SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA DOBRINJ

5.

Na temelju članka 78. i 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18)i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 15. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine, donosi

O D L U K U
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se:

-zone na području Općine Dobrinj za plaćanje komunalnog doprinosa,

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama,

-obračun komunalnog doprinosa,

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

-uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Dobrinj koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Ako je zemljište na kojem se gradi građevina ili na kojem se nalazi građevina koja se ozakonjuje u suvlasništvu, komunalni doprinos mora se utvrditi za svakog suvlasnika zasebno, razmjerno njegovom suvlasničkom dijelu, a ukoliko je obveza plaćanja komunalnog doprinosa prenesena na više investitora, komunalni doprinos utvrdit će se za svakog investitora u jednakom dijelu, osim ako razmjerni udio svakog investitora u plaćanju komunalnog doprinosa nije ugovorom s vlasnikom utvrđen tako da je udio svakog investitora drugačiji.

II. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena, izraženog u m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazenei druge otvorene građevine te spremnike za naftui druge tekućine s pokrovomčija visina se mijenja, obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m2 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

III.ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA I JEDINIČNA VRIJEDNOST
KOMUNALNOG DOPRINOSA PO ZONAMA

Članak 6.

Ovisno o pogodnosti položaja na području Općine Dobrinj i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone na području Općine Dobrinj za plaćanje komunalnog doprinosa i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u zoni iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IV.NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj vodi postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i donosi rješenje o komunalnom doprinosu.

Komunalni doprinos plaća se jednokratno u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Članak 8.

Obveznik komunalnog doprinosa ima pravo da mu se troškovi njegovog ulaganja u izgradnju komunalne, odnosno druge infrastrukture u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno planiranje priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovi suglasnosti nadležnog tijela određenog Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Općine Dobrinj.

V.OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Općina Dobrinj oslobodit će u potpunosti obveze plaćanja komunalog doprinosa:

-trgovačka društva koja obavljaju komunalne djelatnosti u kojima OpćinaDobrinj ima poslovni udio za izgradnju ili ozakonjenje građevina koje služe za obavljanje njihove osnovne djelatnosti.

O oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju iz stavka 1. ovog članka, donosi odluku općinski načelnik.

Članak 10.

Općina Dobrinj oslobodit će djelomično obveze plaćanja komunalog doprinosa:

-vlasnike odnosno investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom odgoju, obrazovanju te građevine za potrebe javnih ustanova.

O oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju iz stavka 1. ovog članka, donosi odluku, temeljem zahtjeva, Općinsko vijeće Općine Dobrinj.

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj oslobodit će djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa fizičku osobu koja gradi stambeni objekat za vlastite potrebe, na njezin zahtjev, i odobriti djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa do 600 m3 zapremnine objekta, dok se za preostali dio iznad 600 m3 plaća se komunalni doprinos bez popusta, ako ispunjava sljedeće uvjete:

-fizička osoba ima prebivalište na području općine Dobrinj, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, te joj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka, popust do 80% komunalnog doprinosa.Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu i to prema sljedećem kriteriju:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

-fizička osoba ima prebivalište na području otoka Krka, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, te joj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka, popust do 60% komunalnog doprinosa. Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu i to prema sljedećem kriteriju:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

-fizička osoba ima prebivalište na području općine Dobrinj bez prekida posljednjih 20 godina života, do podnošenja zahtjeva za obračunom komunalnog doprinosa, fizička osoba koja je po rođenju imala prebivalište na području otoka Krka i fizička osoba kojoj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka i sveukupno najmanje 20 godina tijekom života na području općine Dobrinj, popust do 50% komunalnog doprinosa.Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu i to prema sljedećem kriteriju:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Obveznik koji koristi pravo iz stavka 1. ovog članaka ne smije otuđiti objekt za koji ostvaruje popust u roku od 20 godina ili je u suprotnom dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust te pravo na djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti samo jedanput.

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj oslobodit će djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa fizičku osobu koja gradi objekat za iznajmljivanje, na njezin zahtjev, i odobriti djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa do 600 m3 zapremnine objekta, dok se za preostali dio iznad 600 m3 plaća se komunalni doprinos bez popusta, ako ispunjava sljedeće uvjete:

-fizička osoba ima prebivalište na području općine Dobrinj, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, te joj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka, popust do 80% komunalnog doprinosa.Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu i to prema sljedećem kriteriju:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

-fizička osoba ima prebivalište na području otoka Krka, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, te joj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka, popust do 60% komunalnog doprinosa.Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu i to prema sljedećem kriteriju:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

-fizička osoba ima prebivalište na području općine Dobrinj bez prekida posljednjih 20 godina života, do podnošenja zahtjeva za obračunom komunalnog doprinosa, fizička osoba koja je po rođenju imala prebivalište na području otoka Krka i fizička osoba kojoj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka i sveukupno najmanje 20 godina tijekom života na području općine Dobrinj, popust do 50% komunalnog doprinosa.Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu i to prema sljedećem kriteriju:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Obveznik koji koristi pravo iz stavka 1. ovog članaka ne smije otuđiti objekt za koji ostvaruje popust u roku od 20 godina ili je u suprotnom dužan uplatiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa za koji je ostvario popust te je dužan u roku od 3 godine od izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu dostaviti rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu odnosno rješenje o kategorizaciji objekta.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj oslobodit će djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa fizičku osobu u postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ako ne zatraži odgodu plaćanja komunalnog doprinosa i omogućiti povoljnije plaćanje komunalnog doprinosa, na način kako slijedi:

-fizička osoba koja ima prebivalište na području općine Dobrinj, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, te joj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata s prebivalištem na području otoka Krka bez prekida posljednjih 20 godina, popust do 50% komunalnog doprinosa. Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu i to prema sljedećem kriteriju:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

-fizička osoba koja ima prebivalište na području otoka Krka, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, te joj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka, popust do 30% komunalnog doprinosa,

-fizička osoba koja ima prebivalište na području općine Dobrinj bez prekida posljednjih 20 godina života, fizička osoba koja je po rođenju imala prebivalište na području otoka Krka i fizička osoba kojoj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka i sveukupno najmanje 20 godina tijekom života na području općine Dobrinj, popust do 20% komunalnog doprinosa.

Pravna osoba ili fizička osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka a koja u postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa ne zatraži odgodu plaćanja komunalnog doprinosa omogućuje se popust od 15% komunalnog doprinosa.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Postupci donošenja rješenja o komunalnom doprinosu započeti po Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/10, 48/12, 6/ 13, 36/13, 34/15 i 13/16) do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama te Odluke.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/09, 30/10 i 58/12).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/19-01/1

URBROJ: 2142-04-01-19-7

U Dobrinju, 30. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr