SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD RAB

6.

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/ 18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 28. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I.                    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti, obveznici i način utvrđivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa na području Grada Raba i to:

-područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa,

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa,

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

Odredbe ove odluke na odgovarajući se način primjenjuju i kod određivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa na području Grada Raba u postupcima koji se vode temeljem zakona kojim se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje, koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada Raba i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada Raba koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Sredstva komunalnog doprinosa raspoređuju se za namjene utvrđene prethodnim stavkom ovog članka sukladno programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

II.                 OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

U slučaju da je zemljšte iz prethodnog stavka ovog članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, suvlasnici kao obveznici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori kao obveznici plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako se pisanim ugovorom ne dogovore drugačije.

Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa sukladno članku 19. i članku 20. ove Odluke imaju suvlasnici samo u veličini njihovog suvlasničkog dijela.

Grad Rab ne plaća komunalni doprinos na svom području.

III.              NAČIN OBRAČUNA, VISINA I NAČIN
PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Upravni odjel Grada Raba nadležan za poslove komunalnog gospodarstva donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

Članak 6.

Iznos komunalnog doprinosa rezultat je množenja obujma, odnosno površine građevine, utvrđenih na način opisan u članku 5. i članku 6. i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa utvrđene za pojedine zone navedene u članku 7.

Članak 7.

S obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone, na području Grada Raba utvrđuju se sljedeće zone za obračun komunalnog doprinosa:

I. ZONA:

-cijelo naselje Rab,

-cijelo naselje Barbat,

-cijelo naselje Banjol,

-područje unutar granica:

od križanja sa nerazvrstanom cestom OA 62 (Brni), nerazvrstanom cestom OA 62 do županijske ceste Ž 5139, crtom iza vatrogasnog doma, iza zgrade POS-a, do nerazvrstane ceste OA 48 (uz novi Dom zdravlja), nerazvrstanom ceste OA 48 do županijske ceste Ž 5139, županijskom cestom Ž 5139 do križanja sa lokalnom cestom L 58105 (cesta za Suhu puntu), lokalnom cestom L 58105 do heliodroma na Solinama,

-područje unutar granica u naselju Kampor:

Punta Kampora uključujući Mel, turističkom cestom uz Plogar do ceste za Slovensko groblje te cestom za Slovensko groblje do županijske ceste Ž5139 te istom natrag do Punte Kampora. Područja Suha punta i Matovica,

-područje naselja Supetarska Draga osim navedenog u II. zoni,

II. ZONA:

-preostali dio naselja Kampor,

-naselje Mundanije,

-područje u naselju Supetarska Draga:

od nerazvrstane ceste OA 31 (cesta do sv. Petra), spoj sa nerazvrstanom cestom OA 30, cestom OA 30 do državne ceste D 105, državnom cestom D 105 do nerazvrstane ceste OA 29 do kraja iste.

III. ZONA:

-otoci: Goli otok i Sveti Grgur,

IV. ZONA:

-Radna zona Mišnjak.

Članak 8.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se u kunama po prostornom metru m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici posebno za svaku zonu iz članka 7. ove Odluke.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka iznosi:

-za I. zonu 96,00 kn/m3,

-za II. zonu 84,00 kn/m3,

-za III. zonu 32,00 kn/m3

-za IV. zonu prema tablici kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 9.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravno tijelo Grada Raba nadležno za poslove komunalnog gospodarstva u skladu s ovom odlukom u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

Ako je Grad Rab u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopio ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i u skladu s tim ugovorom.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, osim ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Članak 10.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

Članak 11.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

1. podatke o obvezniku komunalnog doprinosa

2. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti

3. obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i

4. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zakonske zatezne kamate.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 12.

Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja.

Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole.

Članak 13.

Upravno tijelo Grada Raba nadležno za poslove komunalnog gospodarstva izmijenit će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa.

Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obračunat će se komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu u skladu s kojom je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Članak 14.

Upravno tijelo Grada Raba nadležno za poslove komunalnog gospodarstva poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Članak 15.

Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području iste jedinice lokalne samouprave, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.

Članak 16.

Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Upravno tijelo Grada Raba nadležno za poslove komunalnog gospodarstva može odobriti obročnu otplatu komunalnog doprinosa na dvanaest mjesečnih obroka. Prvi obrok u visini 30% od ukupnog iznosa dospijeva u roku od petnaest (15) dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. Gradonačelnik Grada Raba odobrit će na zahtjev stranke duži period obročne otplate, ne duži od 24 mjeseca.

Članak 17.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se za iznose utvrđenog komunalnog doprinosa od 25.000,00 kuna i veće pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje plaćanja kao što je garancija banke, bjanko zadužnica ili upis hipoteke na imovinu.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke.

U slučaju kada obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ne plati dva uzastopna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

IV.              OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 18.

U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa:

- Grad Rab,

- trgovačka društva i ustanove kojih je Grad Rab osnivač ili većinski vlasnik u slučaju izgradnje građevina koje služe obavljanju njihove djelatnosti,

- investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture, trafostanice i javne govornice, javne garaže, parkirališta, čekaonice u gradskom i prigradskom prometu,

- investitore koji grade objekte za javnu kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, (kino dvorane, muzeji, galerije, igrališta, bazeni, sportske dvorane i sl.), dječja igrališta, objekte socijalne zaštite i zdravstva, te objekte za profesionalnu vatrogasnu djelatnost

- dragovoljci iz Domovinskog rata iz članka 5. stavka 1. i stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj: 121/17).

Članak 19.

Vlasnici građevinske čestice odnosno investitori koji imaju mjesto prebivališta na području Grada Raba deset ili više godina ostvaruju pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa samo za rješavanje vlastitog stambenog pitanja kako slijedi:

- za 90% za građevine obujma do 450 m3,

- za 80% za građevine obujma od 451 m3 do 900 m3,

- za 70% za građevine obujma od 901 m3 do 1200 m3,

- za 50% za građevine obujma od 1201 m3 do 1500 m3

- za građevine preko 1500 m3 nema prava na oslobođenje.

Kao dokaz da nema riješeno stambeno pitanje, podnositelj zahtjeva dužan je za sebe, te za članove uže obitelji, dostaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika i potvrdu zemljišno knjižnog odjela i ureda za katastar da nema u vlasništvu i posjedu kuću ili stan na području Grada Raba, a kao dokaz mjesta prebivališta na području Grada Raba uvjerenje MUP-a.

Kod djelomičnog oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dozvoljava Gradu Rabu upis založnog prava na predmetnoj nekretnini u visini odobrenog popusta, koji traje do isteka roka od 10 (deset) godina od pravomoćnosti rješenja.

Gradsko vijeće može, na prijedlog Gradonačelnika, u potpunosti ili djelomično osloboditi od plaćanja investitore koji grade gospodarske objekte od posebnog interesa za Grad, objekte javnog ili infrastrukturnog karaktera uz uvjet da imaju sjedište obrta ili tvrtke na području grada.

Zahtjevu za oslobađenje od plaćanja komunalnog doprinosa prilažu srednji i veliki gospodarski subjekti studiju ekonomske isplativosti, a mali gospodarski subjekti i obrtnici izjavu sa planom zapošljavanja.

Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ne ostvaruju vlasnici građevne čestice i investitori koji grade višestambene građevine.

Vlasnik, odnosno investitor, kojem je već jednom obračunat komunalni doprinos u smanjenom iznosu, odnosno ako je bio u potpunosti oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa primjenom odredbi ovoga članka, u slučaju ponovne gradnje, dogradnje, nadogradnje i sl. nema pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa prema kriterijima iz stavka 1. ovog članka.

U slučaju gradnje, dogradnje, nadogradnje i sl. u obračun komunalnog doprinosa uzima se cjelokupni obujam novonastale građevine od kojeg se oduzima obujam postojeće građevine.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na investitore koji su imali prebivalište u Gradu Rabu bez obzira da li su u međuvremenu promijenili prebivalište pod uvjetom da je ukupno vrijeme prebivališta na području Grada Raba više od 10 godina te da su u vrijeme podnošenja zahtjeva prijavljeni na području Grada Raba.

Članak 20.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji imaju mjesto prebivališta na području Grada Raba deset ili više godina, a koji po važećoj ili ranijim odlukama o komunalnom doprinosu do sada nisu ostvarili pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa pozivajući se na status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili po nekom drugom osnovu imaju pravo na dodatni popust pri obračunu komunalnog doprinosa pri gradnji građevine za stanovanje, neovisno o tome da li u vlasništvu ili posjedu oni ili članovi njihove uže obitelji na području Grada Raba imaju stan ili obiteljsku kuću.

Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa osobama iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na način da se dodatni popust obračunava na iznos obveze koja je prethodno utvrđena primjenom kriterija iz članka 19. stavak 1. ove Odluke koji se inače u svim ostalim slučajevima priznaje samo vlasnicima građevinske čestice odnosno investitorima koji pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruju za rješavanje vlastitog stambenog pitanja.

Dodatni popust obračunava se hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveli:

- do 4 mjeseca 20%,

- od 4 do 6 mjeseci 40%,

- od 6 do 12 mjeseci 50%,

- od 12 do 24 mjeseca 60%,

- od 24 do 36 mjeseci 70%,

- od 36 do 48 mjeseci 80%

- više od 48 mjeseci 100%.

Dragovoljcima iz Domovinskog rata iz članka 5. stavka 1. i stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17) popust se obračunava u iznosu od 100%.

Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i status dragovoljca iz Domovinskog rata s podacima o vremenu provedenom u obrani suvereniteta Republike Hrvatske dokazuje se potvrdom Ministarstva nadležnog za obranu odnosno Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Kod oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa primjenom ovog članka obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dozvoljava Gradu Rabu upis založnog prava na predmetnoj nekretnini ili dijelu nekretnine u visini odobrenog popusta, koji traje do isteka roka od 10 (deset) godina od pravomoćnosti rješenja.

Članak 21.

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa fizičkoj osobi koja je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili fizičkoj osobi koja ostvaruje prihod od poljoprivredne djelatnosti, odnosno koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću samo za vlastite potrebe, prilikom određivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa na području Grada Raba za nezakonito izgrađene gospodarske odnosno poljoprivredne objekte (štale, svinjci, kokošinjci, sjenici, spremišta za poljoprivredne i druge strojeve i alate i dr.) u postupcima koji se vode temeljem zakona kojim se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 50 %.

Članak 22.

Ako je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koristio povlasticu prema članku 19. i članku 20. ove Odluke i objekt proda, daruje ili u cijelosti otuđi u roku od 10 (deset) godina od dana pravomoćnosti rješenja, obvezan je platiti komunalni doprinos kojeg je bio oslobođen, osim u slučaju darovanja nasljedniku prvog nasljednog reda.

V.                ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 34/01, 36/04, 04/05, 06/07, 09/09, 21/10, 38/11, 08/13 i 33/13).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/19-01/01

URBROJ: 2169-01-02/7-19-2

Rab, 28. siječnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51280&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr