SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA PUNAT

5.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 17. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o prijenosu dugotrajne imovine

I.

Općina Punat i Primorsko-goranska županija kao suinvestitori u omjeru 60% Općina Punat i 40% Primorsko- goranska županija financirali su projekt rekonstrukcije zgrade Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane, a sukladno donesenim Odlukama o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane od 29. ožujka 2016. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/16) i Izmjeni Odluke od 7. prosinca 2017. godine te naknadno sklopljenim Sporazumom o sufinanciranju i ugovorima o sufinanciranju.

Zgrada i školska sportska dvorana izgrađene su na k.č. 8579/1, škola, sportska dvorana, dvorište površine 10.582 m2 i k.č. 8579/2, školsko dvorište, površine 203 m2 upisane u zk.ul. 3796 k.o. Punat.

Zgrada osnovne škole ima prizemlje i kat i tlocrtnu površinu 2.273,27 m2, dograđena sportska dvorana ima tlocrtnu površinu 1.089,73 m2 te ukupna tlocrtna površina građevine iznosi 3.363,00 m2.

II.

Knjigovodstvena vrijednost izvršenih kapitalnih ulaganja u dugotrajnu imovinu, zgradu osmogodišnje škole i školsku sportsku dvoranu s pripadajućim okolišem u Puntu, u dijelu koji se odnosi na Općinu Punat u iznosu od 12.842.329,21 kn, na dan 31. prosinca 2018. godine, prenosi se bez naknade na Osnovnu školu »Fran Krsto Frankopan«, Frankopanska 40, Krk, OIB 23640080861, na teret vlastitih izvora sredstava.

III.

Dugotrajnu imovinu iz točke II. ove Odluke čine:

-zgrada škole i školske sportske dvorane knjigovodstvene vrijednosti 6.802.469,72 kn

-okoliš škole i školske sportske dvorane knjigovodstvene vrijednosti 5.096.105,25 kn

-projektna dokumentacija knjigovdstvene
vrijednosti 758.875,00 kn

-vodni doprinos knjigovodstvene vrijednosti
54.618,55 kn

-priključak struje knjigovodstvene vrijednosti
130.260,69 kn

Zgrada osmogodišnje škole je rekonstruirana, a školska sportska dvorana izgrađena prema:

-Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane broj:05/03-16/ 18OS-1 od 12. srpnja 2016. godine,

-Dodatku I. Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane broj:05/03-16/18OS-1 od 4. siječnja 2018. godine,

-Dodatku II. Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane broj:05/03-16/18OS-1 od 23. srpnja 2018. godine i

-Dodatku III. Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane broj:05/03-16/18OS-1 od 13. prosinca 2018. godine

zaključenih s izvođačem radova GP Krk d.d. iz Krka, u ukupnoj vrijednosti od 21.270.234,66 kn (s uključenim PDV-om), od čega vrijednost ulaganja Općine Punat iznosi 6.802.469,72 kn.

Okoliš zgrade Osnovne škole i školske sportske dvorane izgrađen je prema:

-Ugovoru o javnoj nabavi radova na uređenju okoliša Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u Puntu KLASA:030-02/18-02/1, URBROJ:2142-02-03/5-18-32 od 23. svibnja 2018. godine,

-Dodatku I. Ugovora o javnoj nabavi radova na uređenju okoliša Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u Puntu KLASA:030-02/18-02/1, URBROJ:2142-02-03/ 5-18-41 od 21. rujna 2018. godine,

-Dodatku II. Ugovora o javnoj nabavi radova na uređenju okoliša Osnovne škole Fran Krsto Frankopan u Puntu KLASA:030-02/18-02/1, URBROJ:2142-02-03/ 5-18-48 od 23. studeni 2018. godine

zaključenih s izvođačem radova G.P.P. Mikić d.o.o. iz Omišlja, u ukupnoj vrijednosti od 4.999.855,24 kn (s uključenim PDV-om), a zajedno s ostali troškovima iznosi 5.096.105,25 kn.

IV.

Knjigovdstvena vrijednost investicije iz točke II. ove Odluke prenosi se na dan 31. prosinac 2018. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/19-01/1

URBROJ:2142-02-01-19-7

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić,dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr