SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

4.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13 i 43/18) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa u Općini Malinska-Dubašnica i to:

-područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Malinska-Dubašnica,

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama,

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Komunalni doprinos je prihod Općine Malinska-Dubašnica koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

II.OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa. (u daljnjem tekstu: Obveznik).

U slučaju da postoji više vlasnika odnosno investitora na istom zemljištu na kojem se gradi ili nalazi ozakonjena građevina, vlasnici odnosno investitori su obveznici plaćanja komunalnog doprinosa u jednakim dijelovima, odnosno u drugim omjerima o čemu su dužni očitovati se pisanom izjavom.

III.OBRAČUN OKMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade, te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

IV.ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA

Članak 6.

U Općini Malinska-Dubašnica utvrđuju se područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

I.zona - GP-1: Malinska, Radići, GP-2: Bogovići, Zidarići, Milčetići, GP-2-1: Cuklićevo, GP-2-2: Bogovići - istok, GP-3: Rova, GP-4: Porat, Vantačići, GP-4-1: Valica, T1-1: Haludovo, T1-2: Haludovo II, T1-3: Porat - zapad, T1-4: Malin, T1-5: Hrusta, R1-1: Haludovo, R1-4: Bogovići, R1-5: Porat, R2-1: Haludovo II, R2-2: Haludovo, R2-3: Malinska - Malin, R2-4: Vrtača, R2-5: Rova, R2-6: Vantačići, R2-7 Porat, G- 1: groblje Bogovići

-II. zona - - GP-5: Sveti Vid-Miholjice, Maršići, GP-6: Turčići, GP-7: Kremenići, Žgombići, R1-2: Miholjice, K-1: Sveti Vid - sjever, K-2: Sveti Vid - jug

-III. zona - GP-8: Oštrobradići, GP-9: Barušići, Ljutići, GP-9-1 Ljutići, GP-10: Sveti Ivan, Sveti Anton, GP-11: Sabljići, GP-12: Milovčići, K-3: Barušići, R1-3: Sveti Ivan, G-2: groblje Sveti Vid, G-3: Staro groblje

Područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa definirana su prema Prostornom planu Općine Malinska - Dubašnica.

Za građevine izvan građevinske zone komunalni doprinos se obračunava prema zoni koja je najbliža toj građevinskoj čestici.

V.JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG
DOPRINOSA

Članak 7.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture, iskazana u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

Zona   Iznos

I.          138,00

II.        120,00

III.       90,00

VI.NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica u skladu s ovom Odlukom u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole, nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji, donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Na dospjeli a neplaćeni iznos komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata.

Članak 9.

Rješenje o komunalnom doprinosu obvezno sadrži:

1.podatke o obvezniku komunalnog doprinosa,

2.iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

3.obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

4.prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu, koja se gradi ili je izgrađena, s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Članak 10.

Komunalni se doprinos plaća odjednom u roku od petnaest dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Iznimno, rješenjem o komunalnom doprinosu obvezniku se, na njegov zahtjev, može odobriti obročna otplata za iznose veće od 30.000,00 kn.

Obročna otplata komunalnog doprinosa na zahtjev obveznika može se odobriti:

-obvezniku koji gradi stambenu ili poslovnu građevinu može se odobriti obročna otplata u dva jednaka obroka na način da prvi obrok dospjeva osmog dana od dana izvršnosti rješenja, a drugi obrok u roku od 6 mjeseca od dana izvršnosti rješenja,

-obvezniku koji gradi stambeni objekt namjenjen stambenom zbrinjavanju može se odobriti obročna otplata u tri obroka od kojih prva rata u iznosu od 40% ukupne obveze dospjeva osmog dana od dana izvršnosti rješenja, a preostala dva obroka u jednakom iznosu dospjevaju u roku od 12, odnosno 24 mjeseca od dana izvršnosti rješenja.

U slučaju iz alineje 2. prethodnog stavka, obveznik je dužan uz zahtjev za obročnom otplatom priložiti ovjerenu izjavu kojom potvrđuje da ne posjeduje druge stambene nekretnine.

Obročna otplata komunalnog doprinosa odobrit će se uz uvjet upisa založnog prava na nekretnini u visini obveze neotplaćenog dijela komunalnog doprinosa.

Članak 11.

Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa bez obračuna kamata od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat, ako je obveznik ishodio pravomoćni akt na temelju kojeg se može graditi, ali nije započeo s gradnjom tijekom važenja tog akta.

Ukoliko je obveznik komunalnog doprinosa iskoristio svoje pravo na povrat komunalnog doprinosa prema stavku 1. ovog članka Odluke , onda gubi pravo da mu se suglasno zakonu komunalni doprinos uračuna kao plaćeni dio komunalnog doprinosa za novo građenje na istom ili drugom zemljištu na području Općine Malinska- Dubašnica.

Po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora poništit će se izvršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu i odredit će se povrat uplaćenog komunalnog doprinosa bez obračuna kamata od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat, u roku koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja, ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa upravno tijelo nadležno za komunalni sustav i zaštitu okoliša odlučuje rješenjem.

VII.OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 12.

Općina Malinska - Dubašnica ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

1.komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova

2.prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture

3.nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova

4.sportskih i dječjih igrališta

5.ograda, zidova i potpornih zidova

6.parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

7.spomenika.

Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica može osloboditi u potpunosti ili u dijelu obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova, trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Malinska - Dubašnica, Primorsko - goranske županije i Republike Hrvatske.

Članak 13.

Investitor - fizička osoba koja ima prebivalište na području Općine Malinska - Dubašnica neprekidno posljednjih najmanje 10 godina ili najmanje 20 godina tijekom života ima pravo na jednokratni popust u iznosu od 50% iznosa komunalnog doprinosa za dio objekta do 1.000 m3, za gradnju svih tipova građevina, u svim zonama osim u zonama poslovne namjene, uz uvjet da nemaju nikakvih dugovanja prema Općini Malinska - Dubašnica iz bilo kojeg osnova.

Ukoliko građevina za koju se koristi popust iz stavka 1. ovog članka ima manje od 1.000 m3, investitor ima pravo iskoristiti razliku popusta do 1.000 m3 kod izgradnje drugih građevina.

U slučaju ako kod izgradnje jedne građevine, kada postoji više investitora koji ostvaruju pravo na popust iz stavka 1. ovog članka, isti ukupno mogu ostvariti popust u jednakim dijelovima ukoliko se zahtjevom ne očituju drugačije, na ukupan obujam od najviše 1.000 m3.

Članak 14.

Investitori koji grade objekte tipa hotel oslobađaju se plaćanja 20% obveze komunalnog doprinosa.

Investitori koji grade objekte poslovno-proizvodne namjene u zonama poslovne namjene, uz uvjet da nemaju nikakvih dugovanja prema Općini Malinska - Dubašnica iz bilo kojeg osnova i imaju sjedište tvrtke ili obrta na području Općine Malinska - Dubašnica oslobađaju se plaćanja 30% obveze komunalnog doprinosa.

Popusti iz ovog članka mogu se iskoristiti u slučaju izgradnje nove građevine, dogradnje postojeće građevine i legalizaciju postojećih građevina unutar građevinskog područja.

Članak 15.

Investitori koji grade ili vrše legalizaciju objekta isključivo poljoprivredne namjene izvan građevinskog područja koje podrazumijeva sve proizvodne građevine na gospodarstvu, građevine za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te sve prateće građevine koje služe odvijanju tehnološkog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se plaćanja 50% obveze komunalnog doprinosa.

Oslobođenje iz stavka 4. ovog članka može iskoristiti jedino investitor - fizička osoba koja ima prebivalište na području Općine Malinska - Dubašnica neprekidno najmanje 10 godina ili 20 godina tijekom života i pravna osoba registrirana u Općini Malinska - Dubašnica, uz uvjet da nema nikakvih dugovanja prema Općini Malinska - Dubašnica s bilo kojeg osnova i uz uvjet da se zgrada koristila i da se koristi u svrhu navedenu u prethodnom članku.

U slučaju prenamjene objekta za koji je investitor ostvario popust iz stavka 1. i 2. ovog članka, investitor je dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa.

Članak 16.

Investitor iz članka 13. stavak 1., koji je ujedno i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, ima pravo na dodatni popust na iznos komunalnog doprinosa umanjenog prema odredbama iz članka 11. stavak 1. prema kriteriju dana provedenih na ratištu kako slijedi:

-do 30 dana provedenih na ratištu 5%

-od 31 do 100 dana provedenih na ratištu 10% i

-za 101 i više dana provedenih na ratištu 20%.

Članak 17.

Iznimno od odredbi članka 13. i 16. ove Odluke, kod ozakonjenja pretežno stambene zgrade i pomoćne zgrade u funkciji osnovne zgrade koje podliježu obračunu komunalnog doprinosa, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji je u trenutku podnošenja zahtjeva:

-korisnik pomoći za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, što dokazuje važećim rješenjem Centra za socijalnu skrb,

-nezaposlena osoba, što dokazuje potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz uvjet da njen prihod, odnosno, sveukupni prihod članova kućanstva nije veći od 3.000,00 kn neto mjesečno, što dokazuje potvrdom porezne uprave,

-invalid sa minimalno 50% invaliditeta, što dokazuje odgovarajućim aktom o utvrđenoj invalidnosti i

-umirovljenik, stariji od 70. godine i čija su neto primanja do 3.000,00 kn mjesečno,

uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište najmanje 5 godina na području Općine Malinska-Dubašnica od dana zaprimanja zahtjeva za obračun obveze komunalnog doprinosa odobrava se 20% popusta na ukupan iznos komunalnog doprinosa.

Obveznik iz stavka 1. ovoga članka dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje komunalnog doprinosa Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska- Dubašnica, dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta.

Članak 18.

Ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, fizička ili pravna osobi koji ozakonjuje stambenu ili poslovnu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13, 65/ 17), komunalni doprinos plati jednokratno u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja odobriti će se 10% popusta.

Članak 19.

Rješenjem o komunalnom doprinosu za ozakonjenje zgrada kod jednokratnog plaćanja u cijelosti iz članka 18. ove odluke utvrditi će se visina punog iznosa komunalnog doprinosa bez popusta i iznos komunalnog doprinosa sa 10% popusta koji vrijedi do isteka roka odnosno do 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Propuštanjem plaćanja cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa s popustom u roku, neovisno o tome da li plaćanje nije izvršeno u dijelu ili u cijelosti te neovisno o razlozima neplaćanja, obveznik nema pravo na popust i obvezan je platiti visinu komunalnog doprinosa obračunatog bez popusta, sa zateznom kamatom koja se obračunava na dospjeli neotplaćeni dio tog iznosa bez popusta.

Članak 20.

Ostvarivanje prava na oslobađanje, odnosno popust na plaćanje komunalnog doprinosa iz članka 13., 14., 15., 16., 17. i 18. ostvaruje se na pisani zahtjev stranke.

Uz pisani zahtjev iz stavka 1. ovog članka stranka je dužna dostaviti dokaze kojima potvrđuje zadovoljenje uvjeta za ostvarenje prava na oslobađanje odnosno popust.

Članak 21.

U slučajevima djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja, odnosno ostvarivanja popusta na plaćanje komunalnog doprinosa sukladno odredbama članka 13., 14., 15., 16., 17. i 18. ove Odluke, nenaplaćeni a planirani iznos sredstava komunalnog doprinosa namirit će se iz općih prihoda Proračuna Općine Malinska-Dubašnica.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Obveznici koji su ostvarili pravo na popust temeljem odredbi Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 35/04), nemaju pravo na popust prema odredbama ove odluke, te se oslobađaju obveze uplate razlike do punog iznosa komunalnog doprinosa ako su otuđili objekt za koji su ostvarili popust.

Obveznici koji su ostvarili pravo na popust temeljem odredbi Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 19/10, 29/10, 55/12, 14/13, 42/13 i 43/13) nemaju pravo na popust temeljem odredbi ove Odluke osim u slučaju korištenja popusta na razmjeran dio obujma za koji nisu iskoristili popust sukladno članku 11. stavak 2. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 19/10, 29/10, 55/12, 14/13, 42/13 i 43/13).

Članak 23.

Obveznik koji koristi pravo iz stavka 13., 14., 15., 16. i 17. ove Odluke obvezuje se da neće otuđiti objekt za koji ostvaruje popust u roku od 10 godina ili je u suprotnom dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnomdoprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 19/10, 29/10,55/12, 14/13, 42/13 i 43/13).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/19-02/1

URBROJ: 2142/05-01-19-1

Malinska, 28. siječnja 2019.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr