SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

3.

Na temelju članka 27. i članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 67/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene Novine Primorsko goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 28. siječnja 2019. donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Malinska-Dubašnica

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti, te način obavljanja tih djelatnosti na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

(1)Na području Općine Malinska-Dubašnica obavljaju se slijedeće zakonom propisane komunalne djelatnosti:

1)komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4.održavanje javnih zelenih površina,

5.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6.održavanje groblja,

7.održavanje čistoće javnih površina,

8.održavanje javne rasvjete

2) uslužne komunalne djelatnosti:

1.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

2.usluge ukopa pokojnika,

3.obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2)Kao komunalne djelatnosti od značaja za Općinu Malinska-Dubašnica određuju se i:

1.zimska služba,

2.dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija,

3.veterinarsko-higijeničarski poslovi,

4.djelatnost održavanja javnih WC-a.

(3) Sadržaj komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka propisan je zakonom, s time što se ovom Odlukom pobliže određuje da se pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima i održavanjem čistoće javnih površina smatra i održavanje pomorskog dobra o kojemu je Općina dužna voditi brigu po propisima kojima se uređuje pomorsko dobro (plaže i kupališta van sustava koncesije, obalna šetnica i drugo pomorsko dobro van lučkih područja), dok se pod djelatnošću održavanje građevina, uređaja i predmeta javne nabave smatra i održavanje opreme, instalacija i uređaja postavljenih na tom pomorskom dobru (stepeništa za ulaz u more, tuševi, psihološke barijere, WC-i, kabine za presvlačenje, koševi za otpatke i sl.).

(4) Pod zimskom službom razumijeva se čišćenje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima što uključuje čišćenje od snijega i posipavanje cesta u slučaju poledice.

(5) Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca.

(6) Pod veterinarsko higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora, te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.

(7) Pod djelatnosti održavanja javnih WC-a podrazumijeva se održavanja i naplatu korištenja javnih WC-a.

II.NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI

1)Trgovačka društva u su/vlasništvu Općine Malinska- Dubašnica

Članak 3.

(1) Komunalnom društvu »Dubašnica«, društvu s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Malinske, Bogovići, Stipkino 21, OIB: 99387927460, povjerava se obavljenje djelatnosti:

1.održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

2.održavanja javnih zelenih površina,

3.održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

4.održavanja groblja,

5.održavanja čistoće javnih površina,

6.usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

7.usluge ukopa pokojnika,

(2) Komunalnom društvu »Dubašnica«, društvu s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Malinske, Bogovići, Stipkino 21, OIB: 99387927460, povjerava se vršenje javne ovlasti u obavljanju djelatnosti iz stavka 1. točke 4. i 7. ove Odluke.

(3) Javne ovlasti iz stavka 2. ovog članka obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.

(4) Protiv upravnih akata iz stavka 2. ovog članka može se izjaviti žalba Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 4.

(1) Trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d. o. o. za komunalne djelatnosti iz Krka, Vršanska 14, OIB: 04155352667, povjerava se obavljenje djelatnosti :

1.održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

2.održavanja javne rasvjete

Članak 5.

(1) Trgovačka društvu iz članka 3. i 4.komunalne djelatnosti iz istih članaka, sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora, koji zaključuje Općinski načelnik na osnovi godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Malinska- Dubašnica, kojim se utvrđuje i opseg obavljanja poslova.

(2) Trgovačka društva iz članaka 3. i 4., kojima je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti iz istih članaka dužna su obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao javnu službu i postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo, sukladno zakonu i jednom godišnje, do 31. ožujka podnijeti Općinskom vijeću izvješće o poslovanju u prethodnoj godini.

Članak 6.

(1) Trgovačko društvo »Dubašnica«, društvu s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Malinske, Bogovići, Stipkino 21, OIB: 99387927460, kojemu je povjereno obavljanje uslužnih djelatnosti iz članka 3., stavak 1., točke 6. i 7. ove Odluke, obavlja djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, u skladu sa posebnim propisima i odlukama Općinskog vijeća, donosi Opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.

(2) Opći uvjeti iz stavka 1. ovoga članka donose se uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i istima se utvrđuju:

1.uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne
usluge,

2.međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge,

3.način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

(3) Opći uvjeti iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa se u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne usluge.

(5) Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se Općih uvjeta isporuke komunalne usluge i ugovora o isporuci komunalne usluge.

2) Koncesija

Članak 7.

(1) Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Malinska-Dubašnica komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova.

(2) Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od najduže 5 godina.

Članak 8.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i i propisima kojima se uređuju koncesije

3) Ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti

Članak 9.

(1) Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti mogu obavljati na području Općine Malinska-Dubašnica komunalne djelatnosti:

1.održavanja nerazvrstanih cesta,

2.obavljanja zimske službe,

3.obavljanja usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije,

4.obavljanja veterinarsko-higijeničarskih poslova,

5.djelatnost održavanja javnih WC-a.

(2) Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi, na vrijeme od najduže 4 godine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 9/13, 50/13, 4/14, 14/14 i 11/15).

(2) Ugovori obavljanju komunalnih djelatnosti i ugovori o koncesiji zaključeni u skladu s Odlukom iz stavka 1. ovog članka, ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/19-02/1

URBROJ: 2142/05-01-19-2

Malinska, 28. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr