SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA PUNAT

4.

Na temelju članka 78. i 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat je na 17. sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi

O D L U K U
o komunalnom doprinosu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se:

-zone na području Općine Punat za plaćanje komunalnog doprinosa,

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama,

-obračun komunalnog doprinosa,

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

-uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

(1)Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Punat i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

(2)Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Punatkoji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

(1)Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

(2)Ako je zemljište na kojem se gradi građevina ili na kojem se nalazi građevina koja se ozakonjuje u suvlasništvu, komunalni doprinos mora se utvrditi za svakog suvlasnika zasebno, razmjerno njegovom suvlasničkom dijelu, a ukoliko je obveza plaćanja komunalnog doprinosa prenesena na više investitora, komunalni doprinos utvrdit će se za svakog investitora u jednakom dijelu, osim ako razmjerni udio svakog investitora u plaćanju komunalnog doprinosa nije ugovorom s vlasnikom utvrđen tako da je udio svakog investitora drugačiji.

II.ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA I JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA PO ZONAMA

Članak 4.

Ovisno o pogodnosti položaja na području Općine Punat i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone na području Općine Punat za plaćanje komunalnog doprinosa i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u zoni iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

(1)Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena, izraženog u m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

(2)Komunalni doprinos za otvorene bazenei druge otvorene građevine te spremnike za naftui druge tekućine s pokrovomčija visina se mijenja, obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 6.

(1)Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

(2)Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

(3)Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

IV.NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat vodi postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i donosi rješenje o komunalnom doprinosu.

Članak 8.

Obveznik komunalnog doprinosa ima pravo da mu se troškovi njegovog ulaganja u izgradnju komunalne, odnosno druge infrastrukture u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno planiranje priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovi suglasnosti nadležnog tijela određenog Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Općine Punat.

Članak 9.

(1)Komunalni doprinos u iznosu do 30.000,00 kn plaća se jednokratno u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

(2)Obvezniku komunalnog doprinosa na njegov zahtjev odobrit će se obročna otplata komunalnog doprinosa ukoliko iznosi od 30.000,00 kn do 100.000,00 kn u najviše 6 obroka, a iznad 100.000,00 kn u najviše 12 obroka.

(3)Kod obročnog plaćanja komunalnog doprinosa, prvi obrok ne može biti manji od 30% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a na preostale obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, s time da obveza plaćanja prvog obroka nastaje u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

(4)Obročna otplata komunalnog doprinosa odobrit će se samo ako obveznik pruži odgovarajuće osiguranje (ovjerenu zadužnicu za obvezu komunalnog doprinosa do iznosa od 50.000,00 kn, bankarsku garanciju s klauzulom »bez prigovora« ili založno pravo na nekretnini za iznose komunalnog doprinosa od 50.000,00 kn), a prije izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu.

(5)U slučaju zakašnjenja s uplatom dva uzastopna obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana kada je obveznik bio dužan platiti dospjeli obrok.

(6)Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visni propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih davanja.

(7)Plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenje zgrada može se sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama odgoditi za godinu dana od dana izvršnosti rješenja.

Članak 10.

(1)Općinski načelnik može iznimno u pojedinačnim slučajevima na zahtjev investitora posebnom odlukom odgoditi rok otplate na najviše 3 godine preostalih 70% iznosa komunalnog doprinosa iz članka 9. ove Odluke te odrediti novi rok u sljedećim slučajevima:

-radi poticanja poduzetništva kada se radi o gospodarskim ulaganjima koja će omogućiti zapošljavanje više od 20 osoba u objektima za koje je obračun komunalnog doprinosa veći od 300.000,00 kn,

-kada su obveznici plaćanja komunalnog doprinosa osobe s utvrđenim invaliditetom preko 50 % ili za objekte koje će koristiti najmanje 10 osoba s utvrđenim invaliditetom,

-kada su obveznici plaćanja komunalnog doprinosa nosioci rijetke vrste djelatnosti od lokalnog značenja što će se utvrditi u svakom konkretnom slučaju.

(2)U slučajevima iz prethodnog stavka, donosi se rješenje o izmjeni rješenja kojim će se utvrditi novi rokovi i način plaćanja komunalnog doprinosa.

(3)O odgođenoj obročnoj otplati komunalnog doprinosa sklopit će se poseban ugovor kojim će se utvrditi kamate za vrijeme počeka te druga međusobna prava i obveze. Ugovorom će se odrediti da je za razdoblje počeka odgođene obročne otplate komunalnog doprinosa obveznik dužan platiti ugovornu kamatu čija se visina određuje prema Zakonu o obveznim odnosima.

(4)U slučaju da obveznik komunalnog doprinosa u roku od 60 dana od početka obavljanja djelatnostine podnese dokaze o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovog članka, dužan je preostali iznos platiti u cijelosti u roku od 15 dana od isteka roka iz ovog stavka, uključujući ugovorne kamate.

IV.OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 11.

(1)Općina Punat oslobodit će u potpunosti obveze plaćanja komunalog doprinosa:

-trgovačka društva koja obavljaju komunalne djelatnosti u kojima Općina Punat ima poslovni udioza izgradnju ili ozakonjenje građevina koje služe za obavljanje njihove osnovne djelatnosti.

(2)O utvrđenju da Općina Punat po Zakonu nema obveze plaćanja komunalnog doprinosa za građevine koje gradi na svom području ili o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju iz stavka 1. ovog članka, donosi se rješenje.

Članak 12.

(1)Općina Punat oslobodit će djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosafizičku osobu - investitora koji novom gradnjom objekta na vlastitom građevinskom zemljištu rješava svoje stambene potrebe, uz uvjet da ima prijavljeno prebivalište na području Općine Punat neprekidno 10 ili više godina, gradi stambeni objekt do 700 m3, a nema u vlasništvu drugu kuću ili stan - komunalni doprinos iznosi 25% iznosa propisanog člankom 4. ove Odluke.

(2)Osobe iz stavka 1. ovog članka, ukoliko su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu za gradnju novog objekta ili ozakonjenje stambenog objekta do 700 m3 obujma građevine i to prema sljedećim kriterijima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 (3) Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestalnog hrvatskog branitelja, kako ih je odredio zakon, imaju pravo na potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju ili ozakonjenje stambenog objekta do 700 m3.

(4)Osobe trajne smanjene pokretljivosti kojoj su nužna za pokretljivost invalidska kolica (u daljnjem tekstu: osoba s invaliditetom) i članovi njihove uže obitelji, kako ih je odredio Zakon, uz uvjet da u projektnoj dokumentaciji za ishođenje potrebnih dozvola gradnje i obračun komunalnog doprinosa bude vidljiva potreba povećanog prostora radi kretanja osobe s invaliditetom, ostvaruju pravo na potpuno oslobađanje komunalnog doprinosa do 120 m3.

(5)Investitor - fizička osoba - (obrtnik, trgovac pojedinac i iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu) koji novom gradnjom objekta ulaže u izgradnju poslovnog objekta u kojem će se obavljati proizvodna ili uslužna djelatnost, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa ima pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za 20% te nema pravo na kumulativno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa s drugom osnovom iz ove Odluke.

(6)Prebivalište, neposjedovanje kuće ili stana, status hrvatskog branitelja, broj dana provedenih na ratištu, invaliditet te ostali podaci potrebni za utvrđivanje prava na oslobađanje propisano ovim člankom dokazuju se potvrdama nadležnih državnih tijela.

(7)U slučaju iz stavka 2. i 3. ovog članka kod izračuna priznaje se pravo na oslobađanje na obujam objekta do ukupno 700 m3 nadograđenog dijela.

Članak 13.

Komunalni doprinos iznosi 20% iznosa propisanog člankom 4. ove Odluke za gradnju zgrada za javnu, društvenu, kulturnu i sportsku djelatnost, objekte socijalne zaštite i zdravstva, vjerske objekte.

Članak 14.

(1)Obveznici komunalnog doprinosa kojima je utvrđen komunalni doprinos za izgradnju objekata iz skupine hotela sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli koji će biti kategorizirani s 5 zvjezdica, kao i obveznicima komunalnog doprinosa kojima je utvrđen komunalni doprinos za nadogradnju kao i rekonstrukciju hotela kojima će biti podignuta kategorizacija objekta s manje kategorizacije na najmanje višu kategorizaciju od 5 zvjezdica, mogu u roku od 3 mjeseca od dana izdane uporabne dozvole zatražiti izmjenu rješenja o komunalnom doprinosu na način da ih se djelomično oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa za 50% utvrđenog iznosa.

(2)Obveznici komunalnog doprinosa kojima je utvrđen komunalni doprinos za izgradnju objekata iz skupine hotela sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli koji će biti kategorizirani s 4 zvjezdice, kao i obveznicima komunalnog doprinosa kojima je utvrđen komunalni doprinos za nadogradnju kao i rekonstrukciju hotela kojima će biti podignuta kategorizacija objekta s manje kategorizacije na najmanje višu kategorizaciju od 4 zvjezdice, mogu u roku od 3 mjeseca od dana izdane uporabne dozvole zatražiti izmjenu rješenja o komunalnom doprinosu na način da ih se djelomično oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa za 40% utvrđenog iznosa.

Članak 15.

(1)Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa pravo na oslobađanje sukladno člancima od 12.- 14. ove Odluke mogu koristiti samo jedanput.

(2)Umanjenja komunalnog doprinosa u smislu njegovog djelomičnog oslobađanja iz članaka 12 - 14. ove Odluke ne mogu se kumulirati, već će se obvezniku izvršiti obračun po osnovi koja je za njega povoljnija.

V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Postupci donošenja rješenja o komunalnom doprinosu započeti po Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/10, 48/12, 6/ 13, 36/13, 34/15 i 13/16) do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama te Odluke.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 25/10, 48/12, 6/13, 36/13, 34/15 i 13/16).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/19-01/1

URBROJ:2142-02-01-19-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr