SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA VRBNIK

3.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 12. sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
na području Općine Vrbnik

Članak 1.

Obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Vrbnik koje se povjervaju ovom Odlukom su:

1.) usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Općine Vrbnik,

2.) održavanje groblja

3.) održavanje građevina i uređaja javne namjene

4.) održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

5.) održavanje javnih zelenih površina

6.) održavanje čistoće javnih površina

Članak 2.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke povjerava se trgovačkom društvu VERBENA d.o.o. iz Vrbnika, Trg škujica 7, OIB: 36817710005 u 100% vlasništvu Općine Vrbnik.

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka povjerava se na neodređeno vrijeme, s time da Općina Vrbnik može odlučiti obavljanje navedene djelatnosti organizirati na jedan od drugih zakonom dopuštenih načina iz stavka 1. članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/ 18), u koje slučaju će ova Odluka biti stavljena van snage.

Članak 3.

Trgovačko društvo iz članka 2. ove Odluke obvezno je Općinskom vijeću Općine Vrbnik dostaviti godišnji plan rada do 15. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu i izvješće o radu do 31. 3. tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 4.

Trgovačko društvo iz članka 2. ove Odluke, komunalne djelatnosti obavljaju na temelju ove Odluke, posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti, te ostalih akata usvojenih od nadležnih tijela trgovačkog društva.

Članak 5.

Povjerene poslove navedene u članku 1. ove Odluke trgovačko društvo obvezno je samostalno obavljati i neposredno organizirati temeljem utvrđenih godišnjih programa održavanja usvojenih od strane Općinskog vijeća.

Povjerene poslove trgovačko društvo iz članka 2. ove Odluke obvezno je:

- izvršavati temeljem utvrđenog godišnjeg plana rada te izvještavati Općinsko vijeće svaka 4 mjeseca,

- Općinskom načelniku podnositi mjesečno izvješće o ravnomjernom izvršenju Programa za protekli mjesec.

Općina Vrbnik, u skladu sa svojim ovlastima, ima pravo stručnog nadzora izvršenja povjerenih poslova dodijeljenih trgovačkim društvima iz članka 2. ove Odluke.

U slučaju da se utvrdi nedostatak nad obavljenim komunalnim poslom iz pojedinog programa, trgovačkom društvu obustavit će se isplata financijskih sredstava do visine vrijednosti neobavljenih poslova.

Članak 6.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke, osiguravaju se iz cijene komunalne usluge, komunalne naknade, općinskog proračuna i drugih sredstava po posebnim propisima.

Članak 7.

Ukoliko trgovačko društvo kojema je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti u smislu ove Odluke ne obavlja povjerene djelatnosti na način kojim se štiti interes Općine i mještana, načelnik je dužan pokrenuti postupak za izmjenu ove Odluke te oduzimanje prava obavljanja određene djelatnosti.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/19-01/01

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 29. siječnja 2019.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr