SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 2. Srijeda, 30. siječnja 2019.
OPĆINA DOBRINJ

4.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 15. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine, donosi

O D L U K U
o komunalnoj naknadi

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjerila i uvjeti za plaćanje komunalne naknade na području Općine Dobrinj, a naročito područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, način i rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.

Komunalna naknada je novčano javno davanje, a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a na temelju odluke Općinskog vijeća Općine Dobrinj može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Dobrinj ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Dobrinj.

Komunalna naknada plaća se za:

-stambeni prostor,

-garažni prostor,

-poslovni prostor,

-građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,

-neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem je predviđena gradnja nekretnine za čiju izgradnju postoji pravomoćno odobrenje za gradnju.

III.OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.

Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog članka plaća komunalnu naknadu:

-ako je na njega obveza plaćanja prenesena ugovorom,

-ako nekretninu koristi bez pravne osnove,

-ako se ne može utvrditi vlasnik.

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade, ako je obveza plaćanja naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

IV.OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 5.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

-danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,

-danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,

-danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,

-danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove,

-danom pravomoćnosti odobrenja za gradnju za neizgrađeno građevinsko zemljište.

O svim promjenama koje se odnose na nastanak obveze, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, obveznik je dužan obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj, u roku od 15 dana od nastanka promjene te dostaviti sve podatke i omogućiti uvid u njih.

Ukoliko obveznik plaćanja komunalne naknade ne postupi sukladno prethodnom stavku dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

V. PODRUČJA ZONA

Članak 6.

Područja zona određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.

Prva zona je područje općine Dobrinj koje je najbolje uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom.

U Općini Dobrinj utvrđuju se dvije (2) zone za određivanje komunalne naknade:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

VI. KOEFICIJENTI ZONA

Članak 7.

Na zone iz članka 6. ove Odluke utvrđuju se sljedeći koeficijenti zona (Kz):

Redni Koeficijent
broj Naziv zone zone (Kz)

1. ZONA I 1,00

2. ZONA II 0,80

VII. KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 8.

Ovisno o vrsti nekretnine za koje postoji zakonska obveza plaćanja komunalne naknade, a koje nisu poslovni prostori koeficijenti namjene (Kn) iznose:

Vrsta nekretnine Koeficijent namjene (Kn)

Stambeni prostor i
pripadajući pomoćni prostor 1

Garažni prostor bez obzira da
li je samostalna nekretnina te 1
namjene ili se nalazi u sklopu
nekretnine druge namjene

Neizgrađeno građevinsko zemljište
na kojem je predviđena gradnja 0,05
nekretnine za čiju izgradnju postoji
pravomoćno odobrenje za gradnju

Članak 9.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti koeficijent namjene (Kn) određuje se prema djelatnosti koja se u pojedinom prostoru odnosno na pojedinom građevinskom zemljištu obavlja i iznosi:

Skupina Djelatnost koja se obavlja Koeficijent
u poslovnom prostoru namjene (Kn)

1. Proizvodne djelatnosti 2,5

2. Hoteli, apartmanska naselja i kampovi 7

3. Suhe marine 10

4. Ostale djelatnosti 5

Građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti utvrđuje se u iznosu od 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor.

VIII.NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 10.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade u iznosu koji se utvrđuje umnoškom koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Iznos komunalne naknade po m2 površine nekretnine utvrđuje se formulom:

KN = B x Kz x Kn x m2

Godišnji iznos komunalne naknade predstavlja umnožak površine nekretnine i iznosa komunalne naknade po m2 iz stavka 1. ovog članka.

Vrijednost obračunske jedinice - boda (B) određuje se odlukom Općinskog vijeće Općine Dobrinj do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako Općinsko vijeće Općine Dobrinj ne promijeni vrijednost obračunske jedinice boda (B) do kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.

Članak 11.

Komunalna naknada utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom Općinskog vijeća Općine Dobrinj mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi bitan podatak za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

Rješenje o komunalnoj naknadi ostaje na snazi do promjene podataka bitnih za utvrđivanje ili visinu obveze.

Izuzetno od stavka 3., za hotele, apartmanska naselja i kampove na području Općine Dobrinj komunalna naknada utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 12.

Ukoliko ima više obveznika plaćanja komunalne naknade za istu nekretninu, rješenjem se utvrđuje obveza komunalne naknade za svakog obveznika zasebno, razmjerno njegovom udjelu u nekretnini.

Komunalna naknada za dio godine u kojoj je obveza nastala, obračunava se na način da se godišnji iznos komunalne naknade, podijeli s ukupnim brojem dana u godini i pomnoži brojem dana u godini od dana nastanka obveze.

Članak 13.

U slučaju kada se u tekućoj godini utvrđuje da je obveza plaćanja komunalne naknade nastala ranijih godina, zasebnim se rješenjem utvrđuje obveza komunalne naknade za razdoblje od dana nastanka obveze do isteka godine koja prethodi godini u kojoj se donosi rješenje.

U slučaju iz stavka 1. komunalna naknada za razdoblje od početka tekuće kalendarske godine utvrđuje se zasebnim rješenjem na način propisan člankom 10.

Članak 14.

U slučaju kada obveza plaćanja komunalne naknade nastane tijekom kalendarske godine ili se tijekom godine promijene podaci koji utječu na visinu komunalne naknade, rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se obveza od dana nastanka promjene do kraja godine, na način propisan stavkom 3. ovog članka Odluke.

Osobi kojoj tijekom kalendarske godine prestaje obveza plaćanja komunalne naknade, rješenjem o komunalnoj naknadi posebno će se utvrditi komunalna naknada, do dana prestanka obveze, za tu kalendarsku godinu u kojoj je obveza prestala.

U slučaju iz stavka 1. i 2. komunalna naknada za dio godine, obračunava se na način da se ukupni iznos komu nalne naknade za cijelu godinu, podijeli sa ukupnim brojem dana u godini i pomnoži sa brojem dana u godini od dana nastanka odnosno prestanka obveze plaćanja.

Članak 15.

Obveznici komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, za određenu kalendarsku godinu, ukoliko u poslovnom prostoru ne obavljaju svoju djelatnost više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka koeficijent namjene umanjuje se za 50 %.

Obveznik komunalne naknade uz zahtjev za izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije obavljao više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.

Članak 16.

Za svaku kalendarsku godinu će se posebnim rješenjem utvrđivati komunalna naknada za hotele, apartmanska naselja i kampove na području Općine Dobrinj najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Obveznici komunalne naknade za hotele, apartmanska naselja i kampove mogu Općini Dobrinj podnijeti zahtjev da im se godišnja komunalna naknada za pojedini njihov hotel, apartmansko naselje ili kamp, obračuna u iznosu od 1,5% godišnjeg prihoda iz prethodne godine ostvarenog u hotelu, apartmanskom naselju ili kampu za koji se utvrđuje obveza komunalne naknade.

Obveznici moraju zahtjev iz stavka 2. ovog članka predati najkasnije do kraja mjeseca veljače tekuće godine, pri čemu su zahtjevu dužni priložiti pismenu obavijest o ostvarenom ukupnom godišnjem prihodu hotela, apartmanskih naselja ili kampova u protekloj kalendarskoj godini potpisanu po ovlaštenom zastupniku obveznika komunalne naknade.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Odluke godišnja visina komunalne naknade odredit će se u visini od 1,5 % ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine ostvarene u tom hotelu, apartmanskom naselju ili kampu ukoliko je ista povoljnija za obveznika.

U slučaju da zahtjev za utvrđivanje komunalne naknade po ukupnom prihodu ne bude podnesen u roku iz stavka 2. ovog članka, komunalna naknada će se utvrditi na način iz članka 10. ove Odluke.

IX.ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE

Članak 17.

Komunalna naknada za stambeni i garažni prostor plaća se godišnje s dospijećem plaćanja do

30. studenoga tekuće godine.

Komunalna naknada za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti koja se obavlja tijekom cijele godine, plaća se polugodišnje:

-prvo obračunsko razdoblje od siječnja do lipnja, s dospijećem plaćanja do 30. lipnja tekuće godine,

-drugo obračunsko razdoblje do srpnja do prosinca, s dospijećem plaćanja do 30. studenog tekuće godine.

Komunalna naknada za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, a koja se djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, plaća se jednokratno u cijelosti s rokom dospijeća 30. studenog tekuće godine.

Komunalna naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište kao i komunalna naknada za hotele, apartmanska naselja i kampove, plaća se jednokratno u cijelosti s rokom dospijeća do 30. studenog tekuće godine.

Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik komunalne naknade plaća zatezne kamate po stopi određenoj pozitivnim propisima.

X.OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 18.

Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine koje su važne za Općinu:

-nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj dane na korištenje Općini Dobrinj,

-nekretnine u kojima djelatnost obavljaju trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Dobrinj,

-građevinska zemljišta za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog otpada, vodocrpilišta, objekti i uređaji odvodnje,

-nekretnine koje se koriste za obavljanje vatrogasne djelatnosti,

-nekretnine koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,

-nekretnine koje koriste pravne osobe koje obavljaju djelatnost javnog predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja,

-nekretnine koje koriste neprofitne udruge građana sa sjedištem na području Općine Dobrinj.

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta dok se ne ishodi bilo kakav pravomoćni akt za gradnju građevine na tom zemljištu.

Članak 19.

Obveznik komunalne naknade za stambeni prostor, na osobni zahtjev, privremeno će se oslobodit od plaćanja komunalne naknade:

-koji je korisnik zajamčene minimalne naknade uz predočenje rješenja Centra za socijalnu skrb, najduže na rok od godinu dana od dana podnošenja zahtjeva,

-za prostor koji se ne može koristiti uslijed oštećenja uzrokovanog požarom, poplavom ili drugim elementarnim nepogodama i to za vrijeme dok se nastala oštećenja ne otklone, najduže na rok od godinu dana od dana podnošenja zahtjeva,

-za prostor koji se ne može koristiti uslijed nedostatka vanjske stolarije ili saniranog čvora te oštećenja nastalih uslijed starosti i trošnosti, najduže na rok od dvije godine dana od dana podnošenja zahtjeva,

-za prostor u kojem ima prebivalište staračko domaćinstvo s prosjekom dobi preko 75 godina, i to za vrijeme dok postoje uvjeti za oslobađanje.

-za prostor u kojem ima prebivalište obitelj sa 4 ili više djece, i to za vrijeme dok postoje uvjeti za oslobađanje.

Članak 20.

Poduzetnici - obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, temeljem njihovog zahtjeva, bilo kao novog poduzetnika ili postojećeg ukoliko započinje obavljati djelatnost u novoizgrađenom ili rekonstruiranom objektu te ujedno povećava broj radnika za najmanje dva radnika na neodređeno vrijeme, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za novoizgrađeni objekt ili rekonstruirani objekt od dana dobivanja uporabne dozvole za taj objekt i to:

-u prvoj godini rada 100%,

-u drugoj godini rada 50%,

Pravo iz stavka 1. ovog članka ne mogu ostvariti obveznici komunalne naknade koji koriste pravo iz članka 15. ove Odluke.

Podnositelj zahtjeva za privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade, dužan je uz zahtjev podnijeti i odgovarajuću dokumentaciju (građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu, presliku obrtnice, izvadak iz sudskog registra, prijave zaposlenika i drugo) iz koje proizlazi osnovanost zahtjeva.

U slučaju promjena uvjeta koji se odnose na ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka, na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 5. stavka 2. i 3. ove Odluke.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj ima pravo u svako doba vršiti provjeru ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 21.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 1/02 i 41/14).

Postupci donošenja upravnih akata započeti po odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/ 14. i 36/15.) i odredbama Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 1/ 02 i 41/14), do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama tog Zakona i Odluke.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«

KLASA: 021-05/19-01/1

URBROJ: 2142-04-01-19-6

U Dobrinju, 30. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr