SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

7.

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09-ispr, 13/13, 19/13, 08/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se:

-zone u Općini Mrkopalj za plaćanje komunalnog doprinosa

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za pojedine zone

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

-uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obvezu plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 4.

Ovisno o pogodnosti položaja na području općine Mrkopalj i stupnju opremljenosti komunalne infrastrukture,utvrđuju se slijedeće zone za plaćanje komunalnog doprinosa i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u zoni iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

 


Zone - naselje

Jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa
po m3 građevine (kn/m3)

I. Mrkopalj, Sunger

60,00

II. Tuk Mrkopaljski, Tuk Vojni, Brestova Draga,
Begovo Razdolje


50,00

III. Ulica Bukovac Sungerski u naselju Sunger

40,00

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom

Kd = OgxJv

gdje je:

Og - obujam građevine u m3

Jv - jedinična vrijednost prema tabeli.

Članak 5.

Komunalni doprinos iznosi 5% iznosa propisanog člankom 4. ove Odluke za ozakonjenje zgrade, izgradnju ili rekonstrukciju postojećih građevina:

- za poljoprivrednu djelatnost.

Članak 6.

Komunalni doprinos iznosi 20% iznosa propisanog člankom 4. ove Odluke, za ozakonjenje zgrade, izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju postojeće građevine koja je namijenjena stanovanju ukupne veličine do 800 m3 obujma, ako je obveznik komunalnog doprinosa stanovnik Općine Mrkopalj koji ima prebivalište na području Općine Mrkopalj.

Članak 7.

Komunalni doprinos iznosi 20% iznosa propisanog člankom 4. ove Odluke, za izgradnju ili ozakonjenje garaža i spremišta, ako je obveznik komunalnog doprinosa stanovnik Općine Mrkopalj koji ima prebivalište na području Općine Mrkopalj.

Članak 8.

Komunalni doprinos iznosi 50% iznosa propisanog člankom 4. ove Odluke, za izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju postojeće građevine proizvodne namjene i turističko-ugostiteljske namjene sa smještajnim kapacitetima.

Članak 9.

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na poslovni račun Općine Mrkopalj na temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka ,ako to obveznik zatraži, a radi se o komunalnom doprinosu za objekt u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, može se odobriti odgoda početka plaćanja komunalnog doprinosa od godinu dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, općinski načelnik može, na pisani zahtjev obveznika komunalnog doprinosa, odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa.Obročno plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuje se ovisno o visini komunalnog doprinosa, kako slijedi:

- do 20.000,00 kn - 12 obroka

- 20.000,01 - 40.000,00 kn - 24 obroka

- više od 40.000,00 kn - 36 obroka

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da obveznik komunalnog doprinosa dostavi zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika radi osiguranja naplate cjelokupne tražbine Općine s osnova komunalnog doprinosa. Na iznose odobrenog obročnog plaćanja komunalnog doprinosa obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.

U slučaju obročne otplate,ako to obveznik zatraži ,a radi se o komunalnom doprinosu za objekt u postupku legalizacije nezakonito izgrađene građevine ,može se odobriti odgoda početka plaćanja komunalnog doprinosa od godinu dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. Obveznik može u svako doba preostali dug platiti odjednom.

Na dospjeli neplaćeni iznos komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata, počevši od dana dospijeća.

Članak 10.

Općina ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova

2. vojnih građevina

3.prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture

4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodovoda

5. sportskih i diečjih igrališta

6. ograda, zidova i potpornih zidova

7.parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

8. spomenika.

Članak 11.

Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se obveznici komunalnog doprinosa koji su po rješenju komunalnog redara zbog trošnosti uklonili zakonito izgrađen objekt ako podnesu zahtjev za gradnju novog objekta u roku od pet godinapo izvršnosti rješenja o obustavi rješenja o uklanjanju objekta.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na prijedlog općinskog načelnika može osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa obveznike kada su to:

- Primorsko-goranska županija i Republika Hrvatska,

- javne ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu (ili djelomičnom vlasništvu) Općine Mrkopalj, Primorsko- goranske županije i Republike Hrvatske, a kada grade objekte od interesa za Općinu Mrkopalj.

- trgovačka društva i fizičke osobe, a grade objekte od interesa za Općinu Mrkopalj.

Članak 12.

Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

Ako je Općina u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju sklopila ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim ugovorom.

Članak 13.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan Općim poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 14.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekat, na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijenit će ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora, ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništenju Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, odredit će se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.

Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu.6

Članak 16.

Komunalni doprinos koji je plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora, Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj uračunati će kao plaćeni dio komunalnog doprinosa na istom ili drugom zemljištu na području Općine Mrkopalj, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 10/17).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-6

Mrkopalj, 30. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr