SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
GRAD OPATIJA

2.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18, 5/18 - ispravak i 11/18 - pročišćeni tekst), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora policije, broj 511-09-05-87-10/19.MM od 24. siječnja 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o uređenju prometa na području Grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se promet na cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Opatije.

(2) Cestama i javno-prometnim površinama smatraju se površine određene Zakonom o cestama i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

(3) Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje:

1. cesta s prednošću prolaza,

2. dvosmjernog, odnosno jednosmjernog prometa,

3. sustava tehničkog uređenja prometa,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. prometa pješaka, biciklista, mopeda, turističkog vlaka, taxi bicikla, zaprežnih kola, gonjenja i vođenja stoke,

6. parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. zona smirenog prometa,

8. blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

9. postavljanja i održavanja zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačkih zona, sigurnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,

11. uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

12. površina na kojoj će se obavljati: test vožnja, cross, off road, sportske, enduro i promidžbene vožnje,

13. uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Članak 2.

(1) Promet na cestama i javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima u granicama propisanim Zakonom i ovom Odlukom.

(2) Na cestama i javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost i protočnost prometa.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 3.

(1) Odjel gradske uprave nadležan za poslove komunalnog sustava (u daljnjem tekstu: Odjel), uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove uređuje promet na cestama i drugim javnim površinama na području Grada Opatije, sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama.

(2) Kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

(3) Odjel vodi očevidnik cesta i prometnih rješenja na istima (ceste s prednošću prolaza, ceste namijenjene za dvosmjerni odnosno jednosmjerni promet, sustav tehničkog uređenja prometa, parkirne površine, zaštitne ograde za pješake i dr.)

Članak 4.

(1) Odjel može odobriti privremenu regulaciju prometa na zahtjev pravne i fizičke osobe, po prometnom rješenju kojeg su te osobe dužne priložiti uz zahtjev, a radi omogućavanja:

-gradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija,

-prekopa ceste i javno prometnih površina zbog postave komunalne i druge infrastrukture, te

-održavanja raznih događanja (manifestacija) od značaja za Grad Opatiju na tim površinama.

(2) U rješenju o određivanju privremene regulacije prometa navodi se vrijeme trajanja privremene regulacije te sve mjere koje se predmetnom regulacijom provode (način odvijanja prometa ili zabrana prometa, održavanje i potom uklanjanje privremene prometne signalizacije, premještanje autobusnih stajališta ako je to potrebno, osiguravanje koridora za interventna vozila, obvezu izvješćivanja javnosti o uspostavljenoj privremenoj regulaciji i dr.).

(3) Sve troškove uspostave privremene regulacije i uklanjanja iste nakon isteka odobrenja iz stavka 2. ovog članka snosi investitor odnosno organizator manifestacije, osim za manifestacije od značaja za Grad kojih je organizator Grad Opatija ili Turistička zajednica Grada kada te troškove može snositi Grad Opatija.

Članak 5.

(1) Grad Opatija osigurava održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina tako da se na istima osigura normalno i sigurno odvijanje prometa.

(2) Poslove održavanja nerazvrstanih cesta te održavanja javno-prometnih površina obavljaju pravne i fizičke osobe temeljem ugovora zaključenih s Gradom Opatija sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima.

1) Ceste s prednošću prolaza

Članak 6.

Ceste s prednošću prolaza na području Grada su državne ceste u odnosu na županijske, lokalne i nerazvrstane ceste, županijske i lokalne ceste u odnosu na nerazvrstane ceste, te važnije nerazvrstane ceste u odnosu na ostale nerazvrstane ceste, sukladno postojećoj prometnoj signalizaciji.

2) Dvosmjerni odnosno jednosmjerni promet

Članak 7.

(1) Sve ceste na području Grada su u pravilu namijenjene dvosmjernom prometu.

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, jednosmjeran promet može se uvesti na cestama čije tehničke karakteristike ne zadovoljavaju uvjete za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa.

3) Sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje putem elektroničkih sustava i video nadzora

Članak 8.

Sustav tehničkog uređenja prometa obuhvaća izgradnju, postavu i održavanje opreme i oznaka kojima se obavlja regulacija i nadzor prometa, postiže i održava zadovoljavajuća sigurnost svih sudionika u prometu, obavlja brojenje prometa i održava prohodnost prometnih površina.

Članak 9.

(1) Prometni znakovi, prometna svjetla i svjetlosne oznake, oznake na kolniku i drugim površinama, prometna oprema cesta te signalizacija i oprema za regulaciju, smirivanje i nadzor prometa postavljaju se na temelju prometnog projekta.

(2) Sva oprema iz stavka 1. ovog članka treba zadovoljavati propise o sigurnosti prometa.

Članak 10.

(1) Pod održavanjem prometnih znakova podrazumijeva se njihovo čišćenje, popravak te zamjena dotrajalih i nejasnih znakova novim istovjetnim znakovima.

(2) Za poslove održavanja nije potreban prometni projekt.

Članak 11.

Za oštećene ili uništene prometne znakove i ostalu cestovnu opremu uslijed prometne nesreće, kao i za namjerno ili iz nehaja oštećivanje istih, Grad ima pravo tražiti naknadu štete od počinitelja.

Članak 12.

(1) Turistička i ostala signalizacija na cestama postavlja se na temelju projekta.

(2) Lokaciju za postavu turističke signalizacije uz nerazvrstane ceste utvrđuje Odjel, uz pribavljeno mišljenje Policijske uprave, a uz javne ceste i uz prethodnu suglasnost nadležne uprave za ceste.

(3) Turistička i ostala signalizacija treba biti izrađena sukladno propisima.

Članak 13.

Poslovima nužnim za normalno i sigurno odvijanje prometa na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama smatra se osobito:

-održavanje kolnika i nogostupa (popravci udarnih rupa, oštećenih podzida, nadzida i drugih elemenata cesta, zamjena asfaltnog ili betonskog zastora i dr.),

-održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, te javne ceste u naselju (visina najnižih grana krošnji iznad pješačkih i biciklističkih staza treba iznositi najmanje 2,5 m, a iznad kolnika 4,5 m; potrebno je osigurati da zelenilo ne ometa vidljivost prometne signalizacije, nužni kut preglednosti na križanjima, kao i da ne zaklanja svjetlosni snop javne rasvjete),

-posipanje kolnika i nogostupa, te čišćenje tih površina od snijega i leda,

-uklanjanje pregaženih životinja, stvari i čišćenje nerazvrstanih cesta nakon prometnih nesreća ili nezgoda, radi osiguranja prohodnosti i sigurnosti prometa,

-održavanje sustava za odvodnju, uključiv i odvodnju na javnim cestama na dijelu gdje one prolaze kroz naselja.

Članak 14.

(1) Vlasnici objekata ili zemljišta uz javno-prometne površine dužni su održavati raslinje na svojim parcelama tako da ono ne ugrožava na bilo koji način sigurnost prometa.

(2) Ako vlasnik po pisanom nalogu Odjela, ne poduzme u zadanom roku radnju iz stavka 2. ovog članka, Odjel će izdati nalog za izvršenje radnje na trošak vlasnika.

Članak 15.

Radi poboljšanja sigurnosti prometa i zaštite sudionika u prometu, zaštite okoliša, sprječavanja ili smanjenja prometnih zagušenja, korištenja parkirališta i sl., mogu se uspostavljati i druga ograničenja, zabrane i promjene u postojećoj regulaciji prometa na nerazvrstanim cestama (u pojedinim vremenskim razdobljima tijekom dana, danima i sl.).

4) Ograničenje brzine kretanja vozila

Članak 16.

Vozači su dužni brzinu kretanja vozila prilagoditi uvjetima utvrđenim u članku 51. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 17.

(1) U pješačkim zonama dozvoljena brzina vozila je brzina hoda pješaka.

(2) U zonama smirenog prometa svi sudionici prometa su dužni pridržavati se ograničenja brzine sukladno Zakonu.

5) Promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkih i zaprežnih kola, gonjenje i vođenje stoke

Članak 18.

Svi sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim osobama te djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom, slijepe i nemoćne osobe ili djecu, postupati s najvećom mogućom pažnjom.

Članak 19.

Pješački promet se odvija nogostupima, pješačkim zonama i drugim površinama posebno namijenjenim pješacima, te na obilježenim pješačkim prijelazima preko prometnica.

Članak 20.

(1) Pješačkom zonom dozvoljeno je samo kretanje pješaka i specijalnih prijevoznih sredstava (invalidskih kolica) na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pritom ne kreću brzinom većom od brzine hoda pješaka.

(2) Turistički vlak i kočije za prijevoz turista, namijenjeni turističkom razgledavanju Grada, mogu obavljati prijevoz na području Grada samo uz dozvolu Odjela, s točno određenim pravcima kretanja i mjestima za zaustavljanje.

(3) Izuzetno od odredbe stavka 1., dozvoljen je promet vozila za održavanje čistoće obalnog puta te vozila interventnih službi.

Članak 21.

(1) Zabranjeno je ostavljanje i parkiranje bicikala, mopeda, skutera i motocikala naslonjenih na fasade objekata javnih, državnih i drugih institucija ili na javnim zelenim površinama, te na nogostupima i prometnicama ukoliko na bilo koji način ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu.

(2) U pješačkim zonama je zabranjeno ostavljanje i parkiranje bicikla, mopeda, skutera i motocikla izvan za to predviđenih i uređenih mjesta (stalci za parkiranje).

Članak 22.

(1) Na području Grada nije dopušten promet zaprežnih vozila odnosno gonjenje ili vođenje stoke.

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, Odjel može na zahtjev organizatora i po izrađenom prometnom rješenju odobriti na pojedinim cestama ili javno-prometnim površinama promet zaprežnih vozila (kočije) i sl. u vrijeme održavanja turističkih i sličnih manifestacija.

6) Parkirališne površine, način parkiranja i zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja

Članak 23.

Parkirališnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se parkirališne površine na cestama, uređenim javnim površinama i u javnim garažama u vlasništvu Grada Opatije, označene prometnom signalizacijom sukladno propisima.

Članak 24.

(1) Javna parkirališta moraju se održavati čistima i urednima. Na javnim parkiralištima mora se održavati red, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.

(2) Javna parkirališta sa sustavom naplate održava isporučitelj komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

(3) Parkirališne površine pod naplatom određuje Gradsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnih poslova.

(4) Za parkirne površine pod naplatom, Isporučitelj usluge Općim uvjetima pružanja komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinima i u javnim garažama uređuje uvjete parkiranja ovisno o tome da li se radi o parkiralištima s cjelogodišnjom ili sezonskom naplatom, uličnim parkiralištima odnosno zatvorenim parkiralištima, vremenu naplate parkiranja, zonama naplate, te zonama u kojima je dozvoljena mogućnost rezerviranja parkirnih mjesta za pojedine kategorije korisnika kojima je kao uvjet za obavljanje registrirane posloven djelatnosti neophodno osigurati i kroištenje parkirnih mjesta.

(5) Na parkirnim površinama pod naplatom, Isporučitelj usluge dužan je postavljati i održavati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, uređaje i opremu za naplatu parkiranja, te organizirati redovito čišćenje parkirnih površina, kao i sanirati oštećenja nastala redovnim korištenjem tih površina.

Članak 25.

(1) Parkiranje vozila na području Grada dozvoljeno je na uređenim i obilježenim površinama namijenjenim parkiranju, te na drugim površinama gdje to nije protivno Zakonu ili drugim propisima.

(2) Javna parkirališta moraju biti označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa na cestama.

(3) Najmanje 5% parkirnih mjesta na javnim parkiralištima mora biti označeno za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

(4) Parkirališna mjesta na javnim parkiralištima označavaju se crtama na kolniku, u različitim bojama, ovisno o načinu upravljanja pojedinim parkirnim površinama, i to:

-bijela boja: parkirna mjesta na kojima se ne obavlja naplata parkiranja,

-plava boja: parkirna mjesta na kojima se obavlja naplata parkiranja,

-žuta boja: parkirna mjesta za parkiranje i zaustavljanje vozila osoba s invaliditetom, taxi vozila, vozila s vremenski ograničenim trajanjem parkiranja i rezervirana parkirna mjesta.

(5) Na javnim parkiralištima na kojima nije moguće iscrtavanje na kolniku (npr. makadam, zemlja), parkirna mjesta se ne iscrtavaju posebno, no postavljenom vertikalnom signalizacijom mora jasno biti određeno područje na kojemu se obavlja parkiranje i način parkiranja.

Članak 26.

(1) Na javnim parkiralištima zabranjeno je zaustavljati i parkirati teretna i priključna vozila, autobuse, radne i poljoprivredne strojeve.

(2) Na javnim parkiralištima zabranjeno je držati plovila (samostalno ili na prikolici) te bilo kakve druge predmete i materijale koji onemogućavaju osnovnu funkciju parkirališta (primjerice drva za ogrjev, pijesak i drugi građevinski materijal i sl.)

(3) Na javnim parkiralištima je zabranjeno izvođenje praktične nastave za osposobljavanje kandidata za vozače.

(4) Na javnim parkirališnim mjestima dozvoljeno je zaustavljanje i parkiranje interventnih vozila.

Članak 27.

(1) Autobusi komunalnog linijskog prijevoza putnika mogu se parkirati u Opatiji na Trgu Vladimira Gortana (3 vozila), dok se drugi turistički autobusi mogu parkirati na javnim parkiralištima pod naplatom i to na Trgu Vladimira Gortana (parkiranje jednodnevnih turističkih autobusa) i u Iki, zatvorenom parkiralištu u ulici Viktora Cara Emina.

(2) Uvjete parkiranja turističkih autobusa utvrđuje Isporučitelj usluge Općim uvjetima.

Članak 28.

Odjel može, na zahtjev organizatora odobriti da se pojedine parkirališne površine privremeno stave van funkcije ili da se omogući privremeno parkiranje vozila na drugim površinama radi održavanja zabavnih, sportskih, kulturnih ili komercijalnih manifestacija i sličnih aktivnosti te prilikom izvođenja građevinskih radova koji se ne mogu izvoditi bez zauzimanja dijela parkirališnih površina.

(2) Za korištenje javnih parkirališta iz stavka 1. ovog članka korisnik je dužan platiti naknadu u visini poreza za korištenje javne površine sukladno Odluci o porezima Grada Opatije, osim za korištenje javnih parkirališta pod naplatom, kada se visina naknade određuje po Općim uvjetima iz članka 24. stavak 4. ove Odluke.

(3) Naknada iz stavka 2. ove Odluke ne plaća se za održavanje manifestacija od značaja za Grad Opatiju, a kojih je organizator Grad Opatija ili Turistička zajednica.

Članak 29.

(1) Kolnik ili dio kolnika može se urediti, obilježiti i koristiti kao javno parkiralište samo pod uvjetom da za dvosmjerni promet odnosno jednosmjerni promet ostane slobna kolnička površina propisana Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

(2) Nogostup ili dio nogostupa može se urediti, obilježiti i koristiti za parkiranje vozila samo pod uvjetom da se za kretanje pješaka ostavi najmanje 1,6 m širine pješačke površine, s tim da ta pješačka površina ne može biti uz rub kolnika.

(3) Kolnici i nogostupi uz pravce razvrstanih cesta kroz Grad ili druge površine uz te pravce mogu se urediti, obilježiti i koristiti za parkiranje vozila uz prethodnu suglasnost nadležnog poduzeća za ceste.

(4) Način uređenja, obilježavanja i korištenja nogostupa i kolnika kao parkirališta određuje Odjel, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

7) Zone smirenog prometa

Članak 30.

(1) Zone smirenog prometa mogu se označiti na nerazvrstanim cestama ispred škola i predškolskih ustanova te u dijelovima naselja gdje zbog nepostojanja nogostupa kolne površine ujedno služe i za kretanje pješaka.

(2) Osim standardne vertikalne i horizontalne signalizacije, u zonama smirenog prometa mogu se na kolniku postaviti propisane umjetne izbočine radi dodatnog upozorenja vozačima.

(3) Odluku o određivanju zona smirenog prometa, te mjerama kojima će se osigurati smirenje prometa, donosi Odjel, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

8) Premještanje vozila, blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vrsta vozila

Članak 31.

(1) Grad Opatija osigurava uvjete za premještanje vozila kada temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama tu mjeru naloži nalogom policijski službenik ili prometni redar.

(2) Kao lokacija za odlaganje nepropisno parkiranih vozila određuje se Trg Vladimira Gortana u Opatiji - 10 mjesta.

(3) Isporučitelj usluge parkiranja na uređenim javnim površinama može urediti i druge lokacije za odlaganje nepropisno parkiranih vozila, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Vlasnik odnosno korisnik premještenog vozila snosi troškove premještanja vozila.

(4) Odluku o visini naknade za premještanje vozila donosi gradonačelnik uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 32.

(1) Grad Opatija osigurava uvjete za blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva, kada temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama tu mjeru naloži nalogom policijski službenik ili prometni redar.

(2) Vlasnik odnosno korisnik blokiranog vozila snosi troškove blokiranja i deblokiranja vozila.

(3) Odluku o visini naknade za blokiranje vozila donosi gradonačelnik.

Članak 33.

Poslovi premještanja vozila, blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva povjereni su Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti Isporučitelju komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, koji je dužan osigurati specijalno vozilo »pauk«, opremu za blokiranje i deblokiranje te organizirati službu za prijem, čuvanje i izdavanje vozila, odnosno blokiranje i deblokiranje vozila.

Članak 34.

(1) Prije izdavanja naredbe za premještanje ili blokiranje vozila, položaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila, teretnog automobila, priključnog vozila ili radnog stroja utvrđuje se fotografijom, skicom ili video zapisom.

(2) Vlasniku odnosno korisniku premještenog ili blokiranog vozila, na njegov zahtjev će se predati preslika fotografije ili skice odnosno kopija videozapisa iz stavka 1., a troškove izrade iste snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 35.

(1) Prilikom blokade teretnih automobila, autobusa, priključnih vozila i radnih strojeva, djelatnik koji obavlja blokadu dužan je na prednje staklo vozila staviti obavijest da je vozilo blokirano s daljnjim uputama za vozača o načinu deblokiranja.

(2) Na zahtjev vlasnika odnosno vozača blokiranog vozila, isporučitelj komunalne usluge dužan je deblokirati vozilo, s time što vlasnik odnosno korisnik mora odmah odvesti vozilo s površine na kojoj je bilo blokirano.

Članak 36.

(1) Prije vraćanja premještenog vozila vlasniku, odnosno prije deblokiranja vozila, isporučitelj komunalne usluge izdaje račun za premještanje i čuvanje vozila na ograđenom odlagalištu za čuvanje vozila, odnosno račun za trošak blokiranja i deblokiranja.

(2) Vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je platiti 50% iznosa naknade za premještanje vozila, ako je Isporučitelj komunalne usluge započeo s postupkom premještanja ali istog nije dovršio, jer je vlasnik odnosno korisnik sam uklonio vozilo. Premještanje se smatra započetim ako je izdana naredba za premještanje i ako je specijalno vozilo kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok specijalno vozilo ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.

(3) Ako vlasnik odnosno korisnik vozila ne preuzme premješteno vozilo ili ne zatraži deblokadu vozila u roku od 24 sata od vremena kada je isto premješteno odnosno blokirano, dužan je platiti i troškove ležarine i čuvanja vozila za svaka daljnja 24 sata. Visina ležarine određuje se odlukama iz članka 31. stavak 4. i članka 32. stavak 3. ove Odluke.

(4) Vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je nadoknaditi štetu nastalu na uređaju za blokiranje vozila ukoliko bi sam pokušao na silu deblokirati vozilo.

9) Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima

Članak 37.

(1) Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu.

(2) Postavu zaštitnih ograda i stupića određuje Odjel, temeljem izrađenog prometnog rješenja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Kada se fizičke prepreke postavljaju na nogostupima uz javne ceste, potrebna je i suglasnost nadležne uprave za ceste.

Članak 38.

(1) Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Odjel može izdati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili dr. prepreka radi slobodnog pristupa u objekt, po uvjetima navedenim u prethodnom članku.

(2) Fizičke prepreke postavlja podnositelj zahtjeva o svom trošku.

Članak 39.

Radi osiguranja kretanja osoba s invaliditetom uz pješačke prijelaze mogu se ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi sukladno propisima.

10) Pješačke zone, sigurni pravci za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, dvorana i sl.

Članak 40.

Obalni put Franje Josipa I. smatra se pješačkom zonom.

Članak 41.

(1) Pješačka zona obilježava se prometnim znakovima, dopunskim pločama i oznakama. Unutar pješačke zone mogu se postaviti fizičke prepreke za ograničenje prometa.

(2) Vrstu fizičkih prepreka i mjesta gdje će se iste postaviti, određuje Odjel, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) U slučaju potrebe (određenih manifestacija, posebnog prijevoza i sl.), Odjel može izdati dozvolu za privremeno micanje fizičkih prepreka.

11) Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

Članak 42.

(1) Na javnim prometnim površinama ne smiju se ostavljati dotrajala, oštećena i napuštena vozila (vozila oštećena u sudaru, neregistrirana vozila, vozila bez bitnih dijelova karoserije, motora, stakala, guma i sl.).

(2) Prometni redar naredit će vlasniku vozila uklanjanje vozila iz stavka 1. ovog članka sukladno Odluci o komunalnom redu.

12) Površine na kojoj će se obavljati test vožnje, terenske vožnje, vožnje izvan kolnika, sportske, enduro i promidžbene vožnje

Članak 43.

(1) Jure vožnje, cross, of road, sportske enduro i promidžbene vožnje mogu se obavljati na cestama i javno-prometnim i drugim površinama samo uz prethodno odobrenje Odjela, koje se izdaje po zahtjevu organizatora kojemu je priloženo prometno rješenje, te uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

13) Parkranje i kretanje vozila opskrbe.

Članak 44.

(1) Opskrba se obavlja teretnim automobilima nosivosti do 5,0 tona, koja se smiju zaustavljati samo na mjestima označenim za dostavu, uz zadržavanje od maksimalno 30 minuta.

(2) Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, dozvoljena je opskrba i teretnim automobilima čija je nosivost veća od 5,0 tona u vremenu od 0,00 do 5,00 sati.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uređenju prometa na području Grada Opatija (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 25/99, 16/00, 2/03, 18/06, 18/08, 10/09 i 11/18), osim odredbi članaka 8.b do 8.v, koji ostaju na snazi do donošenja Općih uvjeta iz stavka 2. članka 2. ove Odluke.

(2) Postojeća prometna regulacija na području Grada Opatije ostaje na snazi do uspostave novih regulacija sukladno odredbama ove Odluke.

(3) Postojeće parkirne površine pod naplatom ostaju u primjeni do promjene istih na način propisan člankom 24. stavak 3. ove Odluke.

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/18-01/38

Ur. broj: 2156/01-01-19-1

Opatija, 29. siječnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dr.sc. Robert Kurelić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr