajednice osnovane na području jedinice lokalne samouprave Grada Opatije, koja se bavi poslovima određenim Zakonom o sportu i kojoj se osiguravaju sredstva za rad.

Sportski savez unutar svoga djelokruga poglavito:

.usklađuje aktivnosti svojih članica, prikuplja podatke o njihovu djelovanju, te vodi potrebne evidencije,

.potiče i promiče sport u skladu sa razvojnim programima sporta, osobito sport djece i mladeži,

.objedinjuje i usklađuje programe sporta te predlaže program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovu ostvarivanju,

.surađuje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora

.obavljaju i druge poslove i zadaće

Poslovi utvrđeni zakonom i Statutom Sportskog saveza obavljaju se sukladno odlukama Skupštine Sportskog saveza. Sredstva u 2019. godini potrebno je osigurati za:

-troškove zaposlenika

-organizaciju svečanosti proglašenja najuspješnijih sportaša i sportskih djelatnika grada Opatije,

-nagrade uspješnim sportašima,

-organizaciju manifestacije »Opatijski sportski dan«,

-troškove izrade brošure Reci DA sportu u Opatiji,

-usluge knjigovodstva,

-troškove nabave opreme, (zbog povećanog opsega rada planira se zaposliti djelatnik te je potrebna dodatna informatička i uredska oprema)

-troškove telekomunikacijskih usluga,

-troškove konzalting usluga,

-materijalne troškove,

-troškove usluge zaštite na radu

-troškove banke,

-troškove web hostinga,

-troškove održavanja web stranica,

-režijske troškove,

-troškove vođenja propisanih evidencija i ostalih administrativnih poslova,

-troškove funkcioniranja Izvršnog odbora,

-troškove funkcioniranja Skupštine saveza,

-troškove posjeta sportskim organizacijama, te

-troškove odlazaka na programe edukacije i
koordinacije

3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

U suradnji s ovlaštenim subjektom organizira se Program zdravstvene zaštite sportaša kroz godišnji sistematski pregled za potreban broj sportaša (natjecatelja u postupku prve registracije ili registriranih za nastup na službenim natjecanjima u organizaciji granskih županijskih i nacionalnih saveza), temeljem Registra sportaša grada Opatije. Očekivani broj korisnika u 2019. godini je 1200 sportaša (pregledi se obavljaju 2 puta godišnje).

Sportski savez će s pružateljem usluge sklopiti ugovor.

4. SPORT OSOBA S INVALIDITETOM

Planirana sredstva predviđena su za odlaske osoba s invaliditetom članova klubova članica Sportskog saveza na državna prvenstva i ostala natjecanja pod ingerencijom Hrvatskog paraolimpijskog odbora s ciljem uključivanja što većeg broja osoba s invaliditetom u sport.

5.STRUČNI RAD U SPORTU I ŠKOLOVANJE
TRENERA

Kroz stručni rad u sportu i školovanje trenera osiguravaju se sredstva za:

-uključivanje trenera u sustav stručnog usavršavanja s ciljem ostvarivanja razine utvrđene Zakonom o sportu,

-školovanje i doškolovanje trenera,

-uključivanje u programe edukacije za licenciranje trenera

-obvezni seminari za redovno godišnje produženje licence

6.SPORTSKO REKREATIVNE AKTIVNOSTI
GRAĐANA

Sportsko-rekreativne aktivnosti građana provode udruge za sportsku rekreaciju kroz organizaciju ljetnih i zimskih sportskih kampova za djecu (voditelj, prijevoz, korištenje objekata).

7. VRHUNSKI SPORTAŠI

Osiguravaju se sredstva za praćenje vrhunskih sportaša temeljem dostavljenih rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskih sportaša/Hrvatskog paraolimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša s invaliditetom. Sportski savez skrbi o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava i to:

-sufinanciranje vrhunskih sportaša kategoriziranih od strane Hrvatskog olimpijskog odbora (I, II i III kategorija)

-sufinanciranje vrhunskih sportaša kategoriziranih od strane Hrvatskog paraolimpijskog odbora (I, II i III kategorija)

8. OPREMANJE SPORTSKIH KLUBOVA

Opremanje sportskih klubova sufinancira se klubovima, članicama Sportskog saveza temeljem odluke Izvršnog odbora Sportskog saveza.

9. MANIFESTACIJE

Sufinanciranje manifestacija klubova članica Sportskog saveza temeljem Kriterija za sufinanciranje sportskih manifestacija.

10. OSIGURANJE PROSTORNIH UVJETA

Za neometani rad sportskih klubova neophodno je osigurati prostorne uvjete za trening i provođenje sustava natjecanja i to primarno za podmirenje troškova korištenja Sportske dvorane Marino Cvetković..

Za Vaterpolo klub Opatija 1981 odnosno za potrebe rada vaterpolo škole osiguravaju se sredstva za korištenje bazena na području Grada Opatije u hotelskim objektima.

Za Nogometni klub Opatija osiguravaju se sredstva za redovito održavanje nogometnog travnjaka, a koja se od ove godine iskazuju na poziciji ovog programa.

U 2019. godini planira se izrada glavnog projekta rekonstrukcije nogometnog igrališta u Opatiji.

Troškovi vezani uz osiguranje prostornih uvjeta podmiruju se direktno iz Proračuna Grada.

KLASA: 620-01/18-01/18

URBROJ: 2156/01-03-01-18-3

Opatija, 19. prosinac 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr