SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA MRKOPALJ

6.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 67/18) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/09, 34/ 09 - ispr., 13/13, 19/13, 8/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
trgovačkom društvu Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju komunalne djelatnosti koje se povjeravaju trgovačkom društvu Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj, rok na koji se povjeravajute obveze društva prema osnivaču.

Članak 2.

Trgovačkom društvu Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj, povjerava se ,na neodređeno vrijeme, obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

- zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta

-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje groblja

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje čistoće javnih površina

-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene i uslužna komunalna djelatnost: ukop pokojnika.

Trgovačko društvo Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj, ako uz povjerenu komunalnu djelatnost obavlja i drugu djelatnost od općeg interesa i /ili tržišnu gospodarsku djelatnost,mora računovodstvene poslove za te djelatnosti obavljati odvojeno.

Obim i intenzitet obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se godišnjim ugovorima, sukladno općim aktima Općine Mrkopalj i drugim propisima kojima se pobliže uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/10, 13/11, 31/14).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-19-3

Mrkopalj, 30. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr