SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA PUNAT

7.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat, na 17. sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o trgovini na malo izvan prodavaonica

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti prodaje robe na javno-prometnim površinama i površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine te lokacije (mjesta) na području Općine Punat na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica.

Članak 2.

(1)Trgovina na malo izvan prodavaonice može se na području Općine Punat obavljati na javno-prometnim površinama i površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine na sljedeće načine:

-na štandovima i klupama izvan tržnica na malo;

-putem kioska;

-prodajom putem automata;

-prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.).

(2)Izgled urbane opreme za prodaju na površinama navedenim u stavku 1. ovog članka definiran je Odlukom o postavi urbane opreme na području Općine Punat.

(3)Za postavljanje urbane opreme iz stavka 1. ovog članka potrebno je ishoditi suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat temeljem dostavljenog idejnog rješenja.

II.PRODAJA NA JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 3.

(1)Prodaja na javno-prometnim površinama može se obavljati kako slijedi:

1. Prodaja na štanovima i klupama izvan tržnica na malo može se obavljati na sljedeći lokacijama:

1.Ulica I.G.Kovačića na zelenoj tržnici (z.č. 8485/1).

2.Ulica Obala:

-na lokaciji ispred pošte (dio z.č. 8514/1): prodaja autohtonih hrvatskih proizvoda;

-na lokaciji ispred Lučke ispostave (dio z.č. 8514/1): prodaja knjiga i ručnih radova;

-na lokaciji »Pod gušternu« - plato ispod autobusnog stajališta (dio z.č. 8514/6 i dio z.č. 8514/9):izrada portreta, prodaja slika, prodaja suvenira i dekorativnih predmeta, oslikavanje tijela, prodaja posebnog unikatnog nakita, prodaja eteričnog ulja, prodaja plodina i kokica i prodaja konfekcioniranog sladoleda i pića;

-na lokaciji »Pod gušternu« uz dječje igralište (dio z.č. 9136/2): 1 lokacija za prodaju meda i drugih proizvoda od meda, maslinovog ulja i smokava (likera i alkoholnih pića) i 3 lokacije za prodaju proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

3.Stara Baška

-na području uz lučicu: 1 lokacija za prodaju razne robe i 1 lokacija za prodaju slika.

2. Prodaja putem kioska može se obavljati na sljedećim lokacijama:

1.Ulica Obala:

-na lokaciji kod Lučke ispostave (dio z.č. 8514/1): 1 kiosk za prodaju tiska i duhanskih prerađevina;

-»Pod gušternu« uz dječje igralište (dio z.č. 9136/2): 1 kiosk za prodaju grickalica i napitaka;

-»Pod gušternu« uz dječje igralište (dio z.č. 9136/1): 3 kioska za prodaju autohtonih proizvoda, suvenira iz kućne radinosti, unikatnog nakita te drugih proizvoda od lokalnog, regionalnog i nacionalnog značenja;

-»Pod gušternu« uz dječje igralište (dio z.č. 9136/1): 1 kiosk za iznajmljivanje čamaca i pedalina.

2.Šetalište Antona Žic Ulivina

-plato na Punta debiju (dio z.č. 4793): 1 kiosk za prodaju pića i konfekcioniranog sladoleda;

-plato na Punta debiju (dio z.č. 9141): 1 kiosk za prodaju pića i konfekcioniranog sladoleda.

3.Stara Baška

-u uvali Zala : 1 kiosk za prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića.

3.Tijekom sportskih, zabavnih i kulturnih priredbi koje priređuje ili podupire Općina ili Turistička zajednica, može se obavljati prodaja sa klupa, štandova, putem automata i pokretnih prodavača na sljedećim mjestima u naselju Punat i Stara Baška

1.Ulica Obala, prostor uz operativnu obalu Punćale;

2.Parkiralište »Pod gušternu«;

3.Trg Placa;

4.Prostor lučice u Staroj Baški.

(2)Točno mjesto, broj i vrstu prodajnih mjesta iz stavka 4. ovog članka utvrđuje priređivač uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

(3)Prodaja putem kioska iz stavka 1. točka 2. podtočka 1. alineja 3. ovog članka može se vršiti u unutrašnjem prostoru kioska i na platou predviđenom za izlaganje robe.

III.PRODAJA NA POVRŠINAMA KOJE IMAJU PRISTUP S JAVNO-PROMETNE POVRŠINE

Članak 4.

(1)Prodaja na površinama koje imaju pristup s javno- prometne površine može se obavljati kako sljedi:

1. Prodaja putem kioska može se obavljati na sljedećim lokacijama:

1.Ulica Obala:

-Nasuprot operativne obale »Punćale«: (dio z.č. 7698/ 1): 1 kiosk za prodaju karata za prijevoz brodom i (dio z.č. 7698/2): 1 kiosk za prodaju karata za prijevoz brodom;

-Nasuprot operativne obale »Punćale«: (dio z.č. 7698/1 i dio 7699/1): 1 kiosk za prodaju tiska, duhana, lutrije i suvenira.

2.Šetalište Ivana Brusića i Šetalište Antona Žic Ulivina:

-u kampu »Pila« (dio z.č. 9072/1): 1 kiosk za prodaju voća i povrća;

-u kampu »Pila« (dio z.č. 9072/1): 1 kiosk za prodaju dječjih igračaka;

-u kampu »Pila« (dio z.č. 9072/1): 1 kiosk za prodaju tiska i duhana;

-u kampu »Pila« (dio z.č. 9072/1): 1 kiosk za prodaju mješovite robe;

-ispred Akvagana (dio z.č. 4794/1): 1 kiosk za prodaju voća;

-iza plaže »Medane« (dio z.č. 4804/4 i 4804/3): 1 kiosk za iznajmljivanje plažnih rekvizita i prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića.

3.Stara Baška

-u zaleđu plaže Oprna (dio z.č. 2080/1): 1 kiosk za prodaju pića i konfekcioniranog sladoleda;

-u uvali Zala (dio z.č. 937/31): 1 kiosk za prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića.

2. Prodaja putem automata može se obavljati na sljedećim lokacijama

1.Šetalište Ivana Brusića

-dio z.č. 4777/2: 1 lokacija za prodaju konfekcioniranog sladoleda i napitaka.

2.Šetalište Antona Žic Ulivna

-dio z.č. 4792/1 i dio z.č. 4792/3: 1 lokacija za prodaju konfekcioniranog sladoleda;

-dio z.č. 4803/1, 4803/3, 4803/5 i 4803/8: 4 lokacije za prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića.

Članak 5.

(1)Prodaja konfekcioniranog sladoleda i pića iz rashladnih uređaja putem kioska mora se obavljati isključivo unutar kioska.

(2)Prodaja konfekcioniranog sladoleda ispred ugostiteljskih objekata može se vršiti putem rashladnih uređaja postavljenih ispred objekta isključivo na privatnoj površini.

(3)Prodaja konfekcioniranog pića putem rashladih uređaja mora se obavljati isključivo unutar objekta.

(4)Prodaja ostale robe putem kioska mora se obavljati isključivo unutar kioska, osim u slučaju iz članka 3. stavak 3. ove Odluke.

(5)Zabranjuje se izlaganje robe izvan kioska i objekta, osim u slučaju iz članka 3. stavak 3. ove Odluke.

(6)Zabranjuje se korištenje javne površine bez sklopljenog ugovora o zakupu.

(7)Zabranjuje se postavljanje kioska, montažnog objekta ili druge naprave bez sklopljenog ugovora o zakupu.

(8)Zabranjuje se korištenje javne površine veće od one utvrđene ugovorom o zakupu.

(9)Zabranjena je prodaja na klupama i štandovima izvan tržnice na malo, putem kioska i prodaja putem automata na svim lokacijama osim onih koje su navedene u ovoj Odluci kao i prodaja na klupama i štandovima izvan tržnice na malo, putem kioska i prodaja putem automata protivno ovoj Odluci.

IV.NADZOR

Članak 6.

(1) Nadzor nad provođenjem ove Oduke vrši komunalni redar.

(2) Komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje kioska ili drugog montažnog objekta ili naprave u slučaju kada su isti postavljeni na javnoj ili privatnoj površini protivno odredbama ove Odluke.

(3) Ukoliko vlasnik/korisnik ne ukloni sukladno rješenju komunalnog redara isto će ukloniti Općina Punat o njegovom trošku.

V.PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 7.

(1)Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

-prekrši odredbe članka 5. Ove Odluke.

(2)Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i fizička osoba - obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(3)Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

(4)Komunalni redar za sve počinjene prekršaje izdati će obavijest o počinjenom prekršaju koju će uručiti osobno prekršitelju ili poslati poštom preporučeno.

(5)Komunalni redar za sve počinjene prekršaje može naplatiti polovicu od iznosa novčane kazne propisane ovim člankom na licu mjesta.

(6)Smatrati će se da je kazna plaćena u cijelosti ukoliko počinitelj prekršaja plati polovicu od iznosa novčane kazne u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijeti o počinjenom prekršaju iz stavka 4. ovog članka.

Članak 8.

(1)Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/19-01/1

URBROJ:2142-02-01-19-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2092&mjesto=51521&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr