SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

4.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 68/2018) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 22. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

-zone na području Grada Novi Vinodolski za plaćanje komunalnog doprinosa,

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu Novi Vinodolski,

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada Novi Vinodolski i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakonom o komunalnom gospodrstvu nije propisano drugačije.

Komunalni doprinos prihod je proračuna Grada Novi Vinodolski, koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

II.OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Grad Novi Vinodolski ne plaća komunalni doprinos na svom području.

III. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni dprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine, te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo pravilnikom pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primijenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine, koje nisu zgrade, te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjenje građevine.

IV.ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA

Članak 6.

Uzimajući u obzir uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj zona u Gradu Novi Vinodolski, određuju se zone za obračun komunalnog doprinosa na području Grada Novi Vinodolski, a kako slijedi:

- I. ZONA obuhvaća u Novom Vinodolskom ulice: Šetnica dr. Franje Tuđmana, Obala kneza Branimira, Glavica, Lišanjska, Lukavice, dio ulice Senjska - objekti koji se nalaze ispod državne ceste D8, Obala dr. Josipa Sokolića, Obala Petra Krešimira IV i turističko naselje Zagori;

- II ZONA obuhvaća u Novom Vinodolskom ulice: Trg Ivana Mažuranića, Trg Vinodolskog zakona, Frankopasnki trg, Korzo hrvatskih branitelja, Braće Radić, Krasica, Žrtava fašizma, dr. Bogdana Mažuranića, Klančić, Svete Trojice, Abranska, Matije Mažuranića, Mel, Stube I, Stube II, Stari grad, Jurkovo, Kralja Tomislava, dio ulice Senjska - objekti koji se nalaze iznad državne ceste D8, Goranska, Hrastić, Riječka, Frana Mažuranića, Istarska ulica, Pod sv. Mikulj, Taklo;

- III ZONA obuhvaća u Novom Vinodolskom ulice: Lokvica, Rasadnik, Stjepana Mažuranića, Ladislava Maričića, Nova ulica, Augusta Šenoe, Kralja Zvonimira, Zagrebačka, Prilaz Mencija Klementa Crnčića, Ogulinska, Povilska, Sopot, 22. lipnja, Osap, Krmpotska, Prisika, prilaz Prisika, Ledenička, Podosap, ulica ZAVNOH-a, prilaz Jamice, Jamice, Pridolska, Zagonjska, Krminska, Vodovodna, Baroldino selo, Šćedine, Palih boraca, Josipa Mažuranića, Ivana Vončine, Antuna Mažuranića, Posteni, Prilaz, Andrije Šermana, Građanske škole, Vinodolska, Krasa, Nova krasa, Vatrogasna, Bočak, Antona Mataije, Bahalin, Mikulja, Šija, Ivanjska, Kalvarija, Zatrep, Sv. Lucije, Primorska, Selačka, Panos, u Povilama ulice: Milana Butkovića, Marijana Butkovića, Dugno, Tepli Porat, Nikole Butkovića, 19. dalmatinske divizije, Franje Butkovića, Dragana Butkovića Cole, Gaj, Vodovodna, u Klenovici ulice: Ribarska obala, Klenovarska staza, Vinodolska ulica, Put Drmuna, Marije Rice, Šćedine, Omladinski prilaz, Frankopanska ulica, Velebitska, Zidinice, Šetalište ispod Vrva, Stjepana Radića, Bunjevački prilaz, Valentinov prilaz, Grabići, Zagrebačka, Ogulinska, Primorska, Gaj, odvojak Gaj, Krmpotska ruka, Braće Miletići, Kula, Donji Kalanji, Gornji Kalanji, Žrnovnica, u Smokvici Krmpotskoj ulice: Dugačka, Grgićev prilaz, Krmpotska, prilaz Krmpotska, Punta, Njivice, Sv. Jakova, Vrilo, Pločice, Krčevina, Sibinj Krmpotski, Kozica (kamp);

- IV ZONA obuhvaća u Novom Vinodolskom ulice: Novljansko polje, Vinska cesta, Pavlomir; Ledenice, Donji Zagon;

- V. ZONA obuhvaća naselja, Bater, Breze Crno, Gornji Zagon, Bile, Javorje, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Zabukovac, Krmpotske vodice, Smokvica Krmpotska - objekti iznad državne ceste D8, u Krmpotama ulice: Jakov polje, Drinak, Poljice;

- VI. ZONA obuhvaća Poslovnu zonu Zapad;

- VII. ZONA obuhvaća Poslovnu zonu Kargač.

Članak 7.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za prvu zonu ne može biti viša od 10% prosječnih troškova građenja kubnog metra građevine u Republici Hrvatskoj, a na dan donošenja ove Odluke prosječni troškovi građenja iznose 1.382,86 kn.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine iznosi kako slijedi:

I. ZONA

138,00 kn

II. ZONA

110,00 kn

III. ZONA

99,00 kn

IV. ZONA

49,00 kn

V. ZONA

27,00 kn

VI. ZONA

24,00 kn

VII. ZONA

17,00 kn

V.NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi upravno tijelo Grada Novi Vinodolski nadležno za poslove komunalnog gospodarstva u skladu s ovom Odlukom u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke.

Ako je Grad Novi Vinodolski u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju prostorno uređenje, sklopio ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanje s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se u skladu s tim ugovorom.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primijenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.

Članak 9.

Rješenje iz članka 8. ove Odluke sadrži:

1.podatke o obvezniku komunalnog doprinosa,

2.iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

3.obvezu, rokove i način plaćanja komunalnog doprinosa i

4.prikaz način obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Članak 10.

Obveza komunalnog doprinosa može se platiti jednokratno ili obročno najviše na 24 mjeseca.

U slučaju jednokratnog plaćanja, obveza plaćanja komunalnog doprinosa po Rješenju iz članka 8. ove Odluke počinje teći 15 dana od dana izvršnosti Rješenja.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa, bilo cjelokupnog iznosa bilo pojedinog obroka, plaćaju se zakonske zatezne kamate.

Članak 11.

Zahtjev za obročnu otplatu komunalnog doprinosa, obveznik može podnijeti najkasnije do isteka roka za žalbu na donijeto Rješenje.

Gradonačelnik će svojim Zaključkom odobriti obročnu otplatu obvezniku, uz uvjet podmirenja svih financijskih obveza prema Gradu Novi Vinodolski.

Obročna otplata odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje radi naplate cjelokupnog potraživanja (založno pravo na nekretnini u vlasništvu obveznika ili druge osobe kao jamca ili bankovno jamstvo).

Radi obročne otplate komunalnog doprinosa sa obveznikom plaćanja komunalnog doprinosa sklopit će se ugovor o obročnoj otplati, a na odobrene obroke, osim prvog obroka, obračunat će se kamate u visine eskontne stope Hrvatske narodne banke.

U slučaju da obveznik ne plati dva uzastopna obroka, ugovorni odnos se raskida, a cjelokupni neplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

VI. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 12.

Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su u cijelosti:

- Grad Novi Vinodolski,

- HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja sa prebivalištem na području naselja koja pripadaju Gradu Novi Vinodolski u vrijeme stradavanja, a koji gradi za sebe i za potrebe svog obiteljskog domaćinstva, svoju prvu stambenu jedinicu na području Grada Novi Vinodolski, osim ako su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje sukladno propisima kojima se uređuju prava HRVI,

- vlasnik, odnosno investitor, koji gradi gospodarski objekt proizvodne namjene, koja nema štetni utjecaj na okoliš, te

- vlasnik, odnosno investitor za gradnju ukopanih i podzemnih garaža, pri čemu se ukopanom i podzemnom garažom smatra garaža u dijelu građevine koja se gradi ili garaža kao zasebni objekt ukoliko je ukopana minimalno 50%.

Osobe iz stavka 1. alineja 2. ovog članka uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa dužne su priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju da imaju pravo na oslobađanje.

Osim za Grad Novi Vinodolski, oslobođenja propisana ovim člankom ne odnose se na vlasnike, odnosno investitore zgrada koje se ozakonjuju.

O utvrđenju prava na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa iz ovog članka, nadležni Odjel donosi rješenje.

Članak 13.

Kod gradnje gospodarskog objekta od strateškog interesa za Grad Novi Vinodolski, planiranog prostorno planskom dokumentacijom, gradonačelnik može umanjiti jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa iz članka 7. ove Odluke najviše do 30%.

Članak 14.

Gradsko vijeće može, na prijedlog gradonačelnika u potpunosti ili djelomično osloboditi od plaćanja investitore gradnje koji grade gospodarske objekte od posebnog interesa za Grad, te objekte javnog i infrastrukturnog karaktera.

Rješenje o djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donosi nadležni Odjel po odluci Gradskog vijeća.

Članak 15.

Za izgradnju ili rekonstrukciju građevine za potrebe vlastitog stanovanja ili pomoćne građevine na istoj građevinskoj čestici na kojoj je planirano građenje (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremište, gospodarska građevina i sl.) ukupnog obujma planirane izgradnje ili rekonstrukcije građevine na građevinskoj čestici do 500,00 m3,

- vlasniku, odnosno investitoru gradnje, koji je stanovnik Grada Novi Vinodolski sa prebivalištem na području Grada najmanje posljednjih 15 godina neprekidno, a koji gradi za sebe i za potrebe svog obiteljskog domaćinstva, svoju prvu stambenu jedinicu, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz članka 7. ove Odluke, umanjuje se jednokratno za 25%,

- vlasniku, odnosno investitoru gradnje, starosti do 40 godina u trenutku podnošenja zahtjeva za umanjenje, koji je stanovnik Grada Novi Vinodolski sa prebivalištem na području Grada najmanje posljednjih 15 godina neprekidno, a koji gradi za sebe i za potrebe svog obiteljskog domaćinstva, svoju prvu stambenu jedinicu, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz članka 7. ove Odluke, umanjuje se jednokratno za 35%, ovaj postotak se uvećava za još 5% za svako dijete vlasnika, odnosno investitora gradnja, rođeno do dana podnošenja zahtjeva za umanjenje, a koje živi sa vlasnikom, odnosno investitorom u obiteljskom domaćinstvu,

- vlasniku, odnosno investitoru zgrade, koji je hrvatski branitelj sa prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski najmanje posljednjih 15 godina neprekidno, koji gradi za sebe i za potrebe svog obiteljskog domaćinstva svoju prvu stambenu jedinicu, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz članka 7. ove Odluke, umanjuje se jednokratno za 40%.

U slučaju gradnje građevine iz stavka 1. ovog članka veličine obujma preko 500,00 m3, vlasnik, odnosno investitor gradnje stječe pravo na obračun komunalnog doprinosa sa umanjenom jediničnom vrijednosti komunalnog doprinosa do 500,00 m3 obujma građevine, a na razliku se primijenjuje obračun komunalnog doprinosa u skladu sa člankom 7. ove Odluke bez umanjenja.

Za ostvarenje prava na umanjenje, vlasnik odnosno investitor gradnje u obvezi je zahtjev za umanjenje podnijeti najkasnije do isteka roka za žalbu na Rješenje kojim je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa, te uz isti priložiti:

- dokaz o poslovnoj sposobnosti (izvod iz matične knjige rođenih ili preslika osobne iskaznice),

- dokaz da nije uzdržavana osoba (obrazac PK, javnobiljžnička izjava ili dr.),

- dokaz da nema riješeno vlastito stambeno pitanje za sebe i članove svog obiteljskog domaćinstva (ugovor o najmu, javnobilježnička izjava ili dr.),

- dokaze iz kojih je vidljivo da stalno prebiva na području Grada Novi Vinodolski (potvrda o prebivalištvu, javnobilježnička izjava ili dr.),

- dokaz da na području Republike Hrvatske nema u vlasništvu useljivu kuću ili stan, poslovni prostor za sebe i članove svog obiteljskog domaćinstva (potvrda nadležnog tijela, javnobilježnička izjava ili dr.),

- dokaz o ostvarivanju statusa hrvatskog branitelja (potvrda nadležnog Ministarstva),

- dokaz o broju rođene djece koja žive sa podnositeljem zahtjeva u obiteljskom domaćinstvu (izvod iz matične knjige rođenih ili dr.).

Članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni ili izvanbračni drug, djeca, pastorčad i posvojenici, te ostale osobe koje je obveznik komunalnog doprinosa, prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati.

Članak 16.

Za zgrade koje se ozakonjuju sukladno posebnom propisu, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz članka 7. ove Odluke, umanjuje se za 30%.

Za zgrade koje se ozakonjuju, vlasniku, odnosno investitoru gradnje, koji je stanovnik Grada Novi Vinodolski sa prebivalištem na području Grada najmanje posljednjih 15 godina neprekidno, dodatno se umanjuje jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka za 10%.

Za zgrade koje se ozakonjuju, vlasniku, odnosno investitoru gradnje, koji je hrvatski branitelj sa prebivalištem na području Grada najmanje posljednjih 15 godina neprekidno, dodatno se umanjuje jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka za 20%.

Umanjenje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za zgrade koje se ozakonjuju odnosi se na razliku obujma između ozakonjenog dijela zgrade i dijela koji se ozakonio temeljem rješenja o izvedenom stanju, a sve do ukupnog obujma od 800,00 m3.

Za ostvarivanje prava iz ovog članka, obveznici plaćanja komunalnog doprinosa moraju dostaviti dokaze propisane člankom 15. ove Odluke.

Članak 17.

Kod prenamjene dijela ili cijele građevine iz članka 12. stavka 1. alineje 2. i članka 13. i 14. ove Odluke u poslovni prostor, apartmane za komercijalnu prodaju ili prostor drugačije namjene od namjene utvrđene člancima 13. i 14. ove Odluke u roku od 10 godina od dana pravomoćnosti rješenja o oslobađanju od plaćanja, vlasnik, odnosno investitor gradnje dužan je prenamjenu prostora prijaviti nadležnom Odjelu, te platiti komunalni doprinos u visini oslobađanja.

Radi osiguranja plaćanja komunalnog doprinosa iz prethodnog stavka, vlasnik, odnosno investitor gradnje fizička osoba, dužan je dostaviti nadležnom tijelu bianco mjenicu avaliranu po svim punoljetnim članovima obiteljskog domaćinstva, te mjeničnu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, za pravne osobe bianco mjenicu i mjeničnu izjavu dostavlja ovlaštena osoba.

Rješenje o utvrđivanju komunalnog doprinosa iz prethodnog stavka ovog članka donosi nadležni Odjel na temelju prijave obveznika ili po službenoj dužnosti.

Članak 18.

Vlasniku, odnosno investitoru gradnje objekta namjene »hotel baština (heritage)« i »hotel« iz skupine hoteli prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, umanjuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz članka 7. ove Odluke za 30%.

Članak 19.

Umanjenja komunalnog doprinosa iz članaka 13. do 16. ove Odluke ne mogu se kumulirati, već će se obvezniku izvršiti obračun po osnovi koji je za njega najpovoljniji.

Kod prenamjene dijela ili cijele građevine iz članka 15. i 16. ove Odluke u poslovni prostor ili apartmane za komercijalnu prodaju, investitor gradnje dužan je prenamjenu prostora prijaviti nadležnom Odjelu, te platiti komunalni doprinos u visini razlike iznosa komunalnog doprinosa novog prenamijenjenog prostora i postojećeg objekta.

Ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa iz članaka 15. i 16. ove Odluke, stambeni objekt ili dio njega daruje ili u cijelosti otuđi u roku od 10 godina od dana pravomoćnosti rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa obvezan je platiti komunalni doprinos u visini umanjenja.

Radi osiguranja plaćanja komunalnog doprinosa iz stavaka 2. i 3. ovog članka, vlasnik, odnosno investitor gradnje dužan je dostaviti nadležnom tijelu bianco mjenicu avaliranu po svim punoljetnim članovima obiteljskog domaćinstva, te mjeničnu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Rješenje o utvrđivanju komunalnog doprinosa iz prethodnih stavaka ovog članka donosi nadležni Odjel na temelju prijave obveznika ili po službenoj dužnosti.

Članak 20.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, odnosno drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, nadležni odjel će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa, odnosno investitora izmijeniti ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka obračunat će se komunalni doprinos prema izmjenjenim podacima, te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu u skladu s kojom je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2 ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat komunalnog doprinosa.

Članak 21

Nadležno tijelo poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa, odnosno investitora ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska dozvola, odnosno drugi akt za građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovog članka odredit će se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe iz stavaka 1. i 2. ovog članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Članak 22.

Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti, jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području Grada Novi Vinodolski, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen, niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.

Članak 23.

Obvezniku komunalnog doprinosa kojem je istekla važnost akta na temelju kojeg se može graditi, jer nije započeo sa gradnjom ili mu je građevinska dozvola ili drugi akta za građenje poništen na njegov zahtjev, Grad može na temelju pisanog zahtejva obveznika izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunlanog doprinosa ili stornirati potraživanje po osnovi neplaćenog komunlanog doprinosa, bez zateznih kamata, u slučaju kada gradonačelnik ocjeni opravdanim, o čemu će donijeti zaključak.

Ako je obveznik komunalnog doprinosa iz prethodnog stavka započeo sa gradnjom građevine, uključujući pripremne zemljane radove, nema pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa, niti storniranje utvrđene obveze po rješenju o komunalnom doprinosu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/05, 36/05, 23/07, 38/10, 8/12, 4/ 13, 13/13 - pročišćeni tekst i 7/14).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/19-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 29. siječnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51250&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr