SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

8.

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13, 08/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na svojoj sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje se područje zona u Općini Mrkopalj u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijenti zone (Kz) za pojedine zone, koeficijenti namjene (Kn), rokovi plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za Općinu Mrkopalj koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi u kojima se u pojedinim slučajevima može u potpunosti ili djelomično odobriti oslobođenje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada je novčano javno davanje i prihod je proračuna Općine Mrkopalj a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada koristi se za sljedeće:

- financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,

- a može se i na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Mrkopalj koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Mrkopalj , ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada određuje se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.

Područje Općine Mrkopalj dijeli se u 3 zone:

- I. ZONA - Mrkopalj, Sunger

- II.ZONA - Tuk Mrkopaljski, Tuk Vojni, Brestova Draga, Begovo Razdolje

- III. ZONA - ulica Bukovac Sungerski u naselju Sunger

Članak 4.

Koeficijent zona (Kz) iznosi za:

- I. zonu 1,00

- II. zonu 0,90

- III. zonu 0,80

Članak 5.

Koeficijent namjene (Kn) iznosi za:

-stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije - 1,00

-garažni prostor - 1,00

-neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem je predviđena gradnja nekretnine za čiju izgradnju postoji pravomoćno odobrenje za gradnju - 0,05.

-za poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti - 3,00

-za poslovni prostor koji služi za obavljanje djelatnosti koje nisu proizvodne - 6,00

Za poslovni prostor koji vlasnici, odnosno korisnici prestanu koristiti, kao i za poslovni prostor u kojem nisu ni započeli obavljati poslovnu djelatnost koeficijent namjene iznosi 1,00.

Za građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti određuje se koeficijent namjene u iznosu od 10 % koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.

Članak 6.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50% ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obveznik komunalne naknade može podnijeti zahtjev za izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi ,uz koji je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije obavljao više od šest mjeseci u kalendarskoj godini.

Članak 7.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine Mrkopalj.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka obveznik komunalne naknade može podnijeti zahtjev za izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi ,uz koji je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije drugačije propisano.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba, o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 9.

Komunalna naknada utvrđuje se u godišnjem iznosu.

Komunalna naknada plaća se u obrocima tri puta godišnje s dospijećem plaćanja: do 30. travnja, do 31. kolovoza, do 31. 12. za tekuću godinu.

Na uplate nakon roka dospijeća obračunava se zakonska zatezna kamata.

Članak 10.

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se nekretnine:

1.kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane (vojarne, vježbališta i sl.),

2.koje poljoprivredna gospodarstva koriste isključivo za poljoprivrednu djelatnost

3.koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države i županije,

4.koje se upotrebljavaju za djelatnosti vatrogasnih službi,

5.koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,

6.za građevinska zemljišta na kojima su spomen obilježja, spomen područja,

7.u vlasništvu Općine i Primorsko-goranske županije u svim slučajevima u kojima bi kao vlasnici ili korisnici zgrada i građevinskog zemljišta bili neposredni obveznici plaćanja komunalne naknade,

8.u vlasništvu trgovačkih društava, javnih ustanova i pravnih osoba u većinskom vlasništvu Općine,

9.u vlasništvu trgovačkih društava, javnih ustanova i pravnih osoba iz područja javnih potreba, čija se djelatnost po zakonu financira iz proračuna Mrkopalj

10.humanitarnih organizacija,

11.političkih stranaka,

12.nacionalnih manjina,

13.udruga sindikata i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, udruge bivših političkih zatvorenika, udruge antifašističkih boraca, udruge za borbu protiv ovisnosti i udruge koje okupljaju osobe s invaliditetom,

14.ustanova namijenjenih za skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom,

15.kazališta, knjižnica, čitaonica, muzeja, umjetničkih galerija, arhiva,

16.udruga u sportu

pod uvjetom da te nekretnine njihovi vlasnici ili korisnici ne daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Članak 11.

Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta dok se ne ishodi bilo kakav pravomoćni akt za gradnju građevine na tom zemljištu.

Članak 12.

Obveznika komunalne naknade za stambeni prostor oslobodit će se, na njegov zahtjev, plaćanja za tekuću godinu pod uvjetom da ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Uz zahtjev za oslobođenje plaćanja komunalne naknade obveznik iz stavka 1. ovog članka dužan je priložiti rješenje Centra za socijalnu skrb ako obveznik prima zajamčenu minimalnu naknadu.

Članak 13.

Rješenje o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj za jednu kalendarsku godinu, po zahtjevu obveznika, uz priložene dokaze o ostvarivanju toga prava sukladno odredbama ove Odluke.

Zahtjev za ishođenje rješenja o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se svake kalendarske godine posebno najkasnije do 31. ožujka.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/01, 48/06).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-7

Mrkopalj, 30. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr